Czasopisma naukowe IS PAN dostępne na platformie

Na Platformie czasopism Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (ISS PAS Journals) dostępne są kolejne numery następujących czasopism: „Acta Baltico-Slavica” (43), „Colloquia Humanistica” (8), „Slavia Meridionalis” (19) oraz „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” (51).

Rocznik 43. czasopisma „Acta Baltico-Slavica” (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/109), który ukazał się pod redakcją Zofii Sawaniewskiej-Mochowej oraz Maksima Duszkina, nosi tytuł Dziedzictwo językowe i kulturowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Kontynuacja – utrata – odzyskiwanie. Artykuły w nim zawarte poświęcono różnym przypadkom dotyczącym sytuacji języka polskiego i litewskiego na styku kultur na terenie Litwy, Ukrainy, Bukowiny Karpackiej czy Rosji w ostatnim stuleciu.

Tom 8. czasopisma „Colloquia Humanistica” (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/issue/view/97) pod redakcją Katarzyny Roman-Rawskiej oraz Tomasza Rawskiego zatytułowano Hierarchies and Boundaries. Structuring the Social in Eastern Europe and the Mediterranean. W artykułach głównego nurtu zanalizowano na nowo pojęcia hierarchii i granic oraz pokazano ich rolę w strukturyzowaniu rzeczywistości społecznej „(pół)peryferyjnej Europy Wschodniej”. Tom dopełnia krótszy blok tekstów, noszący tytuł Culture and Economy.

Z kolei 19. numer „Slavii Meridionalis”  (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/107) pod tytułem Preformativity – Politics – Community, którego redaktor prowadzącą jest Ewa Wróblewska-Trochimiuk, zawiera artykuły poświęcone performatywności w kulturach południowej Słowiańszczyzny, w podziale na następujące zagadnienia: przestrzenie performatywności, performowanie pamięci, performowanie władzy, podmiot performujący oraz konteksty. Tom został opublikowany niemal w całości po angielsku (wyjątkiem są 2 teksty w języku chorwackim).

Ostatni z wymienionych, 51. numer „Spraw Narodowościowych. Serii nowej” (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/issue/view/108), noszący tytuł: Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś, przygotowany został przez Annę Engelking i Jacka Serwańskiego. Dominuje w nim cykl o Józefie Obrębskim, który liczy sześć artykułów przedstawiających wybrane zagadnienia dotyczące badań Józefa Obrębskiego jako etnosocjologa-terenowca na Polesiu.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

(oprac. Dorota Leśniewska)


Zadania: „Acta Baltico-Slavica”, „Colloquia Humanistica” oraz „Slavia Meridionalis”  (wydanie dwóch numerów czasopisma w wersji polskiej i angielskiej i umieszczenie ich w otwartym dostępie) są finansowane w ramach umowy 661/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” finansowane na podstawie umowy 102/WCN/2019/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.