Dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. IS PAN

Literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, slawistka, rusycystka

e-mail: majkot@neostrada.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2312-3997

Zainteresowania naukowe

Badania z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej, literackiej oraz intermedialnej (powiązania literatury z pozadyskursywnymi mediami sztuki i komunikacji, takimi jak: sztuki plastyczne, muzyka, plakat artystyczny, teatr, film, fotografia, najnowsze media itd.). Związki literatury i kultury słowiańskiej z kulturą europejską i pozaeuropejską.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Od 1992 – Członek „Fundacji Slawistycznej”;
 • Od 2007 – Członek Korespondent TNW;
 • Od 2011 – Członek Kapituły Nagrody Fundacji Slawistycznej;
 • 2014 – Członek Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata;
 • Od 2016 – Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Od 1995 – Członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN;
 • 2001–2005 – Kierowniczka Pracowni Humanistycznych Badań Interdyscyplinarnych;
 • 2005–2016 – Kierowniczka Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa;
 • 1999–2002 – Członek Komisji do Spraw Naukowych przy Radzie Naukowej IS PAN.

Nagrody i odznaczenia

 • 1980 – Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia w dydaktyce;
 • 1987 – Indywidualna nagroda rektorska III stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze za rok 1986;
 • 1989 – Indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III stopnia za pracę doktorską Kolor w poezji młodszych symbolistów rosyjskich – Aleksander Błok i Andrzej Bieły. Wrocław 1988, 174 s. [„Slavica Wratislaviensia”, XLIII];
 • 2004 – Medal pamiątkowy z okazji 50-lecia slawistyki w Polskiej Akademii Nauk;
 • 2014 – Nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy naukowo-dydaktycznej, IS PAN;
 • 2014 – Dipłom I stiepieni Łaurieata konkursa łuczszeje proizwiedienije 2013 goda za uczastije w mieżdunarodnom art-projektie „Ornamientalizm terra incognita 5–22 diekabria 2013, Moskwa”. Nadający: Diepartamient Kultury goroda Moskwy. Uprawlenije kulturnoj i mołodiożnoj politiki po JAO goroda Moskwy Gosudarstwiennyj wystawocznyj zał Na Kaszirkie.

Stypendia

 • 1980 – Leningrad, Rosja, 4 miesiące (stypendium);
 • 1980 – Warszawa, 1 miesiąc (stypendium);
 • 1980–1981 – doktorskie (na UWr);
 • 1986 – Leningrad, 6 miesięcy (w tym jeden miesiąc w Moskwie) (stypendium);
 • 1993 – Perugia, Włochy, 2 miesiące (stypendium);
 • 1990 – Moskwa, Rosja, wyjazd badawczy (2.12.–10.12.1990) (wymiana bezdewizowa);
 • 2003 – Moskwa, Rosja, wyjazd badawczy (31.05.–9.06.2003) (wymiana bezdewizowa);
 • 2003 – Belgrad, Serbia, wyjazd badawczy (21.10.–26.10.2003) (wymiana bezdewizowa);
 • 2012 – Moskwa, Rosja, wyjazd badawczy (17.09.–30.09.2012) (wymiana bezdewizowa).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2011–2013 – Temat realizowany we współpracy z placówką zagraniczną na podstawie umowy między IMLI RAN w Moskwie i IS PAN. Temat badawczy: „Literatura rosyjska pierwszego trzydziestolecia XX wieku: spojrzenie ze strony Polski i Rosji”.
 • 2014–2016 – Temat badawczy: „Literatura rosyjska pierwszego trzydziestolecia XX wieku: spojrzenie ze strony Polski i Rosji” uzupełniony o nowy temat: „Poezja rosyjska pierwszego trzydziestolecia XX wieku i sztuka: spojrzenie ze strony Polski i Rosji”. Od 2017 roku z powodu zawieszenia umowy między PAN a RAN temat kontynuowany bez umowy.

