Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12.00, do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty, złożone przez:

  1. REFER Z. PILASZEK sp. jawna, ul. Solec 30 lok. 15; 00-403 Warszawa – wartość oferty: 36 048,00 zł;
  2. SYRIANA JOANNA FISCHER, ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk – wartość oferty: 35 590,05 zł;
  3. NEW PERSPECTIVES MACIEJ ZIEMIAŃCZYK, ul. Raszyńska 25; 02-033 Warszawa – wartość oferty: 39 266,52 zł.

Oferty kompletne. Złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

W dwóch ofertach zadeklarowano zamienniki, które spełniają parametry urządzeń referencyjnych.

Zamówienie zostanie udzielone firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową tj. SYRIANA JOANNA FISCHER, ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk.