Acta Baltico-Slavica

Acta Baltico-Slavica is an interdisciplinary yearly journal featuring papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe in Białystok, subsequently, from 1977 to 1992 by the Ossolineum in Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Acta Baltico-Slavica publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic borderland region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal processes rather than isolated facts from national histories Research concerning borderlands was (and often still is) done from national standpoints – in Acta Baltico-Slavica, we attempt to promote studies which go beyond that perspective. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural studies scholars from all over the world. We are open to novel and unconventional subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and polemics. Beginning with Issue 39, every issue of Acta Baltico-Slavica focuses on a single research subject.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 70.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki. Od rocznika 39 tomy mają charakter monograficzny.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi: 70.

Announcements

 

Acta Baltico-Slavica 2022

 

„Acta Baltico-Slavica”  t. 46 (2022)

Temat główny tomu 46: Przestrzeń językowo-kulturowa miast Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku

Redakcja naukowa: Małgorzata Kasner i Kinga Geben

Tom 46 zostanie poświęcony problematyce miejskiej, wpisującej się w centralny nurt badawczy współczesnej humanistyki. Przedmiotem opisu będzie przestrzeń językowa i kulturowa miast Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany kulturowe, społeczne i polityczne, jakie dokonały się w Europie na styku tych stuleci, wymagają zweryfikowania dawnych i ustalenia nowych paradygmatów badawczych (zwrot topograficzny, pamięciowy, performatywny, lingwistyczny i in.). W problematyce tego tomu mieszczą się zarówno artykuły podejmujące zagadnienia natury teoretyczno-metodologicznej, jak i analizy materiałowe oparte na tekstach werbalnych i werbalno-wizualnych. W centrum zainteresowania znajdą się takie problemy badawcze, jak:

 • zróżnicowanie i przemiany języków mieszkańców większych miast Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej;
 • zmiany w miejskim nazewnictwie uwarunkowane czynnikami pozajęzykowymi;
 • językowy obraz miasta w różnych gatunkach tekstu i stereotypowe postrzeganie jego mieszkańców;
 • komunikacja międzykulturowa w przestrzeni miast;
 • folklor i postfolklor miejski;
 • pamięć i postpamięć miasta.

Zachęcamy do składania oprócz artykułów wpisujących się w główną tematykę tego tomu również materiałów do stałych działów tematycznych czasopisma.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 • Objętość składanych tekstów wraz z bibliografią nie może przekraczać 40 tys. znaków (wraz ze spacjami).
 • Język publikacji naukowych i komentarzy do źródeł: polski, angielski, rosyjski; źródła i materiały w językach oryginalnych.
 • Planowana data publikacji: grudzień 2022 r.
 • Szczegółowe wytyczne i informacje dla autorów znajdują się na stronie czasopisma w zakładce Submission: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/about/submissions#onlineSubmissions

Termin składania tekstów do tomu 46/2022 upływa 30 września 2021 r.

 

Acta Baltico-Slavica, vol. 46 (2022)

Основная тема 46 номера: Языковое и культурное пространство городов Северной, Центральной и Восточной Европы на рубеже ХХ и ХХI веков

Научные редакторы: Малгожата Каснер и Кинга Гебен

46 номер Acta Baltico-Slavica будет посвящен городской проблематике, крайне важной с точки зрения современных гуманитарных исследований. Предметом описания станет языковое и культурное пространство городов Северной, Центральной и Восточной Европы на рубеже ХХ и ХХI веков. Культурные, социальные и политические изменения, произошедшие в Европе в этот период, требуют проверки старых и определения новых исследовательских парадигм (топографических, связанных с памятью, перформативных, языковых и т. д.). В сборник войдут как статьи, посвященные теоретическим и методологическим вопросам, так и работы, в которых проводится анализ материала, основанного на вербальных и вербально-визуальных текстах. В центре внимания будут такие проблемы, как:

 • неоднородность, наблюдаемая в языке жителей крупных городов Северной, Центральной и Восточной Европы, и изменения в нем;
 • изменения в городском именовании, обусловленные внеязыковыми факторами;
 • языковой образ города в различных жанрах текста и стереотипное восприятие его жителей;
 • межкультурная коммуникация в городском пространстве;
 • городской фольклор и постфолклор;
 • память и постпамять города.

Кроме статей, связанных с основной тематикой тома, приглашаем присылать тексты для публикации в постоянных тематических разделах журнала (рецензии, обзорные статьи, дискуссии и т. д.), связанные с общей проблематикой журнала.

Просим обратить внимание, что:

 • Объем текста не может превышать 40 тысяч знаков с пробелами.
 • Язык публикации и комментариев к источникам: польский, английский, русский; источники и материалы на языках оригинала.
 • Планируемая дата публикации 46 номера: декабрь 2022 г.
 • Подробные инструкции и информация для авторов доступны на веб-сайте журнала: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/about/submissions#onlineSubmissions

Статьи для публикации в 46 томе журнала принимаются до 30 сентября 2021 г.

 

Acta Baltico-Slavica, volume 46 (2022)

The linguistic and cultural space of the city in Northern and Central-Eastern Europe in the late twentieth and early twenty-first centuries

Editors of the volume: Małgorzata Kasner and Kinga Geben

Call for submissions

Volume 46 of Acta Baltico-Slavica will be devoted to urban issues, which belong to the central research stream in contemporary humanities. The topic in focus will be the linguistic and cultural space of the city in Northern and Central-Eastern Europe in the late twentieth and early twenty-first centuries. The cultural, social and political changes that took place in Europe at the turn of the century require us to verify the old research paradigms and to develop new ones (the topographical turn, the memory turn, the performative turn, the linguistic turn, etc.). We invite articles dealing with theoretical and methodological issues, as well as studies analysing verbal and verbal-visual texts or based on such texts. The issues in focus of the volume include:

 • diversity and transformation of languages in the larger urban centres of Northern and Central-Eastern Europe
 • the linguistic image of the city in various textual genres, and stereotypical perceptions of its residents
 • changes in names used in urban space related to non-linguistic factors
 • intercultural communication in the space of the city
 • urban folklore and post-folklore
 • memory and post-memory of the city

Apart from articles devoted to the topic in focus of this volume, we also invite submissions to our regular sections.

Please consider the following:

 • submissions should not exceed 40,000 characters (including spaces); this limit includes bibliography
 • language of submissions (articles and commentaries on sources): Polish, English, Russian; source texts and materials: the original language
 • planned date of publication: December 2022
 • detailed information and guidelines for authors are available at the journal’s website in the section “Submissions”: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/about/submissions#onlineSubmissions

The deadline for submissions to Volume 46 (2022) is 30 September 2021.

 
Posted: 2021-02-05
 
More Announcements...

Vol 44 (2020): Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku. Teksty – odmiany – style – dyskursy [Languages in the Baltic-Slavic Borderland in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Texts – Varieties – Styles – Discourses]


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 44 [Lista recenzentów tomu 44]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The publication of Volume 44 of Acta Baltico-Slavica was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Fund for the Promotion of Culture. [Publikację tomu 44 czasopisma Acta Baltico-Slavica dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]