Acta Baltico-Slavica

“Acta Baltico-Slavica” is an interdisciplinary journal, which prints papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe, subsequently, from 1977 to 1992 by Ossolineum, Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.

“Acta Baltico-Slavica” publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal phenomena, rather than isolated facts from a given nation's history. In the past, many researchers approached these issues from the point of view of their given nations – in “Acta Baltico-Slavica”, we attempt to promote studies which escape this bias. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural experts from all over the world. We are open to novel subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and disputes.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

Beginning with Issue 39, every issue of “Acta Baltico-Slavica” will focus on one single research subject.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Od numeru 39 tomy czasopisma będą miały charakter monograficzny.

Announcements

 

Volume 42. Baltic and Slavic Contexts of (non)memory [Tom 42. Bałtyckie i słowiańskie konteksty (nie)pamięci]

 

The next – forty second – issue of the yearly Acta Baltico-Slavica entitled “Bałtyckie i słowiańskie konteksty (nie)pamięci” (Baltic and Slavic Contexts of (non)memory, vol. 42/2018) will be devoted to interdisciplinary research on culture of memory that we understand after Ch. Cornelißen as a formal notion superior to all possible forms of conscious memory of the men of past events. This volume is to present the state of research on memory from the perspective of two time caesuras important for Europe. The first one is the end of WWI, with its 100th anniversary celebrated in 2018; the other one is independence anniversary after the fall of communism – the year 1989. The events immediately following the fall of empires and the communist regime (inter alia, the rise of new states, shifts and modifications of state borders, international and nationalities conflicts, transformation of political and economic systems) not only changed a geopolitical map, but also exerted enormous influence on shaping identity and memory of the Europeans, their historic and biographic narrations.

In this context, the volume’s editors, dr Małgorzata Kasner (Institute of Slavic Studies PAS, Warsaw) and doc. dr Mindaugas Kvietkauskas (Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Vilnius), suggest the study of following questions:

  • biographic memory vs. collective memory in the context of events in 1918 and 1989,
  • memory in the borderlands – borderlands of memory and areas of forgetting,
  • geography of memory, with emphasis on problems of memory of cities,
  • places and media of memory,
  • politics of memory, with emphasis on practices of memorization, phenomenon of forgetting and erasing from memory.

The Call for Papers is addressed to international researchers of issues of memory: representatives of the humanities, political and social sciences, particularly to scientists from Central, East and South Europe. Original, unpublished texts (including book reviews on the problems in question) written in Polish, Russian or English can be submitted till 30.06.2017 on the website: ISS PAS Journals: https://ispan.waw.pl/journals/index.php

 

Kolejny – już czterdziesty drugi – numer rocznika „Acta Baltico-Slavica” zatytułowany „Bałtyckie i słowiańskie konteksty (nie)pamięci” (vol. 42/2018) będzie poświęcony międzydyscyplinarnym badaniom nad kulturą pamięci, którą rozumiemy zgodnie z definicją Ch. Cornelißena jako pojęcie nadrzędne dla wszelkich możliwych form świadomej pamięci człowieka o wydarzeniach z przeszłości. Celem niniejszego tomu jest przedstawienie stanu badań nad pamięcią z perspektywy dwóch szczególnie ważnych dla Europy cezur dziejowych. Pierwsza z nich to zakończenie I wojny światowej, której setną rocznicę będziemy obchodzić w roku 2018; druga cezura niepodległościowa związana jest z upadkiem komunizmu – rokiem 1989. Wydarzenia, które nastąpiły bezpośrednio po upadku imperiów i reżimu komunistycznego (m.in. powstanie nowych państw, przesunięcia i zmiany granic, konflikty międzypaństwowe i narodowościowe, transformacja systemu politycznego i gospodarczego) nie tylko zmieniły mapę geopolityczną, ale także wywarły ogromny wpływ na kształtowanie się tożsamości i pamięci Europejczyków, ich narracji historycznych i biograficznych.

W tym kontekście redaktorzy tomu, dr Małgorzata Kasner (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa) oraz doc. dr Mindaugas Kvietkauskas (Instytut Litewskiej Literatury i Folkloru, Wilno), proponują podjęcie następujących zagadnień:

  • pamięć biograficzna a pamięć zbiorowa w kontekście wydarzeń roku 1918 i 1989,
  • pamięć na pograniczach – pogranicza pamięci i obszary zapomnienia,
  • geografia pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pamięci miast,
  • miejsca i media pamięci,
  • polityka pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk upamiętniających, zjawiska zapominania i wymazywania z pamięci.

Zaproszenie jest skierowane do międzynarodowego grona badaczy zagadnień pamięci: przedstawicieli nauk humanistycznych, politycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem naukowców z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Oryginalne, niepublikowane wcześniej teksty (także recenzje książek dotyczących wyżej wymienionych zagadnień) w języku polskim, rosyjskim lub angielskim należy zgłaszać do dnia 30.06.2017 r. na platformie ISS PAS Journals: https://ispan.waw.pl/journals/index.php

Serdecznie zapraszamy!

 
Posted: 2017-02-07
 
More Announcements...

Vol 40 (2016)


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 40 [Lista recenzentów tomu 40]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Galina Kutyriowa-Czubala (Russian/rosyjski); Jacek Serwański (English/angielski)

Project (“Acta Baltico-Slavica – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 688/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Acta Baltico-Slavica – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]