Nowe „Prace Slawistyczne. Slavica” w repozytorium iReteslaw

Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska, „Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi)”, red. Małgorzata Korytkowska, cz. I–II (1 i 2), Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [seria: Prace Slawistyczne: Slavica 145]; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087

W repozytorium iReteslaw jako 145. tom serii „Prace slawistyczne. Slavica” jest dostępny Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi) pod redakcją Małgorzaty Korytkowskiej, składający się z obszernej monografii oraz dwóch słowników zawierających opis semantyczno-syntaktyczny dwóch klas czasowników języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego: czasowników mentalnych i czasowników emotywnych. Badania stanowiące podstawę publikacji były prowadzone przez zespół autorski (prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz; prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska; dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, prof. nadzw. UŁ; dr hab. Agnieszka Zatorska, prof. nadzw. UŁ) w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki  (nr grantu: 2013/11/B/HS2/03116), przyznanego na lata 2014–2017. Opublikowanie efektów tej ogromnej pracy było możliwe dzięki środkom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonym na dofinansowanie upowszechniania nauki, pozyskanym przez Fundację Slawistyczną (nr 703/P-DUN/2019).

Głównym celem autorów było badanie relacji między właściwościami semantycznymi czasowników a ich cechami składniowymi, w której centralną rolę odgrywają cechy czasowników konstytuujących struktury zdaniowe. Zanalizowano procesy semantyczno-syntaktyczne zachodzące w strukturach zdaniowych, które najczęściej mają charakter procesów kondensacyjnych, oraz zjawiska przejawiania się w sposób formalny podstawowych kategorii zdaniowych, rzutujących na cechy struktur syntaktycznych. Kolejnym polem były kwestie leksykograficzne dotyczące wyodrębniania jednostek hasłowych słownika, kształtu i zawartości hasła oraz jego granic, poza którymi znajdują się już jednostki o odmiennych cechach, a więc odrębne jednostki słownikowe. Badanie trzech języków słowiańskich stanowiło też pole dla obserwacji i wniosków o charakterze konfrontatywnym.

***

Monografię o charakterze teoretycznym uzupełniają bazy słownikowe czasowników mentalnych i emotywnych w postaci pdf-ów zawierających aktywne odnośniki nie tylko od poszczególnych czasowników w zestawach haseł do haseł głównych w danym języku, lecz również od haseł głównych do ich odpowiedników w pozostałych językach. Nawigację ułatwia rozbudowany system zakładek.

Praca została przygotowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego „Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontacji polsko-bułgarsko-rosyjskiej)” przyznanego na lata 2014-2017 przez Narodowe Centrum Nauki RP (nr grantu: 2013/11/B/HS2/03116). Kierownik projektu: Małgorzata Korytkowska.

Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi) (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.