Publikacje

Monografie:
 • Bobilewicz-Bryś, Grażyna. (1988). Kolor w poezji młodszych symbolistów rosyjskich – Aleksander Błok i Andrzej Bieły. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1995). Wyobraźnia poetycka. Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN-Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1997; 2002; 2007). Rozdziały: Kultura, sztuka i życie towarzyskie; Główne motywy i wątki literatury przełomu XIX i XX wieku; Symbolizm w poezji; Poetyka powieści symbolistycznej; Poza ugrupowaniami. W Andrzej Drawicz (Red.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku (ss. 25-46; 47-53; 61-89; 90-97; 98-121, wyd. I-III). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Artykuły:
 • Bobilewicz, Grażyna. (1979). Aleksander Błok jako kolorysta. Slavica Wratislaviensia, 16, 35-45.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1984). Poetycki zielnik Aleksandra Błoka. Slavica Wratislaviensia, 31, 47-67.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1986). Pejzaż zimowy w poezji Aleksandra Błoka i Sergiusza Jesienina. Próba interpretacji. W Ryszard Łużny (Red.), O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej, część II. Materiały z sesji naukowej „Dziesięć wieków rozwoju form wypowiedzi poetyckiej w literaturze rosyjskiej” (Kraków, 12-14 stycznia 1979 r.) (ss. 9-18). Warszawa-Kraków: PWN. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCCXLI. Prace Historycznoliterackie, z. 60).
 • Bobilewicz, Grażyna. (1989). Motywy i symbole lunarne w poezji Wiaczesława Iwanowa. Slavica Wratislaviensia, 48, 53-72.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1990). Geneza i funkcje artystyczne motywu róży na podstawie cyklu wierszy W. Iwanowa «Rosarium. Wiersze o róży». Próba interpretacji. Slavica Wratislaviensia, 53, 79-102.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1991). Poetycki świat minerałów w twórczości młodszych symbolistów rosyjskich (W. Iwanow, A. Bieły, A. Błok). Slavica Wratislaviensia, 56, 45-63.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1991). Motyw kamienia w twórczości Wiaczesława Iwanowa i Mikołaja Riericha. Slavia Orientalis, 1991(4), 423-439. Dostęp http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/12/bobilewicz-brys_motyw_kamienia_1991_text.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (1991). Wizerunek mistrza. Michał Anioł Buonarotti a „reliefowe” postrzeganie świata w twórczości  W. Iwanowa. W Włodzimierz Wilczyński (Red.),.  Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich (ss. 113-125). Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Dostęp  http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/10/brys_wizerunek_misirza_1991_text.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (1991). Koneksje literacko-malarskie na przykładzie twórczości Wsiewołoda Garszyna i Wasilija Wierieszczagina. Slavia Wratislaviensia, 62, 33-55.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1991). „Pejzaż kamienny” w twórczości W. Iwanowa i M. Riericha. Przegląd Humanistyczny, 1991(5-6),  61-76.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1992). Renesansowe analogie malarskie w twórczości Wiaczesława Iwanowa. Przegląd  Humanistyczny, 1992(2),113-127. Dostęp http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/12/bobilewicz-brys_renesansowe_analogie_1992_text.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (1993). Aleksander Skriabin w myśli estetycznej i twórczości symbolistów rosyjskich. Slavia Orientalis, 1993(1), 29-42. Dostęp http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/10/bobilewicz-brys_ceremonia_picia_herbaty_1993_text.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (1993). Ceremonia picia herbaty w życiu i twórczości artystów rosyjskich na przełomie XIX i XX wieku. Slavica Wratislaviensia, 89, 65-85. Dostęp http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/10/bobilewicz-brys_ceremonia_picia_herbaty_1993_text.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (1993). Fascynacje kulturalne. 1: Od okultyzmu do poetyckiej chiromancji (Na przykładzie twórczości Maryny Cwietajewej i Maksymiliana Wołoszyna). Studia Litteraria PolonoSlavica, 1, 125-139.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1994). Zhivopis’ masterov ital’ianskogo Vozrozhdeniia v tvorchestve V. Ivanova. Cahiers du Monde Russe,  30(1-2), 209-223.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1996). Richard Wagner w myśli estetycznej i twórczości rosyjskich artystów przełomu XIX i XX wieku. W Elżbieta Biernat (Red.), W kręgu literatury rosyjskiej (ss. 89-108). Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Dostęp http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/12/bobilewicz_richard_wagner_w_mysli_1996_text.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (1997). Fascynacje kulturalne artystów przełomu przełomu XIX i XX wieku. Horoskop literacki. W Krystyna Galon-Kurkowa oraz Tadeusz Klimowicz (Red.), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (ss. 125-132). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1998). W pelerynie, w surducie i w chitonie. Strój artysty na przełomie dwudziestego stulecia. W Irena Fijałkowska-Janiak (Red.), Literatura rosyjska na przełomie XIX i XX wieku (ss. 84-96). Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Dostęp http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/11/bobilewicz_w_pelerynie_1998_text.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (1999). Musor v iskusstve serediny XX veka. Studia Litteraria Polono-Slavica, 4, 429-435.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1999). Wyobraźnia fantastyczna. Chimery modernistów. W Elżbieta Biernat oraz Tadeusz Bogdanowicza (Red.), Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku  (ss. 102-110). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1999). Klod Debiussi v russkoĭ kul’ture rubezha XIX-XX vv. W Zapadnoevropeĭskiiat modernizm i slavianskite literaturi. Kraiat na XIX-nachaloto na XX vek i 20-te godini. Materiali ot Mezhdunarodna Nauchna Konferentsiia na Katedra «CHuzhdi Literaturi». 8-10 maĭ 1997 godina (ss. 53-64). Veliko Tŭrnovo: Universitetsko Izdatelstvo «Sv. sv. Kiril i Metodiĭ».
 • Bobilewicz, Grażyna. (1999). „Dwa pejzaże Paula Gauguina” według Michaiła Kuzmina. Studia Litteraria Polono-Slavica, 3, 81-94.
 • Bobilewicz, Grażyna. (1999). Malarze ciszy i milczenia. W Kwiryna Handke (Red.), Semantyka milczenia (ss. 81-93). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN-Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2000). Boris Kustodiev – zhivopisets provintsii. W Lucyna Rożek (Red.), Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku (ss. 529-533).  Częstochowa: Wydawnictwo WSP Częstochowa.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2000). „Swój” i „obcy”. Portrety Jana Stanisławskiego. W Roman Bobryk oraz Jerzy Faryno (Red.), Wizerunek sąsiadów. I. Polacy w oczach Rosjan. Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów (ss. 321-334). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN-Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2000). Klod Debiussi i russkaia khudozhestvennaia literatura rubezha XIX-XX stoletiĭ. Studia Litteraria Polono-Slavica, 5, 207-217.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2000). Portret – akt – Martwa natura w praktyce, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (18-20. X. 2001, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa. Studia Litteraria Polono-Slavica, 5, 513-516.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2001). Ikonografia choroby. Studia Litteraria Polono-Slavica, 6, 465-481.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2001). Czy można mówić o „intymizmie” w malarstwie rosyjskim? W Krystyna Galon-Kurek oraz Ewa Studziż-Komisaruk (Red.), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. III (ss. 133-143). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2001). Świątynie Paula Delvaux. W Lucyna Rożek (Red.), Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. Część 1. (ss. 193-203). Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2002). Ivanovskaia poėtika drevnegrecheskogo khrama. W Franciszek Apanowicz (Red.), Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku (ss. 104-113). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2002). Iskusstvo tantsa v russkoĭ poėzii XIX – nachala XX vv. W Po Jerzy Kapuścik (Red.), Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego (ss. 115-133).  Kraków: Tertium, (Rosja*myśl* słowo*).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2002). Pol’ Gogen v russkoĭ kul’ture rubezha XIX-XX veka. W Kornelija Ičin (Red.), Sine Arte, Nihil. Sbornik nauchnykh trudov v dar professor Milivoe Ĭovanovichu (ss. 49-57). Belgrad-Moskva. ORAZ Slavia Orientalis, 51(2), 247-256. Dostęp http://pbunjak.narod.ru/zbornik/tekstovi/06_Bobilewicz
 • Bobilewicz, Grażyna. (2002). Ciało kobiece w malarstwie europejskim przełomu XIX i XX wieku. Studia Litteraria Polono-Slavica, 7, 289-303.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2002). Między naturą martwą a żywą. Studia Litteraria Polono-Slavica, 7, 339-354.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2002). Kod wizualizacji ciała kobiecego w malarstwie europejskim końca XIX – początku XX wieku. W Małgorzata Jasińska oraz Joanna Kuć (Red.), Mowa ciała i jej funkcje w kulturze. Materiały z konferencji naukowej (ss. 79-90). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2001). Przestrzeń milczenia. W Kwiryna Handke (Red.), Semantyka milczenia. 2. Zbiór Studiów (ss. 163-182). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN-Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2003). Poėtika krymskogo peĭzazha v tvorchestve Konstantina Bogaevskogo i Maksimiliana Voloshina. W Elżbieta Biernat (Red.), W kręgu literatury rosyjskiej. III (ss. 95-112). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2003). Ivanovskaia poėtika drevnegrecheskogo khrama. W Viacheslav Ivanov i ego vtrmia. Materialy VII Mezhdunarodnogo simpoziuma, Vena 1998 (ss. 273-281). Peter Lang: Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2003). Ikonografiia Khrista v russkoĭ zhivopisi vtoroĭ poloviny XIX veka. W Adama Bezwiński (Red.), Musica Antiqua Europae Orientalis. Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego (ss. 297-308). Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska. (Acta Slavica XIII. Vol.2).