„Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, 2 i 9 lipca 2020 r.

W dniach 2 i 9 lipca 2020 roku odbyły się warsztaty „Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, przygotowane dla pracowników i pracowniczek IS PAN przez kolektyw edukacyjny Future Simple. Podczas warsztatu prowadzące Paulina Czapska i Anna Szapert instruowały uczestników i uczestniczki, jakie działania podejmować, by aktywizować proces dydaktyczny, ustrzec się przed wypaleniem zawodowym, a także pokonywać różnie motywowany opór uczestników i uczestników kursów. Podczas warsztatu omówiono różnorodne typy ćwiczeń aktywizujących, a na koniec pracownicy i pracowniczki IS PAN poddali się superwizji zawodowej.

Warsztat jest czwartym z cyklu szkoleń organizowanych w ramach projektu „EASTWEST – Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”, realizowanego w programie „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.