Announcements

Acta Baltico-Slavica, Vol. 44, 2020

 

Languages of the Baltic–Slavic borderlands at the turn of the twenty-first century

Texts – varieties – styles – discourses

Volume 44 of Acta Baltico-Slavica will be devoted to broadly understood reflection on the current state of and the latest developments in the languages of the Baltic–Slavic borderlands. The main topic in focus is new language phenomena which are apparent in different types of oral and written texts, and which reflect geographical, environmental and communicative diversity of the languages in question. The issues under consideration include both minimal (sayings and phrasemes) and larger texts, as well as various discourses. We also invite submissions concerning textual genres and forms of textuality addressed to various recipients in cyberspace (blogs, tweets, comments), as well hypertexts which function on different principles than linear communication. As viewed by Canadian anthropologist and media scholar Christian Vandendorpe, interactive mode has brought a radical change in contact with text (Du papyrus à l'hypertexte, 1999; Od papirusu do hipertekstu, 2008; From Papyrus to Hypertext, 2009).

We also invite submissions to our regular columns.

The deadline for submissions to volume 44 (to be made on the journal’s electronic platform) is 15 October 2019.

 

Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku

Teksty – odmiany – style – dyskursy

W kolejnej 44. już edycji czasopisma „Acta Baltico-Slavica” proponujemy podjęcie szeroko rozumianej refleksji nad stanem współczesnym i najnowszymi przemianami języków pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Nadrzędnym wątkiem tematycznym tego tomu są nowe zjawiska językowe ujawniające się w różnego typu tekstach, pisanych i mówionych, ilustrujących terytorialne, środowiskowe i komunikacyjne zróżnicowanie języków z interesującego nas obszaru pogranicza. W problematykę tomu 44. wpisują się zarówno rozważania nad tekstami minimalnymi (typu powiedzonka, frazemy), jak i tekstami rozbudowanymi oraz różnymi dyskursami. Zachęcamy także do podjęcia analizy gatunków tekstów i form tekstualności kierowanych do odbiorców w cyberprzestrzeni, blogów, tweetów, komentarzy, a także hipertekstów, funkcjonujących na odmiennych zasadach niż przekazy linearne. Interaktywność – zdaniem kanadyjskiego antropologa i medioznawcy Christiana Vandendorpe’a – stanowi radykalne novum w dziedzinie kontaktu z tekstem (por. Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 2008).

Zachęcamy do składania oprócz artykułów wpisujących się w główną tematykę tego tomu również materiałów do stałych działów tematycznych czasopisma.

Termin składania tekstów do tomu 44 na platformie elektronicznej upływa 15 października 2019 r.

 
Posted: 2019-02-11
 
1 - 1 of 1 Items