Acta Baltico-Slavica

“Acta Baltico-Slavica” is an interdisciplinary journal, which prints papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe, subsequently, from 1977 to 1992 by Ossolineum, Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.

“Acta Baltico-Slavica” publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal phenomena, rather than isolated facts from a given nation's history. In the past, many researchers approached these issues from the point of view of their given nations – in “Acta Baltico-Slavica”, we attempt to promote studies which escape this bias. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural experts from all over the world. We are open to novel subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and disputes.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

Beginning with Issue 39, every issue of “Acta Baltico-Slavica” will focus on one single research subject.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Od numeru 39 tomy czasopisma będą miały charakter monograficzny.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 42 (2018): Bałtyckie i słowiańskie konteksty (nie)pamięci [The Baltic and Slavic contexts of (non-)memory]


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 42 [Lista recenzentów tomu 42]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Galina Kutyriowa-Czubala (Russian/rosyjski); Piotr Styk (English/angielski)

Project (“Acta Baltico-Slavica – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Acta Baltico-Slavica – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]