Acta Baltico-Slavica

“Acta Baltico-Slavica” is an interdisciplinary journal, which prints papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe, subsequently, from 1977 to 1992 by Ossolineum, Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.

“Acta Baltico-Slavica” publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal phenomena, rather than isolated facts from a given nation's history. In the past, many researchers approached these issues from the point of view of their given nations – in “Acta Baltico-Slavica”, we attempt to promote studies which escape this bias. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural experts from all over the world. We are open to novel subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and disputes.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

Beginning with Issue 39, every issue of “Acta Baltico-Slavica” will focus on one single research subject.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Od numeru 39 tomy czasopisma będą miały charakter monograficzny.

Announcements

 

Acta Baltico-Slavica, Vol. 43, 2019

 

Language and culture heritage in the circumstances of the Baltic and Slavic borderland

CONTINUATION – LOSS – RECOVERING 

The next volume of Acta Baltico-Slavica will deal with issues connected with the maintenance or loss of language and culture heritage in the circumstances of the Baltic and Slavic borderland. The major topics covered will include intergenerational transmission of language and culture in the situation of bilingualism or multilingualism, as well as in the context of mixing and transforming languages in contact. Authors are encouraged to reflect on still inadequately studied processes of deterioration, lack of competence, and as a result broken continuity of heritage language in multigenerational families in the borderland. It is also worthwhile to take into consideration diverse motivations that make a young generation want to regain their lost native language (i.e., merging the discontinued heritage). The volume will also focus on general linguistics issues, as well as on the sphere of glottodidactics, with particular emphasis on research on different factors (Inter alia, the role of contemporary media, influence of texts of culture) that can motivate to study the lost language of ancestors and enhance the need to recover closer contact with one’s cultural heritage.

Apart from articles that represent the main focus of Volume 43, the editors encourage also the submission of materials to regular thematic sections of the periodical. 

The deadline for all papers to Volume 43, via online submission system, is July 31, 2018.

 

Dziedzictwo językowe i kulturowe w warunkach pogranicza bałtycko-słowiańskiego

KONTYNUACJA – UTRATA – ODZYSKIWANIE

W kolejnej edycji czasopisma „Acta Baltico-Slavica” proponujemy podjęcie problematyki zachowania bądź utraty dziedzictwa językowego i kulturowego w warunkach pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Nadrzędnym wątkiem tematycznym tomu 43 będą zagadnienia związane z międzypokoleniowym przekazywaniem języka i kultury w sytuacji dwujęzyczności czy wielojęzyczności, w kontekście mieszania się i przetwarzania języków pozostających w kontakcie. Zachęcamy do podjęcia refleksji nad wciąż słabo zbadanymi procesami ubożenia, utraty kompetencji, a w konsekwencji przerwania ciągłości przekazu języka przodków (heritage language) w rodzinach wielopokoleniowych na pograniczu. Warto także prześledzić różne motywacje, które z kolei skłaniają młode pokolenie do odzyskiwania utraconego języka ojczystego (scalanie przerwanego dziedzictwa). W problematykę tego tomu wpisują się zarówno zagadnienia lingwistyczne, jak i z obszaru glottodydaktyki, a zwłaszcza badania nad różnymi czynnikami (w tym rolą nowoczesnych mediów, oddziaływaniem tekstów kultury), które mogą motywować do podjęcia nauki utraconego języka przodków i odzyskiwania potrzeby obcowania z dziedzictwem kulturowym.           

Zachęcamy do składania oprócz artykułów wpisujących się w główną tematykę tego tomu również materiałów do stałych działów tematycznych czasopisma.

Termin składania tekstów do tomu 43 na platformie elektronicznej upływa 31 lipca 2018 r.
 
Posted: 2018-01-27
 
More Announcements...

Vol 41 (2017): Polska – Litwa – Białoruś. Historia, która dzieli i łączy [Poland – Lithuania – Belarus: History which Divides and Unites]


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 41 [Lista recenzentów tomu 41]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Galina Kutyriowa-Czubala (Russian/rosyjski); Jacek Serwański (English/angielski)

Project (“Acta Baltico-Slavica – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Acta Baltico-Slavica – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]