Vol 40 (2016)

Pogranicze bałtycko-słowiańskie w aspekcie leksykalnym i leksykograficznym


Cover Page

Editors-in-Charge of the volume [Redaktorki Prowadzące] 40/2016: Zofia Sawaniewska-Mochowa, Anna Zielińska

Complete list of reviewers for the volume 40 [Lista recenzentów tomu 40]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Galina Kutyriowa-Czubala (Russian/rosyjski); Jacek Serwański (English/angielski)

Project (“Acta Baltico-Slavica – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 688/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Acta Baltico-Slavica – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]