Adeptus

Adeptus is an interdisciplinary peer-reviewed journal devoted to the critical study of Slavic cultures and languages, both past and present. It publishes material that contributes to a better understanding of contemporary Slavic cultures and is based on the anthropological and linguistic research, as well as translations of relevant texts in the field and interviews with distinguished scholars. Adeptus also publishes thematic special issues. The principal purpose of the journal is to encourage dialogue among young researchers interested in the subject matter addressed by Adeptus. Seeking contributions primarily from young academics makes Adeptus unique among other journals.

The journal is published in open access and is indexed in multiple databases, including: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus), CEEOL, DOAJ, EBSCO and ProQuest. Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 40.

 

„Adeptus” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, publikujące recenzowane artykuły poświęcone kluczowym zagadnieniom w badaniach nad kulturami i językami Słowian w przeszłości i obecnie. Publikujemy materiały sprzyjające zrozumieniu współczesnego stanu kultur słowiańskich, oparte na badaniach antropologicznych i językoznawczych, jak również przekłady i wywiady. „Adeptus” ukazuje się także w formie specjalnych numerów tematycznych. Podstawowym celem czasopisma jest zachęta do dialogu pomiędzy młodymi badaczami, zainteresowanymi tematami poruszanymi przez czasopismo. Publikowanie przede wszystkim prac młodych naukowców stanowi o wyjątkowości „Adeptusa”.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie. Jest indeksowane m.in. w Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus), CEEOL, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO i ProQuest. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi: 40.

Announcements

 

Incoming issues of “Adeptus” [Nadchodzące zeszyty „Adeptusa”]

 

We would like to announce themes of the incoming issues of Adeptus:

no. 18 (2/2021): Closely Watched Biographies – Call for Papers is closed.
Publication in partnership with the KARTA Center Foundation and Czech Literary Bibliography (Institute of Czech Literature, CAS).

no. 19 (1/2022): Minority identities: maintenance, transmission and revitalization – Please send your papers by January 15th 2022.

 

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery „Adeptusa” będą obejmowały tematy:

numer 18 (2/2021): Biografie pod specjalnym nadzorem – Nabór tekstów zamknięty.
Publikacja pod patronatem Fundacji Ośrodka KARTA i Czeskiej Bibliografii Literackiej (Instytut Literatury Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk).

numer 19 (1/2022): Mniejszościowe tożsamości: podtrzymywanie, przekaz i rewitalizacja – Nabór tekstów do 15 styczna 2022.

 
Posted: 2018-10-11
 
More Announcements...

No 17 (2021): Geniusze, kosmici i dinozaury [Geniuses, Aliens and Dinosaurs]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 17 [Lista recenzentów numeru 17]

Concept of the issue [Pomysł numeru]: Karolina Ćwiek-Rogalska, Maciej Mętrak

Publication in partnership with the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, the Karel Čapek Center for Values in Science and Technology, and Zdeněk Burian Museum in Štramberk. [Publikacja pod patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Badań nad Wartościami w Nauce i Technice im. Karela Čapka i Muzeum Zdeňka Buriana w Štramberku.]