Nicole Dołowy-Rybińska, „No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities”, tłum. Daniel Sax. Berlin: Peter Lang 2020

W efekcie grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy (Toruń, 2017) dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN. Anglojęzyczna publikacja zatytułowana No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities (Berlin, 2020) została przełożona przez Daniela Saxa. Monografia ukazała się jako 14 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”.

Okładka książki: No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities

Książka ukazuje praktyki językowe i kulturowe młodych ludzi należących do mniejszości językowych Europy. Materiał do niej został pozyskany podczas badań terenowych, prowadzonych wśród Kaszubów w Polsce, Górnołużyczan w Niemczech, Bretończyków we Francji i Walijczyków w Wielkiej Brytanii. Na badania te składało się około stu częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z młodymi ludźmi w wieku 16–25 lat oraz obserwacje uczestniczące prowadzone podczas różnego rodzaju działań kulturalnych, spotkań czy wydarzeń. Problemy mniejszości, takie jak tworzony przez własną grupę oraz przez społeczeństwo dominujące wizerunek kultury mniejszościowej, tworzenie się tożsamości kulturowej i językowej, konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony własnej kultury i języka, przedstawione są z perspektywy młodych aktywistów językowych. Analizie została poddana droga młodych ludzi do aktywizmu językowego.

Monografia porusza najistotniejsze problemy socjolingwistyki zajmującej się zagrożonymi językami: kwestię użytkowników języków mniejszościowych (natywnych, uczących się i tzw. nowomówców), edukacji w językach mniejszościowych, relacji między językiem mniejszościowym a tożsamością kulturową.

Książka w wersji elektronicznej znajduje się w otwartym dostępie pod linkiem: https://www.peterlang.com/view/title/68250

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki