Dr Jacek Serwański

Filolog angielski; językoznawca

e-mail: jacek.serwanski@interia.pl

Zainteresowania naukowe

Kontakt języków, bilingwizm, Polonia w krajach angielskiego obszaru językowego, biografistyka.

Członkostwo w gremiach naukowych

Członek Rady Naukowej Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN w Poznaniu (1979–1983).

Funkcje pełnione w IS PAN

Zastępca redaktora naczelnego rocznika „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”.

Publikacje

 • Serwański, Jacek (1979). Uwagi do problematyki badawczej języka polskich emigrantów. Przegląd Zachodni, 1979(2), 166-168.
 • Serwański, Jacek (1979). (Rec.) Pamiętniki imigrantów polskich w Kanadzie, t. II, Toronto 1977. Przegląd Zachodni, 1979(5/6), 317-323.
 • Serwański, Jacek & Miklaszewski, Aleksander (1980). Polonia chicagowska w latach siedemdziesiątych. Wybrane zagadnienia. Przegląd Zachodni, 1980(3), 114-129.
 • Serwański, Jacek (1980). Kongres amerykańskich organizacji do spraw dydaktyki języków obcych w USA. Neodidagmata, 1980(XIII), 223-226.
 • Serwański, Jacek (1980). (Rec.) Szczepański Aleksander: Drapacze i śmietniki. Wrażenia amerykańskie, Kraków 1979. Przegląd Zachodni, 1980(3), 176-178.
 • Serwański, Jacek (1981). Niektóre zagadnienia nauczania języka polskiego w Chicago w latach siedemdziesiątych. Rocznik Polonijny, 2, 160-171.
 • Serwański, Jacek (1981). 21 biogramów: Baudouin de Courtenay Jan Niecisław; Fack Jeremiasz; Jan z Radliczyc, zw. Radlica; Karasiński Adam Józef; Kuna Henryk; Kuryłowicz Jerzy; Moszkowski Maurycy; Neusser Edmund; Poniatowski Stanisław; Postempski Paweł; Reszke Jan Mieczysław; Sebisch Walenty; Skarżyński Stanisław; Sosnowski Tomasz Oskar; Stobski Jan z Inowrocławia; Sułkowski Aleksander Józef; Szkop Zygmunt; Szymanowska Maria; Wierzyński Kazimierz. W Adam Konieczny, Krzysztof Kwaśniewski oraz Lech Trzeciakowski (Red.), Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej. Słownik biograficzny (ss. 44-46; 118-119; 173; 191-192; 236-237; 239-240; 323; 329-330; 356-357; 358; 371-372; 394; 401-402; 406-407; 415-416; 421-422; 428; 429; 452-453). Poznań: Instytut Zachodni.
 • Serwański, Jacek (1981). Opracowanie wykazu cytowanej literatury. W Adam Konieczny, Krzysztof Kwaśniewski oraz Lech Trzeciakowski (Red.), Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej. Słownik biograficzny (ss. 19-23). Poznań: Instytut Zachodni.
 • Serwański, Jacek (1981). Spotkanie nauczycieli polonijnych — Warszawa-Gdańsk 1980. Przegląd Polonijny, VII(1), 109-112.
 • Serwański, Jacek (1983). O perspektywach nauczania języka polskiego w szkolnictwie polonijnym (na przykładzie Chicago). Studia Polonijne, 7, 251-260.
 • Serwański, Jacek oraz Grzesiak, Jan (1983). Sesja naukowa „60-lecie Związku Polaków w Niemczech, 1922-1982” (Poznań 27-28 stycznia 1983 roku). Przegląd Zachodni, 1983(5/6), 263-268.
 • Serwański, Jacek (1983). (Rec.) Zduńska Helena: Język polski górniczych środowisk polonijnych w północnej Francji, Wrocław 1981. Przegląd Polonijny, 1983(4), 126-129.
