Editorial Policies [Polityka wydawnicza]

Focus and Scope [Zakres tematyczny]

“Acta Baltico-Slavica” (yearly) is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Points awarded for publication: 14.

“Acta Baltico-Slavica” is an interdisciplinary journal publishing research on issues concerning the Balto-Slavic area. The main focus of the journal are the current and past cultural, linguistic and social phenomena. We encourage transnational research transgressing ethnocentric boundaries, and prefer studies that combine methodologies coming from various disciplines, taking advantage of the latest developments in the humanities and social sciences. “Acta Baltico-Slavica” puts emphasis on the pluralism of scientific approaches by publishing articles that inspire academic discussions.

Articles in our journal are accepted for publication only after having been accepted by two independent reviewers. The reviews are double-blind.

 

 

Czasopismo „Acta Baltico-Slavica” (rocznik) figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14. 

„Acta Baltico-Slavica” to czasopismo interdyscyplinarne, poświęcone problematyce pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Koncentruje się na historycznych i współczesnych zjawiskach i procesach kulturowych, społecznych oraz językowych. Kładzie nacisk na perspektywę transnarodową, przekraczającą etnocentryczne opisy badanych zjawisk. Preferuje artykuły łączące metody z kilku dyscyplin,wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych. Popiera pluralizm poglądów naukowych, zamieszcza artykuły inspirujące do dyskusji naukowej. Jest otwarte na teksty polemiczne. 

Artykuły są przyjmowane do publikacji po zaakceptowaniu przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzje są wykonywane w trybie double blind review.

Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

 

Section Policies [Zasady publikowania w poszczególnych działach]

Artykuły [Articles]

Oryginalne artykuły naukowe prezentujące nowe badania z zakresu tematycznego prezentowanego w danym tomie. Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

[Original papers that contain new studies on the subject being the focus of a given issue. Papers will be published in the following languages: Polish, English and Russian.]

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Źródła i materiały [Sources and Materials]

Opracowania materiałów archiwalnych, prezentacja źródeł wywołanych (materiały terenowe, badania oral history), transkrypcje tekstów dokumentujących odmiany języków używanych na pograniczu bałtycko-słowiańskim, archiwum fotograficzne (fotokopie dokumentów i ich opracowania). Zakres tematyczny zgodny z profilem czasopisma, niezależny od głównego tematu tomu. Języki publikacji: oryginalne języki źródeł oraz komentarze w języku polskim, angielskim, rosyjskim.

[Archive materials, primary sources (field research and oral histories), transcriptions of texts that document the diverse language varieties used in the Balto-Slavic region, as well as photo archives (photocopies of documents, with description). The subject area in the section will not be limited by the main subject of a given issue – the materials published must be in line only with the general profile of the journal. Materials and sources will be published in their original languages, whereas the commentary or descriptions in Polish, English or Russian.]

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Dyskusje, polemiki, artykuły przeglądowe [Discussions, Polemics, Review Articles]

Artykuły lub głosy dyskusyjne i polemiczne oraz artykuły przeglądowe. Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

[Articles or discussions and polemical views, and review articles. Languages of publication: Polish, English, Russian.]

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Recenzje [Reviews]

Recenzje książek oraz ważnych artykułów opublikowanych w innych czasopismach. Zakres tematyczny zgodny z profilem czasopisma. Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

[Reviews of books and important articles published in other journals, which correspond to the subject of our journal. Published in Polish, English and Russian.]

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Kronika [Chronicle]

Relacje z wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym, jak np. konferencje i sesje podejmujące problematykę zbieżną z profilem czasopisma. Teksty okolicznościowe (m.in. wywiady, artykuły jubileuszowe i wspomnieniowe; nekrologi) dotyczące uczonych prowadzących badania nad pograniczem bałtycko-słowiańskim. Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

[Reports from international scientific events, such as conferences and thematic sessions on issues related to the profile of the journal. Also, other texts concerning scholars who work in the field, such as interviews, tributes, notes on the occasion of anniversaries, and obituaries. Published in Polish, English and Russian.]

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Informacje o nowych pozycjach w literaturze naukowej [New Publications]

Notki bibliograficzne informujące o książkach i artykułach dotyczących tematyki pogranicza i kontaktów bałtycko-słowiańskich, które wyszły drukiem w ciągu ostatniego roku. Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

[Brief notes on new books and articles on issues concerning the Balto-Slavic region, published in the previous year. The notes will be published in Polish, English and Russian.]

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Notki o autorach publikujących w danym numerze czasopisma [Notes on the Contributors]

Zwięzłe informacje o afiliacji, zainteresowaniach badawczych i najważniejszych publikacjach autorów. Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

[Brief information regarding the affiliation, the most important publications and the research interests of the authors who contributed to a given issue of the journal. Published in Polish, English and Russian.]

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process [Procedura recenzowania]

All articles published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences are subject to a review procedure.

By submitting an article, its author agrees that the article will undergo a review procedure.

All reviews are double-blinded (i.e. the identity of the reviewer is not disclosed to the author and vice versa). The review form is available on the ISS PAS Journals Platform.

