DOI: https://doi.org/10.11649/a.2016.014

“Caint na ndaoine”. The Irish Language as a Precedent for Standardisation

Carlo James Waskowski Ritchie

Abstract


“Caint na ndaoine”. The Irish Language as a Precedent for Standardisation

Critics of the standardisation of the Irish language argue that the “modernisation” of the Irish orthography has been detrimental to the preservation of the various dialects that form native spoken Irish. The effects of standardisation on Irish consequently form an important precedent for language standardisation. The potential alienation of a language’s native speakers is an outcome of standardisation that is obviously destructive for a language community that exists in a minority. The issues that surround the movement for a standardised Plattdeutsch are similar to those faced in the standardisation of Modern Irish. Since the recognition by the European Union of Low German (Plattdeutsch) as a regional language in 1998, there has been newfound momentum in the movement for its reestablishment as a unified language of Northern Germany. One of the great difficulties of this movement however is the lack of any universal orthography due to the separate nature of the language’s dialects. Given the sociolinguistic similarities of these two (albeit unrelated languages), a study of the effects of the standardisation of Irish is useful for an assessment of the possibility of a standardised Plattdeutsch.

 

“Caint na ndaoine”. Język irlandzki jako precedens standaryzacji

Krytycy procesu standaryzacji języka irlandzkiego uważają, że „modernizacja” irlandzkiej ortografii zaszkodziła ochronie wielu dialektów składających się na oralny język natywnych Irlandczyków. Skutki standaryzacji irlandzkiego stanowią więc ważny precedens standaryzacji języków. Możliwe wyobcowanie natywnych użytkowników języka jest w oczywisty sposób destrukcyjnym dla trwania wspólnoty mniejszościowej rezultatem procesu standaryzacji. Zagadnienia towarzyszące ruchowi na rzecz standaryzacji języka dolnoniemieckiego są podobne do problemów standaryzacji, wobec których stanął współczesny irlandzki. Uznanie przez Unię Europejską dolnoniemieckiego (Plattdeutsch) jako języka regionalnego w 1998 dało nową siłę ruchowi na rzecz ustanowienia go ujednoliconym językiem północnych Niemiec. Jedną z wielkich trudności tego procesu jest brak uniwersalnej ortografii, co wynika z różnorodności dialektów tego języka. Zważywszy na socjolingwistyczne podobieństwo tych dwóch (niespokrewnionych ze sobą) języków, studium efektów standaryzacji języka irlandzkiego jest użyteczne dla oceny możliwości standaryzacji dolnoniemieckiego.


Keywords


Low German; Standardisation; Irisih; Orthographics; Linguistics

Full Text:

PDF (in English)

References


Bayerschmidt, C. (1940). The present status of a standard Low German orthography. The Journal of English and Germanic Philosophy, 39(4), 494–502.

Hohenhaus, P. (2002). Standardisation, language change, resistance and the question of linguistic threat. In A. R. Linn & N. McLelland, Standardization: Studies from the Germanic languages

(pp. 153–178). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. http://dx.doi.org/10.1075/cilt.235.12hoh

Ó hIfearnáin, T. (2009). Irish speaking society and the state. In M. J. Ball, The Celtic languages (pp. 539–586). New York: Routledge.

Ó Siadhail, M. (1981). Standard Irish orthography: An assessment. The Crane Bag, 5(2), 71–75.

Rannóg an Aistriúcháin. (1958). Gramadach na Gaeilge agus Litriú na Gaeilge: An caighdeán oifigiúil. Baile Átha Cliath/Dublin: Oifig an tSoláthair.
Copyright (c) 2016 Carlo James Waskowski Ritchie

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/