 • Serwański, Jacek (1983). (Rec.) Szkolnictwo polonijne po II wojnie światowej. Przeobra­żenia i potrzeby,  Lublin 1980. Przegląd Zachodni, 1983(1), 166-169.
 • Serwański, Jacek (1983). (Rec.) Memoirs of Polish Immigrants in Canada, Toronto 1979. Przegląd Zachodni, 1983(1), 169-171.
 • Serwański, Jacek oraz Grzesiak, Jan (1984). Sesja naukowa  pt. „60-lecie Związku Polaków w Niemczech. 1922–1982”. Studia Historica SlavoGermanica, 1984, 313-316.
 • Serwański, Jacek (1984). (Rec.) Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych, Kraków 1981. Rocznik Polonijny, 1984-1985(5-6), 299-302.
 • Serwański, Jacek (1985). 10-lecie Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (posiedzenie Rady Naukowej w dniu 27  października 1983 r.). Przegląd Zachodni, 1985(4), 191-192.
 • Serwański, Jacek (1985). (Rec.) Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Wybór artykułów, Warszawa 1980 oraz Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych, Lublin 1980. Przegląd Polonijny, XI(2), 110-113.
 • Serwański, Jacek (1985). (Rec.) Ziółkowska Aleksandra: Dreams and Reality. Polish Canadian Identities, Toronto 1984. Przegląd Zachodni, 1985(4), 178-181.
 • Serwański, Jacek (1985). (Rec.) Wardasówna Maria: „Kościuszko” jeździ  po Milwaukee, Warszawa 1982. Przegląd Zachodni, 1985(4), 181-183.
 • Serwański, Jacek (1986). Adaptacja morfologiczna zapożyczeń angielskich: język Polonii a polszczyzna ogólnopolska. Polonica, XII, 189-201.
 • Serwański, Jacek (1988). (Rec.)  Wnuk Włodzimierz:  Górale za wielką wodą,  Warszawa 1985. Przegląd Zachodni1988(1), 188-190.
 • Serwański, Jacek (1989). Z dziejów polonijnego teatru amatorskiego w Hamburgu-Wilhelmsburgu w latach 1910-1919. Przegląd Polonijny, 1989(2), 93-110.
 • Serwański, Jacek (1990). Reklama w prasie polonijnej (na przykładzie dzienników emigracyjnych w USA i Wielkiej Brytanii). Zeszyty Prasoznawcze, XXXI(2-4), 51-63.
 • Serwański, Jacek (1991). Język reklamy w prasie polonijnej USA (na przykładzie „Dziennika Związkowego”). Część I. Przegląd Polonijny, XVII(1), 91-108.
 • Serwański, Jacek (1991). Język reklamy w prasie polonijnej USA (na przykładzie „Dziennika Związkowego”). Część II. Przegląd Polonijny, XVII(2), 59-71.
 • Serwański, Jacek (1991). (Rec.) Polski Wujek Sam. Kuplety polskie w Ameryce,  Warszawa 1989. Przegląd Polonijny, XVII(4), 155-157.
 • Serwański, Jacek (1992). Język materiałów reklamowych Polonii amerykańskiej i brytyjskiej. Język Polski, 72(4-5), 316–323.
 • Serwański, Jacek (1992). Polacy w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej. W  Barbara Szydłowska-Ceglowa oraz Jerzy Kozłowski (Red.), Polonia w Europie: praca zbiorowa (ss. 423-436). Poznań: Polska Akademia Nauk.
 • Serwański, Jacek (1993). Słownictwo polonijnej reklamy prasowej w USA i Wielkiej Brytanii. Zeszyty Prasoznawcze, XXXIII(3-4(135)), 92-103.
 • Serwański, Jacek (1993). (Rec.) Polonia brytyjska. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, II(1(2)), 327-331.
 • Serwański, Jacek (1996). Język angielski na świecie jako czynnik narodowo- i państwowotwórczy. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, V(1(8)), 209-223.
