Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

Kulturoznawczyni, socjolingwistka

e-mail: nicole.dolowy-rybinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7256-8226

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/NicoleDołowy

Zainteresowania naukowe

 • Wielokulturowość i wielojęzyczność;
 • Kultury i języki mniejszościowe Europy;
 • Odwracanie zmiany językowej i rewitalizacja języków zagrożonych;
 • Tożsamość mniejszości;
 • Problemy etniczne i narodowościowe;
 • Etnolingwistyczna witalność.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Akademia Młodych Uczonych PAN, (członkini, wiceprzewodnicząca w II kadencji);
 • Komitet Nauk o Kulturze PAN (członkini);
 • Rada Naukowa Instytut Slawistyki PAN (członkini);
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (członkini);
 • Instytut Kaszubski (członkini);
 • Mercator Research Centre, Leeuwarden (Holandia) (ekspertka).

Funkcje pełnione w IS PAN

Kierowniczka studiów doktoranckich.

Stypendia

 • 2018–2019: Collaborative Research Award programu „Sustaining Minority Languages in Europe”, Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage na prowadzenie (wraz z Dr Cordulą Ratajczak) projektu badawczego dotyczącego stanu rewitalizacji języków łużyckich;
 • 2016: konkurs MONOGRAFIE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • 2016: Miesięczne stypendium Instytutu Łużyckiego, Bautzen/Budyšin, Niemcy. Realizacja tematu „Górnołużycka inteligencja wobec Słowian: kontakty, wymiana, tożsamość”;
 • 2015: Miesięczne stypendium Instytutu Łużyckiego, Bautzen/Budyšin, Niemcy. Realizacja tematu „Nowi użytkownicy języka łużyckiego”;
 • 2012–2015: Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2011: Stypendium „START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2010: Miesięczne stypendium Instytutu Łużyckiego, Bautzen/Budyšin, Niemcy. Realizacja tematu  „Łużyckie organizacje młodzieżowe i ich rola w podtrzymywaniu tożsamości kulturowej i języka łużyckiego wśród młodzieży”;
 • 2009: Mazowieckie Stypendium Doktoranckie
 • 2006–2007: Stypendium badacze UNESCO/Keizo Obuchi na przeprowadzenie badań terenowych w Bretanii i na Łużycach w ramach tematu „Protecting cultural diversity in different European countries: methods for preserving and maintaining minority cultural identity (Bretons in France and Sorbs in Germany”; Badania realizowane przy Instytucie Łużyckim w Bautzen (Niemcy) oraz przy Uniwersytecie Rennes2 (Francja);
 • 2005: Trzymiesięczne stypendium badawcze Rządu Francuskiego, Uniwersytet Rennes2, Francja.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2017–2020: Grant Narodowego Centrum Nauki (Opus) „Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”, (2016/21/B/HS2/00001) (kierowniczka grantu);
 • 2018–2020: Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Uniwersalia 2.1 na tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy;
 • 2014–2016: Współ-kierowniczka (z dr Claudią Sorią) projektu badawczego „Protection of the linguistic heritage. A comparison of attitudes towards linguistic diversity in Poland and Italy” (w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy PAN i CNR);
 • 2011–2014: Grant Narodowego Centrum Nauki (Sonata) „Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)” , (2011/01/D/HS2/02085), (kierowniczka grantu).

Publikacje

Monografie:
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2017). „Nikt za nas tego nie zrobi”. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów języków mniejszościowych Europy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2011). Języki i kultury mniejszościowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Kaszubi z Pomorza. Gdynia: Wydawnictwo Region.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Kachoubes de Poméranie. Brest: Armeline Editions. (Peuples en péril).
Redakcja:
 • Dołowy-Rybińska, Nicole, Gronowska, Anna, Karpowicz, Agnieszka, Piotrowski, Igor oraz Rodak, Paweł (Red.). (2010). Sploty kultury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (Red.). (2014). Zeszyty Łużyckie 48: Revitalization of Minority Cultures and Languages.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole, Molas, Jerzy oraz Doliński, Ignacy (Red.). (2015). Zeszyty Łużyckie 49: Sorabistyka w kręgu zainteresowań slawistyki.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole, Molas, Jerzy oraz Doliński, Ignacy (Red.). (2016). Zeszyty Łużyckie 50: Badania nad Łużyczanami i innymi mniejszościami w Europie.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole oraz Kulmiński, Robert (Red.). (2017). Zeszyty Łużyckie 51: Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości, łużycko-czeskie kontakty.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (Red.). (2018). Zeszyty Łużyckie 52: Oblicza współczesnej sorabistyki.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (Red.). (2013-2016). Adeptus 1-8.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (Red.). (2018). Adeptus 11.
Artykuły:
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2018). Learning Upper Sorbian. The problems with minority language education for non-native pupils in the Upper Sorbian Grammar School in Bautzen/Budyšin. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21, 1-16.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2018). Das Verhältnis der obersorbischen Intelligenz zu den anderen slawischen Völkern. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2018(1), 3-20.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2018). Influences of the discourse on language endangerment and multilingualism on young European language minorities members. Adeptus, 11, 1-24.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole oraz Hornsby, Michael (2017). Language Ideologies and Minority Language Education: Lessons from Brittany for Kashubia. European Review, 26(1), 1-15.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2017). Relacje górnołużycko-czeskie w ocenie górnołużyckiej inteligencji. Zeszyty Łużyckie, 51, 263-285.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2017). Sprach- und Kulturpraktiken junger Menschen aus europäischen Sprachminderheiten. Zwischen Assimilation und Aktivismus. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur2017(2), 224–237.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2017). Language Learners or New Speakers: the Transfer of the Breton Diwan Immersion Education Model to the Lower Sorbian Witaj Project. Studia Celtica Posnaniensia, 2(1), 5-26.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2017). Krajobrazy językowe mniejszości językowych Europy. Znaczenie, rola, wyzwania. Kultura współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka, 2017(4), 79-91.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2016). Wokół zagrożenia języków, rewitalizacji i ideologii językowych. Polemika z artykułem Tadeusza Lewaszkiewicza. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2016(2), 95-105.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2016). Facebook w badaniach etnograficznych – przyczynek do dyskusji o dylematach etycznych antropologa. Zeszyty Łużyckie. 50, 393-405.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2016). Language attitudes and community engagement. Diwan – The Breton immersion high school through the eyes of its pupils. Journal of Language, Identity & Education, 15(5), 280-292.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Między wspólnotowością a dyskryminacją: łużyckość w oczach młodych katolickich Górnołużyczan. Zeszyty Łużyckie, 49, 2015, s. 235-254.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). L’autoportrait des jeunes Sorabes et Kachoubes: identité culturelle et choix linguistiques. Les Cahiers du Mimmoc, 13. Retrieved from https://journals.openedition.org/mimmoc/2074
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Czy współcześnie powstający kaszubski język literacki oraz obecnie tworzony język neobretoński mogą stanowić przedmiot dociekań badaczy językowego obrazu świata?. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 50, 270-279.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Tradycja, folklor, nowoczesność. Kultura górnołużycka i kaszubska w oczach ich młodych przedstawicieli. Poznańskie Studia Slawistyczne, 8, 53-66.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Minderheitenkulturen zwischen Folklore und Modernität. Lětopis – Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 62(1), 38-55.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2014). Młodzi kaszubi i język – dylematy mikropolityki językowej. LUD, 98, 253-275.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2014). Les Sorabes sont-ils une minorité modèle?. Revue d’Études Slaves, 85(2), 223-239.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2014). Upper Sorbs and the use of minority language online: a few advantages for the Upper Sorbian language and community. Slavia, 2014(2), 127-143.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2014). Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem. Acta Politica, 27, 53-66.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). The Fest-noz: A Way to Live Breton Culture. Colloquia Humanistica, 2013(2), 233-255.