Dr hab. Ewa Masłowska, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Linguist

e-mail: ewa.maslowska@ispan.waw.pl

Witryna internetowa: https://ewamaslowska.academia.edu/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3178-5977

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/Q-7714-2017

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/EwaMasłowska

Facebook: https://www.facebook.com/ejmaslowska

Zainteresowania naukowe

 • Cultural linguistics;
 • Ethnolinguistics;
 • Anthropology of language and culture;
 • Lexis;
 • Semantics.

Publikacje

Monographs:

 • Masłowska, Ewa. (1988). Derywacja semantyczna rzeczowników ekspresywnych (na polskim materiale gwarowym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [In Eng.: Semantic Derivation  of Expressive Nouns]
 • Masłowska, Ewa. (2012; 2016 – 2nd rev. ed.). Ludowe stereotypy obcowania  światów i zaświatów w języku i kulturze. Warszawa: Agade. [Linguistic and cultural stereotypes of interaction between the world with  extraterrestrial reality in the Polish rural society.].

Academic articles:

 • Masłowska, Ewa. (1978). Indeks alfabetyczny form podstawowych do tomów VII-XIV Atlasu Językowego Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. In Hanna Popowska-Taborska (Ed.), Atlas Językowego Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich XV (pp. 184-187) Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Index to the VII-XIV Linguistic Atlas of Kashubian and Neighboring Dialects].
 • Masłowska, Ewa, oraz Zieniukowa, Jadwiga. (1978). Indeks a tergo do tomów I-XIV Atlasu Językowego Kaszubszczyzny. In Hanna Popowska-Taborska (Ed.), Atlas Językowego Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich XV (pp. 218-243) Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Index a tergo to the volumes I-XIV Linguistic Atlas of Kashubian and Neighboring Dialects].
 • Masłowska, Ewa. (1980). Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osób w dialekcie kaszubskim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 19, 41-58. [Pejorative  appellatives in Kashubian Dilects].
 • Masłowska, Ewa, & Rzymska, Dorota. (1982). Zastosowanie geografii lingwistycznej do badań nad etnogenezą Słowian. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 21, 219-225. [Applying the methods of linguistic geography in studies on Ethnogesis of Slaves].
 • Masłowska, Ewa. (1984). Semantyczne przeobrażenia dawnych nazw ubrań w kaszubszczyźnie (na szerszym polskim tle gwarowym). Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 22, 9-16. [Semantic changes of  the old names of clothes in Kashubian (in comparison with other Polish dialects)].
 • Masłowska, Ewa. (1986). Losy wybranych zapożyczeń łacińskich i francuskich w gwarowej i literackiej odmianie języka polskiego. In Jadwiga Majowa (Ed.), Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym (pp. 119-134). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [The comparison of the history of Latin and  French borrowings in Polish dialects and literary language].
 • Masłowska, Ewa. (1987). Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabła. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 24, 77-90. [Semantic changes of the names of devil in Polish dialects].
 • Masłowska, Ewa. (1987). Problemy derywacji semantycznej rzeczowników ekspresywnych, Poradnik Językowy, 1987(7) .[Some problems on  semantic derivation of expressive  nouns].
 • Masłowska, Ewa. (1989). Paralelizmy w rozwoju semantycznym wyrazów rodzimych i zapożyczonych. In Hanna Popowska-Taborska (Ed.), Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich (pp. 51-65). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Parallel in semantic development of native  and borrowed words].
 • Masłowska, Ewa. (1989). Polszczyzna wybranych gdańskich akt miejskich z XVIII wieku. In Mieczysław Basaj, & Kwiryna Handke (Ed.). Polszczyzna regionalna Pomorza III (pp. 62-68). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [The regional variation of Polish language in the Gdansk city documents of 18 centaury].
 • Masłowska, Ewa. (1989). Kształtowanie się wtórnych znaczeń wyrazów pod wpływem obowiązującego w danym społeczeństwie sytemu wartości. In Język a kultura II (pp. 267-273). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. [The development of the secondary meaning of words influenced by the axiology of a  particular  social group].
 • Masłowska, Ewa. (1989). Zjawiska desemantyzacji wyrazów w procesie nominacji ekspresywnej. Studia Linguistica Polono-Slavica,1989(3), 199-207. [Desemantisation of words in the process of expressive nomination].
 • Masłowska, Ewa. (1990). Zarys struktury ludowego stereotypu rzeki. In Jerzy Bartmiński (Ed.), Językowy obraz świata (pp. 197-205). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie. [The profile of the structure of a river folk stereotype [in:] Linguistic Image of the World].
 • Masłowska, Ewa. (1991). Z problemów pejoratywizacji lub melioracji nazw własnych użytych w funkcji applellatiwów. W Jerzy Bartmiński, Jadwiga Puzynina & Janusz Anusiewicz (Eds.), Język a kultura t. 3 Wartości w języku i w tekście (pp. 29-41). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. [Problems of pejorativisation or melioration proper names used as appellatives].
 • Masłowska, Ewa, & Handke, Kwiryna. (1991). Ze słownictwa familijnego (Aneks). In Kwiryna Handke (Ed.), Regionalizmy w języku familijnym (pp. 97-102). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Studies of a family language].
 • Masłowska, Ewa. (1991). Problematyka pograniczy językowych na IV Konferencji poświęconej pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, październik 1988. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 29, 231-238. [Issues of Language Borders  at the 4 th Conference to Memory of Prof. Zdzislaw Stieber, October 1988].
 • Masłowska, Ewa. (1991). Leksykalno-semantyczna charakterystyka „Parlamentu albo książki rozmów łacińskich, niemieckich, francuskich y polskich (…)” z 1653 roku. In Kwiryna Handke (Ed.), Polszczyzna regionalna Pomorza 4 (pp. 25-32).  Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Lexical and semantic characteristic of the „ Parlament” – a  book with conversation patterns between  Latin, German, French and Polish  (the very first course book in Polish for foreigners of 1653)].
 • Masłowska, Ewa. (1991). Aneks 1. Literatura tematu – wybór (uzupełnienia i kontynuacja do tematu Polszczyzna regionalna. In Mieczysław Basaj & Kwiryna Handke (Ed.), Polszczyzna regionalna Pomorza 2 (pp. 173-181). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Anex 1. Chosen  bibliography  to the program „Regional Polish Language”].
 • Masłowska, Ewa. (1992). Myślenie potoczne w semantyce. In Janusz Anusiewicz (Ed.), Język a Kultura 5, Potoczność w języku i kulturze (pp. 203-209). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Common thinking in semantics].
 • Masłowska, Ewa. (1992). Proszę, dziękuję, przepraszam. In Janusz Anusiewicz & Małgorzata Marcjanik (Eds.), Język a Kultura 6, Polska etykieta językowa (pp. 81-89). Wrocław: Wiedza o kulturze. [Please, Thank you, Sorry].
 • Masłowska, Ewa. (1992). Symbolika kosmologiczna w semantycznej i leksykalnej warstwie języka. In Bohdan Galster (Ed.), Z Polskich Studiów Slawistycznych seria VIII (pp. 141-146). Warszawa: Energeia. [Cosmological symbolism of the semantic and lexical language layer].
 • Masłowska, Ewa, & Pomykałło, Anna. (1993). Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje? Audiowizualny program nauczania cudzoziemców języka polskiego. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli. Gdańsk  (learning book + video). [Audiovisual program for teaching Polish to foreign students on upper intermediate  level.  Motodological manuel for tutors with video program].
 • Masłowska, Ewa. (1999). Ludowy stereotyp rzeki – zarys struktury. In Jerzy Bartmiński (Ed.), Językowy obraz świata (pp. 183-193) (2nd rev. ed.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Folk stereotype of a river – a profile of it’s structure].
 • Masłowska, Ewa. (1999). Co-author of entries: Woda, wody, Rzeka, woda rzeczna, mokradła. In Jerzy Bartmiński (Ed.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I Kosmos: ziemia, woda podziemie. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Water, river, marshes, mud – articles in The Dictionary of Folk Stereotypes and Symbols vol. 1].
