Dr Arleta Łuczak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego; filolog klasyczny; asystent w Zakładzie Językoznawstwa IS PAN

e-mail: arlluc@wp.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3076-7144

Zainteresowania naukowe

 • Łacińsko-polska leksykografia XVI wieku;
 • Problematyka szesnastowiecznych polskich przekładów Biblii; studia z zakresu przekładu Biblii.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Grant pt. „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska” t. VI, przyznany w ramach programu MNiSW pod nazwą NPRH na lata 2012–2018.

Publikacje

Książki współautorskie:
 • Kędelska, Elżbieta; Kwilecka, Irena, oraz Łuczak, Arleta. (1999). Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, cz. I (A – G). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Kędelska, Elżbieta; Kwilecka, Irena, oraz Łuczak, Arleta. (2003). Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, cz. II (H – M). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Kędelska, Elżbieta; Kwilecka, Irena, oraz Łuczak, Arleta. (2005). Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, cz. III (N – PLEĆ). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Kędelska, Elżbieta; Kwilecka, Irena, oraz Łuczak, Arleta. (2009). Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, cz. IV (PLEMIĘ – PYTLOWANY). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Kędelska, Elżbieta; Kwilecka, Irena, oraz Łuczak, Arleta. (2012). Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, cz. V (R – STRACENIE). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
Rozdział w tomie zbiorowym „BIBLIA SLAVICA”:
 • Łuczak, Arleta. (2008). Das Neue Testament des Stanisław Murzynowski: Zum Verhältnis von Übersetzung und griechischem Original. W Biblia Slavica. Serie II: Polnische Bibeln. Band 4,2: Des Neuen Testamentes Zweiter und letzter Teil: Geschichte und Briefe der Apostel. Aus dem Griechischen in die Polnische Sprache übertragen und mit einer kurzen Auslegung erklärt von Stanisław Murzynowski in Königsberg in Preußen im Monat September 1552. [Kommentare] (ss. 435-571). Hrsg. von Hans Rothe, Paderborn-München-Wien-Zürich, Ferdinand Schöningh.
Książka:
 • Łuczak, Arleta. (2016). Droga Szymona Budnego do krytycznego wydania Nowego Testamentu z 1574 roku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Prace Slawistyczne: Slavica). http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/52
Artykuły:
 • Łuczak, Arleta. (1992). Problem rozwiązywania hebraizmów i arameizmów w Nowym Testamencie S. Murzynowskiego – na wybranych przykładach. W Maria Kamińska oraz Eliza Małek (Red.), Biblia a kultura Europy, t. I, (ss. 225-231). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Łuczak, Arleta. (1993). Łacińskie osobliwości leksykalne w obu wersjach łacińsko-polskiego „Słownika” Bartłomieja z Bydgoszczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 30, 59-67.
 • Łuczak, Arleta, oraz Kędelska, Elżbieta. (1995). Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesor doktor habilitowanej Ireny Kwileckiej. Slavia Occidentalis, 51, 3-6.
 • Łuczak, Arleta. (1997). Hoti recitativum w szesnastowiecznych przekładach Nowego Testamentu. Slavia Occidentalis, 54, 39-44.
 • Łuczak, Arleta. (1999). Jeszcze kilka słów o Słowniku Bartłomieja z Bydgoszczy z pierwszej połowy XVI w. Eos. Comentarii Societatis Philologae Polonorum, 86, 325-337.
 • Łuczak, Arleta. (2001). Najstarszy polski drukowany przekład Nowego Testamentu pióra Stanisława Murzynowskiego (1551-1553). W Wiesław Pyżewicz oraz Tomasz Jaworski (Red.), Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy (ss. 171-182). Zielona Góra: Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Łuczak, Arleta. (2004). Biblia brzeska w świetle najnowszych badań. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 39, 53-75.
 • Łuczak, Arleta. (2004). Biblistyka europejska w dobie humanizmu i Reformacji a Nowy Testament Stanisława Murzynowskiego. W Jan Puczek oraz Paweł Puczek (Red.), IX Forum Ewangelickie, Płock 5-6 IX 2003. Zbiór referatów i głosów w dyskusji (ss. 69-78). Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Augustana”.
 • Łuczak, Arleta. (2011). Zagadkowe wyrazy  w „Słowniku Bartłomieja z Bydgoszczy”  z  XVI wieku. W Stanisław Borawski oraz Magdalena Hawrysz (Red.), Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 (ss. 71-84). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Łuczak, Arleta. (2014). Najstarsze słowiańskie przekłady Biblii w niemieckiej serii „Biblia Slavica”. Nauka, 2, 135-150.
 • Łuczak, Arleta. (2016). Śp. Profesor Elżbieta Kędelska (16.03.1949 – 10.11.2014). Slavia Occidentalis, 73(1), 238-242.
Recenzje:
 • Łuczak, Arleta. (2001). Rec. Ecclesiastes, Księgi Salomonowe, [tłum. Hieronima z Wielunia], Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2000. Slavia Occidentalis, 58, 256-259.
 • Łuczak, Arleta. (2003). Irena Kwilecka, Die Brester Bibel: Kulturgeschichtliche und sprachliche Fragen der Übersetzung. [w:] Biblia Slavica. Hrsg. von H. Rothe und F. Scholz unter Mitarbeit von Ch. Hannick und L. Udolph. Serie II: Polnische Bibeln. Band 2. Brester Bibel 1563. Teil 1: Stary Zakon, Teil 2: Księgi Nowego Testamentu. Kommentare, Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2001. Slavia Occidentalis, 60, 135-141.
Bibliografie:
 • Kędelska, Elżbieta, oraz Łuczak, Arleta. (1994). Bibliografia prac Profesor Ireny Kwileckiej za lata 1953-1994. Slavia Occidentalis, 51, 6-10.
 • Kędelska, Elżbieta, oraz Łuczak, Arleta. (1995). Bibliografia prac Profesor Barbary Szydłowskiej-Ceglowej za lata 1952-1995. Slavia Occidentalis, 52, 12-16.