Dr Iwona Bielińska-Gardziel

Specjalistka w zakresie językoznawstwa polskiego

e-mail: iwona.bielinska-gardziel@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9560-9569

Zainteresowania naukowe

Etnolingwistyka, relacja języka i kultury; zagadnienia związane z badaniami JOS, aksjologią, stereotypami językowymi, dziedzictwem kulturowym i kulturą tradycyjną oraz pamięcią, autoprezentacją i tożsamością (szczególnie w kontekście badań nad rodziną).

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (członkostwo od 2008);
 • 2009–2012: członkostwo w Komisji Etnolingwistycznej przy Komitecie Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk;
 • Sekcja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN (od 2012).

Nagrody i odznaczenia

 • 2006: nagroda zespołowa JM Rektora UMCS za raport z badań empirycznych „Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce”, red. J. Bartmiński, Lublin 2006;
 • 2012: nagroda zespołowa Maria Curie Prize za publikację zbiorową Lubelskie, cz. 1–6 red. J. Bartmiński; t. 4 serii: „Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały”, red. L. Bielawski, Lublin 2011.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Międzynarodowe konwersatorium „Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym” EUROJOS-2 [wcześniej także: EUROJOS – od 2009 roku];
 • 2012–2015: realizacja projektu grantowego „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”.

Publikacje

 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2009). Stereotyp RODZINY we współczesnej polszczyźnie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2003). Techniki operowania stereotypem w reklamie. Etnolingwistyka, 15, 165-186.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2006). Analizy semantyczne 12. haseł: bohaterstwo, człowiek, dziecko, Kościół, ludzkość, matka, odpowiedzialność, ojciec, rodzina, sumienie, uczciwość, wartość. W Jerzy Bartmiński (Red.), Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych (ss. ???). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2007). Między tradycją a nowoczesnością – o profilowaniu obrazu rodziny we współczesnym             dyskursie publicznym. W Jan Mazur, Agata Małyska oraz Katarzyna Sobstyl (Red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość? (ss. ???). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2009). Patriarcha czy kumpel? O profilowaniu obrazu ojca we współczesnym dyskursie publicznym. W Władysława Książek-Bryłowa oraz Henryk Duda (Red.), Język polski. Współczesność – historia (ss. ???). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2009). Profile RODZINY we współczesnej polszczyźnie. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 21, 121-138.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2010). Stereotyp ojca we współczesnej polszczyźnie. W Jolanta Bujak-Lechowicz (Red.), Rodzina w języku i kulturze (ss. ???). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2010). O wartościach – z perspektywy językoznawczej. W Wiadomości Uniwersyteckie, 2010(8(167)).
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2010). Problem przystawalności definicji leksykograficznych do innych danych zawartych w słownikach (na przykładzie pojęć z pola rodziny). W Wojciech Chlebda (Red.), Etnolingwistyka a leksykografia (ss. ??). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2011). Pieśni stanowe. W Jerzy Bartmiński (Red.), Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. T. 4. Lubelskie, część V: Pieśni stanowe i zawodowe (ss. ???). Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona oraz Bartmiński, Jerzy (2012). Językowo-kulturowy obraz DOMU w polszczyźnie. W Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel oraz Maciej Abramowicz (Red.) Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (ss. ???). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2012). Dictionary entries: Miedź; Ciepło; Gorąco; Chłód; Zimna woda; Zimna rosa; Zimny Wiatr. W Jerzy Bartmiński (Red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. T.1, cz. 4 (ss. ???). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2012). Pojęcie RODZINY i jego profilowanie we współczesnym polskim dyskursie publicznym. W E. Stefański (Red.), Leksykon kulturologii lingwistycznej (ss. ???). Samara.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2012). Pieśni sieroce w kontekście kulturowym. W Anna Burzyńska-Kamieniecka (Red.), Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej (ss. ???). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (Język a Kultura, 23).
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2014). Nazwy rodzinne w ustnych relacjach o rodzinie i słownikach gwarowych – problemy wartościowania. W Maciej Rak oraz Kazimierz Sikora (Red.), Badania dialektologiczne… Stan, perspektywy, metodologia (ss. 283-294). Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2014). Konstruowanie tożsamości w narracjach o rodzinie. W Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom 3. Narracja i pamięć (ss. 543-558). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2014). Lubelska pieśń stanowa – specyfika gatunku. W Jerzy Bartmiński oraz Beata Maksymiuk-Pacek (Red.), Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym (ss. ???). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2015). Wartościowanie ról rodzinnych w ustnych przekazach potocznych. W Ewa Golachowska oraz Dorota Pazio-Wlazłowska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom IV. Wartości w świecie słowiańskim (ss. ???). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2015). Oral history w badaniach pogranicza: relacje przesiedleńców. W Wojciech Chlebda (Red.), Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych (ss. ???). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona oraz Jerzy Bartmiński (2015). Polski językowo-kulturowy obraz DOMU i jego profil. W Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel oraz Beata Żywicka (Red.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T1, Dom (ss. 89-122). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2017). Wymiary obcości – perspektywa mieszkańców wsi. W Katarzyna Kotyńska oraz Katarzyna Glinianowicz (Red.), Obce/swoje. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy (ss. 208-221). Kraków: Scriptum.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona (2017). Dom oczami studentów polskich. W Iwona Bielińska-Gardziel, Małgorzata Brzozowska oraz Beata Żywicka (Red.), Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych (ss. ???). Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona oraz Bartmiński, Jerzy (2018). The Polish linguistic and cultural worldview of DOM ’house/home’ and its profiles. W Jerzy Bartmiński (Red.),  The axiological lexicon of Slavs and their neighbours. Vol 1: The concept of HOME. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.
Redakcja naukowa monografii:
 • Bielińska-Gardziel, Iwona, Bartmiński, Jerzy oraz Abramowicz, Maciej (Red.). (2012). Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona, Bartmiński, Jerzy oraz Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława (Red.). (2014). Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 2. Wokół europejskiej aksjosfery. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona, Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława oraz Szadura, Joanna (Red.). (2014). Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona, Bartmiński, Jerzy oraz Żywicka, Beata (Red.). (2015). Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T.1, Dom. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bielińska-Gardziel, Iwona, Brzozowska, Małgorzata, Żywicka, Beata (2017). Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych. Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska.