Vol 41 (2017)

Polska – Litwa – Białoruś. Historia, która dzieli i łączy [Poland – Lithuania – Belarus: History which Divides and Unites]


Cover Page

Editor-in-Charge of the volume [Redaktor Prowadzący] 41/2017: Aleksandr Smalianczuk

Complete list of reviewers for the volume 41 [Lista recenzentów tomu 41]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Galina Kutyriowa-Czubala (Russian/rosyjski); Jacek Serwański (English/angielski)

Project (“Acta Baltico-Slavica – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Acta Baltico-Slavica – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]