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2004). Artysta rosyjski w karykaturze początku XX wieku. Slavia Orientalis, 53(3), 391-407.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2004). Natiurmort v russkoĭ zhivopisi nachala XX veka. W Izabella Malej oraz Zofia Tarajło-Lipowska (Red.), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5 (ss. 141-152). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2004). Kosmicheskie kompozitsii v iskusstve nachala-serediny XX veka. W Ratko Nešković oraz Kornelija Ičin (Red.), Filosofiia kosmizma i russkaia kul’tura. Materialy mezhdunarodnoĭ konferentsii Kosmizm i russkaia literatura. K 100-letiiu so dnia smerti Nikolaia Fedorova (ss. 335-344). Beograd: Filologicheskiĭ fakul’tet Belgradskogo Universiteta.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2004; 2005). Badania nad pograniczem i korespondencją sztuk. W 50 lat Slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN (ss.193-198). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. ORAZ Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 40, 203-208.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2005). Plasticheskaia reprezentatsiia tela u Petrova-Vodkina. W N.V. Zlydneva (Red.), Telesnyĭ kod v slavi︠a︡nskikh kulʹturakh (222-232). Moskva: Institut slavianovedeniia.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2005). V garderobnom shkafu dendi kontsa XIX – nachala XX veka. W Mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsiia. Proza. Predmet (Materialy k obsuzhdeniiu) (ss. 117-119). Smolensk.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2006). Świecka i religijna ikonografia Pawła Żukowskiego. W Adam Bezwiński (Red.), Musica Antiqua Europae Orientalis. Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian (ss. 387-397). Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcz. (Acta Slavica XIV).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2006). Malarskie wizje starości artysty. W Stefan Kruk oraz Elżbieta Flis-Czerniak (Red.), Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej (ss. 601-618). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2006). Plasticheskaia reprezentatsiia imidzha D. Kharmsa. Russian Literature. Special Issue Daniil Charms, 60(3-4), 253-273. ORAZ W Ratko Nešković oraz Kornelija Ičin (Red.), Kharms-avangard (ss. 59-70). Beograd: Univerzitet u Beogradu. Filološki fakultet.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2006). Kontseptualizatsiia domov Viacheslava Ivanova i ikh prostranstvenno-vremennaia reprezentatsiia. W V.E. Bagno oraz A.B. Shishkin (Red.), Bashni︠a︡ Vi︠a︡cheslava Ivanova i kulʹtura serebri︠a︡nogo veka (ss. 294-302). Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskiĭ gosudarstvennyĭ universitet. Filologicheskiĭ fakulʹtet.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2006). Ubiór modernistów rosyjskich w życiu codziennym i na portrecie. Slavica Wratislaviensia, 139, 43-56. Dostęp http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/12/bobilewicz_ubior_modernistow_2006_text.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (2006). Poszukiwanie form komunikacji – sztuka poczty. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 41, 225-237.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2007). Interʹer moderna. W Interʹer v folʹklore, literature, iskusstve/kulʹture (ss. 229-244). SHumen: Universitetsko izdatelstvo na SHumenskiia universitet „Episkop Konstantin Preslavski”.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2007). Dnevnikovye zapisi K.A. Somova kak tekst-interpretatsiia sobstvennykh (i chuzhikh) proizvedeniĭ iskusstva. W Alicja Wołodźko oraz Ludmiła Łucewicz (Red.), Dzienniki, notatniki, listy pisarzy rosyjskich (ss. 201-214). Warszawa: Instytut Rusycystyki (Studia Rossica XIX).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2007). Obri Berdsli (Berdsleĭ) v russkoĭ khudozhestvenno-literaturnoĭ srede kontsa XIX – nachala ХХ veka. W Andrzej Ksenicz oraz Bazyli Tichoniuk (Red.), Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku (ss. 29-38). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. ORAZ Slavia Orientalis, 56(4), 449-508.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2007). Telefon v iskusstve ХХ veka. Russkaia pochta, 1, 167-190.
 • Bobilewicz, Grażyna.(2008). Olʹfaktornaia ėstetika Mikhaila Kuzmina. Russian Literature Croatian and Serbian. Czech and Slovac. Polish, 64(1), 1-19.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2008). Tadeusz Miciński i Rosja. Szkic do tematu. Slavia Orientalis, 57(2), 247-260.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2008). Kontseptualʹnaia programma dendizma Mikhaila Kuzmina. W Franciszek Apanowicz oraz Monika Rzeczycka (Red.), Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku (ss. 26-41). Gdańsk: Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2009). Reprezentatsiia kharit/gratsiĭ v poėticheskoĭ sisteme Viach. Ivanova. Slavic Almanac. The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies, 15(1), 18-32.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2009). „Skreshchenie niteĭ – perekrestok kontseptsiĭ”. IAzyk tekstilʹnogo dizaĭna russkogo avangarda. W Slobodan Grubačič oraz Kornelija Ičin (Red.), Avangard i ideologii︠a︡ : russkie primery (ss. 503-520). Belgrad: Izdatelʹstvo filologicheskogo fakulʹteta v Belgrade.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2009). Denʹgi kak ob”ekt iskusstva. W Katarzyna Chrobak, Małgorzata Filipek, Milica Jakóbiec-Semkowowa, Łucja Kusiak-Skotnicka oraz Agnieszka Matusiak (Red.), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 8. Pieniądz (ss. 251-261). Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2009). „Métissage culturel” Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. W Cezary Nelkowski (Red.),  Musica AntiquaEuropae Orientalis. Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego (ss. 81-92). Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska (Acta Slavica XV).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2009).  Dukhovnoe v iskusstve. Angely Mikaloiusia CHiurlenisa. W Diany Oboleńska oraz Monika Rzeczycka (Red.), Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej przełomu XIX/XX wieku (ss. 108-136.). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2010). Strategiia igry v „tekste zhizni” russkoĭ bogemy nachala ХХ veka. Art-podval – „Brodiachaia sobaka” v memuarakh. W Alicja Wołodźko-Butkiewicz oraz Ludmiła Łucewicz (Red.), Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, t. I (ss. 257-269).  Warszawa: Instytut Rusycystyki. (Studia Rossica XX).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2010). Universalʹnyĭ ėkspressionizm russkogo andegraunda. Avtoportrety Anatoliia Zvereva. W L.A. Iezuitova oraz S.D. Titarenko et al (Red.), Sudʹby literatury Serebrianogo veka i russkogo zarubezhʹia︡: Sbornik stateĭ i materialov. Pamiati L.A. Iezuitovoĭ: K 80-letiiuso dniarozhdeniia(ss. 273-286). Sankt-Peterburg: Izdatelʹskiĭ Dom Petropolis.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2010). Golovnye ubory kak kulʹturnyĭ i khudozhestvennyĭ fenomen. Portrety Borisa Grigorʹeva. W Anna Paszkiewicz, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak oraz Wiesława Zybura (Red.), Mistrzowi i przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego (ss. 115-130.)  Wrocław: Wydawnictwo „Gajt”.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2010). Art-kommunikatsiia. Russkaia zhivopisʹ i reklama. W Andrzej Dudek (Red.), Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej (ss. 289-299). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2010). Kontsept „Severnyĭ peĭzazh” v tvorchestve kanadskikh i russkikh zhivopistsev nachala ХХ veka. W Kornelija Ičin (Red.), Metamorfozy russkoĭ literatury (ss. 81-106). Belgrad: Filologicheskiĭ fakulʹtet Belgradskogo Universiteta.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2010). Kommunikativnaia funktaiia veshcheĭ v modeli zhizni evropeĭskogo dendi XIX – nachala XX vekov. W Halina Waszkielewicz (Red.), Pochwała różnorodności (Księga ofiarowana dr hab. Annie Gilder, Prof. UJ) (ss. 85-100). Kraków: Wydawnictwo Collegium Columbinum. (Seria: Rosja – myśl, słowo, obraz, t. XIV).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2011). Vizualʹnaia reprezentatsiia Afriki v evropeĭskom i russkom izobrazitelʹnom iskusstve nachala ХХ veka. Slavic Almanac. The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies, 17(2), 126-149.