ISS PAS Journals


 

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (ISS PAS) was founded in 1954. The Institute carries out interdisciplinary studies on the languages, literatures, culture, history and national structures of Slavic countries. It has occupied top position in the rankings of the Polish Ministry of Science and Higher Education and the Polish Academy of Sciences for many years, which reflects its significant scientific achievements.

Our Institute performs research in the following seven fields:

 • Cultural heritage of Slavic peoples
 • Cultural and regional identities of Slavs. Ideas, myths and public history
 • Multiculturalism, multilingualism, linguistic and cultural exchange. Linguistic, ethnic and religious minorities
 • Slavic ethnolinguistics. Research on the linguistic view of the world
 • Synchronic linguistics: comparative studies, semantics, cognitive linguistics, corpus linguistics
 • Modern scientific information systems
 • Minor Languages, Minor Literatures, Minor Cultures (Transcultural Identities)

The Institute of Slavic Studies often engages in co-operation with other scientific facilities in Poland and abroad. Jointly with other scientific institutions, we run various research projects, organize conferences, publish journals and books, offer Ph.D. studies and internships for young scholars.

The Institute consists of the following departments: Linguistics, Literature and Cultural Studies, History, as well as Nationality Studies.

Contact to the publisher

Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warsaw, Poland

email: journals@ispan.waw.pl

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) istnieje od 1954 roku. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad językami, literaturami, kulturą, historią i zagadnieniami narodowościowymi Słowiańszczyzny. Osiągnięcia naukowe Instytutu od lat znajdują odzwierciedlenie w wysokiej pozycji w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Prace naukowe realizowane są w ramach siedmiu pól badawczych:

 • Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny
 • Tożsamości narodowe i regionalne Słowian. Idee, mity, pamięć zbiorowa
 • Wielokulturowość, wielojęzyczność, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości językowe, etniczne, religijne
 • Etnolingwistyka slawistyczna. Badania językowego obrazu świata
 • Językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa
 • Nowoczesne systemy informacji naukowej
 • Małe języki, małe literatury, małe kultury (tożsamości transkulturowe)

Instytut angażuje się w życie naukowe w kraju i za granicą: realizuje liczne projekty o charakterze międzyinstytucjonalnym i międzynarodowym, organizuje konferencje naukowe, publikuje czasopisma i monografie, prowadzi studia doktoranckie oraz staże dla młodych naukowców.

Profilowi badań Instytutu odpowiada jego struktura – podział na Zakłady: Językoznawstwa, Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, Historii oraz Badań Narodowościowych.

Kontakt z wydawcą

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warszawa

email: journals@ispan.waw.pl

Acta Baltico-Slavica

“Acta Baltico-Slavica” is an interdisciplinary journal, which prints papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe, subsequently, from 1977 to 1992 by Ossolineum, Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.

“Acta Baltico-Slavica” publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal phenomena, rather than isolated facts from a given nation's history. In the past, many researchers approached these issues from the point of view of their given nations – in “Acta Baltico-Slavica”, we attempt to promote studies which escape this bias. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural experts from all over the world. We are open to novel subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and disputes.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

Beginning with Issue 39, every issue of “Acta Baltico-Slavica” will focus on one single research subject.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Od numeru 39 tomy czasopisma będą miały charakter monograficzny.

View Journal | Current Issue | Register

Adeptus

“Adeptus” – journal of humanities, sets out to promote the achievements of young researchers. It presents peer-reviewed, original articles written by graduate students and novice Ph.D. graduates in humanities. The quality of the published articles is guaranteed by the Scientific Board, which consists of internationally recognised scientists representing various fields in the humanities, as well as by Polish and foreign reviewers recognised in the scientific community. Since 2017 every issues has a single theme, we encourage you to look for the themes in the section "Announcement".

The journal is included in the ranking list “B” of academic journals of the Polish Ministry of Science and Higher Education. Points awarded for publication: 6.

 

Pismo „Adeptus” służy promocji osiągnięć młodych badaczy. Publikuje recenzowane, oryginalne teksty przygotowane przez doktorantów i początkujących doktorów nauk humanistycznych. Międzynarodowa Rada Naukowa, której członkowie są uznanymi na świecie naukowcami reprezentującymi różne dziedziny nauk humanistycznych, jak i uznani w środowisku naukowym polscy i zagraniczni recenzenci, gwarantuje wysoki poziom publikowanych tekstów. Od 2017 roku kolejne numery pisma są tematyczne, zachęcamy do zapoznawania się z kolejnymi propozycjami tematów na podstronie „Announcement”.

Czasopismo figuruje w części „B” wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 6.

View Journal | Current Issue | Register

Cognitive Studies | Études cognitives

“Cognitive Studies | Études cognitives” (yearly) is an international and interdisciplinary scientific journal. It was formed as a result of Polish-French cooperation co-ordinated by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (other partners in the project were: University of Silesia, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV and VII).

The topics presented in “Cognitive Studies | Études Сognitives” fall within the scope of contemporary, mainly synchronous, linguistics, including: theoretical cognitive semantics; issues of semantics and grammar in natural languages as manifested in corpus linguistics; lexical semantics; contrastive linguistics; linguistic engineering (e.g. corpus linguistics, mono- and bi- and multilingual corpora) and sociolinguistics.

The composition of the Scientific Board reflects the nature of the journal: it is international – the members of the Scientific Board come from Belarus, Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Ukraine; and interdisciplinary – it comprises professors of linguistics, mathematics and computer science.

The primary language of the journal was initially French. In 2004, it was superseded by English. French has been kept as one of the journal's languages for the sake of tradition.

“Cognitive Studies | Études cognitives” have so far featured contributions by scientists from 21 countries of Europe and North America.

Our journal is listed in the European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

„Cognitive Studies | Études cognitives” (rocznik) to naukowe czasopismo o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Powstało w wyniku koordynowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk współpracy polsko-francuskiej (poza IS PAN w projekcie uczestniczyły: Uniwersytet Śląski, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV i VII).

Tematyka prezentowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” prac obejmuje najnowsze dziedziny językoznawstwa współczesnego, synchronicznego, w tym: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, zagadnienia semantyczne i gramatyczne w języku naturalnym na styku z lingwistyką korpusową, semantykę leksykalną, konfrontację językową, inżynierię lingwistyczną (w tym lingwistykę korpusową, korpusy dwu- i wielojęzyczne) oraz zagadnienia socjolingwistyczne.

Skład Rady Naukowej „Cognitive Studies | Études cognitives” odzwierciedla charakter pisma: międzynarodowy – w Radzie zasiadają członkowie z Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Ukrainy i Włoch; interdyscyplinarny – są w niej profesorowie lingwistyki, matematyki i informatyki.

Początkowo podstawowym językiem pisma był francuski, od 2004 roku jest nim angielski. Dla zachowania tradycji Redakcja dopuszcza do publikacji artykuły po francusku.

Dotychczas w „Cognitive Studies | Études cognitives” publikowali prace naukowcy z 21 państw Europy i Ameryki Północnej.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

View Journal | Current Issue | Register

Colloquia Humanistica

The journal “Colloquia Humanistica” was founded as an interdisciplinary annual forum for discussion between researchers, who represent different fields of the humanities. Each issue is centered around different main theme, presented from diverse perspectives. This is because we are aware of the value of cooperation between various disciplines of the humanities. Thus, we can paint a comprehensive picture of the subject matter. We attempt to ensure the consistency of the texts by entrusting the editorial duties to scholars of high standing. Every main theme is inspired by the cultural studies and devoted particularly to the issues previously marginalized or dominated by one ideological influence. We focus on topics most often overlooked by the official cultural and national narratives, uncomfortable for these narratives, or treated instrumentally. We invite cooperation and contributions from scholars representing cultural studies, linguists, historians, ethnologists, philosophers, and others.

“Colloquia Humanistica” is not strictly confined to the area of Slavic cultures or the Balkans; while Slavic and Balkan themes will appear in the journal, they only serve as an illustration for broader issues in the humanities. It is the intention of our annual to promote regular discussion on various biases and stereotypes: cultural, national, as well as academic. For that reason, an important place in the journal is reserved for the section called “Materials”, where we present literary and historical inedita, as well as texts for the first time translated into Polish. The journal is published in English, with “Materials” in Polish translation, provided with English introductions.

We hope that the new “Colloquia Humanistica” will attain high scholarly standards. At the same time, we would like the journal to host animated discussions on various topics, not in the sense of swift reactions to temporary sensations but as offering constant support to the scholarly exchange of ideas in the form of: debates, arguments, creative discussions; as opposed to biased discussions approaching issues from a single point of view of a specific ideology. In other words: we would like it to be a “Colloquium”.

Points awarded for publication according to the Polish Ministry of Science and Higher Education: 8.

 

Rocznik „Colloquia Humanistica” został pomyślany jako przestrzeń dyskusji i wymiany poglądów między badaczami, nie tylko z Polski, ale i z ośrodków zagranicznych, którzy reprezentują różne pola humanistyki. Każdy numer rocznika zawiera blok tematyczny poświęcony prezentacji jednej kwestii (zgodnej z profilem czasopisma), ukazywanej z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu staramy się przekazać jak najbardziej kompletny obraz rozważanego tematu, gdyż jesteśmy świadomi, że wartością jest współpraca między różnymi dyscyplinami humanistyki. Z tego powodu przykładamy wielką wagę do wysokiego naukowego poziomu tekstów zamieszczonych w tym dziale, a jego naukową redakcję powierzamy zawsze specjalistom. Każdy temat przewodni rocznika jest inspirowany studiami kulturowymi, a zarazem poświęca specjalną uwagę problemom, które były naszym zdaniem marginalizowane lub ideologizowane. W centrum uwagi rocznika znajdują się tematy niedostrzegane przez tzw. kulturę oficjalną, niewygodne dla narodowych narracji lub traktowane przez nie instrumentalnie Do każdego tematu zapraszamy szerokie spectrum badaczy, kulturologów, lingwistów, historyków, etnologów, literaturoznawców, filozofów, choć ta lista nie wyczerpuje przedstawicieli dyscyplin, których artykuły prezentujemy na łamach rocznika.

„Colloquia Humanistica” nie są rocznikiem ani slawistycznym, ani bałkanistycznym, choć tematy slawistyczne i bałkanistyczne pojawią się w czasopiśmie, ale jedynie jako jedna z ilustracji szerszych humanistycznych problemów. Intencją rocznika jest konsekwentne podejmowanie dyskusji z uprzedzeniami i stereotypami, kulturowymi, narodowymi, czasem naukowymi. Dlatego bardzo ważne miejsce w roczniku zajmuje dział zatytułowany „Materiały”, w którym prezentujemy nowe, niepublikowane teksty: literackie, historyczne, także utwory po raz pierwszy tłumaczone na język polski. Rocznik w całości jest przygotowywany w języku angielskim, materiały publikowane w tłumaczeniu na język polski poprzedzamy angielskojęzycznymi wprowadzeniami.

Mamy nadzieję, że rocznik „Colloquia Humanistica” będzie czasopismem zachowującym naukowe standardy, ale żywym, nie w sensie reakcji na doraźną sensację, lecz w sensie podtrzymywania idei naukowej rozmowy, która ma charakter debaty, sporu, twórczej dyskusji, nie zaś ideologicznej wykładni racji jakiejś strony, „Colloquium” właśnie.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 r.: 8.

View Journal | Current Issue | Register

Slavia Meridionalis

“Slavia Meridionalis” is an interdisciplinary journal publishing papers on literature, culture, history, ethnology and languages of southern Slavic countries, as well as their dynamic interactions with other regions. Each issue contains articles concerning a specific, pre-defined topic, which enables scholars of various disciplines (historians, literature and culture experts, linguists, sociologists, and anthropologists) to present in-depth analyses of their research questions.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus). Points awarded for publication: 14.

 

„Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej i jej dynamicznych związków z innymi obszarami kulturowymi. Wyraźnie określony przedmiot zainteresowań, precyzowany dla każdego numeru tematycznego, pozwala na wszechstronną eksplorację problemów przez przedstawicieli różnych dyscyplin, m.in. historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów, socjologów oraz antropologów.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

View Journal | Current Issue | Register

Sprawy Narodowościowe

“Sprawy Narodowościowe / Nationalities Affairs” is an annual started in 1992; since 2004 it has been published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. The journal is devoted to the interdisciplinary study of nationalism and ethnicity, with respect to history, sociology, ethnography, culture, language, demography, politics, economy, mass-media, etc. Since 1992 it has strongly contributed to the creation of the comparative basis for the study of nationalisms and ethnic issues across the globe through publishing analytical essays devoted to these problems. We accept submissions of papers on various aspects of national and ethnic issues, approached from various disciplinary and methodological standpoints, and pertaining to all the geographical regions. We especially encourage contributions novel in approach as well as in form. Apart from the traditional academic-style articles, we are ready to consider biographical, opinion, and participatory observation essays. Contributions can be submitted in Polish and in English. We are looking for essays that focus on the rise and development of nationalism, specific nations and/or national movements, the overall dynamics of nation-building and nation-state-building, as well as ethnic problems in the past and in the contemporary world.

The journal is included in the ranking list “B” of academic journals of the Ministry of Science and Higher Education. Points awarded for publication: 14.

 

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” to rocznik, który ukazuje się od 1992 roku, od 2004 roku w Instytucie Slawistyki PAN (Poznań–Warszawa). Periodyk kontynuuje tradycje kwartalnika „Sprawy Narodowościowe”, wydawanego przez Instytut Badania Spraw Narodowościowych w Warszawie w latach 1927–1939. Czasopismo zawiera główne działy: artykuły, artykuły przeglądowe, kronika i informacje, recenzje i omówienia, polemiki oraz bibliografia; w dziale „Specific Nationalisms” drukowane są artykuły w języku angielskim. Pismo podejmuje zagadnienia narodowościowe z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych i zamieszcza oryginalne opracowania autorów z całego świata (także w przekładach na język polski). Publikacje koncentrują się na problemach narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości, ujmowanych w sposób obiektywny z uwzględnieniem takich czynników, jak historyczne, socjologiczne i etnologiczne, kulturowe i językowe, demograficzne, polityczne, gospodarcze, medialne i inne.