The Editorial Board performs a preliminary review within 30 days from the reception of the article. If an article is accepted by the Editorial Board, it is later sent to two external reviewers. The list of independent reviewers is available on each journal's website. The two chosen reviewers are required to submit their reviews within 60 days.

Within 7 days from the reception of the reviews, the Editorial Board will inform the author whether the article has been:

  • unconditionally accepted for publication
  • accepted but it requires some improvements, or
  • rejected.

Subsequently, the author must include the suggested improvements and submit the article to the Editorial Board within 60 days. Should the author fail to meet the required date, the article will be published in the next issue of the journal.

The final decision whether to publish the article, request improvements, or reject the article is made by the Editor-in-Chief. In instances when an article is submitted by the Journal's Editor-in-Chief, all decisions concerning the text in question will be made by the Deputy Editor or a Member of the Editorial Team.

In the event that the author does not agree with the comments given by the reviewers or the Editorial Board, the author has a right to withdraw their article; whereas the Editorial Board has a right to reject the article or send the article to a third reviewer.

 

 

Artykuły publikowane w czasopismach wydawanych przez Instytut Slawistyki PAN są recenzowane.

Przysyłając artykuł do Redakcji, autor wyraża zgodę na jego recenzowanie.

Recenzje są sporządzane na formularzu dostępnym na Platformie Czasopism IS PAN, w tzw. trybie double-blind review (autor i recenzent nie znają wzajemnie swoich danych).

Pierwszej, wstępnej oceny tekstu dokonuje Redakcja czasopisma w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania materiału. Teksty wstępnie zaakceptowane przez Redakcję są przekazywane dwóm recenzentom zewnętrznym − członkom zespołu niezależnych recenzentów wskazanym na stronie redakcyjnej czasopisma. Recenzenci dokonują oceny tekstu w ciągu 60 dni.

Po zapoznaniu się z opinią recenzentów Redakcja w ciągu 7 dni informuje autora o przyjęciu tekstu do publikacji (ewentualnie po wprowadzeniu koniecznych poprawek) bądź o jego odrzuceniu. 

Autor ma 60 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji tekstu do Redakcji. Przekroczenie terminu skutkuje przesunięciem tekstu do kolejnego numeru.

Ostateczną decyzję o zamieszczeniu artykułu, odrzuceniu lub skierowaniu do poprawy podejmuje każdorazowo Redaktor Naczelny czasopisma. W przypadku, kiedy artykuł składa Redaktor Naczelny czasopisma, wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmuje Zastępca Redatora Naczelnego lub Członek Redakcji.

Wyjątkowo, kiedy autor nie akceptuje uwag recenzentów oraz Redakcji lub kiedy Redakcja nie zgadza się z poprawkami autora, autor może wycofać tekst, Redakcja zaś może odrzucić tekst lub powołać trzeciego recenzenta.

 

Publication Frequency [Częstotliwość ukazywania się]

The journal is published annually.

[Czasopismo jest rocznikiem.]

 

Open Access Policy [Polityka swobodnego dostępu]

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

 

Nasze czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

 

Publication Ethics [Etyka wydawnicza]

The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s Code of Conduct. In case of a discovered misconduct on the author's part, such as plagiarism, falsifying data or double publication, the journal Editorial Team will call for explanation and then undertake appropriate steps by following the COPE flowcharts. This may eventually include notification of authorities at the author's institution, withdrawal of the article in question and exclusion of any further submissions by the same author from being processed by the journal.

 

Nasze czasopismo jest członkiem Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE) i stawia sobie za cel działanie w zgodzie z Kodeksem Postępowania. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

 

Authorship [Autorstwo]

Authorship credit should be based on: substantial contributions to conception or analysis and interpretation of data; drafting the manuscript or revising it critically for important intellectual content; and final approval of the version to be published.

“Ghostwriting” and “guest authorship”

The following authorship problems should be prevented before submitting a paper: “ghostwriting” and “guest authorship”. “Ghostwriting” refers to a case when a person who made substantial contributions to a publication is not credited as an author or, in the case of purely technical support insufficient for authorship, the person is not acknowledged in a publication. “Guest authorship” is the opposite situation, when a person appears in the publication as an author despite insignificant contribution or even absence from the scientific process.

Contributorship

In case of more than one author contributing to the research, individual contributions (substantial, not percentage) of each author must be specified in the manuscript (e.g. “Particular authors’ contribution: DF is responsible for the ideas in the research; BK collected the examples. Both authors participated in drafting the manuscript”; or: “The following declarations about the particular authors’ contributions to the research have been made: concept of the study: first author; data analyses: second author; writing the manuscript: first and second author”). This information will be published in the article.

Changes in authorship

In accordance with the COPE guidelines, any changes in authorship require written consent of all authors sent individually via direct email to the Editor-in-Chief. Each of them must issue a statement on the acceptance of the proposed changes in the authorship of submitted manuscripts or published articles. The corresponding author takes responsibility for providing clear reason for the change(s) and should coordinate interaction between the authors and the Editor-in-Chief. If no satisfactory agreement can be reached among the authors, they must contact their parent institution(s) for a final decision; the editors take no responsibility to resolve such disagreements. If a change in authorship pertains to an already published paper, it will be executed by publishing a correction article.

