Acta Baltico-Slavica

Acta Baltico-Slavica is an interdisciplinary yearly journal featuring papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe in Białystok, subsequently, from 1977 to 1992 by the Ossolineum in Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Acta Baltico-Slavica publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic borderland region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal processes rather than isolated facts from national histories Research concerning borderlands was (and often still is) done from national standpoints – in Acta Baltico-Slavica, we attempt to promote studies which go beyond that perspective. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural studies scholars from all over the world. We are open to novel and unconventional subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and polemics. Beginning with Issue 39, every issue of Acta Baltico-Slavica focuses on a single research subject.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 70.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki. Od rocznika 39 tomy mają charakter monograficzny.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi: 70.

Announcements

 

Extension of deadline for submissions to Volume 45 [Przedłużenie terminu składania tekstów do tomu 45]

 

The deadline for submissions to Volume 45 is extended to 5 November 2020.

 

Termin składania tekstów do tomu 45 zostaje przedłużony do dn. 5 listopada 2020 r.

 
Posted: 2020-10-15
 

Acta Baltico-Slavica 2021

 

Acta Baltico-Slavica , vol. 45 (2021)

Language and cultural contact in Europe: The current state of research and new perspectives

The aim of this volume is to present directions of the latest research on language and cultural contact in bi- and multilingual contexts. There is a need to resume discussion on modernizing the apparatus applied in the description of borderlands and to compare results of studies on contemporary processes at intersections of different languages and cultures.

We are particularly interested in submissions involving novel approaches to issues of language and cultural contact in Europe, including new terminological and methodological proposals indicating new study areas.

We also invite submissions to our regular sections.

The deadline for submissions to volume 45 (to be made on the journal’s electronic platform) is 15 October 2020.

 

Acta Baltico-Slavica”, t. 45 (2021)

Kontakty językowe i kulturowe w Europie – stan badań i nowe perspektywy badawcze

Celem tego tomu jest przedstawienie kierunków najnowszych badań nad kontaktami językowymi i kulturowymi w warunkach bi- lub polilingwizmu. Uzasadniona jest potrzeba wznowienia dyskusji na temat unowocześnienia instrumentarium stosowanego do opisu pograniczy i skonfrontowania wyników badań nad współcześnie zachodzącymi procesami na stykach różnych języków i kultur. Interesują nas szczególnie ujęcia odznaczające się nowatorskim podejściem do problematyki opisu kontaktów językowych i międzykulturowych w Europie, przynoszące nowe propozycje terminologiczne i metodologiczne, wskazujące nowe obszary penetracji naukowej.

Zachęcamy do składania oprócz artykułów wpisujących się w główną tematykę tego tomu również materiałów i opracowań do stałych działów tematycznych czasopisma.

Termin składania tekstów do tomu 45 na platformie elektronicznej upływa 15 października 2020 r.

 
Posted: 2020-01-31
 
More Announcements...

Vol 43 (2019): Dziedzictwo językowe i kulturowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego. KONTYNUACJA ― UTRATA ― ODZYSKIWANIE [The Linguistic and Cultural Heritage of the Baltic-Slavic Borderland. Continuity – Loss – Recovery]


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 43 [Lista recenzentów tomu 43]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Piotr Styk (English/angielski)

Acta Baltico-Slavica (preparation and open access publication of a volume of the journal - project financed under contract no. 661/P-DUN/2019 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [„Acta Baltico-Slavica” (wydanie rocznika czasopisma i umieszczenie go w otwartym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 661/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]