Vol 43 (2019)

Dziedzictwo językowe i kulturowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego. KONTYNUACJA ― UTRATA ― ODZYSKIWANIE [The Linguistic and Cultural Heritage of the Baltic-Slavic Borderland. Continuity – Loss – Recovery]


Cover Page

Editors-in-Charge of the volume [Redaktorzy Prowadzący] 43/2019: Zofia Sawaniewska-Mochowa, Maksim Duszkin

Complete list of reviewers for the volume 43 [Lista recenzentów tomu 43]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Piotr Styk (English/angielski)

Acta Baltico-Slavica (preparation and open access publication of a volume of the journal - project financed under contract no. 661/P-DUN/2019 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [„Acta Baltico-Slavica” (wydanie rocznika czasopisma i umieszczenie go w otwartym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 661/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]