 • Serwański, Jacek (1996). Języki pidżinowe, języki kreolskie i ich rola w świecie. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, V(2(9)), 125-138.
 • Serwański, Jacek (1997). Języki  międzynarodowe. Sprawy Narodowościowe, VI(1(10)), 163-181.
 • Serwański, Jacek (1998). O niektórych inicjatywach wydawniczych Profesora Jerzego  Wisłockiego. W Adam Bieniaszewski oraz Rafał T. Prinke (Red.), Nuntius Vetustatis. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu. Dostępny http://www.bkpan.poznan.pl/JW70/okład.htm.
 • Serwański, Jacek (2001). Dictionary entries: Gawlina Józef Feliks; Postempski (Postemsky) Paweł (Paolo) Emilian; Sosnowski Tomasz Oskar; Stobski Jan z Inowrocławia, zw. także Janem z Inowrocławia Starszym. W Kazimierz Dopierała oraz Hieronim Fokciński (Red.), Polonia włoska. Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech (ss. 40-41; 95-96; 111-112; 114-115). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Serwański, Jacek (2002). Zapomniana  rocznica. „Sprawy Narodowościowe” 1927-2002, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 21, 213-218.
 • Serwański, Jacek (2002). Współautorstwo wyboru tekstów; redakcja i korekta wydawnicza; zestawienie indeksu nazwisk. W Wojciech J. Burszta, Joanna Nowak oraz Krzysztof Wawruch (Red.), Polska refleksja nad narodem. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Serwański, Jacek (2003). 14 Encyclopaedia entries: Abramowicz Alfred Leo; Adesco Thaddeus Vincent; „Ameryka”; „Ameryka-Echo”; Amerykańska  Rada Polskich Klubów Kulturalnych; Antokol; Armia Kościuszki; Baliński Stanisław; Bednarczyk Czesław; Bednarczykowa Krystyna; Czapski Józef; Czuchnowski Marian Dominik; Danilewicz Zielińska Maria; Devonia; W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. I (ss. 22-23; 32; 66; 66; 68-69; 77; 101; 141; 163; 164; 358-359; 380; 393-394; 416-417). Toruń.
 • Serwański, Jacek oraz Dopierała, Kazimierz (2003). 2 Encyclopaedia entries: Adamowski Józef; Adamowski Tymoteusz. W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. I (p. 28). Toruń.
 • Serwański, Jacek oraz Topolska, Maria Barbara (2003). Encyclopaedia entry: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”. W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. I (ss. 457-459). Toruń.
 • Serwański, Jacek oraz Bzowska-Budd, Katarzyna (2003). Encyclopaedia entry: „Dziennik Żołnierza”. W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. I (ss. 460-461). Toruń.
 • Serwański, Jacek (2003). 10 Encyclopaedia entries: Falck Jeremiasz; Fawley Court; Gawlina Józef Feliks; „Głos Polski – Gazeta Polska”; Halecki Oskar; Haller Józef; Hemar Marian; Herling-Grudziński Gustaw; Jasnorzewska-Pawlikowska Maria; Kolegium Związkowe; Komorowski Tadeusz Marian. W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. II (ss. 9; 11; 110-111; 184; 185; 204; 206; 307; 431-432; 454-455). Toruń.
 • Serwański, Jacek oraz Dopierała Kazimierz (2003). Encyclopaedia entry: Gawlina Józef Feliks. W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. II (s. 81). Toruń.
 • Serwański, Jacek oraz Serwańska, Krystyna (Red.). (2003). Edward Serwański, W kręgu myśli zachodniej, Wspomnienia i zapiski Wielkopolanina. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Serwański, Jacek oraz Serwańska, Krystyna (2003). Od edytorów. W Edward Serwański, W kręgu myśli zachodniej, Wspomnienia i zapiski Wielkopolanina (ss. V-VI). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.) (2003). Migracja — Europa — Polska, Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN.
 • Serwański, Jacek (2004). 4 Encyclopaedia entries: Naglerowa Herminia; Nazwiska polskie za granicą; „Oficyna poetów”; Oficyna poetów i malarzy. W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. 3 (ss. 388; 402; 459; 459-460). Toruń.
 • Serwański, Jacek (2005). 8 Encyclopaedia entries: Panufnik Andrzej; Penley Hall; Pilatowa Janina; Postempski Paweł; Potworowski Tadeusz Piotr; Reszke Jan Mieczysław; „Rocznik Polonii”; Stobski Jan z Inowrocławia. W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. 4 (ss. 23-24; 46-47; 69; 180; 182-183; 247-248; 258; 473-474). Toruń.
 • Serwański, Jacek (2005). 8 Encyclopaedia entries: Szymanowska Maria; Światowy Związek Polaków z Zagranicy (Światpol); Themerson Franciszka; Themerson Stefan; Wielka Brytania, Polska Misja Katolicka; Wiszowaty Andrzej; Zabielska Janina; „Sprawy Narodowościowe”. W Kazimierz Dopierała (Red.), Encyklopedia wychodźstwa polskiego i Polonii. T. 5 (ss. 75-76; 89; 120-122; 122-124; 267-269; 305; 364; 525). Toruń.
 • Serwański, Jacek oraz Wrzesińska, Katarzyna (2006). Józef Obrębski w Instytucie Badań Spraw Narodowościowych w latach 1934-1939. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 29, 81-90.
 • Serwański, Jacek, Nowak, Joanna, Owadowska, Renata oraz Wrzesińska, Katarzyna (Red.). (2007). Polska refleksja nad Europą. Wybór tekstów. Poznań-Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Serwański, Jacek (2007). Jerzy Wisłocki (1928-2008) i jego inicjatywy wydawnicze. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 34, 217- 222 .
 • Serwański, Jacek (2009). Feliks Józef Krawiec we wspomnieniach rodzinnych. W Tadeusz Poklewski-Koziełł (Red.), Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci (ss. 83-94). Łęczyca: Towarzystwo Naukowe Płockie.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2010). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 37.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2010). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 38.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2011). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 39.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2012). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 40.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2012). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 41.
 • Serwański, Jacek (2012). Sprawy Narodowościowe w „Sprawach Narodowościowych”, 1992-2012. Nasi autorzy i ich publikacje. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 40, 11-44.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2013). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 42.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2013). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 43.
 • Serwański, Jacek (2013). Rec. Kresowa biografia ziemianina. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 43, 175-178.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2014). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 44.
 • Serwański, Jacek (2014). Od Redakcji. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 44, 1-2
 • Serwański, Jacek (2014). (Rec.) W kręgu spraw narodu. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 44, 162-165.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2014). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 45.
 • Serwański, Jacek (2015). „Kazimiera Iłłakowiczówna do Melanii Plater-Zyberk. Z prywatnej korespondencji poetki w latach 1960–1970. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 32, 273-281.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2015). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 46.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2015). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 47.
 • Serwański, Jacek (2016). Kustosz honorowy Ludwik Gocel i jego dom-muzeum w Puszczykowie
 • (1964-1966). Kronika Miasta Poznania”, 2016(3), 284-298.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2016). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 48.
 • Serwański, Jacek (2017). Ludwik Gocel – bibliofil doskonały. Szkic do portretu. Almanach Warszawy, 11, 367-398.
 • Serwański, Jacek oraz Burszta, Wojciech J. (Red.). (2017). Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 49.
Przekłady książek i artykułów z języka angielskiego, m.in.:
 • Szczepanowski, Stanisław Marian jr. (1981) Polish Hill River — pierwsza polska osada w Australii Południowej (J. Serwański, Tłum.). Przegląd Zachodni, 1981(3/4), 106-127.
 • Kulczycki, John J. (1991). „Bunt polski” 1899 roku w Herne: protest społeczny czy strajk wozaków? (J. Serwański, Tłum.). W Jerzy Kozłowski oraz Barbara Szydłowska-Ceglowa (Red.), Organizacje polonijne w Europie Zachodniej. Współczesność i tradycje (ss. 93-102). Poznań: Polska Akademia Nauk.
 • Nelleman, George (1991). Stowarzyszenia polskie w Danii w XX wieku (J. Serwański, Tłum.). W Jerzy Kozłowski oraz Barbara Szydłowska-Ceglowa (Red.), Organizacje polonijne w Europie Zachodniej. Współczesność i tradycje (ss. 215-219). Poznań: Polska Akademia Nauk.
 • Kennedy Grimsted, Patricia (1993). Księga metryki ruskiej z Biblioteki Kórnickiej. Akta kancelarii królewskiej z lat 1609-1612 (J. Serwański, Tłum.). Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 23, 183-205.
 • Banton, Michel (1994). Program MOST a przemiany społeczne w społeczeństwach wieloetnicznych (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 3(2(5)), 9-18.
 • Thompson, Paula (1994). Gagauzi (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 3(2(5)), 159-174.
 • Banton, Michael (1996). Dlaczego powinniśmy odróżniać rasizm od dyskryminacji rasowej (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 5(1(8)), 31-40.
 • Alar, Jaanus (1996). Ustawa o obywatelstwie Estonii –  jej zasady i ewolucja (J. Serwański, Tłum.),  Sprawy Narodowościowe, 5(1(8)), 251-256.
 • Kocka, Jürgen (1997). O historii społecznej Niemiec (J. Serwański, J. Kałążny oraz I. Sellmer, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Finkel, Irving L. (1997). Zarys historii medycyny starożytnej Mezopotamii (J. Serwański, Tłum.), Poznań: Instytut Historii UAM.
 • Kulczycki, John J. (1997). Źródła polskiej nowoczesnej tożsamości narodowej: perspektywa amerykańska (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 6(2(11)), 93-110.
 • Michlic-Coren, Joanna (1997). Szósta doroczna konferencja  ASEN „Nacjonalizm a Religia” (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 6(1(10)), 241-246.
 • Smolicz, Jerzy J. (1998). Interkulturalizm i zróżnicowanie etniczne w perspektywie międzynarodowej (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 7(12-13), 9-17.
 • Vaughan, Roger (1999). Takty i fakty. Życie Hilarego Koprowskiego (J. Serwański, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Krätke, Stefan (2001). Tam, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem: niemiecko-polski region graniczny w procesie transformacji (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 19, 33-53.
 • Giddens, Anthony (2002). Poza lewicą i prawicą (J. Serwański, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Hannan, Kevin (2003). O urokach i stereotypach polskości (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 21, 135-147.
 • Hannan, Kevin (2005). Moja Polska – szkice o polskości – My Poland. Essays on Polish Identity (J. Serwański, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Fukuyama, Francis (2005). Budowanie państwa: Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku (J. Serwański, Tłum.). Poznań: Rebis.
 • Weaver, Eric (2005). Matka Węgry  ukrzyżowana: obraz kraju i pamięć zbiorowa na Węgrzech (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 27, 23-39.
 • Porter, Brian (2005). Podzwonne dla nacjonalizmu (J. Serwański, Tłum.). In Wojciech J. Burszta, Krzysztof Jaskułowski oraz Joanna Nowak (Red.), Naród – tożsamość — kultura. Między koniecznością a wyborem. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 •   Serwański, Jacek (1997-2005). Kilkaset haseł z zakresu literatury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz historii obu tych krajów. In Adnan Abbas et al. (Red.), Brittanica – edycja polska (vol. 1-39). Poznań: Wydawnictwo KURPISZ.
 • Obrębski, Józef (2006). Ślubne i   nieślubne pochodzenie na Jamajce — przypadek zgodny z normą (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 29, 253-262.
 • Obrębski, Józef (2006). Rodzina chłopska a społeczeństwo narodowe Jamajki (J. Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 29, 263-270.
 • Gandhi, Leela (2008). Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne (J. Serwański oraz E. Domańska, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Hahn, Hans Henning (2011). Niemcy a Wschód. Powrót do normalności – lecz co jest normalne? (J. Serwański, Tłum.). W Hans Henning Hahn, Stereotypy – tożsamość – konteksty. Studia nad polską i europejską historią (ss. 228-251). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. (Poznańska Biblioteka Niemiecka).
 • Müller, Michael G. (2012). Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa a polskie poglądy na historię Niemiec (J. Serwański, Tłum.). W Michael G. Müller, Zrozumieć polską historię (ss. 72-89). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. (Poznańska Biblioteka Niemiecka).
 • Müller, Michael G. (2012). Gdzie i kiedy była Europa Środkowo-(Wschodnia)? (J. Serwański, Tłum.). W Michael G. Müller, Zrozumieć polską historię (ss. 90-105). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. (Poznańska Biblioteka Niemiecka).
 • Müller, Michael G. (2012). „Protestancka konfesjonalizacja” w miastach Prus Królewskich a praktyka tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (J. Serwański, Tłum.). W Michael G. Müller, Zrozumieć polską historię (ss. 109-132). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. (Poznańska Biblioteka Niemiecka).
 • Müller, Michael G. (2012). Republikanizm versus monarchia? Rządy stanowe w państwie polsko-litewskim a w Świętym Cesarstwie Rzymskim od XVI do XVIII wieku (J. Serwański, Tłum.). W Michael G. Müller, Zrozumieć polską historię (ss. 404-420). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. (Poznańska Biblioteka Niemiecka).
 • Jarausch, Konrad H. (2013). Po Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945-1995 (J. Serwański, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
Przekłady na język angielski, np. liczne streszczenia artykułów (dla „Spraw Narodowościowych”, „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej” i in. czasopism naukowych) oraz streszczenia  do książek,  m.in.:
 • Kwaśniewski, Krzysztof (1982). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Krzysztof Kwaśniewski, Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji (ss. 366-369). Warszawa: PWN.
 • Kąsinowska, Róża (1998). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Róża Kąsinowska, Zamek w Kórniku (ss. 251-255). Kórnik: Biblioteka Kórnicka.
 • Figura, Marek (2001). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Marek Figura, Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918-1923 (ss. 356-360). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Okulewicz, Piotr (2001). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Piotr Okulewicz, Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926 (ss. 415-416)., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Marchlewicz, Krzysztof (2001). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Krzysztof Marchlewicz, Polonofil doskonały Propolska  działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803-1854) (ss. 406-409). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Płygawko, Danuta (2003). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Danuta Płygawko, Polonia Devastata. Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918) (ss. 285-291). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Galuba, Rafał (2004). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Rafał Galuba, Niech krew i miecz nas rozsądzi. Konflikt polsko-ukraiński w latach 1918-1922 (ss. 323-329). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Makowski, Krzysztof A. (2004). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Krzysztof A. Makowski, Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym (ss. 469-471). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Rydz, Romuald (2005). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Romuald Rydz, Edmund Burke na ścieżkach wolności (ss. 214-217). Poznań: Wydawictwo Poznańskie.
 • Baran-Kozłowski, Wojciech (2005). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Wojciech Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219) (ss. 293-296). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Seria wydawnicza: Sport a prawo. T. 1-9 (J. Serwański, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Wrzesińska, Katarzyna (2012). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Katarzyna Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w mysli Narodowej Demokracji. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Wrzesińska, Katarzyna (2017). Od kultury elit do kultury mas. Obraz poezji i literatury polskiej w myśli Narodowej Demokracji doby zaborów – Summary (J. Serwański, Tłum.). W Maciej Gloger (Red.), Między pozytywizmem a nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918. Warszawa: Wydawnictwo Semper.
 • Nowak, Joanna (2018). Summary (J. Serwański, Tłum.). W Joanna Nowak, Piastuni dziejów: wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej (ss. 453-456). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.