Dr hab. Lilla Grzelak (Moroz-Grzelak), prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Literaturoznawca, kulturoznawca, slawistka

e-mail: lilla.moroz-grzelak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5176-2804

Zainteresowania naukowe

Literatura i kultura Słowian południowych oraz wyrosłe w tej przestrzeni mity ideologiczne ukazujące m.in. zderzenie światów Slavia Latina i Slavia Orthodoxa w przestrzeni bałkańskiej a także polska perspektywa obrazu kulturowego żyjących tam Słowian.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • członek Komisji Ibero-Slawistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • członek Komisji Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu
 • członek International Society for Iberian-Slavonic Studies CompaRes
 • członek Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias pertence à Faculdade de Letras de Lisboa (CLEPUL)
 • członek rady programowej czasopisma „Slavica Lodziensia”
 • członek rady naukowej czasopisma „Studia et Documenta Slavica”
 • członek rady naukowej czasopisma „Slavia Meridionalis”
 • członek kolegium redakcyjnego pisma „IberoSlavica” (Portugalia)
 • członek kolegium redakcyjnego pisma „Istorija” (Macedonia).

Funkcje pełnione w IS PAN

Członek Rady Naukowej IS PAN.

Nagrody i odznaczenia

 • Medal 50 lat Slawistyki w Polskiej Akademii Nauk
 • wyróżnienie w konkursie Nagroda im. Jerzego Skowronka (rok 2012) za monografię Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość (SOW, Warszawa 2011; II wydanie 2013).

Publikacje

(publikuje jako Lilla Moroz-Grzelak)

 • Moroz-Grzelak, Lilla (1985). Vlogimjež Kot (14.VII.1924 – 22.VII. 1984). Spektar, 1985(5), 211–212.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (1988–89). (Rec.) Danilo Kocevski: Kritikata kako zabluda. Predizvicite na tekstualnosta. – Skopje, 1988. – 260 s.. Pamiętnik Słowiański, 38/39, 351–353.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (1990). (Rec.) Milan Djurčinov: Nova makedonska književnost (1945–1980). – Beograd, 1988. – 251 s., Tome Sazdov, Vera Stojčevska-Antić, Dragi Stefanija, Georgi -Stalev, Borislav Pavlovski: Makedonska književnost. –  Zagreb, 1988. – 303 s. Pamiętnik Słowiański, 40, 227–230.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (1994). (Rec.) Julije Benešić, Tito Strozzi: Zbornik radova znanstvenih kolokvija hrvatskog narodnog kazališta (1902–1913): Red. Marijan Radmilović, Nikola Batušić. – Zagreb,  1994. – 216 s. Pamiętnik Słowiański, 44, 172–173.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (1995). Tradycja pieśni hajduckiej a wizerunek Goce Delčeva w ludowej pieśni macedońskiej. Pamiętnik Słowiański, 43, 85–101.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2000). (Sprawozdanie z konferencji) Kultura – Język – Komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych. Pamiętnik Słowiański, 50, 111–113.
 • Moroz-Grzelak, Lilla, Głogowski, Piotr oraz Stefański, Michał (2000). Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za rok 1999. Pamiętnik Słowiański, 50, 127–146.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2002). Mit Aleksandra Wielkiego we współczesnej literaturze macedońskiej. W Bogusław Zieliński (Red.), Wokół Macedonii: siła kulturykultura siły (ss. 157–171). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Moroz-Grzelak, Lilla, Głogowski, Piotr oraz Stefański, Michał (2002). Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Słowiańszczyzna zachodnia i południowa 1996–2000, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2003). The Myth of Alexander the Great in Modern Macedonian Literature. W Bogusław Zieliński (Red.), The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power (ss. 153–167). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2003). (Rec.) ΣOΦIA. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Nr 1. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów, 2001, ss. 225. Pamiętnik Słowiański, 53, 97–100.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2003). Omówienie: Piotr Głogowski, Lilla Moroz-Grzelak, Michał Stefański, Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1996–2000. Słowiańszczyzna zachodnia i południowa, SOW, Warszawa 2002. PAN. Działalność naukowa. Wybrane zagadnienia, 16, 38–39.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2004). Literaturoznawstwo slawistyczne w Pracowni Badań Literackich i Kulturoznawczych. Słowiańszczyzna Zachodnia i Południowa. W Kwiryna Handke (Red.), 50 lat slawistyki w PAN (ss. 185–190). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2004). Studium doktoranckie. W Kwiryna Handke (Red.), 50 lat slawistyki w PAN (s. 377). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2004). Między nieświadomością a mistyfikacją. „Veda Slovena” – fałszerstwo literackie Słowiańszczyzny południowej. W Izabella Malej oraz Zofia Tarajło-Lipowska (Red.), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (ss. 91–98). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (Slavica Wratislaviensa CXXVIII).
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2004). Dzieje Słowian macedońskich według Ġorġio M. Pulevskiego. (Założenia podstawowe). Pamiętnik Słowiański, 54, 67–79.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2005). (Tekst uzupełniony) Literaturoznawstwo slawistyczne w Pracowni Badań Literackich i Kulturoznawczych. Słowiańszczyzna Zachodnia i Południowa, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 40, 195–200.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2004). Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2005). Obraz przeszłości antycznej w historiografii macedońskiej. Slavia Meridionalis, 5, 45–59.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2005). (Rec.) Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, pod red. Aleksandra W. Mikołajczaka, Witolda Szulca, Bogusława Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, ss. 310. Pamiętnik Słowiański, 55(1), 77–80.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2005). (Rec.) Jan Rychlík, Miroslav Kouba, Dějiny Macedonie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003, ss. 458, mapy, fot.. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XL, 323–324.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2005). Control C, control V – i materiał nowy mam!. Sprawy Nauki, 2(107), 5.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2006). (Rec.) Stojan Kiselinovski, Irena Stavovi-Kavka, Malcinstvata na Balkanot (XX vek), Instytut za nacionalna istorija, Skopje 2004, ss. 237, mapy, fot.. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XLI, 232–235.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2006). Herderowska filozofia dziejów w „przebudzeniu” narodów słowiańskich. „ΣΟΦΙΑ”. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 2006(6), 15–26.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2006). Slikata na Balkanot i balkanskite Sloveni kaj polskite avtori na prelomot na 19 i 20 vek. W K. Kulavkova (Red.), Balkanska slika na svetot. Zbornik od meǵunarodnata naučna rabotilnica održana vo Skopje na 5–6 dekemvri 2005 godina (ss. 239–251). Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2006). (Rec.) Le théâtre d’aujourd’hui en Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et au Monténégro. Nationalisme et autisme, Paris, Institut d’Études Slaves, s. 314, „Revue des Études Slaves” 2006, tome LXXVII, fascicule 1–2. Pamiętnik Słowiański, 57(2), 123–128.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2006). Autorytet poprzedników a tworzenie własnej tradycji w opisaniu macedońsko-słowiańskich dziejów według G. M. Pulevskiego. W Bogusław Zieliński (Red.), Dalecy i bliscy. Materiały VII Kolokwium Polsko-Macedońskiego (ss.163–171). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2006). Opozycje kulturowe Słowiańszczyzny południowej – język narodowy a dziedzictwo cywilizacyjne. W Zoja Nowożenowa (Red.), Wschód–Zachód. Dialog języków i kultur (ss. 276–280). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2007). Polska wizja bałkańskiej przestrzeni terytorialnej w kontekście pojęcia kocioł bałkański. Slavia Meridionalis, 7, 169–182.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2007). The Specifity of the Bosnia and Hercegovina Borderland and the Issue of Bosnian Identity. Sprawy Narodowościowe – seria nowa, 31, 307–315.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2007). Macedonia. Wprowadzenie. W Jerzy Kochanowski (Red.), Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989 (ss. 298–302). Warszawa: Fundacja Ośrodka Karta / Dom Spotkań z Historią. (wersja niemiecka: Geschichte der mazedonischen Opposition. Retrieved from https://dissidenten.eu/laender/mazedonien/oppositionsgeschichte/3/).
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). (Uzupełniona wersja) Wokół stereotypu pojęcia „kocioł bałkański”. W Piotr Żurek (Red.), Tantum historiae. Księga ofiarowana profesorowi Mieczysławowi Tantemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin (ss. 99–109). Bielsko-Biała.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). Jak napisać doktorat?. Sprawy Nauki, 1(128), 12–13.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). (Rec.) Krzysztof Wrocławski, Magdalena Bogusławska, Małgorzata Kryska, Norbert Różycki, Polska i Czarnogóra. Bibliografia. Komentarze, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 286, fot., mapa. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XLIII, 261–263.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). (Omówienie) Slavjanski Glas. Godišnik na Slavjanskoto Družestvo v Bălgarija, t. 1, red. D. Šopov, Sofija 2006, ss. 228. Pamiętnik Słowiański, 58, 139–145.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). Obraz różnorodności etnicznej Macedonii w publicystyce polskiej początków XX wieku. W Irena Stawowy-Kawka oraz Maciej Kawka (Red.), Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym. Historia – Kultura – Literatura – Język – Media (ss. 183–191). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). Przenikanie kultur i wizje tożsamości etnicznej w piśmiennictwie Ġorġijo Pulevskiego. W Lucjan Suchanek et al. (Red.), Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008 (ss. 139–148). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z Polskich Studiów Slawistycznych 11).
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). Uwikłanie w bułgarską i macedońską historię, czyli pamięć i zapomnienie o Venku Markovskim. W Joanna Goszczyńska oraz Grażyna Szwat-Gyłybowa (Red.), Przemilczenia w relacjach międzykulturowych (ss. 257–268). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). (Macedońska wersja artykułu). Meǵkulturni premoličuvanja pomeǵu Bugarija i Makedonija. Spektar, 52, 55–63.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). Z polskich dziejów pojęcia „bracia Słowianie”. W Magdalena Bogusławska oraz Grażyna Szwat-Gyłybowa (Red.), Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu (ss. 283–294). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). Slikata od minatoto i segašnosta na etničkata raznovidnost na Balkan spored trudot na Ǵorǵija Pulevski i trudowi od sovremenite avtori. W T. Čepnegarov et al. (Red.), Tranziciite vo istorijata i kultura (ss. 601–608). Skopje: Institut za nacionalna istorija.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). Obraz Serbów i Bułgarów z odległej polskiej perspektywy albo narodziny stereotypów. Tokovi Istorije, 2008(1–2), 9–20.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). Macedońskie dziedzictwo cyrylometodejskie. Slavia Meridionalis, 8, 327–341.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2008). (Rec.) Biljana Ristovska-Josifovska, Ġorġija M. Pulevski. Revolucioner i kulturno-nacionalen deec, Selektor, Skopje 2008, ss. 246. Slavia Meridionalis, 8, 405–409.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2009). (Omówienie) Historia czarnej legendy, (José Eduardo Franco, „Le mythe Jésuite. Au Portugal, au Brésil, en Oriente et en Europe (XVI–XX Sciècles), Paris-Lisbonne-Sao Paulo 2008, ss. 840. Przegląd Powszechny, 2009(1), 141–143.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2009). O literaturze małego narodu, czyli polskie spotkania z literaturą macedońską. Przegląd Humanistyczny, 2009(1), 91–98.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2009). Bułgarscy bracia Słowianie w XIX-wiecznych relacjach polskich duchownych. Pamiętnik Słowiański, LIX(1), 19–32.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2009). Makedonskite Sloveni vo delata na Petar Draganov i vo odbrani polski tekstovi. W Blaže Ristovski (Red.), Petar Draganov i Makedonija i Makedoncite. Meǵunaroden naučen sober po povod na godišninata od raǵanjeto na Petar Draganov održan na 7–8 juni 2007 godina (ss. 121–133). Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2009). Spojrzenie na relacje polsko-niemieckie przez pryzmat idei wspólnoty słowiańskiej. W Wojciech J. Burszta, Maciej J. Dudziak oraz Robert Piotrowski (Red.), Europa-Slavia-Germania. W poszukiwaniu tożsamości (ss. 31–41). Warszawa-Gorzów Wielkopolski: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2010). Bułgarzy i Serbowie w publicystyce polskiej przełomu XIX i XX wieku. W Krzysztof Stępnik oraz Monika Gabryś (Red.), Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku (ss. 155–165). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2010). Polskite sredbi so makedonskata literatura. W Meǵunaroden makedonistički sobir. 29–31 avgust 2008, Ohrid, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, Filološki fakultet „Blaže Koneski“ (ss. 637–645). Skopje.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2010). (Omówienie) Maria Todorova, Bałkany wyobrażone, przekład Piotr Szymor i Magdalena Budzińska, Wydawnictwo Czarne, Seria Sulima, Warszawa 2008, ss. 542. W Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XLV, 338–341.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2010). (Sprawozdanie) Konferencja: Wolność i bezpieczeństwo narodów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX w.; Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 24–25 kwietnia 2009, Warszawa. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XLV, 381–384.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2010). Wspólnota a społeczność macedońskiej przestrzeni terytorialnej w świetle prac autorów z przełomu wieków XIX i XX. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe: Język. Literatura. Kultura, 7, 110–119.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2010). Zaednicite na makedonskiot teritorialen prostor vo svetlinata na avtori od preminot na XIX vek vo XX vek. Prilozi MANU. Oddelenie za opštestveni nauki, XLI(1-2), 151–162.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2010). Prostranstvo na Evropa – Balkanot – Makedonija vo sovremenata makedonska proza. Pomeǵu realno a imaginarno. W M. Karanfilovski, N. Avramovska oraz B. Vepjanovska (Red.), XXXVI naučna konferencija na XLII meǵunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura (ss. 211–220). Skopje.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2011). Wspólnota słowiańska w tekstach macedońskich autorów XIX wieku. W Irena Stawowy-Kawka oraz Maciej Kawka (Red.), Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia. Kultura. Literatura. Język. Media (ss. 19–28). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2011). Tożsamość „gorszej” Europy w badaniach naukowych historyków. Dzieje Najnowsze, 2011(3), 169–181.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2011). Paradygmat jedności etnicznej w tekstach J. M. Musiałka oraz w dokumentach Komitetu Słowiańskiego. Powroty wizji wspólnoty słowiańskiej. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. XIX, 31–44.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2011). „Veda Slovena” kako dokument na slovenskata svest. Evropskiot kontekst i sopstvenata tradicija. Spektar, 57(2), 158–167.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2011). Macedońska Slavia Orthodoxa a świat innych chrześcijan. W Milica Mirkulovska (Red.), Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 8 (ss. 163–173). Skopje: Filološki Fakultet „Blaže Koneski”.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2011). Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2013). Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość (wyd. 2). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2012). Ekumena a obcość w pismach Pawła Smolikowskiego. Misje katolickie w dziewiętnastowiecznej Bułgarii. W Izabela Lis-Wielgosz, Wojciech Jóźwiak (Red.), Chrześcijański wschód i zachód. Formy dialogu. Wzory kultury. Kody pamięci (s. 501–513). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2012). Bałkańskie kompleksy „gorszej Europy” w prozie Ermisa Lafazanovskiego. Slavia Meridionalis, 12, 45–56.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2012). (Omówienie) „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2011, nr 1, red. Anna Gawarecka, wyd. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 376.. Slavia Meridionalis, 12, 301–305.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2012). Relacje między światem Slavia Othrtodoxa a Slavia Romana w literaturze. W Lucjan Suchanek oraz Krzysztof Wrocławski (Red.), Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka: prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 (ss. 99–107). Warszawa: PAN Warszawska Drukarnia Naukowa.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2012). Granice i pamięć jako kategorie południowsłowiańskiej rzeczywistości – kompensacyjne mitotwórstwo, rewizja historii, jugonostalgia. W Irena Stawowy-Kawka (Red.), Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku (ss. 22–33). Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2012). Etnocentryzm we współczesnych wizjach wspólnoty słowiańskiej. W Bożena Płonka-Syroka oraz Edyta I. Rudolf (Red.), Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej. Studium porównawcze (ss. 89–104). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum. (Orbis Exterior – Orbis Interior).
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2012). Nadzieje i stracone złudzenia. Wojny bałkańskie w świetle tekstów z kręgu Dimitrji Čupowskiego i Krste P. Misirkova. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, XIX, 297–308.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2013). Etyka w badaniach naukowych a bezkarność anonimowych recenzentów. Nauka, 2013(1), 77–81. Retrieved from http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/2013/Nauka/2013/N313-10-Moroz.pdf
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2013). Jeszcze o anonimowych recenzentach. W odpowiedzi na artykuł Profesora Zbigniewa Spendela. Nauka, 2013(3), 157–161. Retrieved from http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_313_10_Moroz.pdf
