Adeptus

“Adeptus” – journal of humanities, sets out to promote the achievements of young researchers. It presents peer-reviewed, original articles written by graduate students and novice Ph.D. graduates in humanities. The principal aim of our journal is to allow this group of researchers to publish their texts fast (using the on-line form) and render them freely available (in the Open Access system). The quality of the published articles is guaranteed by the Scientific Board, which consists of internationally recognised scientists representing various fields in the humanities, as well as by Polish and foreign reviewers recognised in the scientific community. Every issue (which contains three regular sections) contains papers on different subjects, but the Editorial Board does not exclude the possibility of publishing issues with a single theme.

The journal is included in the ranking list “B” of academic journals of the Polish Ministry of Science and Higher Education. Points awarded for publication: 6.

 

Pismo „Adeptus” służy promocji osiągnięć młodych badaczy. Publikuje recenzowane, oryginalne teksty przygotowane przez doktorantów i początkujących doktorów nauk humanistycznych. Przewodnią ideą pisma jest umożliwienie tej grupie naukowców szybkiego (dzięki formie publikacji on-line) wydania tekstów, które będą powszechnie dostępne (w systemie Open Access). Jednocześnie międzynarodowa Rada Naukowa, której członkowie są uznanymi na świecie naukowcami reprezentującymi różne dziedziny nauk humanistycznych, jak i uznani w środowisku naukowym polscy i zagraniczni recenzenci gwarantują wysoki poziom publikowanych tekstów. Każdy numer składa się z trzech stałych działów. Numery nie są tematyczne, choć Redakcja nie wyklucza ukazywania się również co pewien czas numerów posiadających temat przewodni.

Czasopismo figuruje w części „B” wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 6.

Announcements

 

Call for submissions [Składanie prac]

 

The “Adeptus” Editorial Board accepts submissions to our future volumes continuously. We invite young scholars and human and social sciences researchers to submit texts to three section: “Articles”, “Research reports” and “Conference reports/Reviews/Events”.

[Redakcja „Adeptusa” przyjmuje teksty do kolejnych numerów w sposób ciągły. Zapraszamy młodych badaczy nauk humanistycznych i społecznych do przysyłania artykułów do trzech działów: „Artykuły”, „Relacje z badań” oraz „Wydarzenia/Recenzje/Omówienia”.]

 
Posted: 2014-03-04
 
More Announcements...

No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture]


Cover Page

Editor-in-Charge [Redaktor naczelna] 9/2017: Nicole Dołowy-Rybińska

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorki prowadzące] 9/2017: Anna Jawor, Anna Kurowicka

Complete list of reviewers for the issue 9 [Lista recenzentów numeru 9]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Adeptus – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 590/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Adeptus stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 590/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]