Prof. dr hab. Jerzy Duma

Slavist, linguist

e-mail: jerzy.duma@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0537-0740

Research interests

Polish and Slavic linguistics, Bulgarian and Macedonian dialects, onomastics.

Publications

 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (1974). Dolnołużyckie nazwy rzeczne. Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt, 21(2), 190-205.
 • Duma, Jerzy (1974). Wokalizacja jerów słabych w sylabie nagłosowej w dialektach bułgarskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XIV, 167-174.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (1977). Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą a dolną Odrą. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, Jerzy (1978). Zagadnienia hydronimii różnych obszarów słowiańskich. In Maria Bujnowska (Ed.), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5: Językoznawstwo (pp. 469-476). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (1978). Z geografii typów formalnych w nazwach rzecznych Pomorza. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XVII, 51-62.
 • Duma, Jerzy (1979). Wokalizacja jerów słabych w rdzennej sylabie nagłosowej w południowo-wschodniej Słowiańszczyźnie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (1980). Badanie nazw rzecznych Pomorza i Wielkopolski metodą kartograficzną. Onomastica, XXV, 11-27.
 • Duma, Jerzy (1980). Nevskaia L. G. Baltiĭskaia geograficheskaia terminologiia /k semanticheskoĭ tipologii/. Acta Baltico-Slavica, XIII, 261-263.
 • Duma, Jerzy (1983). Zanikanie jerów słabych w rdzennej sylabie wyrazów w grafii niektórych zabytków z X-XIV w. z terenu dzisiejszej Bułgarii i Macedonii. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXI, 191-203.
 • Duma, Jerzy (1983). Wybrane hasła. In Henryk Borek (Ed.) Hydronimia Odry: wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Praca zespołowa. Opole: Instytut Śląski.
 • Duma, Jerzy (1983). Rozwój sonantów zgłoskotwórczych , w dialektach bułgarskich. In Jadwiga Zieniukowa (Ed.), Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata (pp. 57-66). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, Jerzy, & Wolnicz-Pawłowska, Ewa (1981). Masenko L. T., Gidronimiia Skhidnogo Podillia, Kĭïv 1979. Onomastica, XXVI, 283-286.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (1985). Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, Jerzy (1988). Zuflüsse zur unteren Oder und zur Ostsee bis zur Persante / Nazwy dopływów dolnej Odry oraz Bałtyku po ujście Parsęty, Stuttgart: Franz Steiner Verlag. (Hydronymia Europaea 4).
 • Duma, Jerzy (1987). Rozmieszczenie na Pomorzu Środkowym niektórych typów nazw miejscowych poświadczonych w dokumentach do końca XIV w.. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV, 5-11.
 • Duma, Jerzy (1988). Fonetichni protsesi na sonantizatsiia i desonantizatsiia v istoriiata i dialektite na bŭlgarskiia ezik. In TSvetana Karastoĭcheva (Ed.), Vtori mezhdunaroden kongres po bŭlgaristika. Dokladi. T. 5. Dialektologiia i onomastika (pp. 47-55). Sofia: BAN.
 • Duma, Jerzy (1989). Występowanie zgłoskotwórczego ъ||ъ w dialektach wschodnio-bułgarskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXV, 85-92.
 • Duma, Jerzy (1988). Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w bułgarskim języku literackim i w dialektach (w wyrazach jednosylabowych przed jedną spółgłoską wygłosową). In Jan Basara & Juliusz Bardach (Eds.), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7: Językoznawstwo (pp. 111-115). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Duma, Jerzy (1989). Nazwy rzeczne Pomorza Szczecińskiego nawiązujące do oddalonych nazw miejscowości lub nazw terenowych. In Kazimierz Rymut (Ed.), Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Mogilany, 16-18 IX 1986 r. (pp. 39-43). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Duma, Jerzy (1990). Rozwój sekundarnego wokalizmu typu sъm, ogъn, v’atъr < *jesmь, *ognь, *větrъ we wschodniej grupie dialektów południowosłowiańskich. Studia bałkanistyczne, II, 27-69.