Czasopismo figuruje w części „B” wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

View Journal | Current Issue | Register

Studia Litteraria et Historica

“Studia Litteraria et Historica” is an academic journal, designed as a platform of communication between ethnography, sociology, literary studies and history. The aim of the editors is to overcome divisions between scholars of these disciplines, and to help create a common language so that the scholars are able to draw on each other's research.

The journal features analyses of public discourse (with an emphasis on academic discourse), politics of history and memory, production and reproduction of dominant ideologies; coexistence of minorities and the majority in a given society; as well as the complexity and diversity of domination mechanisms. Moreover, “Studia Litteraria et Historica” offers an insight into recent, ground-breaking work in the fields of art, literature, social science.

The journal has been created with a view to strengthen connections between the social theory and social practice. Due to the lack of that link, we find the quality of Polish public debate insufficient, lacking in depth, provincial. The ambition of the journal’s creators is to bridge the gap. Thus, the journal follows the ideas of Jan Stanisław Bystroń, an ethnographer and the author of “Megalomania narodowa” (‘National Megalomania’).

“Studia Litteraria et Historica” continues the tradition of “Studia Litteraria Polono-Slavica”, an academic journal published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences between the years of 1993 and 2008. The first issue of “Studia Litteraria et Historica” was published in October 2012.

Another aim of the editors is that “Studia Litteraria et Historica” becomes a fully bilingual journal, with Polish and English versions of each article. We will render the reviews of published articles publicly available, so that the journal can be a platform for further polemic.

Since 2015 the Journal is included in the list of scored ranked journals of the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland (list B; 8 points awarded for publication), and in the international Directory of Open Access Journals.

 

Interdyscyplinarne pismo naukowe „Studia Litteraria et Historica” stanowi platformę komunikacji między etnografią, socjologią, literaturoznawstwem i filozofią z jednej, a historią z drugiej strony. Jego ambicją jest przełamanie wzajemnej wrogości dyscyplin i środowisk na rzecz poszukiwania narzędzi uzgadniania języków i czerpania ze swoich dorobków. Pismo poświęca wiele miejsca analizom: polityki historycznej, dyskursu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, sposobów produkcji i reprodukcji dominujących ideologii oraz skutków ich oddziaływania, dynamiki relacji między większością a mniejszościami, złożoności i różnorodności mechanizmów dominacji. Rocznik oferuje również refleksję nad wybranymi dziełami naukowymi, literackimi i artystycznymi z ostatnich lat – zwłaszcza tymi, które w opinii publicznej uznawane są za przełomowe.

Celem pisma jest ukazywanie powiązań pomiędzy teorią i praktyką społeczną. Brak podobnej refleksji rzutuje na poziom polskiej debaty publicznej, spłycając ją, prowincjalizując i zatrzaskując w izolacji. Nawiązując do idei naukowych Jana Stanisława Bystronia, etnografa, autora „Megalomanii narodowej”, pismo „Studia Litteraria et Historica” ma ambicję wypełnienia tej luki.

Nasz rocznik jest twórczą kontynuacją pisma „Studia Litteraria Polono-Slavica” wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN w latach 1993–2008. Pierwszy numer pisma w nowej odsłonie ukazał się w październiku 2012 roku.

Dążymy do tego, by rocznik „Studia Litteraria et Historica” był pismem w całości dwujęzycznym (polskim i angielskim), a także by recenzje zamieszczanych w nim tekstów miały charakter jawny oraz by autorki i autorzy recenzowanych tekstów mieli szansę z recenzjami tymi polemizować na naszych łamach.

Pismo od 2015 roku znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych MNiSW (część B wykazu czasopism naukowych; 8 punktów przyznawanych za publikację) oraz w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Directory of Open Access Journals.

View Journal | Current Issue | Register

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” has been published yearly since 1955. The scope of our journal encompasses multiple branches of Slavic (including Polish) linguistics: diachronic and synchronic research, as well as contrastive studies on various levels of linguistic systems. “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publishes original and new research in Slavic linguistics. The official languages of the journal include all Slavic languages as well as congress languages (English, German, French). “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” is listed in SCOPUS and CEEOL.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

 

Rocznik „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, ukazujący się od 1955 r., obejmuje szerokie spektrum tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego (w tym polonistycznego), w tym zagadnienia diachronii i synchronii, badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publikują autorskie teksty, prezentujące nowe badania z zakresu tematycznego periodyku. Obowiązującymi językami publikacji są wszystkie języki słowiańskie oraz języki kongresowe (angielski, niemiecki, francuski). Nasze czasopismo jest notowane w bazach SCOPUS i CEEOL.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

View Journal | Current Issue | Register