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). The Europe of Minorities. Cultural Landscapes and Ethnic Boundaries. Art Inquiry. Recherches sur les Arts, XXIV(XV), 125-137.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). Kaszubski dyskurs narodowościowy. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 43, 107-129.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). Media europejskich mniejszości językowych: stan, wyzwania, zagrożenia. Kultura i Społeczeństwo, 3, 27-44.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). Między tradycją a nowoczesnością: dylematy młodych Górnołużyczan. Zeszyty Łużyckie, 47, 149-161.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2012). Górnołużyckie mediapróba oceny. Zeszyty Łużyckie, 46, 154-165.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2012). Maintaining cultural identity. Ethnic consciousness and institutional support among young Upper Sorbs. Lětopis – Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2012(2), 60-76.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2012). Néo-bretonnants – konstruowanie tożsamości językowej przez młode pokolenie osób bretońskojęzycznych. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 41, 119-137.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2011). Jedna czy dwie kultury? Problemy i wyzwania dwukulturowych i dwujęzycznych mniejszości (Bretończycy i Łużyczanie). Zeszyty Łużyckie, 45, 142-154.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Łużyczanie, Niemcy, obywatele świata? – przenikanie się języków i kultur na Łużycach XXI wieku. Zeszyty Łużyckie, 44, 38-53.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Opowieść, historia, pamięć – sztuka słowa i tożsamość kulturowa. Dialog, 7-8, 239-247.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Odwracanie zmiany językowej na Kaszubach (na tle działań mniejszości bretońskiej i łużyckiej). Studia Socjologiczne, 3, 47-76.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Kashubian and modern forms of media – new survival chances for endangered languages. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 2010(1-2), 109-124.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Mniejszości kulturowe i językowe we współczesnym świecie – w stronę animacji kultury. Sprawy Narodowościowe – seria nowa, 36, 107-126.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2009). Słowiańskość a germańskość Łużyczan w XXI w. Przegląd Humanistyczny, 2009(4), 101-111.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2008). Kaszubi – naród, mniejszość, grupa posługująca się językiem regionalnym. Przegląd Humanistyczny, 2008(6), 73-94.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2008). Możliwości rewitalizacji zagrożonych języków: między odpowiedzialnością państwa a działaniami mniejszości językowych. Kultura i Społeczeństwo, 2008(2), 209-228.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2007). Czy Łużyczanie są mniejszością wzorcową?. Zeszyty Łużyckie, 41, 29-49.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2007). Su Serbja mustrowa mjeńšina?. Sor@pis. Folia Litteraria, 2007(1), 110-125.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2007). Bretania: upadek, odrodzenie kulturowe i polityka językowa. Sprawy Narodowościowe – seria nowa, 30, 145-164.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2005). Współczesny opowiadacz miejski a tradycje opowiadania. Literatura Ludowa, 2005(4-5), 93-107.
Rozdziały w książkach:
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2018). Young People’s Language Activism in Brittany: The Case of Diwan Immersion High School Pupils and Graduates. W Michael Hornsby oraz Karolina Rosiak (Red.), Eastern European Perspectives on Celtic Studies (ss. 34-57). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2017). Europos mažumų kalbos ir jaunieji aktyvistai: kelias į užsiangažavimą. W Rita Repšienė oraz Odeta Žukauskienė (Red.), Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija (ss. 83-93). Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2016). The Kashubian language past and present: between compulsory assimilation and regional recognition. W D. Day, P. Rewi oraz R. Higgins (Red.), The Journey Besieged Languages (ss. 179-194). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2016). Becoming an Activist. A self-representation of Young European Minority Languages Campaigners. W J. Olko, T. Wicherkiewicz oraz B. Borges (Red.), Integral strategies for language revitalization (ss. 405-436). Warszawa: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Co to znaczy być Kaszubą? Przynależność kulturowa jako wartość w oczach młodych zaangażowanych Kaszubów. W E. Golachowska oraz D.  Pazio-Wlazłowska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości IV. Wartości w świecie słowiańskim (ss. 503-524). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Kaschuben. Weder Feuer noch Wasser. W Hans Henning Hahn oraz Robert Traba (Red.), Deutsch-Polnische Errinerungsorte (ss. 581-597). Ferdinand Schoning. Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Young Kashubs and language policy: between officialization and community. W M. C. Jones (Red.), Policy and Planning for Endangered Languages (ss. 138-152). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Dilemmas of identity and language among Young Kashubs in the light of 21st-century cultural changes. W B. Schrammel-Leber oraz C. Korb (Red.), Dominated Languages in the 21st Century: Papers from the International Conference on Minority Languages XIV (ss. 246-263). Graz: University of Graz.
 •  Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Nauczanie języków mniejszościowych. Czy szkoły mogą ocalić zagrożone języki?. W Marta Rakoczy oraz Tarzycjusz Buliński (Red.), Almanach Antropologiczny. T.5, Szkoła/pismo (ss. 315-330). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Nauczanie języków mniejszościowych: metody, działania, wyzwania. W Kazimierz Kossak-Główczewski oraz Adela Kożyczkowska (Red.), Wielokulturowość. Między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową (ss. 233-258), Gdańsk: Wydawnictwo Impuls.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2015). Europa mniejszości. Obrazy kulturowe i granice etniczne. W E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch oraz M. Gulik (Red.), Więcej niż obraz (ss. 119-132). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. Dołowy-Rybińska, Nicole (2014). Czy mniejszości muszą być prowincjonalne? Media mniejszości językowych w globalnym świecie. W Alicja Kisielewska (Red.), Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem (ss. 229-246). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2014). Konstruowanie tożsamości zbiorowej mniejszości w narracjach liderów etnicznych. W E. Golachowska oraz A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Narracja i pamięć (ss. 283-295). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2014). Języki mniejszości i media społecznościowe: szansa na przetrwanie czy odzwierciedlenie stanu użycia? – przykład języków łużyckich i kaszubskiego. W M. Adamik-Szysiak oraz E. Godlewska (Red.), Media mniejszości. Mniejszości w mediach (ss. 215-230). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). Kaszubi na tle innych mniejszości językowych Europy. W Małgorzata Klinkosz oraz Zenon Lica (Red.), Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza (ss. 193-203). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). Kaszubi jako mniejszość językowa. Sytuacja języka kaszubskiego w oczach młodych zaangażowanych Kaszubów. W D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk oraz P. Czekanowski (Red.), O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne (ss. 75-90). Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). Między instytucjonalizacją i folkloryzacją – kultura łużycka w NRD. W Zuzanna Grębecka oraz Magdalena Boguslawska (Eds). Komunizm na peryferiach (ss. 253-272). Warszawa: Wydawnictwo Libron i Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). Kashubian and modern media – the influence of new technologies on endangered languages. W Elin Haf Gruffydd Jones oraz Enrique Uribe-Jongbloed (Red.), Social media and minority languages. Convergence and the Creative Industries (ss. 119-129). Bristol-Buffalo-Toronto: Multilingual Matters.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2013). Animowanie tożsamości kulturowej: instytucje i działania dla młodych Łużyczan. W Ewa Nowicka oraz Michał Głuszkowski (Red.), Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe (ss. 197-208). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2012). Językowo-kulturowy obraz Europy w języku górnołużyckim. W Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński oraz Iwona Bielińska-Gardziel (Red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (ss. 185-204). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2012). Czy języki mniejszościowe mogą przetrwać? Nowe media i nowe możliwości dla mniejszości językowych. W Agnieszka Dytman-Stasieńko oraz Jan Stasieńko (Red.), Język@multimedia3. Dialog – Konflikt (ss. 220-232). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2012). Witalizacja i rewitalizacja – strategie zachowania języków mniejszościowych na Górnych i Dolnych Łużycach. W Grażyna Barbara Szewczyk (Red.), Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań teraźniejszości. Język – literatura – kultura (ss. 39-57). Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2012). Autochtoniczne mniejszości kulturowe w wielojęzycznej Europie. Wyzwania, korzyści, zagrożenia. W Ewa Golachowska oraz Anna Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tożsamość wobec wielojęzyczności (ss. 67-83). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Jakiej wielokulturowości Polacy potrzebują?. W Nicole Dołowy-Rybińska, Anna Gronowska, Agnieszka Karpowicz, Igor Piotrowski oraz Paweł Rodak (Red.), Sploty kultury (ss. 510-531). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2010). Przyszłość języków i kultur mniejszościowych – w stronę antropologii i animacji kultury. W A. Gwóźdź (Red.), Granice kultury (ss. 243-258). Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2009). Maintaining Endangered Languages: How Essential is Official Support for Linguistic Human Rights?. Język, komunikacja, informacja, 2009(4), 21-29.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2008). Kultury państwowe wobec kultur mniejszościowych. Pojęcie negatywnej tożsamości na przykładzie wybranych kultur mniejszościowych (bretońskiej, łużyckiej, kaszubskiej). W Joanna Goszczyńska oraz Grażyna Szwat-Gyłybowa (Red.), Przemilczenia w relacjach międzykulturowych (ss. 407-422). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN/Fundacja Slawistyczna.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2007). Współczesna sztuka opowiadania we Francji. W Iwona Kurz oraz Andrzej Mencwel (Red.), Almanach antropologiczny: oralność – piśmienność (ss. 204-219). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2006). Sztuka opowiadania w kulturze współczesnej. W Małgorzata Litwinowicz-Droździel (Red.), Pieśń – opowieść – dziennik. Praktyki słowa w kulturze współczesnej (ss. 24-27). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Recenzje:
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2017). Petr Kaleta, Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa, Koniasch Latin Press, Praha 2015, ss. 423. Zeszyty Łużyckie, 51, 395-397.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2016). Michael Hornsby: Revitalizing Minority Languages. New Speakers of Breton, Yiddish and Lemko. Palgrave Macmillan UK 2015 (Palgrave Studies in Minority Languages and Communities), ss. XIV, 168. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2016(2), 130-136.