 

Za autora artykułu uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany.

„Autorzy widma” (ghostwriting) i „autorstwo gościnne” (guest authorship)

Przed zgłoszeniem artykułu należy wyeliminować zagrożenie dwoma rodzajami naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminami ghostwriting i guest authorship. Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub wręcz żaden.

Współautorstwo

Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z autorów (np. „Wkład poszczególnych autorów: DF odpowiada za koncepcję badań; BK zgromadziła dane. Obie autorki współtworzyły pierwotny tekst artykułu”; lub też: „Poszczególni autorzy złożyli następujące deklaracje odnośnie do swojego udziału w procesie badawczym: koncepcja badań: pierwsza autorka; analiza danych: drugi autor; tworzenie tekstu: pierwsza autorka i drugi autor”). Informacje te zostaną zamieszczone w opublikowanym tekście.

Zmiany informacji o autorstwie

Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji lub wydanego już artykułu musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji między autorami a redaktorem naczelnym spada na autora-korespondenta. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.

 

Competing Interests [Konflikt interesów]

A conflict of interest exists when an author (or the author’s institution), reviewer, or editor has financial or personal relationships that inappropriately influence his or her actions. Such relationships are also known as dual commitments, competing interests, or competing loyalties. These range from those with negligible potential to those with great potential to influence scientific judgment. Competing interests may exist regardless of whether an individual is aware of it. Financial relationships, such as employment, consultancies, honoraria, paid expert opinions are the most easily identifiable conflicts of interest and ones most likely to undermine the credibility of the journal, the authors, and science itself. However, conflicts may occur for other reasons, such as personal relationships, academic competition, and political and intellectual passion.

If any conflict of interest exists, it is obligatory that each author (step 3 of the submission process) and reviewer (review step 3) declare it.

 

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Potencjalny jego wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy.

Najoczywistsze przykłady konfliktu interesów związane są z relacjami ekonomicznymi, takimi jak zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzeń, dokonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz. Sytuacje tego rodzaju niosą także ze sobą największe ryzyko podważenia wiarygodności czasopisma, autorów, a nawet badań naukowych. Do źródeł konfliktu interesów mogą jednak zaliczać się także relacje osobiste czy współzawodnictwo naukowe, polityczne lub intelektualne namiętności itp.

Każdy autor oraz recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Redakcji (autorzy: etap 3. procesu składania pracy; recenzenci: krok 3. na stronie z formularzem recenzji).

 

Corrections, Retractions, and Commenting [Poprawki, wycofywanie treści i komentarze]

In general, the journal publishes corrections, retractions, and expressions of concern by following the COPE guidelines.

Corrections

Minor corrections (clarifications) will be possible through comments posted by the editors to the online version of the article. Major corrections will be published via correction article, fully indexed and linked to the original paper. Major corrections cover errors that significantly affect the understanding of the original article.

Commenting

Readers may also post comments. Editors reserve the right to remove a comment if its content is inconsistent with generally accepted ethical principles.

 

Przy publikacji poprawek i zastrzeżeń oraz wycofywaniu opublikowanych treści nasze czasopismo z zasady kieruje się wytycznymi COPE.

Poprawki

Drobne poprawki (wyjaśnienia) wprowadzane są w formie komentarzy Redakcji do opublikowanego artykułu. Znaczące poprawki przybierają formę nowego artykułu zawierającego korektę, który – będąc powiązany z pierwotnym artykułem – uzyskuje jednak osobny opis bibliograficzny.

Za znaczące uznaje się te poprawki, które korygują istotne błędy mające wpływ na odbiór pierwotnego artykułu.

Komentarze

Możliwość dodawania komentarzy mają także czytelnicy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania wszelkich komentarzy, których treść stoi w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami etyki.

 

Confidentiality [Poufność danych]

Editors and reviewers are requested to treat submissions in strict confidence.

 

Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do Redakcji pracami.

 

Author Self-Archiving [Samodzielna archiwizacja prac przez autorów]

Authors are permitted to post the publisher's version of their work online (e.g. in institutional repositories or on their website) after its initial publication in this journal.

Verify the policy at SHERPA/RoMEO.

 

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.

Zweryfikuj w serwisie SHERPA/RoMEO.

 

Archiving [Archiwizacja]

The copies of published articles are deposited to the Library of Science (maintained by the Centre for Open Science) and to the Digital Repository of the National Library of Poland.

 

Kopie opublikowanych prac przekazywane są do Biblioteki Nauki (prowadzonej przez Centrum Otwartej Nauki) oraz Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej.

 

Transliteration [Transliteracja]

Authors are asked to transliterate non-Latin scripts into English in accordance with the Romanization Tables of the Library of Congress: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

Below you will find a list of direct links to Romanization Tables for Slavic scripts:

 

Na Platformie zastosowano angielską transliterację alfabetów niełacińskich według norm przyjętych przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie (the Library of Congress): http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

Poniżej bezpośrednie linki do tablic transliteracyjnych alfabetów słowiańskich: