Announcements

Acta Baltico-Slavica, Vol. 43, 2019

 

Language and culture heritage in the circumstances of the Baltic and Slavic borderland

CONTINUATION – LOSS – RECOVERING 

The next volume of Acta Baltico-Slavica will deal with issues connected with the maintenance or loss of language and culture heritage in the circumstances of the Baltic and Slavic borderland. The major topics covered will include intergenerational transmission of language and culture in the situation of bilingualism or multilingualism, as well as in the context of mixing and transforming languages in contact. Authors are encouraged to reflect on still inadequately studied processes of deterioration, lack of competence, and as a result broken continuity of heritage language in multigenerational families in the borderland. It is also worthwhile to take into consideration diverse motivations that make a young generation want to regain their lost native language (i.e., merging the discontinued heritage). The volume will also focus on general linguistics issues, as well as on the sphere of glottodidactics, with particular emphasis on research on different factors (Inter alia, the role of contemporary media, influence of texts of culture) that can motivate to study the lost language of ancestors and enhance the need to recover closer contact with one’s cultural heritage.

Apart from articles that represent the main focus of Volume 43, the editors encourage also the submission of materials to regular thematic sections of the periodical. 

The deadline for all papers to Volume 43, via online submission system, is July 31, 2018.

 

Dziedzictwo językowe i kulturowe w warunkach pogranicza bałtycko-słowiańskiego

KONTYNUACJA – UTRATA – ODZYSKIWANIE

W kolejnej edycji czasopisma „Acta Baltico-Slavica” proponujemy podjęcie problematyki zachowania bądź utraty dziedzictwa językowego i kulturowego w warunkach pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Nadrzędnym wątkiem tematycznym tomu 43 będą zagadnienia związane z międzypokoleniowym przekazywaniem języka i kultury w sytuacji dwujęzyczności czy wielojęzyczności, w kontekście mieszania się i przetwarzania języków pozostających w kontakcie. Zachęcamy do podjęcia refleksji nad wciąż słabo zbadanymi procesami ubożenia, utraty kompetencji, a w konsekwencji przerwania ciągłości przekazu języka przodków (heritage language) w rodzinach wielopokoleniowych na pograniczu. Warto także prześledzić różne motywacje, które z kolei skłaniają młode pokolenie do odzyskiwania utraconego języka ojczystego (scalanie przerwanego dziedzictwa). W problematykę tego tomu wpisują się zarówno zagadnienia lingwistyczne, jak i z obszaru glottodydaktyki, a zwłaszcza badania nad różnymi czynnikami (w tym rolą nowoczesnych mediów, oddziaływaniem tekstów kultury), które mogą motywować do podjęcia nauki utraconego języka przodków i odzyskiwania potrzeby obcowania z dziedzictwem kulturowym.           

Zachęcamy do składania oprócz artykułów wpisujących się w główną tematykę tego tomu również materiałów do stałych działów tematycznych czasopisma.

Termin składania tekstów do tomu 43 na platformie elektronicznej upływa 31 lipca 2018 r.
 
Posted: 2018-01-27
 
1 - 1 of 1 Items