 • Duma, Jerzy (1990). Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w gwarach południowo-wschodniej Słowiańszczyzny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, Jerzy, Rzetelska-Feleszko Ewa, & Pustoła-Ryżko, Hanna (1991). Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy (1991). The development of the vowels , in the South-Eastern Slavic dialects. In Irena Sawicka & Axel Holvoet (Eds.), Studies in the Phonetic Typology of the Slavic Languages (pp. 63-112). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (1993). Najstarsze niemieckie nazwy miejscowości i nazwy terenowe na Pomorzu Szczecińskim. Onomastica Slavogermanica, XVIII, 43-60.
 • Duma, Jerzy (1992). Mieszanie postaci fonetycznych wyrazów *dl̥’bokъ, *dlǫbokъ, *glǫbokъ, *glybokъ itp. w gwarach bułgarskich i macedońskich. In Jadwiga Zieniukowa (Ed.), Procesy rozwojowe w językach słowiańskich (pp. 29-35). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (1992). Słowińskie nazwy miejscowe na tle nazewnictwa zachodniopomorskiego. In Jerzy Treder (Ed.), Studia kaszubsko-słowińskie (pp. 77-88). Łeba: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 • Duma, Jerzy (1993). Elementy obce w hydronimii Pomorza Szczecińskiego (nazwy “staroeuropejskie”). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 27, 67-72.
 • Duma, Jerzy (1994). Przyczyny zmian grup spółgłoskowych sr-, zr-, str-, zdr- w świetle ich rozprzestrzenienia w gwarach bułgarskich i macedońskich. In Lutosława Richter (Ed.), Analiza, synteza i rozpoznawanie sygnału mowy dla celów automatyki, lingwistyki i medycyny (pp. 38-48). Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
 • Duma, Jerzy (1995). The phonetic phenomena connected with the strengthening and weakening of sonants in Bulgarian and Macedonian dialects. In Jacek Fisiak (Ed.), Medieval Dialectology (pp. 1-6). Berlin-New York, Germany-USA: De Gruyter. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs).
 • Duma, Jerzy (1995). Nazwy sklepów w Sofii (Bułgaria). In Danuta Bieńkowska (Ed.), Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące: referaty z konferencji naukowej, Łódź, 17-19 maja 1994 r. (pp. 130-132). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (1996). Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy (1996). Uwagi o niektórych hydronimach dorzecza Pilicy i Bzury. In Kazimierz Rymut (Ed.), Hydronimia słowiańska II. Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej, Mogilany 20-24 IX 1994r. (pp. 25-31). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, Jerzy (1996). Odapelatywne nazwy osobowe Pomorza Zachodniego rekonstruowane na podstawie nazw miejscowych. In Ewa Wolnicz-Pawłowska & Jerzy Duma (Eds.), Antroponimia słowiańska. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa, 6-8.IX.1994 (pp. 125-132). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy (1996). Różnice i podobieństwa zachodzące między metatezą *TărT, *TălT itp. a zjawiskami sylabifikacji/desylabifikacji sonantów r, l. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica, 311(1), 111-118.
 • Duma, Jerzy (1996). Kaszubska zmiana > i oraz *u, *i, *y > ë na tle rozwoju wokaliczno-konsonantycznego języków słowiańskich. In Ewa Rzetelska-Feleszko (Ed.), Symbolae slavisticae: dedykowane pani profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej (pp. 79-88). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy (1996). Świat zwierząt w polskich hydronimach. In Milan Majtán & František Ruščák (Eds.), 12. Slovenská onomastická konferencia: 6. Seminár “Onomastika a škola”, Prešov 25. – 26. októbra 1995. Zborník referátov (pp. 278-281). Prešov: Pedagogická fakulta UPJŠ.
 • Duma, Jerzy, & Czopek-Kopciuch, Barbara (1997). Zum Verhältnis von Orts- und Gewässernamen im Gebiet um Stettin. Onomastica Slavogermanica, 23, 239-252.
 • Duma, Jerzy (1997). Polnische sprachwissenschaftliche Arbeiten zu Hinterpommern (Abriß der Problematik). Onomastica Slavogermanica, 23, 253-257.
 • Duma, Jerzy (1997). M. Biolik, Die Namen der fließenden Gewässer im Flußgebiet des Pregel, Stuttgart 1996. Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Językoznawcze, 1, 99-101.
 • Duma, Jerzy (1997). *Jutrъjь Bogъ i *Bělъjь Bogъ jako bóstwa światłości u pogańskich Słowian. In Hanna Popowska-Taborska & Jerzy Duma (Eds.), Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko (pp. 73-78). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy (1998). Pogranicze zachodnie. In Ewa Rzetelska-Feleszko (Ed.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia (pp. 401-425). Warszawa-Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, Jerzy (1998). Niektóre aspekty zmian leksykalnych, morfologicznych i fonetycznych w nazwach rzek dorzecza Pilicy, Bzury oraz lewobrzeżnych dopływów Wisły po ujście Brdy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXIV, 17-25.
 • Duma, Jerzy (1999). Gewässernamen im linken Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Pilica und Brda / Nazwy lewobrzeżnych dopływów Wisły od Pilicy po ujście Brdy. Stuttgart: Franz Steinder Verlag. (Hydronymia Europaea 14).
 • Duma, Jerzy (1998). Dialektologia a onomastyka. Próba odtworzenia słowiańskich dialektów Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych. In Sławomir Gala (Ed.), Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii (pp. 241-252). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Duma, Jerzy (1998). Sposoby fonetycznych adaptacji niektórych starych nazw rzecznych do języka polskiego. In Magdalena Czachorowska & Łucja Maria Szewczyk (Eds.), Onomastyka polska a nowe kierunki w językoznawstwie: materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15-17 czerwca 1998, Bydgoszcz-Pieczyska (pp. 335-343). Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP.
 • Duma, Jerzy (1999). Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza z całym dorzeczem Pilicy. Warszawa, Poland: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
 • Duma, Jerzy (1999). Rozmieszczenie na Pomorzu Zachodnim nazw terenowych zawierających rdzeń *běl- ‘biały, biel’. Prace Filologiczne, XLIV, 129-138.
 • Duma, Jerzy (1999). O pewnej zgodności zachodzącej między występowaniem przedsłowiańskich nazw w dorzeczu Pilicy i Bzury a przebiegiem szlaków bursztynowych. In Zofia Abramowicz & Leonarda Dacewicz, Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych: materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl, 26-27.10.1998 r. (pp. 99-108). Białystok: Drukarnia „Libra”.
 • Duma, Jerzy (1999). Nazwy rzek Pisa, Pichna, Pichra itp. w centralnej Polsce. In E. Eggers, Joachim Becker, Jürgen Udolph & Dieter Weber (Eds.), Florilegium Linguisticum: Festschrift für Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag (pp. 87-94). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Duma, Jerzy (1999). Czy istniał słowiański Płaczybóg?. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1, 27-32.
 • Duma, Jerzy (1999). Nazwy własne a słownictwo apelatywne w Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty. Nazwy łąk i pastwisk. In Henryka Sędziak (Ed.), Polszczyzna Regionalna: materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce. Cz. 3 (pp. 139-142). Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe.
 • Duma, Jerzy (1999). Bóstwa światłości pogańskich Słowian. In Maria Wojtyła-Świerzowska (Ed.), Synchronia – diachronia. Materiały z konferencji „Problematyka historycznojęzykowa we współczesnym językoznawstwie i jej miejsce w dydaktyce”, Kielce, 17-18 listopada 1997 (pp. 39-45). Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 • Duma, Jerzy (2000). Nazwy niektórych pagórków i wzgórz w Słowniku Bernarda Sychty. In Hanna Popowska-Taborska (Ed.), Słowiańskie słowniki gwarowe (pp. 241-246). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy (2000). Różne typy nazw rzecznych a problematyka osadnicza współczesnych ziem polskich. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2, 46-57.
 • Duma, Jerzy (2000). Problem palatalności a wokalizacja jerów w dialektach bułgarskich i macedońskich. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica, 337(4), 121-129.
 • Duma, Jerzy (2000). Jak odczytać nazwę rzeki Wełna?. In Ewa Wolnicz-Pawłowska & Wanda Szulowska (Eds.), Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim: prace ofiarowane profesorowi Januszowi Riegerowi (pp. 67-70). Warszawa: Wydawnictwo Semper.
 • Duma, Jerzy (2000). Dyslokacja nazw miejscowych na Pomorzu Zachodnim pochodzących od dwuczłonowych nazw osobowych. In Stefan Warchoł (Ed.), Słowiańskie composita onomastyczne: toponimia, varia (pp. 41-54). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. (Rozprawy slawistyczne 17).
 • Duma, Jerzy (2001). Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego związane z rdzeniem *borъkъ ‘las’. In Wojciech Łysiak (Ed.), VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim: pomorska toponomastyka i onomastyka na przestrzeni dziejów, Darłowo, 8-9 września 2000. Materiały z konferencji (pp. 45-52). Poznań-Słupsk: Wydawnictwo „Eco”-Muzeum Pomorza Środkowego.
 • Duma, Jerzy (2001). Dawne słowiańskie nazwy wzgórz i wzniesień na Pomorzu Zachodnim od XII do XIV wieku. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 3, 31-38.
 • Duma, Jerzy (2001). Powstawanie samogłoski centralnej na przykładzie bułgarskiego jeru [ъ] i kaszubskiego “szwa” [ë]. In V. Popov (Ed.), Traditsiia i sŭvremennost v bŭlgarskiia ezik. Sbornik v chest na prof. d-r Liubomir Andreĭchin chl.-kor. BAN (pp. 145-149). Sofia: BAN.
 • Duma, Jerzy (2002). Las, gaj, drzewo, dąb w świadomości dawnych Słowian. In Wojciech Łysiak (Ed.), Las w kulturze polskiej II (pp. 27-33). Poznań: Wydawnictwo „Eco”.
 • Duma, Jerzy (2002). Nazwy rzek zawierających rdzeń *bystr- ‘szybki, czysty’ na obszarze Polski. Część I. Feminina. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 4, 17-26.
 • Duma, Jerzy (2003). Dialektnoerazvitiepol’skogoiazykaotrazhennoew ėvoliutsiigidronimovtsentral’noĭ Pol’shi. In Stefan Warchoł (Ed.), Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Vol. I (pp. 169-173). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Duma, Jerzy (2002). Przedsłowiańskie a słowiańskie nazwy własne. In Ewa Rzetelska-Feleszko, Aleksandra Cieślikowa & Jerzy Duma (Eds.), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. I (pp. 156-160). Warszawa-Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, Jerzy (2002). Wpływy obce: substraty, adstraty, superstraty. In Ewa Rzetelska-Feleszko, Aleksandra Cieślikowa & Jerzy Duma (Eds.), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. I (pp. 188-190). Warszawa-Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, Jerzy (2003). Nazwy własne na pograniczach etnicznych i językowych. In Ewa Rzetelska-Feleszko, Aleksandra Cieślikowa & Jerzy Duma (Eds.), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. II (pp. 216-219). Warszawa-Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, Jerzy (2003). Nazwy rzek zawierających rdzeń *bystr- ‘szybki, czysty’ na obszarze Polski. Część II. Masculina i neutra. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 5, 17-25.
 • Duma, Jerzy (2003). Nazwy rzek polskich ze słowiańskim przymiotnikowym określeniem barwy wody. In Maria Biolik (Ed.), Metodologia badań onomastycznych (pp. 385-409). Olsztyn: Ośrodek Badań naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Duma, Jerzy (2004). O zdrowiu i życiu w niektórych imionach i nazwiskach słowiańskich. In Wojciech Bołoz & Ewa Wolnicz-Pawłowska (Ed.), Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej (pp. 171-178). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Duma, Jerzy (2006). Pomorzanie, język i pochodzenie. In Wojciech Łysiak (Ed.), Życie dawnych Pomorzan. Materiały z konferencji, Bytów 14-15 października 2004 r. (pp. 9-15). Poznań: Wydawnictwo „Eco”.
 • Duma, Jerzy (2006). Imiesłowowe nazwy rzek typu „Chełszcząca”, „Grzmiąca” na tle przymiotnikowych polskich nazw rzecznych. In Zofia Abramowicz & Elżbieta Bogdanowicz (Ed.), Onimizacja i apelatywizacja (pp. 81-94). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Duma, Jerzy (2006). Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego — zarys problematyki na przykładzie zmiany *ja->je- w nazwach terenowych i nazwach miejscowości. In Jerzy Duma (Ed.), Onomastyka regionalna (pp. 43-54). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Duma, Jerzy (2006). Współczesne polskie nazwiska od deminutywnych określeń niektórych drzew liściastych (formy derywowane z suf. -k- na tle form niederywowanych). In Jerzy Duma (Ed.), Onomastyka regionalna (pp. 55-79). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (2008). Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. T. I, A-O. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy (2008). Nazewnictwo. In Henryk Rutkowski & Krzysztof Chłapowski (Eds.), Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Część II. Komentarz, indeksy (pp. 114-117). Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Duma, Jerzy (2009). Słowiańskie nazwy rzek Pomorza Zachodniego w „Słowniku nazw terenowych Pomorza Zachodniego”. In Ewa Dzięgiel & Anna Zielińska (Eds.), Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce. T. I (pp. 185-205). Warszawa: Wydawnictwo UKSW. (Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW).
 • Duma, Jerzy (2009). Bułgaria. In Andrzej Czerny, Sabina Kacieszczenko, Dariusz Kalisiewicz, Jerzy Ostrowski, Jarosław Pietrow, Katarzyna Przyszewska, … Maciej Zych (Eds.), Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 11. Europa, Część I (pp. 57-68). Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 • Duma, Jerzy (2009). Nowe badania nad językiem dawnych słowiańskich gwar Pomorza Zachodniego (na przykładzie rozwoju zgłoskotwórczego *l̥, *l̥’ w nazwach terenowych tego obszaru). Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 11, 213-228.
 • Duma, Jerzy (2010). Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci), Część I: Nazwy rzek. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Duma, Jerzy (2010). Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci), Część II: Nazwy jezior. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Duma, Jerzy & Rzetelska-Feleszko, Ewa (2010). Die alten slawischen Ortsnamen des Stettiner Raumes (Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego). In Friedhelm Debus (Ed.), Onomastische Studien zu slawischen Flur- und Siedlungsnamen. Ausgewählte Untersuchungen im südlichen Ostseeraum (pp. 95-298). Neumünster: Wachholtz Verlag. (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete 9).
 • Duma, Jerzy & Wilczewska, Marta (2011). XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna (Olsztyn, 9-11 września 2010) – omówienie. Onomastica, LV, 295-297.
 • Duma, Jerzy (2011). “Kłomia” i inne wielkopolskie nazwy jeziornych toni rybackich związane z określeniami zwierząt wodnych oraz narzędziami ich połowu. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 13, 87-92.
 • Duma, Jerzy (2011). Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc, niem. -anz). In Maria Biolik & Jerzy Duma (Ed.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (pp. 161-168). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Duma, Jerzy (2012). Uwagi o nazwach terenowych Pomorza Zachodniego na tle toponimii innych regionów Polski. Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, 16, 222-228.
 • Duma, Jerzy (2012). Archaizmy w rozwoju zachodniopomorskich sonantów na tle gwar kaszubskich i innych języków słowiańskich (Uwagi o różnych przyczynach braku metatezy w nazwie miejscowości Kołdrąb i pomorskich nazwach typu Karwia, Starogard). Slawistyka, 12, 15-21.
 • Duma, Jerzy (2012). Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 14, 79-88.
 • Duma, Jerzy, & Rzetelska-Feleszko, Ewa (2013). Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. II *ǫ ž. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, Jerzy (2013). Słowiańskie dwuczłonowe imiona przezwiskowe ze Słownika nazw terenowych Pomorza Zachodniego, Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 15(3), 5-13.
 • Duma, Jerzy (2013). O kaszubskiej i bułgarskiej rdzy. In Ewa Dzięgiel & Tomasz Korpysz (Ed.), Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej (pp. 109-115). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (Prace Językoznawcze Filologii Polskiej UKSW)
 • Duma, Jerzy (2014). Nomenclature. Cracow Voivodeship. In Marek Słoń (Ed.), Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Vol. 3 (pp. 579-584). Berlin: Peter Lang GmbH. (Geschichte – Erinnerung – Politik. Studies in History, Memory and Politics).
 • Duma, Jerzy (2014). Znaczenie analizy terenowych nazw Pomorza Zachodniego dla zmian językowych tego obszaru. In Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Zeszyt streszczeń referatów XIX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Poznań-Gniezno, 20-22 września 2014 (pp. 19-20), Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Duma, Jerzy (2016). Zagadkowa nazwa rzeki Powa dawniej Pokrzywnica. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 18(2), 45-52.
 • Duma, Jerzy (2017). Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 19(2), 5-11.
 • Duma, Jerzy (2018). Fala i wełna – pochodzenie polskich wyrazów oraz ich najstarsze przekształcenia semantyczne (z nazewnictwem w tle, np. nazwa rzeki Wełna, nazwa miejscowości Wleń oraz nazwy miejsc Wawel i Bawół). Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 20(3), 43-51.