Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

Fotografia pracownika

Kulturoznawczyni, socjolingwistka

e-mail: nicole.dolowy-rybinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7256-8226

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/NicoleDołowy

Zainteresowania naukowe

 • Wielokulturowość i wielojęzyczność;
 • Kultury i języki mniejszościowe Europy;
 • Odwracanie zmiany językowej i rewitalizacja języków zagrożonych;
 • Tożsamość mniejszości;
 • Problemy etniczne i narodowościowe;
 • Etnolingwistyczna witalność.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Akademia Młodych Uczonych PAN, (członkini, wiceprzewodnicząca w II kadencji);
 • Komitet Nauk o Kulturze PAN (członkini 2017-2020);
 • Komitet Nauk Etnologicznych PAN (członkini 2020-2024);
 • Rada Naukowa Instytut Slawistyki PAN (członkini);
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (członkini);
 • Instytut Kaszubski (członkini);
 • Mercator Research Centre, Leeuwarden (Holandia) (ekspertka).

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Zastępczyni Dyrektora ds. naukowych
 • Kierowniczka Studiów Doktoranckich (2018-2019)

Stypendia

 • 2018–2019: Collaborative Research Award programu „Sustaining Minority Languages in Europe”, Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage na prowadzenie (wraz z Dr Cordulą Ratajczak) projektu badawczego dotyczącego stanu rewitalizacji języków łużyckich;
 • 2016: konkurs MONOGRAFIE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • 2016: Miesięczne stypendium Instytutu Łużyckiego, Bautzen/Budyšin, Niemcy. Realizacja tematu „Górnołużycka inteligencja wobec Słowian: kontakty, wymiana, tożsamość”;
 • 2015: Miesięczne stypendium Instytutu Łużyckiego, Bautzen/Budyšin, Niemcy. Realizacja tematu „Nowi użytkownicy języka łużyckiego”;
 • 2012–2015: Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2011: Stypendium „START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2010: Miesięczne stypendium Instytutu Łużyckiego, Bautzen/Budyšin, Niemcy. Realizacja tematu  „Łużyckie organizacje młodzieżowe i ich rola w podtrzymywaniu tożsamości kulturowej i języka łużyckiego wśród młodzieży”;
 • 2009: Mazowieckie Stypendium Doktoranckie
 • 2006–2007: Stypendium badacze UNESCO/Keizo Obuchi na przeprowadzenie badań terenowych w Bretanii i na Łużycach w ramach tematu „Protecting cultural diversity in different European countries: methods for preserving and maintaining minority cultural identity (Bretons in France and Sorbs in Germany”; Badania realizowane przy Instytucie Łużyckim w Bautzen (Niemcy) oraz przy Uniwersytecie Rennes2 (Francja);
 • 2005: Trzymiesięczne stypendium badawcze Rządu Francuskiego, Uniwersytet Rennes2, Francja.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2021–2026: Grant Narodowego Centrum Nauki (Sonata Bis) „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”, (2020/38/E/HS2/00006) (kierowniczka grantu);
 • 2019–2020     Współ-kierowniczka (z dr Claudią Sorią) projektu badawczego “Linguistic diversity, linguistic discrimination and public discourse (Poland and Italy)” w ramach współpracy pomiędzy PAN i CNR;
 • 2017–2020: Grant Narodowego Centrum Nauki (Opus) „Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”, (2016/21/B/HS2/00001) (kierowniczka grantu);
 • 2018–2020: Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Uniwersalia 2.1 na tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy;
 • 2014–2016: Współ-kierowniczka (z dr Claudią Sorią) projektu badawczego „Protection of the linguistic heritage. A comparison of attitudes towards linguistic diversity in Poland and Italy” (w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy PAN i CNR);
 • 2011–2014: Grant Narodowego Centrum Nauki (Sonata) „Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)” , (2011/01/D/HS2/02085), (kierowniczka grantu).

Udział w innych projektach badawczych

 • 2020–2024 Management Committee Member COST Action 19102 “Language In The Human-Machine Era (LITHME)”
 • 2019–2022 Grant Narodowego Centrum Nauki (Opus), „Rewitalizacja języka bez udziału jego rodzimych użytkowników: Studium języka bretońskiego w Górnej Bretanii oraz języka łużyckiego na Dolnych Łużycach” (2018/31/B/HS2/00844); (kierownik grantu prof. Michael Hornsby; wykonawczyni);

Granty strukturalne

 • 2018 – 2023 Kierowniczka grantu „Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

Publikacje

Monografie:

 • Dołowy-Rybińska, N. (2020). “No One Will Do This For Us”: The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities. Peter Lang. (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte, Volume 14) https://doi.org/10.3726/b17208
 • Dołowy-Rybińska, N. (2017). „Nikt za nas tego nie zrobi”: Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów języków mniejszościowych Europy. Wydawnictwo Naukowe UMK. (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
 • Dołowy-Rybińska, N. (2011). Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323513926
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Kaszubi z Pomorza. Wydawnictwo Region.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Kachoubes de Poméranie. Armeline Editions. (Peuples en péril).

Redakcja:

 • Dołowy-Rybińska, N. (Red.). (2018). Większości – mniejszości – subwersje / Majorities – minorities – subversions [Numer czasopisma]. Adeptus, 2018(11). https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/96/showToc
 • Dołowy-Rybińska, N. (Red.). (2018). Oblicza współczesnej sorabistyki [Numer czasopisma]. Zeszyty Łużyckie, 52.
 • Dołowy-Rybińska, N., & Kulmiński, R. (Red.). (2017). Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości, łużycko-czeskie kontakty [Numer czasopisma]. Zeszyty Łużyckie, 51.
 • Dołowy-Rybińska, N., Molas, J. & Doliński, I. (Red.). (2016). Badania nad Łużyczanami i innymi mniejszościami w Europie [Numer czasopisma]. Zeszyty Łużyckie, 50.
 • Dołowy-Rybińska, N., Molas, J. & Doliński, I. (Red.). (2015). Sorabistyka w kręgu zainteresowań slawistyki [Numer czasopisma]. Zeszyty Łużyckie, 49.
 • Dołowy-Rybińska, N. (Red.). (2014). Revitalization of Minority Cultures and Languages [Numer czasopisma]. Zeszyty Łużyckie, 48.
 • Dołowy-Rybińska, N. (Red.). (2013-2016). [Numery czasopisma]. Adeptus, 2013-2016(1-8). https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/archive
 • Dołowy-Rybińska, N., Gronowska, A., Karpowicz, A., Piotrowski, I. & Rodak, P. (Red.). (2010). Sploty kultury. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 Artykuły:

 • Dołowy-Rybińska, N. (2021). Publishing policy: toward counterbalancing the inequalities in academia. International Journal of the Sociology of Language, 267-268, 99-104. https://doi.org/10.1515/ijsl-2020-0090
 • Dołowy-Rybińska, N. & Ratajczak, C. (2020). La revitalisation des langues sorabes et la politique linguistique en Lusace vue par les acteurs principaux de la scène sorabe. Memoires Identites Marginalites dans le Monde Occidental Contemporain, 2020(23). https://doi.org/10.4000/mimmoc.5542
 • Dołowy-Rybińska, N. (2020). Informal bilingual teachers’ language practices and the consequences on pupils’ language choices in a situation of unequal bilingualism: The case of an Upper Sorbian education system. Multilingua. Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. https://doi.org/10.1515/multi-2018-0101
 • Dołowy-Rybińska, N., & Ratajczak, C. (2019). Upper Sorbian language education: When community language maintenance practices disregard top-down revitalisation strategies. Language, Culture and Curriculum.https://doi.org/10.1080/07908318.2019.1630424
 • Dołowy-Rybińska, N. (2019). Literatura w sytuacji zagrożenia języka: Wokół krytyki górnołużyckiego przekładu książki dla dzieci. Litteraria Copernicana, 2019(2(30)), 101-112. https://doi.org/10.12775/LC.2019.022
 • Dołowy-Rybińska, N., & Ratajczak, C. (2019). Languages and cultures in contact: The place of new speakers in the education system in Upper Lusatia. Cognitive Studies / Études cognitives, 2019(19), 1-17. https://doi.org/10.11649/cs.190
 • Dołowy-Rybińska, N., & Ratajczak, C. (2019). Dwujęzyczność w praktykach językowych nauczycieli górnołużyckiej szkoły średniej. Zeszyty Łużyckie, 53, 111-137.
 • Dołowy-Rybińska, N., & Ratajczak, C. (2019). Verlorenes Potenzial zur Problematik von sorbischen New Speakern. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 66(2), 102-119.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2018). Learning Upper Sorbian: The problems with minority language education for non-native pupils in the Upper Sorbian Grammar School in Bautzen/Budyšin. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21, 1-16. https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1486803
 • Dołowy-Rybińska, N. (2018). Das Verhältnis der obersorbischen Intelligenz zu den anderen slawischen Völkern. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2018(1), 3-20.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2018). Influences of the discourse on language endangerment and multilingualism on young European language minorities members. Adeptus, 2018(11), 1-24. https://doi.org/10.11649/a.1666
 • Dołowy-Rybińska, N., & Hornsby, M. (2017). Language ideologies and minority language education: Lessons from Brittany for Kashubia. European Review, 26(1), 1-15. https://doi.org/10.1017/S1062798717000369
 • Dołowy-Rybińska, N. (2017). Relacje górnołużycko-czeskie w ocenie górnołużyckiej inteligencji. Zeszyty Łużyckie, 51, 263-285.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2017). Sprach- und Kulturpraktiken junger Menschen aus europäischen Sprachminderheiten: Zwischen Assimilation und Aktivismus. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur2017(2), 224–237.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2017). Language learners or new speakers: The transfer of the Breton diwan immersion education model to the Lower Sorbian Witaj Project. Studia Celtica Posnaniensia, 2(1), 5-26. https://doi.org/10.1515/scp-2017-0001
 • Dołowy-Rybińska, N. (2017). Krajobrazy językowe mniejszości językowych Europy: Znaczenie, rola, wyzwania. Kultura współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka, 2017(4), 79-91.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2016). Wokół zagrożenia języków, rewitalizacji i ideologii językowych: Polemika z artykułem Tadeusza Lewaszkiewicza. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2016(2), 95-105.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2016). Facebook w badaniach etnograficznych: Przyczynek do dyskusji o dylematach etycznych antropologa. Zeszyty Łużyckie, 50, 393-405.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2016). Language attitudes and community engagement: Diwan – The Breton immersion high school through the eyes of its pupils. Journal of Language, Identity & Education, 15(5), 280-292. https://doi.org/10.1080/15348458.2016.1213134
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Między wspólnotowością a dyskryminacją: łużyckość w oczach młodych katolickich Górnołużyczan. Zeszyty Łużyckie, 49, 235-254.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). L’autoportrait des jeunes Sorabes et Kachoubes: identité culturelle et choix linguistiques. Les Cahiers du Mimmoc, 13. https://journals.openedition.org/mimmoc/2074
 • Dołowy-Rybińska, N., & Popowska-Taborska, H. (2015). Czy współcześnie powstający kaszubski język literacki oraz obecnie tworzony język neobretoński mogą stanowić przedmiot dociekań badaczy językowego obrazu świata? Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 50, 270-279. https://doi.org/10.11649/sfps.2015.016
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Tradycja, folklor, nowoczesność: Kultura górnołużycka i kaszubska w oczach ich młodych przedstawicieli. Poznańskie Studia Slawistyczne, 8, 53-66. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.3
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Minderheitenkulturen zwischen Folklore und Modernität. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 62(1), 38-55.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2014). Młodzi kaszubi i język: Dylematy mikropolityki językowej. LUD, 98, 253-275.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2014). Les Sorabes sont-ils une minorité modèle? Revue d’Études Slaves, 85(2), 223-239. https://doi.org/10.4000/res.492
 • Dołowy-Rybińska, N. (2014). Upper Sorbs and the use of minority language online: A few advantages for the Upper Sorbian language and community. Slavia, 2014(2), 127-143.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2014). Partie polityczne w Bretanii: Między regionalizmem, autonomią a separatyzmem. ActaPolitica, 27, 53-66.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). The Fest-noz: A way to live Breton culture. Colloquia Humanistica, 2013(2), 233-255. https://doi.org/10.11649/ch.2013.002
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). The Europe of minorities: Cultural landscapes and ethnic boundaries. Art Inquiry. Recherches sur les Arts, XXIV(XV), 125-137.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). Kaszubski dyskurs narodowościowy. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 2013(43), 107-129. https://doi.org/10.11649/sn.2013.021
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). Media europejskich mniejszości językowych: Stan, wyzwania, zagrożenia. Kultura i Społeczeństwo, 57(3), 27-44. https://doi.org/10.2478/kultura-2013-0021
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). Między tradycją a nowoczesnością: Dylematy młodych Górnołużyczan. Zeszyty Łużyckie, 47, 149-161.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2012). Górnołużyckie media: Próba oceny. Zeszyty Łużyckie, 46, 154-165.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2012). Maintaining cultural identity: Ethnic consciousness and institutional support among young Upper Sorbs. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2012(2), 60-76.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2012). Néo-bretonnants: Konstruowanie tożsamości językowej przez młode pokolenie osób bretońskojęzycznych. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2012(41), 119-137.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2011). Jedna czy dwie kultury? Problemy i wyzwania dwukulturowych i dwujęzycznych mniejszości (Bretończycy i Łużyczanie). Zeszyty Łużyckie, 45, 142-154.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Łużyczanie, Niemcy, obywatele świata? Przenikanie się języków i kultur na Łużycach XXI wieku. Zeszyty Łużyckie, 44, 38-53.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Opowieść, historia, pamięć. Sztuka słowa i tożsamość kulturowa. Dialog, 2010(7-8), 239-247.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Odwracanie zmiany językowej na Kaszubach (na tle działań mniejszości bretońskiej i łużyckiej). Studia Socjologiczne, 2010(3), 47-76.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Kashubian and modern forms of media. New survival chances for endangered languages. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 2010(1-2), 109-124. https://doi.org/10.12697/jeful.2011.2.1.07
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Mniejszości kulturowe i językowe we współczesnym świecie: W stronę animacji kultury. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2010(36), 107-126.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2009). Słowiańskość a germańskość Łużyczan w XXI w. Przegląd Humanistyczny, 2009(4), 101-111.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2009). Maintaining endangered Languages: How essential is official support for linguistic human Rrights? Język, komunikacja, informacja, 2009(4), 21-29.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2008). Kaszubi: Naród, mniejszość, grupa posługująca się językiem regionalnym. PrzeglądHumanistyczny, 2008(6), 73-94.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2008). Możliwości rewitalizacji zagrożonych języków: Między odpowiedzialnością państwa a działaniami mniejszości językowych. Kultura i Społeczeństwo, 2008(2), 209-228.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2007). Czy Łużyczanie są mniejszością wzorcową? Zeszyty Łużyckie, 41, 29-49.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2007). Su Serbja mustrowa mjeńšina? Sor@pis. Folia Litteraria, 2007(1), 110-125.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2007). Bretania: Upadek, odrodzenie kulturowe i polityka językowa. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2007(30), 145-164.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2005). Współczesny opowiadacz miejski a tradycje opowiadania. Literatura Ludowa, 2005(4-5), 93-107.

Rozdziały w książkach:

 • Dołowy-Rybińska, N. (2021). Language Practices of Young Adults from Four Linguistic Minorities: Between Assimilation and Activism. W J.-R. Carbonneau, F. Jacobs & I. Keller (Red.), Dimensions of Cultural Security for National and Linguistic Minorities (ss. 313-332). Peter Lang.
 • Dołowy-Rybińska, N. & Soria, C. (2021). Surveying the ethnolinguistic vitality of two contested languages: The case of Kashubian and Piedmontese. W M. Tamburelli & M. Tosco (Red.), Contested Languages: The hidden multilingualism of Europe (ss. 125-142). John Benjamins Publishing House.
 • Dołowy-Rybińska, N. & Hornsby, M. (2021). Attitudes and Ideologies in Language Revitalisation. W J Olko & J. Sallabank (Red.), Revitalizing Endangered Languages. A Practical Guide (ss. 104-126). Cambridge University Press.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2020). Odwracanie zmiany językowej i rewitalizacja języków mniejszościowych. W E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro & N. Niedźwiecka-Iwańczak (Red.), Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon (ss. 255-263). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2019). Wspólnota słowiańska w oczach Górnołużyczan. W G. B. Szewczyk & M. Blidy (Red.), Polsko-łużyckie zbliżenia: Język-literatura-kultura (ss. 18-35). Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2019). Naród, mniejszość etniczna czy grupa posługująca się językiem regionalnym? Odtwarzanie i konstruowanie granic etnicznych na Kaszubach. W E. Golachowska & D. Pazio-Wlazłowska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: T. V. Granice stare i nowe (ss. 87-101). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1094
 • Dołowy-Rybińska, N., & Hornsby, M. (2018). Schools as agents of transmission: Language revitalization in Brittany and Kashubia. W R. Le Coadic (Red.), Francis FAVEREAU – Mélanges en hommage au passeur de mémoire / Pennadoù debabet en enor da Frañsez Favereau (ss. 277-294). Coop Vreizh.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2018). Młodzi Kaszubi: Zachowanie tożsamości i języka kaszubskiego. W R. Galla, K. Kleina, & M. Lemańczyk (Red.), Różnorodność językowa w Polsce jako dobro wspólne (ss. 88-102). Kancelaria Senatu RP.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2018). Young people’s language activism in Brittany: The case of Diwan immersion high school pupils and graduates. W M. Hornsby & K. Rosiak (Red.), Eastern European perspectives on Celtic studies (ss. 34-57). Cambridge Scholars Publishing.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2017). Europos mažumų kalbos ir jaunieji aktyvistai: kelias į užsiangažavimą. W R. Repšienė & O. Žukauskienė (Red.), Kultūra tinklaveikos visuomenėje: Tapatybės industrija (ss. 83-93). Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2016). The Kashubian language past and present: between compulsory assimilation and regional recognition. W D. Day, P. Rewi & R. Higgins (Red.), The journey besieged languages (ss. 179-194). Cambridge Scholars Publishing.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2016). Becoming an activist: A self-representation of young European minority languages campaigners. W J. Olko, T. Wicherkiewicz & B. Borges (Red.), Integral strategies for language revitalization (ss. 405-436). Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Co to znaczy być Kaszubą? Przynależność kulturowa jako wartość w oczach młodych zaangażowanych Kaszubów. W E. Golachowska, & D.  Pazio-Wlazłowska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: T. IV. Wartości w świecie słowiańskim (ss. 503-524). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Kaschuben: Weder Feuer noch Wasser. W H. H. Hahn & R. Traba (Red.), Deutsch-Polnische Errinerungsorte (ss. 581-597). Ferdinand Schoning. https://doi.org/10.30965/9783657773381_032
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Young Kashubs and language policy: Between officialization and community. W M. C. Jones (Red.), Policy and planning for endangered languages (ss. 138-152). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316162880.011
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Dilemmas of identity and language among Young Kashubs in the light of 21st-century cultural changes. W B. Schrammel-Leber &
  C. Korb (Red.), Dominated languages in the 21st century: Papers from the International Conference on Minority Languages XIV (ss. 246-263). University of Graz.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Nauczanie języków mniejszościowych: Czy szkoły mogą ocalić zagrożone języki? W M. Rakoczy & T. Buliński (Red.), Almanach AntropologicznyT. 5: Szkoła/pismo (ss. 315-330). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323518075.pp.315-332
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Nauczanie języków mniejszościowych: Metody, działania, wyzwania. W K. Kossak-Główczewski & A. Kożyczkowska (Red.), Wielokulturowość: Między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową (ss. 233-258). Wydawnictwo Impuls.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2015). Europa mniejszości: Obrazy kulturowe i granice etniczne. W E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, & M. Gulik (Red.), Więcej niż obraz (ss. 119-132). Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2014). Czy mniejszości muszą być prowincjonalne? Media mniejszości językowych w globalnym świecie. W A. Kisielewska (Red.), Na stykach kultur i mediów: Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem (ss. 229-246). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2014). Konstruowanie tożsamości zbiorowej mniejszości w narracjach liderów etnicznych. W E. Golachowska & A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Narracja i pamięć (ss. 283-295). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2014). Języki mniejszości i media społecznościowe: Szansa na przetrwanie czy odzwierciedlenie stanu użycia? Przykład języków łużyckich i kaszubskiego. W M. Adamik-Szysiak & E. Godlewska (Red.), Media mniejszości: Mniejszości w mediach (ss. 215-230). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). Kaszubi na tle innych mniejszości językowych Europy. W M. Klinkosz & Z. Lica (Red.), Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza (ss. 193-203). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). Kaszubi jako mniejszość językowa: Sytuacja języka kaszubskiego w oczach młodych zaangażowanych Kaszubów. W D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, & P. Czekanowski (Red.), O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia: Szkice socjologiczne i gerontologiczne (ss. 75-90). Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). Między instytucjonalizacją i folkloryzacją: Kultura łużycka w NRD. W Z. Grębecka, & M. Bogusławska (Eds). Komunizm na peryferiach (ss. 253-272). Wydawnictwo Libron / Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). Kashubian and modern media.  The influence of new technologies on endangered languages. W E. H. Gruffydd Jones, & E. Uribe-Jongbloed (Red.), Social media and minority languages: Convergence and the creative industries (ss. 119-129). Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781847699053-010
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). Animowanie tożsamości kulturowej: Instytucje i działania dla młodych Łużyczan. W E. Nowicka, & M. Głuszkowski (Red.), Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe (ss. 197-208). Wydawnictwo UMK.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2012). Językowo-kulturowy obraz Europy w języku górnołużyckim. W M. Abramowicz, J. Bartmiński, & I. Bielińska-Gardziel (Red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (ss. 185-204). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2012). Czy języki mniejszościowe mogą przetrwać? Nowe media i nowe możliwości dla mniejszości językowych. W A. Dytman-Stasieńko & J. Stasieńko (Red.), Język@multimedia3. Dialog – Konflikt (ss. 220-232). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2012). Witalizacja i rewitalizacja: Strategie zachowania języków mniejszościowych na Górnych i Dolnych Łużycach. W G. B. Szewczyk (Red.), Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań teraźniejszości: Język – literatura – kultura (ss. 39-57). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2012). Autochtoniczne mniejszości kulturowe w wielojęzycznej Europie. Wyzwania, korzyści, zagrożenia. W E. Golachowska & A. Zielińska (Red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Tożsamość wobec wielojęzyczności (ss. 67-83). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Jakiej wielokulturowości Polacy potrzebują? W N. Dołowy-Rybińska, A. Gronowska, A. Karpowicz, I. Piotrowski, & P. Rodak (Red.), Sploty kultury (ss. 510-531). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2010). Przyszłość języków i kultur mniejszościowych:  W stronę antropologii i animacji kultury. W A. Gwóźdź (Red.), Granice kultury (ss. 243-258). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2008). Kultury państwowe wobec kultur mniejszościowych: Pojęcie negatywnej tożsamości na przykładzie wybranych kultur mniejszościowych (bretońskiej, łużyckiej, kaszubskiej). W J. Goszczyńska, & G. Szwat-Gyłybowa (Red.), Przemilczenia w relacjach międzykulturowych (ss. 407-422). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk / Fundacja Slawistyczna.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2007). Współczesna sztuka opowiadania we Francji. W I. Kurz & A. Mencwel (Red.), Almanach antropologiczny: Oralność – piśmienność (ss. 204-219). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2006). Sztuka opowiadania w kulturze współczesnej. W M. Litwinowicz-Droździel (Red.), Pieśń – opowieść – dziennik: Praktyki słowa w kulturze współczesnej (ss. 24-27). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Recenzje:

 • Dołowy-Rybińska, N. (2017). Petr Kaleta, Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa, Koniasch Latin Press, Praha 2015, ss. 423. Zeszyty Łużyckie, 51, 395-397.
 • Dołowy-Rybińska, N. (2016). Michael Hornsby: Revitalizing Minority Languages. New Speakers of Breton, Yiddish and Lemko. Palgrave Macmillan UK 2015 (Palgrave Studies in Minority Languages and Communities), ss. XIV, 168. Lětopis.Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 2016(2), 130-136.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close