Dr Beata Kuboková

Slawistka

e-mail: mcjpis@aol.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3608-8860

Zainteresowania naukowe

 • Pogranicza językowe, kontakty językowe i wielokulturowość (problematyka pogranicza polsko-czeskiego);
 • Socjolingwistyka i dialektologia (zwłaszcza obszar Śląska Cieszyńskiego);
 • Związek religii i języka (na przykładzie ewangelików śląskich a.w. oraz innych grup protestanckich).

Funkcje pełnione w IS PAN

Pełnomocnik Dyrektora IS PAN ds. Promocji.

Publikacje

(publikuje jako Beata Kubok) Książki autorskie:
 • Kubok, Beata. (2011). Dawne słownictwo gwar cieszyńskich w świetle kontaktów językowych. Warszawa: SOW.
Wybrane artykuły:
 • Kubok, Beata. (1998). Z badań nad zmianami w słownictwie gwary zachodniocieszyńskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 34, 55-68.
 • Kubok, Beata. (1999). Gwara zachodniocieszyńska – gwara przejściowa czy mieszana? Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 35, 55-66.
 • Kubok, Beata, oraz Greń, Zbigniew. (1999). Komunikacja językowa w handlu przygranicznym na Śląsku Cieszyńskim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 35, 31-40.
 • Kubok, Beata, oraz Greń, Zbigniew. (2000). Słownik Andrzeja Cinciały w cieszyńskiej dialektologii historycznej. W Hanna Popowska-Taborska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe (ss. 81-88). Warszawa: Instytut Slawistyki.
 • Kubok, Beata. (2001). Zmiany świadomości narodowej i językowej na Śląsku Cieszyńskim w XX wieku (uprzedzenia –stereotypy – postawy). W Irena Bogoczová (Red.), Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikacji (ss. 291-302). Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Kubok, Beata. (2008). Terminologia pasterska w gwarach cieszyńskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 43, 63-74.
 • Kubok, Beata. (2009). Nazewnictwo obrządku zaślubin i wesela w gwarach zachodniocieszyńskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 44, 111-120.
 • Kubok, Beata. (2011). Kościół ewangelicko-augsburski na Śląsku Cieszyńskim (od wspólnoty wyznaniowej do wspólnot językowo-narodowych). W Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka, T. I (ss. 69-79). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.