DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2017.010

Mačiulis, D., & Staliūnas, D., "Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga – 1940 m.)", Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. Santrauka angl. – Bibliogr., s. 297–315, ir išnašose. – Asmenvardžių rodyklė: s. 319–322. Tiražas: 400 egz. ISBN 978-9955-847-97-7

Małgorzata Kasner

Abstract


Mačiulis, D., & Staliūnas, D., Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga – 1940 m.) [Vilnius – The capital of Lithuania: A problem in the project of the national state (late 19th century – 1940)], Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. Santrauka angl. – Bibliogr., s. 297–315, ir išnašose. – Asmenvardžių rodyklė: s. 319–322. Tiražas: 400 egz. ISBN 978-9955-847-97-7

This paper is a review of the latest research work of two Lithuanian historians, Dangiras Mačiulis and Darius Staliūnas (Lithuanian Institute of History, Vilnius), entitled “Vilnius - the capital of Lithuania: A problem in the project of the national state (late 19th century – 1940)”. The authors in their work analyse the emergence, evolution and implementation of the idea of Vilnius as the capital of modern Lithuanian state at the turn of the 20th century until 1940. The monograph is based on valuable material from the archives, bibliographic sources and interesting iconography. With particular regard to the Lithuanian national project, describing and explaining the strategies of the symbolic appropriation of Vilnius and the question of Vilnius’ Lithuanisation, Mačiulis and Staliūnas first of all focus on the Lithuanian case in as much detail as possible. Here in the reviewed work we do not find such detailed analysis of Polish, Jewish, Belarusian or Russian attitudes towards the Vilnius question. Of course this does not detract from the importance of this inspiring book which is as a valuable academic publication and useful source for further research.

 

Mačiulis, D., & Staliūnas, D., Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga – 1940 m.), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. Santrauka angl. – Bibliogr., s. 297–315, ir išnašose. – Asmenvardžių rodyklė: s. 319–322. Tiražas: 400 egz. ISBN 978-9955-847-97-7

Poniższy artykuł jest recenzją najnowszej pracy autorstwa litewskich historyków z Instytutu Historii Litwy (Wilno): Dangirasa Mačiulisa i Dariusa Staliūnasa. Autorzy poddają w niej wnikliwej analizie ideę Wilna jako stolicy litewskiego państwa narodowego: jej narodziny, rozwój i masowe upowszechnienie w okresie od końca XIX w. do roku 1940. W monografii wykorzystano bogate materiały archiwalne, źródła bibliograficzne oraz interesującą ikonografię. D. Mačiulis i D. Staliūnas skoncentrowali się na jak najdokładniejszym opisie projektu litewskiego państwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii symbolicznego zawłaszczenia Wilna oraz procesu jego lituanizacji. Właśnie z tego powodu nie znajdziemy w omawianej pracy równie szczegółowej analizy stanowiska polskiego, żydowskiego, białoruskiego czy rosyjskiego. Oczywiście nie umniejsza to wartości tej interesującej i inspirującej książki, która jest cenną publikacją akademicką oraz użytecznym źródłem do prowadzenia dalszych badań naukowych.


Keywords


Vilnius, late 19th century – 1940; Lithuanian nationalism; modern Lithuania; Lithuanian national identity; Polish-Lithuanian relations

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Baranowski, H. (1996). Bibliografia Wilna: T. 1. Uniwersytet Wileński. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Baranowski, H. (2000). Bibliografia Wilna: T. 2. Miasto. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Buchowski, K. (1999). Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918–1940. Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Buchowski, K. (2006). Litwomani i polonizatorzy: Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku. Białystok: Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku.

Bujnicki, T. (2009). W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie. Warszawa: DiG.

Kairiūkštytė, N. (2001). Vilniaus vadavimo sąjunga, 1925-04-26–1938-11-25: Istorinė apybraiža. Vilnius: Valstybės žinios.

Lapinskienė, A. (2008). Vilniaus lietuvių literatūra, 1920–1940. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Łossowski, P. (1982). Litwa a sprawy polskie 1939–1940. Warszawa: PWN.

Łossowski, P. (1996). Stosunki polsko-litewskie 1918–1920. Warszawa: Książka i Wiedza.

Łossowski, P. (1997). Stosunki polsko-litewskie 1921–1939. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Mačiulis, D., & Staliūnas, D. (2015a). Lithuanian nationalism and the Vilnius question, 1883–1940. Marburg: Herder-Institut.

Mačiulis, D., & Staliūnas, D. (2015b). Vilnius – Lietuvos sostinė: Problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga – 1940 m.). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla.

Mačiulis, D., Petrauskas, R., & Staliūnas, D. (2012). Kas laimėjo Žalgirio mūšį?: Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje. Vilnius: Mintis.

Makowski, B. (1986). Litwini w Polsce, 1920–1939. Warszawa: PWN.

Miknys, R. (1997). Vilnius and the problem of modern Lithuanian statehood in the early twentieth century. Lithuanian Historical Studies, 2, 108–120.

Nikžentaitis, A. (Red.). (2013). Atminties daugiasluoksniškumas: Miestas-valstybė-regionas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla.

Ochmański, J. (1965). Litewski ruch narodowo-kulturalny w XIX w. (do 1890 r.). Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe.

Pukszto, A. (2006). Między stołecznością a partykularyzmem: Wielonarodowościowe Wilno w latach 1915–1920. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne – Wydawnictwo Adam Marszałek.

Smith, A. D. (2007). Nacjonalizm: Teoria, historia, ideologia (E. Chomicka, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Weeks, T. (2015). Vilnius between nations 1795–2000. Illinois: Northern Illinois University Press/DeKalb, II.
Copyright (c) 2017 Małgorzata Kasner

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/