Zaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

Instytut Języka Litewskiego oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, która odbędzie się w Wilnie w dniach 9–11 września 2020 roku.

Zachodzące coraz dynamiczniej w Europie procesy kontaktowania się języków i kultur w różnych przestrzeniach stawiają przed badaczami nowe zadania. Zachęcamy uczonych do podjęcia dyskusji na temat sposobów unowocześniania instrumentarium stosowanego do opisu pograniczy, w tym pogranicza bałtycko-słowiańskiego, oraz skonfrontowania wyników badań nad współcześnie zachodzącymi procesami na stykach różnych języków i kultur. Interesują nas szczególnie ujęcia odznaczające się nowatorskim podejściem do problematyki opisu kontaktów językowych i międzykulturowych w Europie, przynoszące nowe propozycje terminologiczne i metodologiczne, wskazujące nowe paradygmaty badawcze. Dyskusja będzie koncentrować się na problemach skupionych wokół tytułowego kręgu tematycznego. Do szczegółowych zagadnień, które proponujemy do podjęcia podczas konferencji, należą takie tematy, jak:

 • Procesy migracyjne a stałość i zmienność w języku i kulturze;
 • Zacieranie się (nieostrość) granic językowych w warunkach polilingwizmu i wielokulturowości;
 • Wykorzystywanie kompetencji czynnych i biernych w kontaktach na styku różnych kultur;
 • Sytuacja komunikacyjna języków mniejszościowych i regionalnych w warunkach globalizacji;
 • Kontakty językowe i kulturowe w przestrzeni miejskiej;
 • Historia oddziaływań językowych i międzykulturowych: metody badań i źródła;
 • Wielkie Księstwo Litewskie i Litwa Pruska jako przestrzeń kontaktów językowych i kulturowych;
 • Odzwierciedlenie kontaktów językowych i kulturowych w piśmiennictwie XVI–XIX w.;
 • Kontakty językowe w świetle onomastyki;
 • Kontakty bałtycko-słowiańskie w czasie i przestrzeni;
 • Świat w słownikach i słowniki świata;
 • Redefinicje dotychczasowych pojęć z zakresu kontaktów językowych i nowe ujęcia terminologiczne.

TERMINY

Prosimy o zgłaszanie tematów referatów na załączonym kwestionariuszu wraz abstraktem (około 300 słów w jednym z pięciu języków konferencji) i przesłanie ich do 20 kwietnia 2020 r. pocztą elektroniczną e-mail: languages.cultures.conference@gmail.com. O przyjęciu referatu i włączeniu go do programu konferencji poinformujemy drogą elektroniczną w terminie do 20 maja 2020 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA: 50 EUR (w terminie do 1 lipca 2020) lub 70 EUR (w terminie do 15 sierpnia 2020). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację. Koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Informacja o numerze konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podana w późniejszym terminie wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu.

CZAS WYGŁASZANIA REFERATÓW: w obradach plenarnych – 30 minut, w sekcjach – 20 minut.      

JĘZYKI KONFERENCJI: litewski, angielski, polski, rosyjski, niemiecki.

MIEJSCE OBRAD: Instytut Języka litewskiego, ul. P. Vileišio 5, LT-10308 Vilnius.

PUBLIKACJA

Uczestnicy konferencji zainteresowani publikacją referatów mogą je składać w formie artykułów do czasopisma „Acta Baltico-Slavica” (tom 45/2021) na platformie elektronicznej Instytutu Slawistyki PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/) do 15 października 2020 roku. Wymagane jest przygotowanie tekstu w jednym z trzech języków (polskim, angielskim bądź rosyjskim) według wytycznych, zamieszczonych na stronie czasopisma („About the Journal”, zakładka: „Author Gudelines”). Złożone artykuły zostaną poddane procedurze recenzowania w trybie peer review.

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė
Prof. dr hab. Anna Zielińska

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr. Vilija Sakalauskienė
Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close