Dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN

Linguist, philologist

e-mail: mariola.jakubowicz@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4662-1796

Zainteresowania naukowe

 • Slavic linguistics, especially etymology, the Proto-Slavic vocabulary, semantic motivation, the contacts of Slavic languages with non-Slavic languages (Romanian, Albanian, Hungarian);
 • The languages of the Balkan Sprachbund.

Publikacje

Monograph:

 • Jakubowicz, Mariola. (2010). Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasłowiańszczyzny. Warszawa: SOW.

Reviews:

 • Tolstaia, S. M.  (2009-2012). Ėtimologiia (pp. 335-346).
 • Karliková, H. (2011). Anzeiger für Slavische Philologie, 39, 239-244.
 • Walczak, B. (2012). Poznańskie Studia Slawistyczne, 2012(2), 385-389.
 • Králik, L’. (2013). Slavica Slovaca, 48(1), 87-89.
 • Niewiara, A. (2014). W poszukiwaniu słowiańskich paraleli semantycznych. Etnolingwistyka, 26, 189-192.

Translation:

 • Jakubowicz, Mariola. (2017). The Development of Words Across Centuries. An Outline of a Dictionary of Semantic Motivations Based on the Material of Slavic Adjectives Inherited from the Proto-Slavic Period (Artur Zwolski, Trans.).  Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Selected papers:

 • Jakubowicz, Mariola. (1991). O staropolskim wyrazie „ston”. Język Polski, 71, 106-110.
 • Jakubowicz, Mariola. (1998). Profilowanie w derywacji semantycznej. In Jerzy Bartmiński & Ryszard Tokarski (Eds.),  Profilowanie w języku i w tekście (pp. 159-166). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Jakubowicz, Mariola. (1999). Badania etymologiczne w rekonstrukcji językowego obrazu świata. In Anna Pajdzińska & Piotr Krzyżanowski (Eds.),  Przeszłość w językowym obrazie świata (pp. 117-128). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Jakubowicz, Mariola. (2000). Dwa oblicza miłości. Porównanie językowych obrazów miłości tkwiących w etymologii i frazeologii. In Iwona Nowakowska-Kempna, Anna Dąbrowska &  Janusz Anusiewicz (Eds.), Język a Kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście (pp. 233-244). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jakubowicz, Mariola. (2000). Wędrówki słów. O niektórych starych zapożyczeniach leksykalnych na terenie Europy środkowo-wschodniej. Studia Russica, 18, 87-93.
 • Jakubowicz, Mariola. (2000). Indogermanische Etymologien in einem Wörterbuch der semantischen Parallelen. Studia Etymologica Brunensia, 2000(1), 209-216.
 • Jakubowicz, Mariola. (2002). Dzieje Słowian w świetle rekonstruowanej leksyki prasłowiańskiej. In Jerzy Rusek, Wiesław Boryś & Leszek Bednarczuk (Eds.), Dzieje Słowian w świetle leksyki, pamięci Profesora Franciszka Sławskiego (pp. 125-131). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jakubowicz, Mariola. (2003). Motywacja semantyczna wybranych nazw wartości – poszukiwania etymologiczne. In Jerzy Bartmiński (Eds.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne (pp. 171-185). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jakubowicz, Mariola. (2006). O rozwoju semantycznym w kilku psł. rodzinach wyrazowych rozpoczynających się na literę ch-. Studia etymologica Brunensia, 2006(3), 119-126.
 • Jakubowicz, Mariola. (2006). Nazwy jednostek czasu w językach słowiańskich. Dziedzictwo i innowacja. In Anna Dąbrowska (Ed.). Język a kultura, Czas język kultura (pp. 87-95). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (Acta Universitatis Vratislaviensis, vol. 19, no 2883).
 • Jakubowicz, Mariola. (2008). O rekonstrukcji pewnego przymiotnika psł. *dužь czy *dǫžь? Studia etymologica Brunensia, 2008(6), 143-146.
 • Jakubowicz, Mariola. (2010). Enancjosemia – próba przedstawienia podstawowych problemów. Język Polski, 90(1), 23-31.
 • Jakubowicz, Mariola.  O semantike bolg. kipъr. Balkansko Ezikoznanie – Linguistique Balkanique, 49(3), 195-201.
 • Jakubowicz, Mariola. (2012). O etymologii pracy inaczej. Język Polski, 92(1), 37-42.
 • Jakubowicz, Mariola. (2012). Zasady rekonstrukcji semantyki w pracach etymologicznych. In Małgorzata Korytkowska, Hanna Popowska-Taborska, Zofia Rudnik-Karwatowa & Janusz Siatkowski (Ed.), Językoznawstwo: prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (pp. 69-74). Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa. (Z polskich studiów slawistycznych, seria XII).
 • Jakubowicz, Mariola. (2012). Badania etnolingwistyczne a etymologia. Etnolingwistyka, 24, 173-181.
 • Jakubowicz, Mariola. (2012). Enancjosemiczny rozwój przymiotnika czeskiego spory. In Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, & Jana Klímová (Red.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český (pp. 103-109). Praha: Univerzita Karlova v Praze.
 • Jakubowicz, Mariola. (2014). O wpływie frekwencji na rozwój semantyczny. In L. Bednarczuk, A. Bochnakowa, S. Widłak, I. Piechnik oraz P. Dębowiak (Eds.), Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e annuaire (pp. 283-289). Kraków.
 • Jakubowicz, Mariola. (2015). O nadziei – beznadziejnie. Zeszyty Łużyckie, 2015, 57-69.
 • Jakubowicz, Mariola. (2015). Co możemy wyczytać ze struktury słowa?  Poszukiwania przy okazji badań diachronicznych. Język a Kultura, Struktura słowa a interpretacja świata, 25, 11-20.
 • Jakubowicz, Mariola. (2016). O stosunku ludzi do zwierząt w świetle „odzwierzęcych” derywatów. Akcent, 143(1), 271-274.
 • Jakubowicz, Mariola. (2017). Pochodzenie nazw barw w językach słowiańskich. In Dorota Filar & Piotr Krzyżanowski (Eds.), Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe (pp. 223-239). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jakubowicz, Mariola. (2017). The development of functional expressions in the Czech and in the Polish language on the basis of examples of three lexical pairs. In Ilona Janyšková & Helena Karlíková (Eds.), Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium (pp. 383-395). Praha: Univerzita Karlova v Praze.
 • Jakubowicz, Mariola. (2018). Ze słowotwórstwa prasłowiańskiego — analiza przymiotników psł. z sufiksem –rъ. In Zbigniew Greń (Ed.), Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo (pp. 93-102). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.