Prof. dr hab. Jerzy Duma

Slawista, językoznawstwo polskie i słowiańskie

e-mail: jerzy.duma@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0537-0740

Zainteresowania naukowe

Dialekty bułgarskie i macedońskie, onomastyka.

Członkostwo w gremiach naukowych

Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Funkcje pełnione w IS PAN

Przewodniczący Komisji ds Przewodów Doktorskich IS PAN z zakresu językoznawstwa.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – 2002 r.;
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” – 2016 r.

Publikacje

 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (1974). Dolnołużyckie nazwy rzeczne. Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt, 21(2), 190-205.
 • Duma, J. (1974). Wokalizacja jerów słabych w sylabie nagłosowej w dialektach bułgarskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XIV, 167-174.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (1977). Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą a dolną Odrą. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, J. (1978). Zagadnienia hydronimii różnych obszarów słowiańskich. W M. Bujnowska (Red.), Z polskich studiów slawistycznych: Seria 5. Językoznawstwo (ss. 469-476). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (1978). Z geografii typów formalnych w nazwach rzecznych Pomorza. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XVII, 51-62.
 • Duma, J. (1979). Wokalizacja jerów słabych w rdzennej sylabie nagłosowej w południowo-wschodniej Słowiańszczyźnie.  Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (1980). Badanie nazw rzecznych Pomorza i Wielkopolski metodą kartograficzną. Onomastica, XXV, 11-27.
 • Duma, J. (1980). Nevskaia L. G. Baltiĭskaia geograficheskaia terminologiia /k semanticheskoĭ tipologii/. Acta Baltico-Slavica, XIII, 261-263.
 • Duma, J. (1983). Zanikanie jerów słabych w rdzennej sylabie wyrazów w grafii niektórych zabytków z X-XIV w. z terenu dzisiejszej Bułgarii i Macedonii. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXI, 191-203.
 • Duma, J. (1983). [Wybrane hasła]. W H. Borek (Red.), Hydronimia Odry: Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Praca zespołowa. Instytut Śląski.
 • Duma, J. (1983). Rozwój sonantów zgłoskotwórczych ,  w dialektach bułgarskich. W J. Zieniukowa (Red.), Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata (ss. 57-66). Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, J., & Wolnicz-Pawłowska, E. (1981). Masenko L. T., Gidronimiia Skhidnogo Podillia, Kĭïv 1979. Onomastica,XXVI, 283-286.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (1985). Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, J. (1988). Zuflüsse zur unteren Oder und zur Ostsee bis zur Persante / Nazwy dopływów dolnej Odry oraz Bałtyku po ujście Parsęty/. Franz Steiner Verlag. (Hydronymia Europaea 4).
 • Duma, J. (1987). Rozmieszczenie na Pomorzu Środkowym niektórych typów nazw miejscowych poświadczonych w dokumentach do końca XIV w. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV, 5-11.
 • Duma, J. (1988). Fonetichni protsesi na sonantizatsiia i desonantizatsiia v istoriiata i dialektite na bŭlgarskiia ezik. W T. Karastoĭcheva (Red.), Vtori mezhdunaroden kongres po bŭlgaristika: Dokladi: Vol. 5. Dialektologiia i onomastika (ss. 47-55). BAN.
 • Duma, J. (1989). Występowanie zgłoskotwórczego ъ||ъ w dialektach wschodnio-bułgarskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXV, 85-92.
 • Duma, J. (1988). Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w bułgarskim języku literackim i w dialektach (w wyrazach jednosylabowych przed jedną spółgłoską wygłosową). W J. Basara & J. Bardach (Red.), Z polskich studiów slawistycznych: Seria 7. Językoznawstwo (ss. 111-115). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Duma, J. (1989). Nazwy rzeczne Pomorza Szczecińskiego nawiązujące do oddalonych nazw miejscowości lub nazw terenowych. W K. Rymut (Red.), Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Mogilany, 16-18 IX 1986 r. (ss. 39-43). Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Duma, J. (1990). Rozwój sekundarnego wokalizmu typu sъm, ogъn, v’atъr < *jesmь, *ognь, *větrъ we wschodniej grupie dialektów południowosłowiańskich. Studia bałkanistyczne, II, 27-69.
 • Duma, J. (1990). Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w gwarach południowo-wschodniej Słowiańszczyzny.  Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duma, J., Rzetelska-Feleszko E., & Pustoła-Ryżko, H. (1991). Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J. (1991). The development of the vowels , W the South-Eastern Slavic dialects. W I. Sawicka & A. Holvoet (Red.), Studies W the phonetic typology of the Slavic languages (ss. 63-112). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (1993). Najstarsze niemieckie nazwy miejscowości i nazwy terenowe na Pomorzu Szczecińskim. Onomastica Slavogermanica, XVIII, 43-60.
 • Duma, J. (1992). Mieszanie postaci fonetycznych wyrazów *dl̥’bokъ, *dlǫbokъ, *glǫbokъ, *glybokъ itp. w gwarach bułgarskich i macedońskich. W J. Zieniukowa (Red.), Procesy rozwojowe w językach słowiańskich (ss. 29-35). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (1992). Słowińskie nazwy miejscowe na tle nazewnictwa zachodniopomorskiego. W J. Treder (Red.), Studia kaszubsko-słowińskie (ss. 77-88). Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 • Duma, J. (1993). Elementy obce w hydronimii Pomorza Szczecińskiego (nazwy „staroeuropejskie”). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 27, 67-72.
 • Duma, J. (1994). Przyczyny zmian grup spółgłoskowych sr-, zr-, str-, zdr- w świetle ich rozprzestrzenienia w gwarach bułgarskich i macedońskich. W L. Richter (Red.), Analiza, synteza i rozpoznawanie sygnału mowy dla celów automatyki, lingwistyki i medycyny (ss. 38-48). Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
 • Duma, J. (1995). The phonetic phenomena connected with the strengthening and weakening of sonants W Bulgarian and Macedonian dialects. W J. Fisiak (Red.), Medieval dialectology (ss. 1-6). De Gruyter. (Trends W Linguistics. Studies and Monographs). https://doi.org/10.1515/9783110892000.1
 • Duma, J. (1995). Nazwy sklepów w Sofii (Bułgaria). W D. Bieńkowska (Red.), Wielkie miasto: Czynniki integrujące i dezintegrujące: referaty z konferencji naukowej, Łódź, 17-19 maja 1994 r. (ss. 130-132). Uniwersytet Łódzki.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (1996). Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J. (1996). Uwagi o niektórych hydronimach dorzecza Pilicy i Bzury. W K. Rymut (Red.), Hydronimia słowiańska II. Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej, Mogilany 20-24 IX 1994r. (ss. 25-31). Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, J. (1996). Odapelatywne nazwy osobowe Pomorza Zachodniego rekonstruowane na podstawie nazw miejscowych. W E. Wolnicz-Pawłowska & J. Duma (Red.), Antroponimia słowiańska. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa, 6-8.IX.1994 (ss. 125-132). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J. (1996). Różnice i podobieństwa zachodzące między metatezą *TărT, *TălT  itp. a zjawiskami sylabifikacji/desylabifikacji sonantów r, l. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica, 311(1), 111-118.
 • Duma, J. (1996). Kaszubska zmiana > i oraz *u, *i, *y > ë na tle rozwoju wokaliczno-konsonantycznego języków słowiańskich. W E. Rzetelska-Feleszko (Red.), Symbolae slavisticae: dedykowane pani profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej (ss. 79-88). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J. (1996). Świat zwierząt w polskich hydronimach. W M. Majtán & F. Ruščák (Red.), 12. Slovenská onomastická konferencia: 6. Seminár „Onomastika a škola”, Prešov 25. – 26. októbra 1995. Zborník referátov (ss. 278-281). Pedagogická fakulta UPJŠ.
 • Duma, J., & Czopek-Kopciuch, B. (1997). Zum Verhältnis von Orts- und Gewässernamen im Gebiet um Stettin. Onomastica Slavogermanica, 23, 239-252.
 • Duma, J. (1997). Polnische sprachwissenschaftliche Arbeiten zu Hinterpommern (Abriß der Problematik). OnomasticaSlavogermanica, 23, 253-257.
 • Duma, J. (1997). M. Biolik, Die Namen der fließenden Gewässer im Flußgebiet des Pregel, Stuttgart 1996. Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Językoznawcze, 1, 99-101.
 • Duma, J. (1997). *Jutrъjь Bogъ i *Bělъjь Bogъ jako bóstwa światłości u pogańskich Słowian. W H. Popowska-Taborska & J. Duma (Red.), Onomastyka i dialektologia: Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko (ss. 73-78). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J. (1998). Pogranicze zachodnie. W E. Rzetelska-Feleszko (Red.), Polskie nazwy własne: Encyklopedia (ss. 401-425). Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, J. (1998). Niektóre aspekty zmian leksykalnych, morfologicznych i fonetycznych w nazwach rzek dorzecza Pilicy, Bzury oraz lewobrzeżnych dopływów Wisły po ujście Brdy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXIV, 17-25.
 • Duma, J. (1999). Gewässernamen im linken Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Pilica und Brda / Nazwy lewobrzeżnych dopływów Wisły od Pilicy po ujście Brdy. Franz Steinder Verlag. (Hydronymia Europaea 14).
 • Duma, J. (1998). Dialektologia a onomastyka: Próba odtworzenia słowiańskich dialektów Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych. W S. Gala (Red.), Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii (ss. 241-252). Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Duma, J. (1998). Sposoby fonetycznych adaptacji niektórych starych nazw rzecznych do języka polskiego. W M. Czachorowska & Ł. M. Szewczyk (Red.), Onomastyka polska a nowe kierunki w językoznawstwie: materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15-17 czerwca 1998, Bydgoszcz-Pieczyska (ss. 335-343). Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Duma, J. (1999). Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza z całym dorzeczem Pilicy. Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
 • Duma, J. (1999). Rozmieszczenie na Pomorzu Zachodnim nazw terenowych zawierających rdzeń *běl- 'biały, biel'. PraceFilologiczne, XLIV, 129-138.
 • Duma, J. (1999). O pewnej zgodności zachodzącej między występowaniem przedsłowiańskich nazw w dorzeczu Pilicy i Bzury a przebiegiem szlaków bursztynowych. W Z. Abramowicz & L. Dacewicz (Red.), Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych: materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl, 26-27.10.1998 r. (ss. 99-108). Drukarnia „Libra”.
 • Duma, J. (1999). Nazwy rzek Pisa, Pichna, Pichra itp. w centralnej Polsce. W E. Eggers, J. Becker, J. Udolph, & D. Weber (Red.), Florilegium Linguisticum: Festschrift für Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag (ss. 87-94). Peter Lang Verlag.
 • Duma, J. (1999). Czy istniał słowiański Płaczybóg? Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1, 27-32.
 • Duma, J. (1999). Nazwy własne a słownictwo apelatywne w Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty: Nazwy łąk i pastwisk. W H. Sędziak (Red.), Polszczyzna regionalna: Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce. Cz. 3 (ss. 139-142). Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe.
 • Duma, J. (1999). Bóstwa światłości pogańskich Słowian. W M. Wojtyła-Świerzowska (Red.), Synchronia – diachronia. Materiały z konferencji „Problematyka historycznojęzykowa we współczesnym językoznawstwie i jej miejsce w dydaktyce”, Kielce, 17-18 listopada 1997 (ss. 39-45). Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 • Duma, J. (2000). Nazwy niektórych pagórków i wzgórz w Słowniku Bernarda Sychty. W H. Popowska-Taborska (Red.), Słowiańskie słowniki gwarowe (ss. 241-246). Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J. (2000). Różne typy nazw rzecznych a problematyka osadnicza współczesnych ziem polskich. PraceJęzykoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2, 46-57.
 • Duma, J. (2000). Problem palatalności a wokalizacja jerów w dialektach bułgarskich i macedońskich. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica, 337(4), 121-129.
 • Duma, J. (2000). Jak odczytać nazwę rzeki Wełna? W E. Wolnicz-Pawłowska & W. Szulowska (Red.), Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim: Prace ofiarowane profesorowi Januszowi Riegerowi (ss. 67-70). Wydawnictwo Semper.
 • Duma, J. (2000). Dyslokacja nazw miejscowych na Pomorzu Zachodnim pochodzących od dwuczłonowych nazw osobowych. W S. Warchoł (Red.), Słowiańskie composita onomastyczne: toponimia, varia (ss. 41-54). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. (Rozprawy slawistyczne 17).
