Acta Baltico-Slavica

Acta Baltico-Slavica is an interdisciplinary yearly journal featuring papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe in Białystok, subsequently, from 1977 to 1992 by the Ossolineum in Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Acta Baltico-Slavica publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic borderland region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal processes rather than isolated facts from national histories Research concerning borderlands was (and often still is) done from national standpoints – in Acta Baltico-Slavica, we attempt to promote studies which go beyond that perspective. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural studies scholars from all over the world. We are open to novel and unconventional subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and polemics. Beginning with Issue 39, every issue of Acta Baltico-Slavica focuses on a single research subject.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 100.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki. Od rocznika 39 tomy mają charakter monograficzny.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 100.

Announcements

 

Acta Baltico-Slavica 2023

 

„Acta Baltico-Slavica”, t. 47 (2023)

Szanowne Autorki,
Szanowni Autorzy,

Redakcja „Acta Baltico-Slavica” ma przyjemność zaprosić Państwa do składania tekstów do tomu 47 (2023) czasopisma.

Do tomu przyjmowane będą teksty poświęcone szeroko rozumianej problematyce pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Zachęcamy do składania tekstów do działu „Artykuły”, a także innych stałych działów czasopisma: „Źródła i materiały”, „Dyskusje, polemiki, artykuły przeglądowe”, „Recenzje”, „Kronika” oraz „Informacje o nowych pozycjach w literaturze naukowej”. Prosimy wziąć pod uwagę, że łączna objętość artykułu składanego do tomu 47 (tekst, bibliografia, streszczenie w języku polskim i angielskim) może wynieść maksymalnie 35 tysięcy znaków ze spacjami.

Czekamy na Państwa teksty do 1 listopada 2022 roku.

 

W imieniu Redakcji –

Dr hab. Maksim Duszkin, prof. IS PAN
Redaktor naczelny „Acta Baltico-Slavica”

 

Acta Baltico-Slavica, vol. 47 (2023)

Dear Authors,

We have the pleasure of inviting submissions to volume 47 of Acta Baltico-Slavica, to be published in 2023.

The volume will include texts devoted to broadly understood issues of the Balto-Slavic borderland. We invite submissions to the section “Articles” as well as contributions to our other regular sections: “Sources and Materials”, “Discussions, Polemics, Review Articles”, “Reviews”, “Chronicle” and “New Publications”. Please note that articles submitted to volume 47 should not exceed 35,000 characters (including spaces) in total (text, bibliography, abstract in Polish and in English).

The deadline for submissions is 1 November 2022.

 

On behalf of the Editorial Team,

Dr hab. Maksim Duszkin, Associate Professor
Editor-in-Chief of Acta Baltico-Slavica

 

„Acta Baltico-Slavica”, т. 47 (2023)

Уважаемые авторы,

Редакция «Acta Baltico-Slavica» приглашает вас присылать ваши статьи для публикации в 47-м томе (2023 г.) журнала.

В том войдут тексты, посвященные тематике балтийско-славянского пограничья. Вы можете присылать тексты в раздел «Статьи», а также в другие постоянные разделы журнала: «Источники и материалы», «Дискуссии, полемика, обзорные статьи», «Рецензии», «Хроника» и «Информация о новых научных публикациях». Обратите внимание, что общий объем статьи, присланной для публикации в томе 47 (текст, библиография, аннотация на польском и английском языках), не может превышать 35 000 знаков с пробелами.

Набор текстов для тома 47 проводится до 1 ноября 2022 года.

 

От имени редакции –

Максим Душкин,
Главный редактор «Acta Baltico-Slavica»

 
Posted: 2022-04-29
 
More Announcements...

Vol 45 (2021): Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Stan badań i nowe perspektywy badawcze [Language and cultural contact in Europe: The current state of research and new perspectives]


Cover Page

Editor-in-Charge of the volume [Redaktor Prowadzący] 45/2021: Maksim Duszkin

Complete list of reviewers for the volume 45 [Lista recenzentów tomu 45]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The publication of Volume 45 of Acta Baltico-Slavica was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Fund for the Promotion of Culture. [Publikację tomu 45 czasopisma Acta Baltico-Slavica dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]