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2013). Kategoria słowiańskości w misji bułgarskiej zmartwychwstańców. Istoriia, 21(6), 476–491.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2013). Slavianskiiat aspekt v bŭlgarskata misiia na vŭskresentsite (S. Topalska oraz L. Tilko, Tłum.). KHristiianstvo i kultura, 10, 73–85.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2013). Definiowanie tożsamości boszniackiej w wielokulturowości pogranicza bośniacko-hercegowińskiego a zmiany w percepcji dziedzictwa Ivo Andricia. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe Język. Literatura. Kultura, 10, 81–90.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2014). The Slavic Aspect in the Bulgarian Mission of the Resurrectionists. Bulgarian Historical Review, 2014(1–2), 9–22.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2014). Makedonskite begalci i procesot na obnovyvanje na kolektivnata memorija. W M. Pavlovski (Red.), Cultural Memory, vol. 1 / Kulturna memorija, t. 1 (ss. 7–15). Skopje. Retrieved from https://docs.google.com/file/d/0B61zjmgfAhc0NFY0MllJN09nMlE/edit?pli=1
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2014). The Real and Imagined Enemy in the Process of Shaping the Macedonian National Identity. Politeja, 30, 133–144.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015). (Omówienie) Božidar Jezernik, Naga Wyspa. Gułag Tity, tłum. J. Pomorska, J. Sławińska, Wołowiec 2013, Wydawnictwo Czarne, ss. 357. Dzieje Najnowsze, 2015(1), 290–293.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015). Determinanten der südslawisch-deutschen Kulturbeziehungen. Deutsche ideologische Einflüsse in der Kulturbildung der Slowenen und Kroaten, red. A. Buras-Marciniak, M. Gołaszewski. W Anetta Buras-Marciniak oraz Marcin Golaszewski (Red.), Südslawen und die deutschsprachige Kultur (ss. 295–306). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition (Lodzer Arbeiten zur Literatur- und Kulturwissenschaft, Band 4).
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015). Makedonski temi vo polskiot pečat (nakuso za dve monografii). Spektar, 66, 235–238.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015). Kręgi zainteresowań problematyką macedońską w Polsce. Publikacje naukowe. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, L(2), 145–156.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015). (Omówienie) Marta Chaszczewicz-Rydel, Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013, ss. 339. Balkanica Posnaniensia, 22 (2), 234–239.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015). Emblematyczne formy manifestowania wartości w świecie postjugosłowiańskim. Patriotyzm. W Ewa Golachowska oraz Dorota Pazio-Wlazłowska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wartości w świecie słowiańskim (ss. 355–368). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015). Determinanty polsko-bułgarskich i bułgarsko-polskich kontaktów kulturalno-naukowych. Izvestiia na Instituta za istoricheski izsledvaniia, XXXII, 41–54.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015). Słoweński kult świętych Cyryla i Metodego na tle tradycji ogólnosłowiańskiej. W Magdalena Bogusławska, Joanna Goszczyńska oraz Jasmina Šuler-Galos (Red.), Czytać. Wędrować. Być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi (ss. 59–72). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2016). Czarny Arab jako symbol obcości w świecie bohaterów południowosłowiańskich pieśni ludowych. W Anetta Buras-Marciniak (Red.), Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych (ss. 77–88). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Retrieved from http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/20064/%5B77%5D_88_Moroz-Grzelak.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2016). Współpraca naukowa i kulturalna II Rzeczypospolitej z sąsiedzką Rumunią i słowiańską Jugosławią. Realizm polityczny a idealizm. W Elżbieta Znamierowska-Rakk (Red.), Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej (ss. 447–462). Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW 2016, s. 447–462 (Bibliotheca Europae Orientalis XLVI).
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2016). Dusza w malarstwie sakralnym prawosławia i katolicyzmu. W Magdalena Kapełuś, Ewa Masłowska oraz Dorota Pazio-Wlazłowska (Red.), Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. T. 2, Świat oczyma duszy (ss. 143–155). Warszawa:  Instytut Slawistyki PAN / Wydział Orientalistyczny UW.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2017). (Omówienie) Sztuka w służbie propagandy. Magdalena Bogusławska, Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016, fot., ss. 462. Slavica Lodiensia, 2017(1), 163–165.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2017). Valorizacija na vrednostite vo literaturna tradicija. Paralelniot život na kniževni kritičari – Dimitar Mitrev i Stefan Žulkievski. W S. Stojmenska-Elizer, M. Jakimovska-Tošik oraz S. Trajanova (Red.), Kritika i molk: čitanje na makedonskata literatura i kultura (ss. 167–176). Skopje.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2017). Poszukiwanie tożsamości wspólnotowej a samoidentyfikacja etniczna mieszkańców Bośni i Hercegowiny w świetle literatury. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, XXVI, 153–164.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2017). Dlaczego warto podjąć studia doktoranckie w IS PAN?. Biuletyn IS PAN, 2017(4), 1–2.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2017). Skąd się wzięła literatura macedońska?. Wyspa. Kwartalnik Literacki, 2017(4(44)), 4–11.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2018). Słowiańszczyzna i Zachód Europy w dyskusjach intelektualistów południowosłowiańskich przełomu wieków XIX i XX. Pomiędzy dialogiem a negacją. W Bogusław Zieliński (Red.), Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka: prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 (ss. 179–188). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (Z Polskich Studiów Slawistycznych. Literaturoznawstwo. Seria 13, t. 1).
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2018). Sfera sztuki i symboliki państwowej w uzasadnianiu mitów narodowych na Bałkanach. Pomiędzy konstrukcją a dekonstrukcją wspólnoty. Krajobraz po transformacji, t. 2, red. B. Zieliński, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, s. 9–21.