 • Duma, J. (2001). Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego związane z rdzeniem *borъkъ ‘las’. W W. Łysiak (Red.), VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim: pomorska toponomastyka i onomastyka na przestrzeni dziejów, Darłowo, 8-9 września 2000. Materiały z konferencji (ss. 45-52). Wydawnictwo „Eco”; Muzeum Pomorza Środkowego.
 • Duma, J. (2001). Dawne słowiańskie nazwy wzgórz i wzniesień na Pomorzu Zachodnim od XII do XIV wieku. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 3, 31-38.
 • Duma, J. (2001). Powstawanie samogłoski centralnej na przykładzie bułgarskiego jeru [ъ] i kaszubskiego „szwa” [ë]. W V. Popov (Red.), Traditsiia i sŭvremennost v bŭlgarskiia ezik. Sbornik v chest na prof. d-r Liubomir AndreĭchW chl.-kor. BAN (ss. 145-149). BAN.
 • Duma, J. (2002). Las, gaj, drzewo, dąb w świadomości dawnych Słowian. W Wojciech Łysiak (Red.), Las w kulturze polskiej II (ss. 27-33). Poznań: Wydawnictwo „Eco”.
 • Duma, J. (2002). Nazwy rzek zawierających rdzeń *bystr- ‘szybki, czysty’ na obszarze Polski: Część I. Feminina. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 4, 17-26.
 • Duma, J. (2003). Dialektnoe razvitie pol’skogo iazyka otrazhennoe w ėvoliutsii gidronimov tsentral’noĭ Pol’shi. W S. Warchoł (Red.), Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Vol. I (ss. 169-173). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Duma, J. (2002). Przedsłowiańskie a słowiańskie nazwy własne. W E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa & J. Duma (Red.), Słowiańska onomastyka: Encyklopedia. T. I (ss. 156-160). Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, J. (2002). Wpływy obce: substraty, adstraty, superstraty. W E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, & J. Duma (Red.), Słowiańska onomastyka: Encyklopedia. T. I (ss. 188-190). Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, J. (2003). Nazwy własne na pograniczach etnicznych i językowych. W E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, & J. Duma (Red.), Słowiańska onomastyka: Encyklopedia. T. II (ss. 216-219). Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Duma, J. (2003). Nazwy rzek zawierających rdzeń *bystr- ‘szybki, czysty’ na obszarze Polski. Część II. Masculina i neutra. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 5, 17-25.
 • Duma, J. (2003). Nazwy rzek polskich ze słowiańskim przymiotnikowym określeniem barwy wody. W M. Biolik (Red.), Metodologia badań onomastycznych (ss. 385-409). Ośrodek Badań naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Duma, J. (2004). O zdrowiu i życiu w niektórych imionach i nazwiskach słowiańskich. W W. Bołoz & E. Wolnicz-Pawłowska (Red.), Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej (ss. 171-178). Wydawnictwo UKSW.
 • Duma, J. (2006). Pomorzanie, język i pochodzenie. W W. Łysiak (Red.), Życie dawnych Pomorzan. Materiały z konferencji, Bytów 14-15 października 2004 r. (ss. 9-15). Wydawnictwo „Eco”.
 • Duma, J. (2006). Imiesłowowe nazwy rzek typu „Chełszcząca”, „Grzmiąca” na tle przymiotnikowych polskich nazw rzecznych. W Z. Abramowicz & E. Bogdanowicz (Red.), Onimizacja i apelatywizacja (ss. 81-94). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Duma, J. (2006). Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego — zarys problematyki na przykładzie zmiany *ja->je- w nazwach terenowych i nazwach miejscowości. W J. Duma (Red.), Onomastyka regionalna (ss. 43-54). Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Duma, J. (2006). Współczesne polskie nazwiska od deminutywnych określeń niektórych drzew liściastych (formy derywowane z suf. -k- na tle form niederywowanych). W J. Duma (Red.), Onomastyka regionalna (ss. 55-79). Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (2008). Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie: T. I, A-O. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J. (2008). Nazewnictwo. W H. Rutkowski & K. Chłapowski (Red.), Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku: Część II. Komentarz, indeksy (ss. 114-117). Instytut Historii PAN.
 • Duma, J. (2009). Słowiańskie nazwy rzek Pomorza Zachodniego w „Słowniku nazw terenowych Pomorza Zachodniego”. W E. Dzięgiel & A. Zielińska (Red.), Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce (T. 1, ss. 185-205). Wydawnictwo UKSW. (Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW).
 • Duma, J. (2009). Bułgaria. W A. Czerny, S. Kacieszczenko, D. Kalisiewicz, J. Ostrowski, J. Pietrow, K. Przyszewska, & M. Zych (Red.), Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 11. Europa, Część I (ss. 57-68). Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 • Duma, J. (2009). Nowe badania nad językiem dawnych słowiańskich gwar Pomorza Zachodniego (na przykładzie rozwoju zgłoskotwórczego *l̥, *l̥’ w nazwach terenowych tego obszaru). Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 11, 213-228.
 • Duma, J. (2010). Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci): Część I: Nazwy rzek. Wydawnictwo DiG.
 • Duma, J. (2010). Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci): Część II: Nazwy jezior. Wydawnictwo DiG.
 • Duma, J. & Rzetelska-Feleszko, E. (2010). Die alten slawischen Ortsnamen des Stettiner Raumes (Dawne słowiańskie nazwy      miejscowe Pomorza Szczecińskiego). W F. Debus (Red.), Onomastische Studien zu slawischen Flur- und Siedlungsnamen. Ausgewählte Untersuchungen im südlichen Ostseeraum (ss. 95-298). Neumünster: Wachholtz Verlag. (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete 9).
 • Duma, J. & Wilczewska, M. (2011). XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna (Olsztyn, 9-11 września 2010) – omówienie. Onomastica, LV, 295-297.
 • Duma, J. (2011). „Kłomia” i inne wielkopolskie nazwy jeziornych toni rybackich związane z określeniami zwierząt wodnych oraz narzędziami ich połowu. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 13, 87-92.
 • Duma, J. (2011). Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc, niem. -anz). W M. Biolik & J. Duma (Red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (ss. 161-168). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Duma, J. (2012). Uwagi o nazwach terenowych Pomorza Zachodniego na tle toponimii innych regionów Polski.Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, 16, 222-228.
 • Duma, J. (2012). Archaizmy w rozwoju zachodniopomorskich sonantów na tle gwar kaszubskich i innych języków słowiańskich (Uwagi o różnych przyczynach braku metatezy w nazwie miejscowości Kołdrąb i pomorskich nazwach typu Karwia, Starogard). Slawistyka, 12, 15-21.
 • Duma, J. (2012). Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 14, 79-88.
 • Duma, J., & Rzetelska-Feleszko, E. (2013). Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie: T. 2 *ǫ –  ž. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duma, J. (2013). Słowiańskie dwuczłonowe imiona przezwiskowe ze Słownika nazw terenowych Pomorza Zachodniego. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 15(3), 5-13.
 • Duma, J. (2013). O kaszubskiej i bułgarskiej rdzy. W E. Dzięgiel & T. Korpysz (Red.), Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej (ss. 109-115). Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (Prace Językoznawcze Filologii Polskiej UKSW)
 • Duma, J. (2014). Nomenclature. Cracow Voivodeship. W M. Słoń (Red.), Historical Atlas of Poland W the 2nd Half of the 16th Century. (T. 3, ss. 579-584). Peter Lang GmbH. (Geschichte – Erinnerung – Politik. Studies W History, Memory and Politics).
 • Duma, J. (2014). Znaczenie analizy terenowych nazw Pomorza Zachodniego dla zmian językowych tego obszaru. WFunkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Zeszyt streszczeń referatów XIX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Poznań-Gniezno, 20-22 września 2014 (ss. 19-20). Wydawnictwo Rys.
 • Duma, J. (2016). Zagadkowa nazwa rzeki Powa dawniej Pokrzywnica. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 18(2), 45-52.
 • Duma, J. (2017). Nazwy rzek Świna, Ina, Jana w poszukiwaniu  źródłosłowu. Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 19(2), 5-11.
 • Duma, J. (2018). Fala i wełnapochodzenie polskich wyrazów oraz ich najstarsze przekształcenia semantyczne (z nazewnictwem w tle, np. nazwa rzeki Wełna, nazwa miejscowości Wleń oraz nazwy miejsc Wawel i Bawół). Prace Językoznawcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 20(3), 43-51. https://doi.org/10.31648/pj.4539