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2011). Obnazhennoe muzhskoe telo v plasticheskom diskurse Kuzʹmy Petrova-Vodkina. W Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz oraz Anna Ursulenko (Red.), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało (ss. 469-481).  Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2011). Fenomen glosolalii. W Ewy Golachowska oraz Anna Zielińska Wokół religii i jej języka. Konstrukcje i destrukcje tożsamości (ss. 343-353). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy-Instytut Slawistyki PAN (Kultura na Pograniczach 7).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2011). Prostranstvo kulʹtury. Landshaftnyĭ dizaĭn. W Roman Bobryk, Justyna Urban oraz Roman Mnich (Red.), Obraz mira, v slove iavlennyĭ. Sbornik v chestʹ 70-letiia Professora Ezhi Faryno (ss. 621-635).  Siedlce: Wydawnictwo: Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2011). Werbalna i wizualna reprezentacja ogrodów w Rosji XVIII-początku XIX wieku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 61(1-Ogrody), 73-96.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2012). KHudozhestvennaia deiatelʹnostʹ Marii Ivanovny Vasilʹevoĭ (Marie Vassilieff) v kulʹturnom prostranstve Parizha XX veka. Slavic Almanac. The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies, 18(1), 67-89.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2012). „Kliuchi k Malevichu” Vlodzimezha Pavliaka. W Kornelija Ičin (Red.), Iskusstvo suprematizma (ss. 165-182). Belgrad: Filologicheskiĭ fakulʹtet Belgradskogo universiteta.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2012). Art-poėzo-zhanry kak intermedialʹnyĭ diskurs. W Kornelija Ičin oraz I︠A︡smina Voĭvodich (Red.), Vizualizat︠s︡ii︠a︡ literatury (ss. 245-264). Belgrad : Izdatelʹstvo filologicheskogo fakulʹteta.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2012). „Kniga khudozhnika” kak intermedialʹnyĭ diskurs. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2012(2), 41-69.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2012). Performance Art kobiet (Marina Abramović, Jelena Kowylina, Ewa Partum). W Musica Antiqua Europae Orientalis XVI. Acta Slavica. Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach (ss. 351-363).  Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2012). Serdtse kak ob”ekt iskusstva. W Maria Cymborska-Leboda, Agnieszka Gozdek, Regina Rybicka, Joanna Tarkowska oraz Małgorzata Ułanek (Red.), „Życie serca”. Duch-dusza-ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (ss. 81-97). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2013). K istorii eseninskikh portretov: Sergeĭ Esenin v izobrazhenii Alekseia Akindinova (opyt predvaritelʹnoĭ interpretatsii). Nauchno-metodicheskiĭ zhurnal „Sovremennoe eseninovedenie”, 25, 3-18; ORAZ: fragment W Liudmila CHekalina (Red.), Katalog. Mezhdunarodnyĭ tematicheskiĭ art-proekt Ornamentalizm. Terra incognita: zhivopisʹ, grafika, dekorativno-prikladnoe iskusstvo, lingvogobeleny, videoart, installiatsii  (ss. 6-7). Moskva: Vystavochnyĭ zal na Kashirke.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). K istorii eseninskikh portretov: Sergeĭ Esenin v izobrazhenii Alekseia Akindinova. W O.E. Voronova, M.V. Skorokhodov, T.K. Savchenko , S.I. Subbotin oraz N.I. SHubnikova-Guseva (Red.), Sergeĭ Esenin i iskusstvo. Esenin v ХХI veke. 2 (ss. 311-333). Moskva-Konstantinovo-Riazanʹ: Institut Mirovoĭ literatury im. A.M. Gorʹkogo RAN.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Afrikanskaia veshchʹ v sovremennom rossiĭskom natiurmorte. Slavic Almanac. The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies, 2014(2), 137-155.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Gibridnye kody i formy buk-arta. W N.V. Zlydneva, P.V. Korolʹkova oraz D.K. Poli͡akov (Red.), Gibridnye formy v slavianskikh kulʹturakh (ss. 362-383). Moskva: Izd. Institut slavianovedeniia.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Zimniĭ peĭzazh v poėzii Bloka i Esenina. W O.E. Voronova, M.V. Skorokhodov, T.K. Savchenko , S.I. Subbotin oraz N.I. SHubnikova-Guseva (Red.), Sergeĭ Esenin i iskusstvo. Esenin v ХХI veke. 2 (ss. 148-159). Moskva-Konstantinovo-Riazanʹ: Institut Mirovoĭ literatury im. A.M. Gorʹkogo RAN.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Telefon kak ob”ekt i sredstvo kommunikatsii v iskusstve ХХ veka i v tvorchestve Maiskovskogo. W A.P. Zimenkov, N.V. Mikhalenko, V.N. Terekhina, A.M. Ushakov (Red.), Tvorchestvo V.V. Mai͡akovskogo. Vyp.2: Problemy tekstologii i biografii (ss. 385-397). Moskva: IMLI RAN.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Filozofia i sztuka. Myśl rosyjska w grafice Jurija Iwanowicza Seliwiorstowa. W Diana Oboleńska, Urszula Potocka-Śmigłowa, Katarzyna Arciszewska oraz Karolina Rutecka (Red.), Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Tom poświęcony profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi (ss. 221-237). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Transmedializacja. Obraz Potrójny portret (1932) i wiersz Trzy lustra (1957) Pawła Zaltsmana. W Jolanta Greń-Kulesza (Red.), Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek (ss. 119-128). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Dostęp: About Zaltsman, http://pavelzaltsman.org/
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Portrety duchownych prawosławnych w malarstwie Aleksandra Maksowicza Szyłowa. W Musica Antiqua Europae Orientalis XVII. Acta Slavica. Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze słowiańszczyzny. Konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Bydgoszcz, 18-20 września 2014 (ss. 65-79). Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Intermedialʹnostʹ. Vizualʹno-verbalʹnaia reprezentataiia Rasei v tvorchestve Borisa Grigorʹeva. W Anna Skotnicka oraz Janusz Świeży (Red.), Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Halinie Waszkielewicz (ss. 263-280). Kraków: WUJ. (ROSJA – myśl – słowo – obraz).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2014). Pamięć i tożsamość w narracjach wizualnych (na przykładzie sztuki współczesnej). W Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Narracja i pamięć. tom III (ss. 224-248). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy-Instytut Slawistyki PAN.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2015). Intermedialʹnaia kontseptsiia prostranstva v saundramakh Vladimira Pankova. Przegląd Rusycystyczny, 2015(1), 7-22. Dostęp http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4599/0
 • Bobilewicz, Grażyna. (2015). Rzeka Wołga w rosyjskim malarstwie pejzażowym XIX i początku XX wieku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 62(5), 291-311.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2015). Videoart: zhanry i tekhnologii. Zbornik za slavistiku = Review of Slavic studies, 88, 209-332.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2015). Sergeĭ Esenin i ego sovremenniki v karikature. W N.I. Shubinkova-Guseva oraz O.E. Voronova (Red.), Sergeĭ Esenin i ego sovremenniki: sbornik nauchnykh trudov (ss. 462-486). Moskva-Konstantinovo-Riazanʹ: Institut mirovoĭ literatury imeni A.M. Gorʹkogo,; Gosudarstvennyĭ muzeĭ-zapovednik S.A. Esenina,; Ri︠a︡zanskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni S.A. Esenina.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2015). Kontsept poėta v intermedialʹnom spektakle Vladimira Pankova – Sindrom Orfeis. W V.N. Diadichev, A.P. Zimenkov, T.A. Kupchenko, N.V. Mikhalenko, V.N. Terekhina A.M. Ushakov (Red.), Tvorchestvo V.V. Maiakovskogo v XXI veke: Vypusk 3. Tekst i biografiia. Slovo i izobrazhenie (ss. 267-281). Moskva: Izd-vo IMLI RAN.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2015). Kitch kak konflikt tsennosteĭ (na primere portretov docheri kisti Aleksandra Maksovicha SHilova). W Josef Dohnal (Red.), Revitalizace hodnot: umĕni a literatura II. Týmovà monografie (ss. 111-122). Brno: Ustav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2015). Kontseptualizatsiia detskikh fotoportretov v art-proektakh Ekateriny Stepanovoĭ. W Katarzyna Duda oraz Andrzej Dudek (Red.), Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство (ss. 437-448). Kraków: Księgarnia Akademicka. (Seria Antropologia Kultury Rosyjskiej).
