Wystąpienie dr Yany Hladyr na seminarium z cyklu „Slawistyczne środy”, 23 listopada 2022 r.

Zapraszamy na otwarte online seminarium naukowe z cyklu „Slawistyczne środy”. Na najbliższym spotkaniu 23 listopada 2022 r. o godz. 16:00 wystąpi dr Yana Hladyr.
Dr Yana Hladyr, stypendystka w Instytucie Slawistyki PAN w ramach wspólnego programu Polskiej i Amerykańskiej Akademii Nauk, zaprezentuje referat pod tytułem „Реалізація авторської методики навчання української мови як іноземної в процесі роботи з носіями англійської, арабської та польської мови” (PL: Wdrożenie autorskiej metody nauczania języka ukraińskiego jako obcego w procesie pracy z osobami anglo-, arabsko- i polskojęzycznymi).
Spotkanie odbędzie się online w dwóch językach: po ukraińsku i polsku.
Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o zgłoszenia na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

dr Yana Hladyr

Реалізація авторської методики навчання української мови як іноземної в процесі роботи з носіями англійської, арабської та польської мови

UKR: Питання навчання іноземців української мови як іноземної тривалий час за останні 20-30 років було одним з найактуальніших в Україні. Мало хто з науковців, що досліджували різноапектні проблеми роботи з іноземними студентами, могли його оминути. Зазвичай воно широко і багатопланово презентується в Україні на наукових конференціях, у публікаціях науковців-практиків, викладачів підготовчих факультетів (відділень) із різних міст України. Організація самостійної роботи іноземних студентів на початкових етапах вивчення мови, соціокультурні проблеми мовної адаптаціі іноземця, дистанційна робота під час карантину, проблеми україномовних іноземців у білінгвістичних регіонах України, сукупність і специфіка різноманітних авторських методик як навчання, так і вивчення мови, проблема підготовки навчально-методичних комплексів до вивчення української мови, а також розроблення єдиних державних вимог – це тільки загальне окреслення напрямів роботи багатьох українських дослідників, і зокрема педагогів-практиків, які безпосередньо кожного дня потребували нових напрацювань. Зараз, у зв’язку із російською агресію, інтерес світової як наукової, так і студентської спільноти до української мови неухильно зростає. Можна з упевненістю сказати, що українська мова виходить на новий рівень популяризації. А, значить, справжньої надактуальності набуває як вдосконалення існуючих, так і розроблення нових методик і методів навчання мови як іноземної, адже саме зараз спостерігається значне пожвавлення інтересу до української мови з боку міжнародної аудиторії. В основу підручника «Розмовляємо українською (стартовий курс А1/ А2): для іноземних студентів/ слухачів ЗВО України» покладено оригіналу авторську методику вивчення української мови як іноземної. Ця методика апробувалася в процесі роботи з іноземними студентами протягом 17 років. Підручник призначений для застосування в процесі допрофесійної (пропедевтичної) мовної підготовки іноземних студентів з різних країн. Умовно, за особливостями засвоєння української мови на початковому етапі її вивчення, їх можна поділити на: носіїв англійської мови (представники ряду африканських і азійських країн, зокрема: Нігерії, Замбії, Намібії, Уганди, Гана, Гамбії, Ботсвана, Камеруну, Кенії, Еритреї, В’єтнам, Лаос); носіїв арабської мови (Марокко, Алжир, Судан, Єгипет, Лівія, ін.). Новим напрямком для автора є робота з носіями польської мови (Польща). Отже, метою доповіді є дослідження і розкриття особливостей застосування авторської методики навчання української мови в процесі роботи з названими вище носіями англійської, арабської та польської мови на початковому етапі вивчення української мови як іноземної.

 

Wdrożenie autorskiej metody nauczania języka ukraińskiego jako obcego w procesie pracy z osobami anglo-, arabsko- i polskojęzycznymi

PL: Kwestia nauczania cudzoziemców języka ukraińskiego w ciągu ostatnich 20-30 lat była jedną z najbardziej palących w Ukrainie. Niewielu naukowców badających wieloaspektowe problemy pracy z zagranicznymi studentami mogło ją ominąć. Jest ona zwykle szeroko i wieloaspektowo prezentowana na konferencjach naukowych, w publikacjach praktykujących naukowców, wykładowców wydziałów (instytutów) przygotowawczych z różnych miast Ukrainy. Organizacja samodzielnej pracy studentów zagranicznych na początkowych etapach nauki języka, społecznokulturowe problemy adaptacji językowej cudzoziemców, praca zdalna w czasie kwarantanny, problemy ukraińskojęzycznych cudzoziemców w dwujęzycznych regionach Ukrainy, całość i specyfika różnych autorskich metod zarówno nauczania, jak i uczenia się języka, problem przygotowania korpusów dydaktyczno-metodycznych do nauki języka ukraińskiego, a także opracowanie jednolitych wymagań państwowych – to tylko ogólny zarys prac wielu ukraińskich badaczy, a w szczególności praktykujących nauczycieli, którzy poszukiwali nowych metod i rozwiązań. Obecnie, w związku z rosyjską agresją, zainteresowanie światowego środowiska naukowego i studenckiego językiem ukraińskim stale rośnie. Można śmiało powiedzieć, że język ukraiński osiąga nowy poziom popularności. I dlatego zarówno doskonalenie istniejących, jak i rozwój nowych metod i technik nauczania języka jako obcego stają się naprawdę istotne, ponieważ obecnie obserwuje się znaczne ożywienie zainteresowania językiem ukraińskim ze strony międzynarodowej publiczności. Podręcznik „Let’s Speak Ukrainian (A1/ A2 Starter Course): for Foreign Students / Students of Ukrainian Universities” oparty jest na oryginalnej autorskiej metodzie nauki języka ukraińskiego jako obcego. Metodyka była testowana w procesie pracy ze studentami zagranicznymi w ciągu 17 lat. Podręcznik jest przeznaczony do wykorzystania w procesie propedeutycznego kształcenia językowego studentów zagranicznych z różnych krajów. Umownie, według możliwości opanowania języka ukraińskiego na wstępnym etapie jego nauki, można ich podzielić na: native speakerów języka angielskiego (przedstawiciele niektórych krajów afrykańskich i azjatyckich, w szczególności: Nigeria, Zambia, Namibia, Uganda, Ghana, Gambia, Botswana, Kamerun, Kenia, Erytrea, Wietnam, Laos); rodowici użytkownicy języka arabskiego (Maroko, Algieria, Sudan, Egipt, Libia i in.). Nowym kierunkiem dla autorki jest praca z native speakerami języka polskiego (Polska). Tak więc celem wystąpienia jest przedstawienie osobliwości w zastosowaniu autorskiej metodyki nauczania języka ukraińskiego w procesie pracy z wymienionymi rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, arabskiego i polskiego na wstępnym etapie nauki języka ukraińskiego jako obcego.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close