Acta Baltico-Slavica

“Acta Baltico-Slavica” is an interdisciplinary journal, which prints papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe, subsequently, from 1977 to 1992 by Ossolineum, Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.

“Acta Baltico-Slavica” publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal phenomena, rather than isolated facts from a given nation's history. In the past, many researchers approached these issues from the point of view of their given nations – in “Acta Baltico-Slavica”, we attempt to promote studies which escape this bias. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural experts from all over the world. We are open to novel subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and disputes.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

Beginning with Issue 39, every issue of “Acta Baltico-Slavica” will focus on one single research subject.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Od numeru 39 tomy czasopisma będą miały charakter monograficzny.

Announcements

 

Acta Baltico-Slavica, Vol. 44, 2020

 

Languages of the Baltic–Slavic borderlands at the turn of the twenty-first century

Texts – varieties – styles – discourses

Volume 44 of Acta Baltico-Slavica will be devoted to broadly understood reflection on the current state of and the latest developments in the languages of the Baltic–Slavic borderlands. The main topic in focus is new language phenomena which are apparent in different types of oral and written texts, and which reflect geographical, environmental and communicative diversity of the languages in question. The issues under consideration include both minimal (sayings and phrasemes) and larger texts, as well as various discourses. We also invite submissions concerning textual genres and forms of textuality addressed to various recipients in cyberspace (blogs, tweets, comments), as well hypertexts which function on different principles than linear communication. As viewed by Canadian anthropologist and media scholar Christian Vandendorpe, interactive mode has brought a radical change in contact with text (Du papyrus à l'hypertexte, 1999; Od papirusu do hipertekstu, 2008; From Papyrus to Hypertext, 2009).

We also invite submissions to our regular columns.

The deadline for submissions to volume 44 (to be made on the journal’s electronic platform) is 31 July 2019.

 

Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku

Teksty – odmiany – style – dyskursy

W kolejnej 44. już edycji czasopisma „Acta Baltico-Slavica” proponujemy podjęcie szeroko rozumianej refleksji nad stanem współczesnym i najnowszymi przemianami języków pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Nadrzędnym wątkiem tematycznym tego tomu są nowe zjawiska językowe ujawniające się w różnego typu tekstach, pisanych i mówionych, ilustrujących terytorialne, środowiskowe i komunikacyjne zróżnicowanie języków z interesującego nas obszaru pogranicza. W problematykę tomu 44. wpisują się zarówno rozważania nad tekstami minimalnymi (typu powiedzonka, frazemy), jak i tekstami rozbudowanymi oraz różnymi dyskursami. Zachęcamy także do podjęcia analizy gatunków tekstów i form tekstualności kierowanych do odbiorców w cyberprzestrzeni, blogów, tweetów, komentarzy, a także hipertekstów, funkcjonujących na odmiennych zasadach niż przekazy linearne. Interaktywność – zdaniem kanadyjskiego antropologa i medioznawcy Christiana Vandendorpe’a – stanowi radykalne novum w dziedzinie kontaktu z tekstem (por. Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 2008).

Zachęcamy do składania oprócz artykułów wpisujących się w główną tematykę tego tomu również materiałów do stałych działów tematycznych czasopisma.

Termin składania tekstów do tomu 44 na platformie elektronicznej upływa 31 lipca 2019 r.

 
Posted: 2019-02-11
 
More Announcements...

Vol 42 (2018): Bałtyckie i słowiańskie konteksty (nie)pamięci [The Baltic and Slavic contexts of (non-)memory]


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 42 [Lista recenzentów tomu 42]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Galina Kutyriowa-Czubala (Russian/rosyjski); Piotr Styk (English/angielski)

Project (“Acta Baltico-Slavica – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Acta Baltico-Slavica – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]