Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, 3–5 października 2019 r., Sofia

Pragniemy zaprosić do udziału w organizowanej przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Centrum Cyrylometodejskiego przy Bułgarskiej Akademii Nauk międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, Sofia, 3–5 października 2019 r.

Pojęcia granicy i pogranicza aktualizują fundamentalną dla myśli ludzkiej problematykę tożsamości i różnicy. Ich doświadczenie na gruncie kultur chrześcijańskich i postchrześcijańskich odsyła do tradycji biblijnej, a zwłaszcza do starotestamentowych modeli przeżywania różnicy, do postawy Wyjścia (ufnego otwarcia się, zgody na ruch w stronę innego), jak i Separacji (a więc zamknięcia się, izolacji swojego). W tym sensie pogranicze jawi się jako znak sprzeczności, hybryda, przejaw i inspiracja do synkretyzmu i jednocześnie wyzwanie dla ustanowionych norm i form myślenia.

W kulturach południowosłowiańskich pojęcie pogranicza ma szczególne znacznie ze względu na ich złożony rozwój historyczny, naznaczony wpływem różnorodnych idei kulturowych i religijnych. Przedmiotem naszego zainteresowania są dwie (pozornie różne, ale w istocie głęboko związane) przestrzenie kultury: miasto i tradycja biblijna. Zarówno wspólnota miejsca, jak i biblijne modele ideowo-estetyczne traktowane są tu jako fundamenty europejskiego modelu kulturowego – jako nośniki zarówno tego, co otwiera, jak i tego, co zamyka. W ich ramach pogranicze może być rozumiane nie tylko jako strefa hybrydyczna czy synkretyczna, ale też przestrzeń, gdzie ujawniają się ważne dla dynamiki kulturowej pęknięcia, przez które wdzierają się nowe idee.

Interesujemy się różnorodnymi kulturowymi (poświadczonymi przede wszystkim w literaturze i sztuce) rozumieniami przestrzeni miejskiej i tradycji biblijnej, jak w nich oraz poprzez nią przejawia się pogranicze, jak ono powstaje i jaka jest jego istota.

Zapraszamy do badania tych problemów z interdyscyplinarnego punktu widzenia (filozofii, teologii, historii kultury). Mamy nadzieję, że podejście to otworzy nowe perspektywy badawcze w odniesieniu do zjawisk kulturowych Europy południowo-wschodniej.

JĘZYKI KONFERENCJI: wszystkie słowiańskie, angielski
CZAS WYSTĄPIENIA: 20 minut.

Zgłoszenia wraz z krótkim streszczenie wystąpienia (nie więcej niż 600 znaków) prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. do dr Eweliny Drzewieckiej (ewelina.drzewiecka@gmail.com).


Konferencja jest organizowana w ramach projektów „Miasto w dynamice kultury” oraz „Granice i pogranicza. Model biblijne i ich inspiracje w średniowiecznych i nowoczesnych literaturach i kulturach południowosłowiańskich”.