Ewa Golachowska, „Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study”, tłum. Benjamin Koschalka, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study, autorstwa dr hab. Ewy Golachowskiej, prof. IS PAN. Przekładu dokonał Benjamin Koschalka. Monografia ukazała się jako 12 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”. Stanowi angielską wersję monografii Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, opublikowanej w 2012 roku przez Instytut Slawistyki PAN (SOW) oraz Wydawnictwo Agade Bis.

Ta socjolingwistyczna praca podejmuje temat związków języka i religii z tożsamością narodową różnych pokoleń katolików na Białorusi. Autorka ukazuje zależności pomiędzy współczesnymi uwarunkowaniami religijnymi, kulturowymi i narodowymi, a prestiżem języka polskiego i białoruskiego w sferze sacrum wśród katolików na Białorusi. W pierwszej części książki analizuje zmiany językowe występujące w sferze sacrum w początkach XXI wieku. Druga część monografii zawiera zapisy wywiadów prowadzonych przez autorkę na Białorusi zachodniej i wschodniej w latach 2009–2012. Przeważają w nich tematy dotyczące losów Kościoła i jego wiernych na Białorusi w XX wieku oraz zagadnień tożsamościowych.

Skupiając szczególną uwagę na średnim i młodszym pokoleniu katolików, autorka stwierdza, że wśród młodych ,,nie ma antagonizmu pomiędzy polszczyzną i białoruszczyzną oraz narodowością polską i białoruską i możliwe jest świadome budowanie własnej tożsamości na różnych poziomach czerpiących z obu tradycji: polskiej i białoruskiej”.


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2019, nr projektu 21H 16 0050 84.