Announcements

Acta Baltico-Slavica 2021

 

Acta Baltico-Slavica , vol. 45 (2021)

Language and cultural contact in Europe: The current state of research and new perspectives

The aim of this volume is to present directions of the latest research on language and cultural contact in bi- and multilingual contexts. There is a need to resume discussion on modernizing the apparatus applied in the description of borderlands and to compare results of studies on contemporary processes at intersections of different languages and cultures.

We are particularly interested in submissions involving novel approaches to issues of language and cultural contact in Europe, including new terminological and methodological proposals indicating new study areas.

We also invite submissions to our regular sections.

The deadline for submissions to volume 45 (to be made on the journal’s electronic platform) is 15 October 2020.

 

Acta Baltico-Slavica”, t. 45 (2021)

Kontakty językowe i kulturowe w Europie – stan badań i nowe perspektywy badawcze

Celem tego tomu jest przedstawienie kierunków najnowszych badań nad kontaktami językowymi i kulturowymi w warunkach bi- lub polilingwizmu. Uzasadniona jest potrzeba wznowienia dyskusji na temat unowocześnienia instrumentarium stosowanego do opisu pograniczy i skonfrontowania wyników badań nad współcześnie zachodzącymi procesami na stykach różnych języków i kultur. Interesują nas szczególnie ujęcia odznaczające się nowatorskim podejściem do problematyki opisu kontaktów językowych i międzykulturowych w Europie, przynoszące nowe propozycje terminologiczne i metodologiczne, wskazujące nowe obszary penetracji naukowej.

Zachęcamy do składania oprócz artykułów wpisujących się w główną tematykę tego tomu również materiałów i opracowań do stałych działów tematycznych czasopisma.

Termin składania tekstów do tomu 45 na platformie elektronicznej upływa 15 października 2020 r.

 
Posted: 2020-01-31
 
1 - 1 of 1 Items