Announcements

Adeptus no. 15/2020 Call for Papers: Hate speech and symbolic violence in East Central Europe of the 21st century [Mowa nienawiści i przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku]

 

The basic premise of the planned volume of “Adeptus” is that language is both the expression of social life and a form of agency: what people say and how they say it not only reveals social alliances and antagonisms, but may also create new ones. Hate speech and other forms of symbolic violence are, from this perspective, instruments with which individuals, groups and institutions vie for or exercise power.  

Another premise we would like to follow is that the beginning of the 21st century is a useful temporal threshold for those engaged in research into cultures and societies of East and Central Europe. It allows for a critical distancing from the great narratives of the region, i.e. that of transformation or the fall of the Iron Curtain, which still constitute the major interpretative frame of the debate over the region. When we ask about the 21st century, we ask about the present: contemporary social divisions, political awakenings and crises of civic engagement, new ideas and reiterations of old prejudices.

What role does hate speech and other forms of symbolic violence play in the public life of the countries of the region? How do these practices and modes of expression divide its residents? How do politicians, public institutions, lawmakers and courts respond to hate speech and other forms of symbolic violence? How do art and research contribute to their understanding or reproduction?

We invite articles inspired by the above questions. The papers should present empirical research or reflect on state-of-the –art theories and methodologies. The latter should use contemporary practices or events in the region as illustrative material. The call for papers is addressed to academics representing linguistics, cultural studies, social sciences, and law focusing their research on Central and Eastern Europe. Possible topics of the articles include:

 • Hate speech tropes in public speech – whether universal and culture-specific; their embedding in the shared imaginaries; hate speech and iconic representation;
 • Hate speech, the law, and the legal practice – lawmakers’, lawyers’ and courts’ approaches  to hate speech;  
 • Symbolic violence other than hate speech – its forms and functions in group life;
 • Hate speech and symbolic violence as an instrument of politics and political agency;
 • Appropriation processes – successful and failed attempts at changing the value judgments of slurs and derogatory terms;
 • Symbolic violence in practices of public institutions – empirical typologies and theoretical conceptualizations;
 • Debates over political correctness – values, social functions, its embedding in political traditions;
 • Hate speech addressees – is hate speech directed at the attacked groups, at the proponents of views it embodies, or at general public?
 • Susceptibility and resistance to hate speech in attacked groups and bystanders: sensitivity, readiness to protest, acceptance, acquiescence, apathy;
 • Hate speech: prevention and counteraction through law, education and civic activism;
 • Language of scholarship and art and hate speech – commentaries, paraphrases, reproduction;
 • Theoretical and methodological problems in research on hate speech – regional specificity, sociocultural change, and field work realities. 

We welcome articles in Polish or English, up to 40 thousand characters (spaces included). All submissions should follow the Adeptus guidelines for authors, available at: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#authorGuidelines

Deadline for submissions: 31 July 2019.

 

Contact:

URL: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/96

 

Punktem wyjścia dla planowanego numeru „Adeptusa” jest założenie, że język stanowi zarówno ekspresję życia społecznego, jak i formę działania. To, co i jak ludzie mówią, nie tylko ujawnia społeczne sojusze i antagonizmy, ale również może je tworzyć. Mowa nienawiści i inne formy przemocy symbolicznej są z tej perspektywy narzędziami, za pomocą których jednostki, grupy i instytucje sprawują władzę lub rywalizują o nią. 

Przyjmujemy również, że rozpoczęcie nowego wieku to użyteczna cezura dla badaczy kultur i społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej. Pozwala bowiem na refleksję nad regionem, w której wielkie narracje na temat transformacji systemowej czy upadku żelaznej kurtyny nie narzucają się jako główna rama interpretacyjna. Pytając o wiek XXI, pytamy o teraźniejszość regionu: o główne linie podziałów społecznych, polityczne przebudzenia i kryzysy zaangażowania obywatelskiego, nowe idee i powroty starych uprzedzeń.

Jaką rolę w życiu publicznym krajów regionu odgrywają mowa nienawiści i inne formy przemocy symbolicznej? Jak dzielą jego mieszkańców? Jak odpowiadają na nie politycy, instytucje publiczne, prawodawcy i wymiar sprawiedliwości? Jak komentowała je – lub odtwarzała – sztuka i nauka?

Zapraszamy do nadsyłania prac inspirowanych tymi pytaniami, opartych na badaniach empirycznych lub ilustrujących zagadnienia teoretyczne i metodologiczne gruntownie omówionymi przykładami. Do nadsyłania artykułów zachęcamy zwłaszcza badaczy języka, kultury, społeczeństwa i prawa w Europie Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych problemami takimi jak:

 • Tropy mowy nienawiści w języku publicznym – tropy uniwersalne i specyficzne kulturowo, ich osadzenie w imaginariach społecznych, nienawiść w reprezentacji ikonicznej;
 • Mowa nienawiści, prawo i praktyka prawna – prawodawcy, środowisko prawnicze i sądy wobec mowy nienawiści;
 • Przemoc symboliczna poza mową nienawiści – jej formy i funkcje w życiu zbiorowym;
 • Mowa nienawiści i przemoc symboliczna jako narzędzie polityczne i czynnik sprawczy w życiu politycznym;
 • Procesy apropriacji – sukcesy i porażki w odwracaniu wartościowania inwektyw i innych piętnujących określeń,
 • Przemoc symboliczna w praktykach instytucji publicznych – empiryczne typologie i refleksja nad sposobami konceptualizacji przemocy symbolicznej;
 • Spory o poprawność polityczną – wartości, funkcje społeczne, osadzenie w tradycjach politycznych;
 • Adresaci mowy nienawiści – czy są nim grupy atakowane, zwolennicy nienawistnych poglądów czy wszyscy uczestnicy życia publicznego?
 • Podatność i niepodatność na mowę nienawiści – grupy atakowane i osoby spoza tych grup: wrażliwość, sprzeciw, przyzwolenie, akceptacja, zobojętnienie;
 • Sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści w prawie, działalności edukacyjnej i obywatelskiej;
 • Język nauki i sztuki a mowa nienawiści – komentarze, parafrazy, reprodukcja;
 • Wyzwania teoretyczne i metodologiczne związane ze specyfiką regionalną, przemianami społeczno-kulturowymi czy realiami badań. 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów w języku polskim lub angielskim, nieprzekraczających arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami). Wszystkie artykuły powinny być sporządzone zgodnie z wytycznymi czasopisma i przesłane za pośrednictwem platformy ISS PAS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#authorGuidelines.

Termin nadsyłania artykułów: 31 lipca 2019.

 

Kontakt:

www: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/96

 
Posted: 2018-12-13
 

Adeptus no. 14/2019 Call for Papers: Small language – large issue [Mały język – wielki temat]

 

Slavic languages form one of the largest branches of the Indo-European family. They are represented not only by strong state languages with well-established social prestige and legal support, but also by small, vulnerable idioms with disputed status and uncertain future. Many of the latter were formed in border areas as a result of language contact with non-Slavic ethnic groups and their cultures. Others descend from isolated varieties which have developed new traits unknown in other languages or – on the contrary – retain archaic features fascinating for the researchers.

Linguistic minorities of the Slavic area in all its richness and diversity – not only Slavic languages in the strict sense, but also non-Slavic groups whose history was influenced by their Slavic neighbours – were the theme of the conference co-organised by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences at the turn of December 2018. The next issue of Adeptus will contain the papers sent by the conference participants, but is also open to all authors interested in the subject who did not take part in the event.

We welcome papers covering such subjects as the languages of Slavic stateless minorities (Kashubs, Rusyns, Sorbs etc.), contested, unrecognized and emerging languages (literary languages of the post-Yugoslav area, the Silesian ethnolect etc.), as well as major Slavic languages as minority languages outside of their respective states, and sign languages of the Slavic cultural area. We also encourage Authors to take a look at Slavic/non-Slavic language contact in the border areas or linguistic enclaves and non-Slavic minority languages serving as a reference point for other, Slavic groups struggling for legal support or planning their own linguistic codification and revitalisation efforts. We encourage linguists, social and cultural anthropologists, historians and all other scholars interested in language and its relations with culture and identity, to send their articles by the end of February 2019 through the ISS PAS on-line submission platform according to the instructions available on the website: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#authorGuidelines

 

Języki słowiańskie stanowią jedną z największych grup w rodzinie języków indoeuropejskich. Obok silnych języków państwowych, cieszących się politycznym wsparciem i prestiżem, są wśród nich także języki małe, o niepewnym statusie, których przetrwanie jest zagrożone. Wiele z nich kształtowało się na obszarach pogranicznych, pod wpływem kontaktów z niesłowiańskimi grupami etnicznymi i ich kulturą. Inne stanowią pozostałość starszych form i dzięki izolacji zachowały ciekawe dla badaczy archaiczne cechy lub przeciwnie – wytworzyły nowe, nieznane skądinąd rozwiązania.

To właśnie mniejszości językowe Słowiańszczyzny w całym jej bogactwie – użytkownicy języków słowiańskich, ale również niesłowiańskie grupy etniczne i językowe, na których dzieje słowiańscy sąsiedzi wywarli wyraźny wpływ – stanowiły temat konferencji współorganizowanej przez Instytut Slawistyki PAN w Warszawie na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Przyszły tom Adeptusa zawierał będzie teksty autorstwa uczestników konferencji, ale zachęcamy również do przesyłania prac osoby, które nie brały w niej udziału, ale zajmują się przedstawionym zagadnieniem.

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy językoznawców, antropologów, kulturoznawców, etnologów, historyków i wszystkich badaczy zajmujących się językiem oraz jego związkami z kulturą i tożsamością. Tematem nadsyłanych artykułów mogą być zarówno języki słowiańskich mniejszości bezpaństwowych (Kaszubi, Łużyczanie, Rusini), języki sporne, nieuznawane i in statu nascendi (języki literackie obszaru byłej Jugosławii, etnolekt śląski itp.), jak i duże języki słowiańskie funkcjonujące jako języki mniejszości narodowych poza swoim państwem, a także języki niefoniczne (migowe) słowiańskiego obszaru kulturowego.  Zachęcamy również do przyjrzenia się słowiańsko-niesłowiańskim kontaktom językowym na pograniczach i wyspach językowych oraz niesłowiańskim językom mniejszości, widzianym jako przykłady ochrony prawnej, działań rewitalizacyjnych i kodyfikacyjnych, mające odniesienie do sytuacji mniejszości na Słowiańszczyźnie.

Czekamy na artykuły w językach polskim i angielskim. Teksty prosimy przesyłać do końca lutego 2019 przez platformę IS PAN zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#authorGuidelines

 
Posted: 2018-12-06
 

Incoming issues of “Adeptus” [Nadchodzące zeszyty „Adeptusa”]

 

We would like to announce themes of the incoming issues of “Adeptus”:

 • no. 13 (1/2019): The soul in the axiosphere, the axiosphere of the soul – the application process is completed;
 • no. 14 (2/2019): Small language – large issue – please send your papers by the end of February 2019;
 • no. 15 (1/2020): Hate speech and symbolic violence in East Central Europe of the 21st Century – please send your papers by the end of July 2019.

 

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery „Adeptusa” będą obejmowały tematy:

 • numer 13 (1/2019): Aksjosfera duszy, dusza w aksjosferze – przyjmowanie tekstów zostało zakończone;
 • numer 14 (2/2019): Mały język – wielki temat – prosimy o przesyłanie tekstów do końca lutego 2019;
 • numer 15 (1/2020): Mowa nienawiści i przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku – prosimy o przysyłanie tekstów do końca lipca 2019.

 

 
Posted: 2018-10-11
 
1 - 3 of 3 Items