 • Bobilewicz, Grażyna. (2015).  Paryskie lalki autorskie Stefanii Łazarskiej (1887-1997) i Marii Wasiljewej (Marie Vassilieff) (1884-1957). W Jerzy Malinowski, Irina Gavrash oraz Dominik Ziarkowski (Red.), Sztuka Europy Wschodniej. Iskusstvo Vostochnoĭ Evropy. Art of the East Europe. Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej (1815-1990). Polʹskie i rossiĭskie khudozhniki i arkhitektory v khudozhestvennykh koloniiakh za granitseĭ i v politecheskoĭ ėmigratsii (1815-1990. Tom III. (ss. 261-269). Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata-Wydawnictwo Tako.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Kreativnyĭ potentsial mediapoėzii. W Trudy Instituta russkogo iazyka im. V.V. Vinogradova. VII. Materialy mezhdunarodnoĭ konferentsii «Pervye Grigorʹevskie chteniia: IAzykovoe tvorchestvo vs. kreativnostʹ: ėsteticheskiĭ, ėvristicheskiĭ i pragmaticheskiĭ aspekty» (12-14 marta 2015g.) (ss. 348-361). Moskva.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Ikonografiia Dmitriia Merezhkovskogo. Toronto Slavic Quarterly, 57, 372-397. Dostęp http://sites.utoronto.ca/tsq/57/index57.shtml
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Sztuka użytkowa awangardy rosyjskiej (wzornictwo tekstyliów i projektowanie ubiorów). Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 26, 144-159.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Metaforicheskiĭ realizm v sovremennoĭ zhivopisi na primere tvorchestva Vladimira Kusha (Vladimir Kush). W Anna Majmieskułow (Red.),  Retoryka tekstu artystycznego. Gry semantyczne/Ritorika khudozhestvennogo teksta. Semanticheskie igry (ss. 161-188). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Ot misterii k nauke. Iskusstvo deĭstviia kak «khudozhestvennyĭ vzryv». W N.V. Zlydneva, P.V. Korolʹkova oraz E.A. IAblokov (Red.), Kategoriia vzryva i tekst slavianskoĭ kulʹtury. Seriia: Kategorii i mekhanizmy slavianskoĭ kulʹtury (ss. 397-414). Moskva: Institut slavi͡anovedenii͡a RAN. Izdatelʹstvo «Sovpadenie».
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Esenin i ego poėzii͡a v stile strit-art i pablik-art. W Sergeĭ Esenin. Lichnostʹ. Tvorchestvo. Ėpokha. Sbornik. nauchnykh trudov (ss. 450-475). Moskva-Konstantinovo-Riazanʹ: Institut mirovoĭ literatury imeni A.M. Gorʹkogo,; Gosudarstvennyĭ muzeĭ-zapovednik S.A. Esenina,; Ri︠a︡zanskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni S.A. Esenina. ORAZ Sovrmennoe eseninovedenie, 37(2), 27-41.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Ulichnye igry s Vladimirom Maiakovskim. W V.N. Tarekhina, V.N. Di͡adichev, A.P. Zimenkov, N.V. Mikhalenko, A.M. Ushakov (Red.),Piatnami krasok, zvonom lozungov…” Knizhno-plakatnoe tvorchestvo V.V. Maiakovskogo (ss. 276-286). Moskva-Sankt-Peterburg: Nestor-istoiia.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Ubiór awangardy rosyjskiej jako forma manifestacji artystycznej. W Magdalena Furmanik-Kowalska oraz Anna Straszewska (Red.), Sztuka stroju, strój w sztuce/The art of dress, dress in fine art. (ss. 129-150). Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Obraz Afryki w malarstwie rosyjskim XX i początku XXI wieku. W Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim (Red.), Afryka i (post) kolonializm (ss. 129-152). Łódź: Wydawnictwo. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2016). Portret dziecięcy w twórczości rosyjsko-francuskiej malarki Marii Iwanowny Wasiljewej (Marie Vassilieff). W Roman Starz (Red.), Dziecko literatura, sztuka, język (ss. 178-190). Kielce: Instytutt Filologii Polskiej.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2017). Ornamentalizm we współczesnym malarstwie rosyjskim (teoria i praktyka). Irydion. Literatura – Teatr – Kultura, 3(1) 2017, 79-96. Dostęp http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/4339/6.pdf
 • Bobilewicz, Grażyna. (2017). Stroje poetki rosyjskiej Anny Achmatowej w kontekście mody epoki. W Ewa Letkiewicz (Red.), Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku (ss. 161-180). Lublin: Wydział Artystyczny UMCS.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2017). Poėt v ulichnoĭ galeree. Portrety Sergeia  Esenina i Vladimira Maiakovskogo. Russkaia filologiia. Uchenye zapiski (zhurnal) kafedry literatury i zhurnalistiki Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017, 29-52.
 • Bobilewicz, Grażyna. (2018). Art-mistifikatsiia v prostranstve mirovoĭ kulʹtury ХХ-ХХI vv. W N.M. Kurennaia, N.V. Zlydneva, D.K. Poliakov Dokument idokumentalʹnoev slavianskikh kulʹturakh: mezhdu podlinnym i mnimym. Sbornik nauchnykh trudov (ss. 326-348). Moskva: Institut slavianovedeniia RAN.