Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na międzynarodowym seminarium lingwistyki kulturowej na Uniwersytecie Wileńskim, Wilno – Jaszuny, 4–7 lipca 2019 r.

Od 4 do 7 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Wileńskim odbywało się międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje” [Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków]. Głównym organizatorem spotkania było Centrum Polonistyczne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego, które we współpracy z etnolingwistami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, wypracowało bardzo interesującą koncepcję transmisji wiedzy między badaczami różnych generacji na temat aksjosfery obu narodów. Projekt prof. dr Krystyny Rutkowskiej na przeprowadzenie seminarium, które będzie płaszczyzną dyskusji i wymiany myśli między Polakami i Litwinami na temat wartości i postaw, okazał się bardzo owocny. Oprócz wykładów inaugurujacych spotkanie, wygłoszonych przez lektorów seminarium, prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego i dr hab. Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską, prof. UMCS, z referatami wystąpili przedstawiciele różnych pokoleń, od doświadczonych etnolingwistów, etnofilologów, filozofów i etnografów po młodych doktorów, doktorantów i studentów. Sesja plenarna kończąca obrady, odbyła się 7 lipca w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Referat pt. „Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian z Litwy Kowieńskiej na podstawie egodokumentów” zaprezentowała na zaproszenie organizatorów dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki PAN.