Nabór na interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej na lata 2018/2019–2022/2023

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

Zakres merytoryczny studiów doktoranckich

Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.

Rekrutacja na stacjonarne interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne w Instytucie Slawistyki PAN odbywa się w drodze konkursu. O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (I etap rekrutacji, możliwość zdobycia 60 punktów) oraz ocena rozmowy kwalifikacyjnej (II etap rekrutacji, możliwość zdobycia 40 punktów).

Wymagane dokumenty

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dyplomu równorzędnego) lub zaświadczenie o realizowaniu Diamentowego Grantu;
  2. certyfikat językowy z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 lub jego równoważnik – w przypadku braku tego certyfikatu część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku angielskim;
  3. Curriculum Vitae kandydata/kandydatki zawierające listę dotychczasowych publikacji, udział w konferencjach naukowych, inne formy aktywności naukowej; inne, pozanaukowe formy aktywności, które mogą się przydać w pracy naukowej;
  4. list motywacyjny skierowany do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN;
  5. wstępny temat pracy doktorskiej wraz z jej omówieniem LUB opis zainteresowań badawczych wraz z analizą interesujących zagadnień – maksymalnie 2 strony wydruku komputerowego;
  6. pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego;
  7. trzy zdjęcia (35 × 45 mm);
  8. kwestionariusz osobowy.

Dokumenty należy składać do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15 w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN lub nadesłać pocztą na adres IS PAN z dopiskiem: „studia doktoranckie”.

Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa

 

Informację o zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji kandydaci i kandydatki otrzymają do 2 lipca 2018 roku (do II etapu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają co najmniej połowę możliwych do zdobycia punktów etapu I).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 16 lipca 2018 r. od godz. 10 (ul. Bartoszewicza 1b m. 17, Warszawa). O dokładnej godzinie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Rekrutację przeprowadza powołana przez Dyrektora sześcioosobowa komisja rekrutacyjna, w składzie: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN (Z-ca Dyr. ds. naukowych); dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN (kierowniczka studiów doktoranckich), Anna Kurowicka (sekretarz), dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN, prof. dr hab. Wojciech Burszta, dr hab. Aliaksander Smalianczuk, prof. IS PAN.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 23 lipca 2018 roku.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora IS PAN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w Rozdziale 7, pkt. 1 Regulaminu Studiów Doktoranckich przy Instytucie Slawistyki PAN. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Na studia doktoranckie mogą być przyjęci obcokrajowcy z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.

W uzasadnionych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona przez Skype’a. W tym celu prosimy o kontakt z Sekretariatem IS PAN.

Rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć w języku angielskim. W takim przypadku prosimy o złożenie CV, listu motywacyjnego oraz omówienia tematu pracy doktorskiej w języku angielskim ORAZ poinformowanie o tym Sekretariatu IS PAN.