Platforma czasopism IS PAN

https://ispan.waw.pl/journals/

Instytut Slawistyki PAN wydaje osiem czasopism naukowych – siedem roczników („Acta Baltico-Slavica”, „Cognitive Studies | Études cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, „Studia Litteraria et Historica”, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”) oraz jeden półrocznik („Adeptus”). Dwa tytuły – „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” oraz „Cognitive Studies | Études cognitives” mają profil językoznawczy, w pozostałych periodykach publikowane są artykuły także z innych obszarów, tj. z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii, historii, socjologii, etnologii. Artykuły publikowane są w językach kongresowych oraz wszystkich językach słowiańskich. Od 2014 roku czasopisma Instytutu publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej, w otwartym dostępie na Platformie czasopism IS PAN.

Najstarszym czasopismem wydawanym przez jednostkę są wychodzące od 1955 roku „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”. Publikacje ukazujące się na łamach tego periodyku obejmują szeroki zakres tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego, w tym m.in. zagadnienia z diachronii i synchronii oraz badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej. W drugim z czasopism instytutowych o profilu językoznawczym – „Cognitive Studies | Études cognitives” podejmuje się tematykę związaną, po pierwsze, z językoznawstwem współczesnym, zwłaszcza semantyką teoretyczną w ujęciu kognitywnym, semantyką leksykalną, konfrontacją językową zarówno języków słowiańskich, jak i wybranych niesłowiańskich (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, litewskiego) oraz, po drugie, z inżynierią językową (np. lingwistyką korpusową). Pierwotnie czasopismo było wydawane przede wszystkim w języku francuskim, od 2004 roku podstawowym językiem publikacji jest język angielski, niemniej ze względu na tradycję dopuszcza się również teksty francuskojęzyczne.

Pozostałe periodyki mają charakter interdyscyplinarny. W roczniku „Acta Baltico-Slavica”, wydawanym początkowo w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe (w latach 1964–1977), następnie we Wrocławiu przez Ossolineum (w latach 1977–1992) i w końcu od 1992 roku w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN, upowszechnia się wyniki badań nad przeszłymi i aktualnymi zjawiskami językowymi oraz społecznymi i procesami kulturowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. W pracach publikowanych w czasopiśmie przeważa ujęcie transdyscyplinarne i transkulturowe, co wiąże się z rezygnacją z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. Sprofilowany na konkretny obszar geograficzny jest również rocznik „Slavia Meridionalis”, gdzie popularyzuje się wyniki badań z zakresu literatury, kultury, historii, etnologii i języków Słowiańszczyzny Południowej oraz jej dynamicznych związków z innymi obszarami kulturowymi. Otwarte na badaczy wszystkich dyscyplin oraz różnych regionów są „Studia Litteraria et Historica” oraz „Colloquia Humanistica”. Czasopismo „Studia Litteraria et Historica” stanowi platformę komunikacji między takimi dyscyplinami naukowymi, jak etnografia, socjologia, literaturoznawstwo i filozofia z jednej, a historia z drugiej strony. Na łamach rocznika regularnie ukazują się m.in. analizy z zakresu polityki historycznej, dyskursu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, sposobów produkcji i reprodukcji dominujących ideologii oraz skutków ich oddziaływania, dynamiki relacji między większością a mniejszościami. W periodyku obecna jest również refleksja nad współczesnymi dziełami naukowymi, literackimi i artystycznymi. Z kolei na łamach rocznika „Colloquia Humanistica” pojawiają się poza artykułami naukowymi także oryginalne, wcześniej niepublikowane teksty literackie i historyczne, a intencją osób przygotowujących kolejne wydania periodyku jest podejmowanie dyskusji z uprzedzeniami i stereotypami kulturowymi, narodowymi, czasem również naukowymi. Rocznik wydawany jest w języku angielskim.

W roczniku „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, ukazującym się od 1994 roku i kontynuującym tradycje przedwojennego kwartalnika „Sprawy Narodowościowe”, a wydawanym przez Instytut Slawistyki PAN od 2004 roku, publikuje się prace poświęcone problematyce narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, w ujęciach uwzględniających szereg różnych czynników – politycznych, gospodarczych, historycznych, socjologicznych, etnologicznych, kulturowych, językowych i innych. Periodyk „Adeptus” natomiast jest propozycją skierowaną do młodych badaczy – doktorantów oraz początkujących doktorów, upowszechniającą wyniki badań z różnych dyscyplin naukowych o profilu humanistycznym.

Wszystkie czasopisma wydawane przez Instytut Slawistyki PAN aktualnie figurują w European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Nad jakością tekstów czuwa osiem redakcji naukowych, w skład których wchodzą wybitni badacze z danych dziedzin z całego świata. Międzynarodowy charakter mają również gremia recenzenckie. Każdy tekst oceniany jest przez dwóch niezależnych ekspertów w trybie double-blind review. Nadsyłane prace są również testowane są pod kątem oryginalności w systemie iThenticate.

Wszystkie periodyki wydawane przez Instytut Slawistyki PAN notowane są ponadto m. in. w bazach CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, WorldCat, a większość również w bazach Emerging Sources Citation Index oraz Scopus.

Starsze numery w wersji elektronicznej można uzyskać w bazie CEEOL: https://www.ceeol.com/search/search-result?f=%7B%22PublisherID%22%3A253%7D, a w wersji papierowej w księgarni internetowej Instytutu.

Instytut Slawistyki PAN jako wydawca przyjął zasady postępowania w zakresie etyki publikowania wytyczone przez organizację COPE (Commitee on Publication Ethics). Instytut jest również członkiem organizacji OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association), co oznacza, że spełnia światowe standardy wydawcy Open Access.