Adeptus

Adeptus is an interdisciplinary peer-reviewed journal devoted to the critical study of Slavic cultures and languages, both past and present. It publishes material that contributes to a better understanding of contemporary Slavic cultures and is based on the anthropological and linguistic research, as well as translations of relevant texts in the field and interviews with distinguished scholars. Adeptus also publishes thematic special issues. The principal purpose of the journal is to encourage dialogue among young researchers interested in the subject matter addressed by Adeptus. Seeking contributions primarily from young academics makes Adeptus unique among other journals.

The journal is published in open access and is indexed in multiple databases, including: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus), CEEOL, DOAJ, EBSCO and ProQuest. Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 20.

 

„Adeptus” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, publikujące recenzowane artykuły poświęcone kluczowym zagadnieniom w badaniach nad kulturami i językami Słowian w przeszłości i obecnie. Publikujemy materiały sprzyjające zrozumieniu współczesnego stanu kultur słowiańskich, oparte na badaniach antropologicznych i językoznawczych, jak również przekłady i wywiady. „Adeptus” ukazuje się także w formie specjalnych numerów tematycznych. Podstawowym celem czasopisma jest zachęta do dialogu pomiędzy młodymi badaczami, zainteresowanymi tematami poruszanymi przez czasopismo. Publikowanie przede wszystkim prac młodych naukowców stanowi o wyjątkowości „Adeptusa”.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie. Jest indeksowane m.in. w Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus), CEEOL, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO i ProQuest. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi: 20.

Announcements

 

Incoming issues of “Adeptus” [Nadchodzące zeszyty „Adeptusa”]

 

We would like to announce themes of the incoming issues of “Adeptus”:

  • no. 16 (2/2020): Humanities and the digital revolution – please send your papers by the end of January 2020.
  • no. 17 (1/2021): Geniuses, aliens and dinosaurs. Unobvious associations between the sciences and the humanities – please send your papers by the end of December 2020. Publication in partnership with the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Karel Čapek Center for Values in Science and Technology and Zdeněk Burian Museum in Štramberk.

 

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery „Adeptusa” będą obejmowały tematy:

  • numer 16 (2/2020): Humanistyka a rewolucja cyfrowa – prosimy o przysyłanie tekstów do końca stycznia 2020.
  • numer 17 (1/2021): Geniusze, kosmici i dinozaury. Nieoczywiste związki nauk ścisłych i humanistycznych – prosimy o przysyłanie tekstów do końca grudnia 2020. Publikacja pod patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Badań nad Wartościami w Nauce i Technice im. Karela Čapka i Muzeum Zdeňka Buriana w Štramberku.
 
Posted: 2018-10-11
 
More Announcements...

No 16 (2020): Humanistyka a rewolucja cyfrowa [Humanities and the digital revolution]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 16 [Lista recenzentów numeru 16]

Editors in Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący] 16/2020: Karolina Ćwiek-Rogalska, Maciej Mętrak

Idea of the issue [Pomysł numeru]: Jakub Banasiak