Redakcja naukowa:

 • Moroz-Grzelak, Lilla & Szwat-Gyłybowa, Grażyna (Red.). (2008). Slavia Meridionalis 8.
 • Moroz-Grzelak, Lilla & Szwat-Gyłybowa, Grażyna (Red.). (2011). Slavia Meridionalis 11.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (Red.). (2012). Slavia Meridionalis 12.
 • Moroz-Grzelak, Lilla, Drzewiecka, Ewelina oraz Barliewa, Sławia (2014). Slavia Meridionalis 14.

Inne:

 • Moroz-Grzelak, Lilla oraz Szwat-Gyłybowa, Grażyna (2011). Lexicon entries: Aleksander Wielki/Macedoński; Fanariota/Fanarioci; Hajduk. W Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka oraz Slawia Barliewa (Red.), Leksykon tradycji bułgarskiej (ss. 14–17; 98–100; 114–119). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla, Szwat-Gyłybowa, Grażyna oraz Barliewa, Slawia (2011). Lexicon entries: Cyryl i Metody. W Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka oraz Slawia Barliewa (Red.), Leksykon tradycji bułgarskiej (ss. 68–77). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla oraz Szepietowska, Joanna (2011). Lexicon entries: Dełczew Goce; Ilinden. W Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka oraz Slawia Barliewa (Red.), Leksykon tradycji bułgarskiej (ss. 83–85; 120–123). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla, Szwat-Gyłybowa, Grażyna oraz Szepietowska, Joanna (2011). Lexicon entries: Macedonia. W Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka oraz Slawia Barliewa (Red.), Leksykon tradycji bułgarskiej (ss. 168–175). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla, Rusewa, Anna oraz Drzewiecka, Ewelina (2011). Lexicon entries: Królewicz Marko. W Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka oraz Slawia Barliewa (Red.), Leksykon tradycji bułgarskiej (ss. 152–155). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla oraz Rusewa, Anna (2011). Lexicon entries: Samuel/Samuił; Sandanski Jane. W Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka oraz Slawia Barliewa (Red.), Leksykon tradycji bułgarskiej (ss. 262–264; 264–267). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Rozmowy:

Ważniejsze przekłady:

 • Moroz-Grzelak, Lilla (1989, Grudzień 10). Słuchowisko radiowe: Dušan Gorenčevski, Mur. Teatr Polskiego Radia.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (Tłum.). (2004). Mišel Pavlovski, Recepcja „Iwony, księżniczki Burgunda” Witolda Gombrowicza w Macedonii. Pamiętnik Teatralny, LIII(1–4), 620–627.

Popularyzacja nauki:

Omówienia książek na stronę internetową IS PAN – „Zaproszenie do lektury”

 • Moroz-Grzelak, Lilla (2013, Październik 21). (Omówienie) Słowianie. Idea i rzeczywistość”, red. K. A. Makowski, M. Saczyńska, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, Poznań 2013, ss. 237.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2013, Grudzień 18). (Omówienie) Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 596.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2014, Czerwiec 19). (Omówienie) Городня Х–ХХ стст. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам, red. Аляксандр Смалянчук, Гародня 2014, ss.513. (Grodno X-XX w. Miasto królewskie o prowincjalnych losach, red. Aliaksander Smalianczuk, Grodno 2014.)
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015, Luty 1). (Omówienie) K. Stępnik, Macedonia w prasie polskiej (1903-1914), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 285.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015, Feruary 15). (Omówienie) I. Stawowy-Kawka, Albańczycy w Macedonii 1944-2001, Wyd. UJagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 406, fot., tab., mapy.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015, Marzec 21). (Omówienie) I Wojna Światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918, red. A. Krzak, Szczecin 2014, il., tabele, wykresy, ss. 405.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015, Wrzesień 2). (Omówienie) Dariusz Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011, aneksy, mapy, ss. 396.
 • Moroz-Grzelak, Lilla (2015, Grudzień 3). (Omówienie) Ilona Czamańska, Jan Leśny, Bitwa na Kosowym Polu. 1389, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, mapy, il., ss. 246.

Opracowania biogramów naukowych na stronę internetową IS PAN – „Uczeni z kręgu IS PAN”

 • Moroz-Grzelak, Lilla (n.d.). Biogram naukowy: Prof. dr hab. Mieczysław Basaj; Prof. dr hab. Halina Aleksandra Janaszek-Ivaničková;  Prof. dr hab. Jerzy Faryno;  Prof. dr hab. Irena Kwilecka; Prof. dr hab. Irena Maryniak; Prof. dr hab. Joanna Rapacka; Prof. dr hab. Janusz Andrzej Rieger; Prof. dr hab. Zuzanna Topolińska.