DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2017.006

Пра традыцыі Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, „Kresy Wschodnie” і ролю Польшчы і палякаў у гісторыі беларусаў і літоўцаў

Аляксандр [Aliaksandr] Смалянчук [Smalianchuk]

Abstract


About the tradition of the Grand Duchy of Lithuania, the Polish‑Lithuanian Commonwealth, “Kresy Wschodnie” and the role of Poland and Poles in the history of Belarusians and Lithuanians

Several prominent historians and researchers of historical memory from Poland, Lithuania and Belarus have focused on some questions concerning traditions of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth, as well as the role of the close neighbors in the history of Poles, Lithuanians, and Belarusians. This insight give us an idea about the main directions of historical research in these countries for which the history of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish‑Lithuanian Commonwealth is a common heritage. This also allows us to understand the level of public and political interest in this problem, and reveal important trends in the historical memory of these three countries.

 

O tradycjach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej, „Kresach Wschodnich” oraz roli Polski i Polaków w historii Białorusinów i Litwinów

Znani historycy i badacze problematyki pamięci z Polski, Litwy oraz Białorusi odpowiedzieli na pytania dotyczące tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Rzeczypospolitej, a także roli bliskich sąsiadów w historii Polaków, Litwinów i Białorusinów. Odpowiedzi pokazują, jakie są podstawowe kierunki badań historycznych w krajach, dla których historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej stanowi wspólne dziedzictwo, pozwalają zrozumieć, jaki jest poziom społecznego oraz politycznego zainteresowania tą problematyką, oraz ujawniają ważne tendencje związane z pamięcią historyczną tych trzech państw.


Keywords


traditions of the Grand Duchy of Lithuania; history; political history; Poland; Lithuania; Belarus

References


Augustyniak, U. (2008). Historia Polski 1572–1795. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bardach, J. (1970). Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVII w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bardach, J. (1988). O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX–XX wieku. W J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie (ss. 191–246). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bardach, J. (1999a). Statuty litewskie a prawo rzymskie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bardach, J. (1999b). Wieloszczeblowa świadomość narodowa na ziemiach litewsko-ruskich Rzeczypospolitej w XVII–XX wieku. W J. Jurkiewicz (Red.), Krajowość – tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu 11–12 maja 1998 (ss. 11–34). Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Bardach, J. (2001). Konstytucja 3 Maja i Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów [wprowadzenie naukowe]. W J. Bardach, Konstytucja 3 Maja 1791 r. (ss. 5–50). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Błaszczyk, G. (1998). Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności: T. 1. Trudne początki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Fajnhauz, D. (1999). 1863: Litwa i Białoruś. Warszawa: Neriton.

Kot, S. (1938). Świadomość narodowa w Polsce wieku XV–XVIII. Kwartalnik Historyczny, 52(1).

Łowmiański, H. (1999). Polityka Jagiellonów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Markiewicz, M. (2004). Historia Polski 1492–1795. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Michalski, J. (1986). Zagadnienie unii polsko-litewskiej w czasach panowania Stanisława Augusta. Zapiski Historyczne, 51(1), 97–131.

Slezkine, Y. (2006). Wiek żydów. Warszawa: Nadir Media Lazar.

Topolski, J. (1994). Polska w czasach nowożytnych: Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501–1795). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zajączkowski, S. (1958). W sprawie badań nad dziejami stosunków polsko-litewskich za Jagiellonów. W Studia historica w 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego (ss. 199–217). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zakrzewski, A. B. (2013). Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.): Prawo – ustrój – społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo „Campidoglio”.
Copyright (c) 2017 Aliaksandr Smalianchuk

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/