 • Masłowska, Ewa. (1999). Łopatą do głowy czyli gramatyka polska po naszemu. Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy. [„Straight to your head” – Polish grammar in our way”].
 • Masłowska, Ewa. (2004). Kognitywne ścieżki zdrowia. In Wojciech Bołoza & Ewa Wolnicz-Pawłowska (Ed), Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej (pp. 179-193). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Health and its Cognitive  Paths].
 • Masłowska, Ewa. (2007). Językowe i kulturowe konteksty towarzyszące wyznaczaniu granic tożsamości rodzinnej i grupowej w kaszubszczyźnie. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 42, 91-103. [Linguistic and Cultural Contexts Accompanying Fixing of Family and Group Identity Limits in Kashubian Dialect].
 • Masłowska, Ewa. (2007). Swoi i obcy przy wspólnym stole. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, 19, 109-133. [The familiar  and strangers at the same table].
 • Masłowska, Ewa. (2007). Oblicze Boga – twarz  człowieka (wizerunki utrwalone w języku). In Piotr Mitzner (Ed.), Księga Psalmów. Modlitwa – Przekład – Inspiracja (pp. 72-83). Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [The face of God – the human face (it’s  images in the  language].
 • Masłowska, Ewa. (2008). Język w służbie reklamy – reklama w służbie języka (teksty reklamy w nauczaniu języka polskiego jako obcego). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 43, 113-130. [Language serving the advertisments – advertisments serving the language (adverts in teaching Polish as a foreigh language)].
 • Masłowska, Ewa. (2009). Kaszubi – swoi czy obcy? IN Ewa Dzięgiel & Anna Zielińska (Eds.), Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, T. 1 (pp. 169-185). Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Kashubians – familiar or strangers?].
 • Masłowska, Ewa. (2009). Dziwożony i inne straszne baby  z ludowego obrazu świata  w „Klechdach polskich” Bolesława Leśmiana. In Tomasz Korpysz & Anna Kadyjewska (Ed), Język pisarzy jako problem lingwistyki, t. 2 (pp. 307-329). Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [“Dziwożony” and other scary women from the folk image  of the world in  Bolesław Leśmian’s  “Polish Folk Teils”].
 • Masłowska, Ewa. (2009). Lider w polskim piekle. In Witold Machura (Ed.), Etyka w mediach,  vol.2: Religie w tekstach i podtekstach (pp. 136-142). Poznań: Wydawnictwo  Naukowe Contact. [Leader in the  Polish].
 • Masłowska, Ewa. (Red.).(2009). Polski bez problemu,  Kurs języka polskiego dla obcokrajowców poziom podstawowy  A1–A2,. Poznań: Wyd. Supermemo. (on-line  www.supermemo.eu)
 • Masłowska, Ewa. (Red.).(2009). Polski bez problemu, Kurs języka polskiego dla obcokrajowców poziom średni B1. Poznań: Wyd. Supermemo. (on-line  www.supermemo.eu)
 • Masłowska, Ewa. (Red.).(2010). Polski bez problemu, Kurs języka polskiego dla obcokrajowców poziom zaawansowany  B2-C1. Poznań: Wyd. Supermemo. „Polish no problem” It is an extensive self-study textbook with a CD-ROM course and a set of MP3 recordings to be played independently.  Vol. 1 – beginners (A1-A2), Poznań  2009, Supermemo Publisher; „Polish no problem.  Vol. 2 –intermediate (B1), Poznań  2009, Supermemo Publisher.; „Polish no problem.  Vol. 3 –advanced  (B1), Poznań  2011, Supermemo Publisher]. Available also as an on line course in English, Russian and Ukrainian:
 • Masłowska, Ewa. (2011). Wędrówka dusz w zaświaty – szerokim gościńcem i po bezdrożach (Schematy wyobrażeniowe w  kulturze ludowej. In Jan Adamowski & Katarzyna Smyk (Eds.), Droga w języku i w kulturze (pp. 117-128). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Conduit of the Soul. Symbolic Representations in Polish Folk].
 • Masłowska, Ewa. (2012). Akty mowy – Akty stworzenia świata (powielanie gestów  kreacji). Języka a Kultura, 23, 343-357. (Ed. Anna Burzyńska-Kamieniecka: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej). [The speach acts  imitating the Gods gests of creation].
 • Masłowska, Ewa. (2012). Pozytywne schematy destrukcji w relacjach z zaświatami. In Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński & Iwona Bielińska-Gardziel (Eds.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (pp. 289-305). Lublin: Wydawnictwo UMCS.  [Preschemata of destruction with positive valoristation in a chosen scene of contact with with extraterrestrial reality].
 • Masłowska, Ewa. (2012). Fantomy pamięci. Pamięć semantyczna pocałunku. W Jan Adamowski oraz Marta Wójcicka (Red.), Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 6, Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej (ss. 129-141). Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Phantom of the memory. Semantic memory of the kiss].
 • Masłowska, Ewa. (2013). Dziedzictwo niematerialne – językowe i symboliczne wyobrażenia więzi  w polszczyźnie ogólnej  i w kulturze ludowej. In Jan Adamowski & Katarzyna Smyk (Eds.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona (pp. 239-249). Lublin: Wydawnictwo UMCS. (Seria: „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona”). [Non-material heritage – linguistic and symbolic imagination of the link in the general Polish language and folk culture].
 • Masłowska, Ewa. (2013). Ludowy stereotyp rzeki (przedruk). In Mariusz Jochemczyk & Miłosz Piotrowik (Eds.), Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni (pp. 43-52). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Folk stereotype of a river [reprint]].
 • Masłowska, Ewa. (2014). Działania w imię Boże – wyzwalanie sprawczej mocy słowa. In Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek & Elżbieta Janus (Eds.), Znaczenie, tekst, kultura: prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus (pp. 385-398). Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Acting in the name of God – liberating the causative power of the word].
 • Masłowska, Ewa. (2014). Narracyjność symbolu. Ludowe narracje budowane na bazie lunarnej symboliki przejścia. In Dorota Filar & Dorota Piekarczyk (Eds.), Światy za słowami. Narracyjność języka i kultury (pp. 178-190). Lublin: Wydawnictwo UMCS  (Czerwona seria UMCS). [The narrativity of the symbol.  Folk narratives developed on the basis  of the lunar symbolic of transformation].
 • Masłowska, Ewa. (2014). Pierwiastek żeński w antropokosmicznym zespole płodności: woda – ziemia – księżyc – kobieta (w polskiej kulturze ludowej). Kultura i społeczeństwo2014(2), 37-58. [The Female Element in the Anthropocosmic Fertility Set: Water, Earth, the Moon, and Woman (in Polish Folk Culture].
 • Masłowska, Ewa. (2014). Profile WINY i KARY w ludowym kodeksie moralnym. In Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska & Joanna Szadura (Eds.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć (pp. 169-184). Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Proling crime and punishment in folk morality].
 • Masłowska, Ewa. (2014). Dzwony kościelne – funkcja, symbolika, profile znaczeniowe. In Joanna Szadura (Ed.), Gawędy o kulturach (vol. 1) (pp.  69 – 84).  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia. [Church bells  – it’s function, symbolic and semantic profiles].
 • Masłowska, Ewa. (2015). Grzech i pokuta – etos sprawiedliwości w ludowym kodeksie moralnym. W Jan Adamowski oraz Marta Wójcicka (Red.), Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Wartości w języku i kulturze, t. 8 (ss. 261-284). Lublin: UMCS. [Sin and penance: The ethos of justice in the folk moral code].
 • Masłowska, Ewa. (2015). Kosmos w obrazowaniu kognitywnych scen miłosnych  – zaklęć, przysiąg, życzeń, błogosławieństw  i złorzeczeń  (analiza etnolingwistyczna). In Nátaila Korina & Jana Sokolova (Ed), Jazýk a kultura z kognitίvnoho aspektu. Zbornίk vedeckych prac miedzinarodnou  účastou (pp. 105-115). Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra. [Cosmos in love scenes formation (ethnolinguistic analyse)].
 • Masłowska, Ewa. (2015). Kultura ludowa czy tradycyjna? Problemy  z terminologią. In Ewa Antyborzec (Ed), Ja daję właśnie materiałO dziele Oskara Kolberga w 200-setną rocznicę Jego urodzin (pp. 425-440). Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga. [A folk or traditional culture. Problems with terminology].
 • Masłowska, Ewa. (2016). „Dobre słowo” jako kulturowy tekst magiczny. Acta Universitatis  Vratislaviensis, 3721/Język a Kultura, 26, 231-243. [Good Words as a Magical Text: Wishes, Greetings, Blessings].
 • Masłowska, Ewa. (2016). Z duszą na ramieniu. In Aleksandr K Kiklevič, Halina Pelcowa, Dorota Krystyna Rembiszewska & Jerzy Duma (Eds.), Slavica – onomastica – regionalia: prace dedykowane panu profesorowi Jerzemu Dumie (pp. 107-112). Olsztyn Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [With one’s heart in one’s mouth].
 • Masłowska, Ewa. (2016). Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Dusza w oczach świata – świat oczyma duszy. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej  15-17.10.2015. Adeptus, 7, 129-135. [A report from a multidisciplinary, international scientific conference „The soul in the eyes of the world –  The  world through the eyes of the soul. Anthropological and linguistic images of the soul in a multicultural perspective, 15-17.10.2015.”]
 • Masłowska, Ewa, & Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2015). Sprawozdanie z konferencji w: Международная научная конференция  “Mir glazami dushi, dusha glazami mira”. Vestnik Moskovskogo universiteta, seriia 9, Filologiia, 2015(6), 215-220. [A report from a multidisciplinary, international scientific conference „The soul in the eyes of the world –  The  world through the eyes of the soul. Anthropological and linguistic images of the soul in the multicultural. perpective].
 • Masłowska, Ewa. (2016). Wstęp. In Ewa Masłowska & Dorota Pazio-Wlazłowska (Eds.), Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1. Dusza w oczach świata (pp. 7-9). Warszawa: Wydawnictwo Instytut Slawistyki PAN. [Introduction to Anthropological and linguistic images of the soul in the multicultural perspective, vol.1 The soul in the eyes of the world].
 • Masłowska, Ewa. (2016). Wstęp. In Magdalena Kapełuś, Ewa Masłowska & Dorota Pazio-Wlazłowska (Eds.), Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t.2. Świat widziany oczyma duszy (pp. 7-9) Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. [Introduction to Anthropological and linguistic images of the soul in a multicultural perspective, vol.2. The  world through the eyes of the soul].
 • Masłowska, Ewa, & Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Eds.). (2016). Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1. Dusza w oczach świata. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. [Anthropological and linguistic images of the soul in  a multicultural perspective, vol.1 The soul in the eyes of the world].
 • Masłowska, Ewa; Kapełuś, Magdalena, & Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Red.). (2016). Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t.2. Świat widziany oczyma duszy. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. [Anthropological and linguistic images of the soul in  a  multicultural perspective, vol.1 The soul in the eyes of the world vol.2. The  world through the eyes of the soul].
 • Masłowska, Ewa. (2016). Dziad i  baba – strażnicy duszy w języku i polskiej kulturze tradycyjnej. In Ewa Masłowska & Dorota Pazio-Wlazłowska (Eds.), Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1. Dusza w oczach świata (pp. 467–486). Warszawa: Wydawnictwo Instytut Slawistyki PAN. [Dziad and baba – the guardians of the soul (in the Polish language and in Polish folk culture].
 • Masłowska, Ewa. (2017). Kamienne serce – drewniana dusza.  W poszukiwaniu motywacji metafory w polskiej paremiologii i folklorze. In L. A. Kozlovskaia (Ed.), Tekst v iazyke, rechi, kul’ture. Sbornik nauchnykh statei (pp. 193-200). Minsk: RIVSh [Stone heart – wooden soul. Following the motivation of metaphor in Polish paremiology and folklore].
 • Masłowska, Ewa. (2017). Czego dusza pragnie? Złoto w  ludowej kreacji  świata na miarę marzeń. In Dorota Filar & Piotr Krzyżanowski (Eds.), Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe (pp. 503-530). Lublin: Wydawnictwo UMCS. [What does the soul want? Gold in the folk creation of a dream world].