Announcements

Acta Baltico-Slavica 2023

 

„Acta Baltico-Slavica”, t. 47 (2023)

Szanowne Autorki,
Szanowni Autorzy,

Redakcja „Acta Baltico-Slavica” ma przyjemność zaprosić Państwa do składania tekstów do tomu 47 (2023) czasopisma.

Do tomu przyjmowane będą teksty poświęcone szeroko rozumianej problematyce pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Zachęcamy do składania tekstów do działu „Artykuły”, a także innych stałych działów czasopisma: „Źródła i materiały”, „Dyskusje, polemiki, artykuły przeglądowe”, „Recenzje”, „Kronika” oraz „Informacje o nowych pozycjach w literaturze naukowej”. Prosimy wziąć pod uwagę, że łączna objętość artykułu składanego do tomu 47 (tekst, bibliografia, streszczenie w języku polskim i angielskim) może wynieść maksymalnie 35 tysięcy znaków ze spacjami.

Czekamy na Państwa teksty do 1 listopada 2022 roku.

 

W imieniu Redakcji –

Dr hab. Maksim Duszkin, prof. IS PAN
Redaktor naczelny „Acta Baltico-Slavica”

 

Acta Baltico-Slavica, vol. 47 (2023)

Dear Authors,

We have the pleasure of inviting submissions to volume 47 of Acta Baltico-Slavica, to be published in 2023.

The volume will include texts devoted to broadly understood issues of the Balto-Slavic borderland. We invite submissions to the section “Articles” as well as contributions to our other regular sections: “Sources and Materials”, “Discussions, Polemics, Review Articles”, “Reviews”, “Chronicle” and “New Publications”. Please note that articles submitted to volume 47 should not exceed 35,000 characters (including spaces) in total (text, bibliography, abstract in Polish and in English).

The deadline for submissions is 1 November 2022.

 

On behalf of the Editorial Team,

Dr hab. Maksim Duszkin, Associate Professor
Editor-in-Chief of Acta Baltico-Slavica

 

„Acta Baltico-Slavica”, т. 47 (2023)

Уважаемые авторы,

Редакция «Acta Baltico-Slavica» приглашает вас присылать ваши статьи для публикации в 47-м томе (2023 г.) журнала.

В том войдут тексты, посвященные тематике балтийско-славянского пограничья. Вы можете присылать тексты в раздел «Статьи», а также в другие постоянные разделы журнала: «Источники и материалы», «Дискуссии, полемика, обзорные статьи», «Рецензии», «Хроника» и «Информация о новых научных публикациях». Обратите внимание, что общий объем статьи, присланной для публикации в томе 47 (текст, библиография, аннотация на польском и английском языках), не может превышать 35 000 знаков с пробелами.

Набор текстов для тома 47 проводится до 1 ноября 2022 года.

 

От имени редакции –

Максим Душкин,
Главный редактор «Acta Baltico-Slavica»

 
Posted: 2022-04-29
 
1 - 1 of 1 Items