Acta Baltico-Slavica

Acta Baltico-Slavica is an interdisciplinary yearly journal featuring papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe in Białystok, subsequently, from 1977 to 1992 by the Ossolineum in Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Acta Baltico-Slavica publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic borderland region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal processes rather than isolated facts from national histories Research concerning borderlands was (and often still is) done from national standpoints – in Acta Baltico-Slavica, we attempt to promote studies which go beyond that perspective. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural studies scholars from all over the world. We are open to novel and unconventional subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and polemics. Beginning with Issue 39, every issue of Acta Baltico-Slavica focuses on a single research subject.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 70.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki. Od rocznika 39 tomy mają charakter monograficzny.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi: 70.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 44 (2020): Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku. Teksty – odmiany – style – dyskursy [Languages in the Baltic-Slavic Borderland in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Texts – Varieties – Styles – Discourses]


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 44 [Lista recenzentów tomu 44]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The publication of Volume 44 of Acta Baltico-Slavica was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Fund for the Promotion of Culture. [Publikację tomu 44 czasopisma Acta Baltico-Slavica dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]