Zaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

Instytut Języka Litewskiego oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, która odbędzie się w Wilnie w dniach 9–11 września 2020 roku.

Zachodzące coraz dynamiczniej w Europie procesy kontaktowania się języków i kultur w różnych przestrzeniach stawiają przed badaczami nowe zadania. Zachęcamy uczonych do podjęcia dyskusji na temat sposobów unowocześniania instrumentarium stosowanego do opisu pograniczy, w tym pogranicza bałtycko-słowiańskiego, oraz skonfrontowania wyników badań nad współcześnie zachodzącymi procesami na stykach różnych języków i kultur. Interesują nas szczególnie ujęcia odznaczające się nowatorskim podejściem do problematyki opisu kontaktów językowych i międzykulturowych w Europie, przynoszące nowe propozycje terminologiczne i metodologiczne, wskazujące nowe paradygmaty badawcze. Dyskusja będzie koncentrować się na problemach skupionych wokół tytułowego kręgu tematycznego. Do szczegółowych zagadnień, które proponujemy do podjęcia podczas konferencji, należą takie tematy, jak:

 • Procesy migracyjne a stałość i zmienność w języku i kulturze;
 • Zacieranie się (nieostrość) granic językowych w warunkach polilingwizmu i wielokulturowości;
 • Wykorzystywanie kompetencji czynnych i biernych w kontaktach na styku różnych kultur;
 • Sytuacja komunikacyjna języków mniejszościowych i regionalnych w warunkach globalizacji;
 • Kontakty językowe i kulturowe w przestrzeni miejskiej;
 • Historia oddziaływań językowych i międzykulturowych: metody badań i źródła;
 • Wielkie Księstwo Litewskie i Litwa Pruska jako przestrzeń kontaktów językowych i kulturowych;
 • Odzwierciedlenie kontaktów językowych i kulturowych w piśmiennictwie XVI–XIX w.;
 • Kontakty językowe w świetle onomastyki;
 • Kontakty bałtycko-słowiańskie w czasie i przestrzeni;
 • Świat w słownikach i słowniki świata;
 • Redefinicje dotychczasowych pojęć z zakresu kontaktów językowych i nowe ujęcia terminologiczne.

TERMINY

Prosimy o zgłaszanie tematów referatów na załączonym kwestionariuszu wraz abstraktem (około 300 słów w jednym z pięciu języków konferencji) i przesłanie ich do 20 kwietnia 2020 r. pocztą elektroniczną e-mail: languages.cultures.conference@gmail.com. O przyjęciu referatu i włączeniu go do programu konferencji poinformujemy drogą elektroniczną w terminie do 20 maja 2020 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA: 50 EUR (w terminie do 1 lipca 2020) lub 70 EUR (w terminie do 15 sierpnia 2020). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację. Koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Informacja o numerze konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podana w późniejszym terminie wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu.

CZAS WYGŁASZANIA REFERATÓW: w obradach plenarnych – 30 minut, w sekcjach – 20 minut.      

JĘZYKI KONFERENCJI: litewski, angielski, polski, rosyjski, niemiecki.

MIEJSCE OBRAD: Instytut Języka litewskiego, ul. P. Vileišio 5, LT-10308 Vilnius.

PUBLIKACJA

Uczestnicy konferencji zainteresowani publikacją referatów mogą je składać w formie artykułów do czasopisma „Acta Baltico-Slavica” (tom 45/2021) na platformie elektronicznej Instytutu Slawistyki PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/) do 15 października 2020 roku. Wymagane jest przygotowanie tekstu w jednym z trzech języków (polskim, angielskim bądź rosyjskim) według wytycznych, zamieszczonych na stronie czasopisma („About the Journal”, zakładka: „Author Gudelines”). Złożone artykuły zostaną poddane procedurze recenzowania w trybie peer review.

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė
Prof. dr hab. Anna Zielińska

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr. Vilija Sakalauskienė
Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN