Adeptus

“Adeptus” – journal of humanities, sets out to promote the achievements of young researchers. It presents peer-reviewed, original articles written by graduate students and novice Ph.D. graduates in humanities. The quality of the published articles is guaranteed by the Scientific Board, which consists of internationally recognised scientists representing various fields in the humanities, as well as by Polish and foreign reviewers recognised in the scientific community. Since 2017 every issues has a single theme, we encourage you to look for the themes in the section "Announcement".

The journal is included in the ranking list “B” of academic journals of the Polish Ministry of Science and Higher Education. Points awarded for publication: 6.

 

Pismo „Adeptus” służy promocji osiągnięć młodych badaczy. Publikuje recenzowane, oryginalne teksty przygotowane przez doktorantów i początkujących doktorów nauk humanistycznych. Międzynarodowa Rada Naukowa, której członkowie są uznanymi na świecie naukowcami reprezentującymi różne dziedziny nauk humanistycznych, jak i uznani w środowisku naukowym polscy i zagraniczni recenzenci, gwarantuje wysoki poziom publikowanych tekstów. Od 2017 roku kolejne numery pisma są tematyczne, zachęcamy do zapoznawania się z kolejnymi propozycjami tematów na podstronie „Announcement”.

Czasopismo figuruje w części „B” wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 6.

Announcements

 

Adeptus no. 15/2020 Call for Papers: Hate speech and symbolic violence in East Central Europe of the 21st century [Mowa nienawiści i przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku]

 

The basic premise of the planned volume of “Adeptus” is that language is both the expression of social life and a form of agency: what people say and how they say it not only reveals social alliances and antagonisms, but may also create new ones. Hate speech and other forms of symbolic violence are, from this perspective, instruments with which individuals, groups and institutions vie for or exercise power.  

Another premise we would like to follow is that the beginning of the 21st century is a useful temporal threshold for those engaged in research into cultures and societies of East and Central Europe. It allows for a critical distancing from the great narratives of the region, i.e. that of transformation or the fall of the Iron Curtain, which still constitute the major interpretative frame of the debate over the region. When we ask about the 21st century, we ask about the present: contemporary social divisions, political awakenings and crises of civic engagement, new ideas and reiterations of old prejudices.

What role does hate speech and other forms of symbolic violence play in the public life of the countries of the region? How do these practices and modes of expression divide its residents? How do politicians, public institutions, lawmakers and courts respond to hate speech and other forms of symbolic violence? How do art and research contribute to their understanding or reproduction?

We invite articles inspired by the above questions. The papers should present empirical research or reflect on state-of-the –art theories and methodologies. The latter should use contemporary practices or events in the region as illustrative material. The call for papers is addressed to academics representing linguistics, cultural studies, social sciences, and law focusing their research on Central and Eastern Europe. Possible topics of the articles include:

 • Hate speech tropes in public speech – whether universal and culture-specific; their embedding in the shared imaginaries; hate speech and iconic representation;
 • Hate speech, the law, and the legal practice – lawmakers’, lawyers’ and courts’ approaches  to hate speech;  
 • Symbolic violence other than hate speech – its forms and functions in group life;
 • Hate speech and symbolic violence as an instrument of politics and political agency;
 • Appropriation processes – successful and failed attempts at changing the value judgments of slurs and derogatory terms;
 • Symbolic violence in practices of public institutions – empirical typologies and theoretical conceptualizations;
 • Debates over political correctness – values, social functions, its embedding in political traditions;
 • Hate speech addressees – is hate speech directed at the attacked groups, at the proponents of views it embodies, or at general public?
 • Susceptibility and resistance to hate speech in attacked groups and bystanders: sensitivity, readiness to protest, acceptance, acquiescence, apathy;
 • Hate speech: prevention and counteraction through law, education and civic activism;
 • Language of scholarship and art and hate speech – commentaries, paraphrases, reproduction;
 • Theoretical and methodological problems in research on hate speech – regional specificity, sociocultural change, and field work realities. 

We welcome articles in Polish or English, up to 40 thousand characters (spaces included). All submissions should follow the Adeptus guidelines for authors, available at: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#authorGuidelines

Deadline for submissions: 31 July 2019.

 

Contact:

URL: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/96

 

Punktem wyjścia dla planowanego numeru „Adeptusa” jest założenie, że język stanowi zarówno ekspresję życia społecznego, jak i formę działania. To, co i jak ludzie mówią, nie tylko ujawnia społeczne sojusze i antagonizmy, ale również może je tworzyć. Mowa nienawiści i inne formy przemocy symbolicznej są z tej perspektywy narzędziami, za pomocą których jednostki, grupy i instytucje sprawują władzę lub rywalizują o nią. 

Przyjmujemy również, że rozpoczęcie nowego wieku to użyteczna cezura dla badaczy kultur i społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej. Pozwala bowiem na refleksję nad regionem, w której wielkie narracje na temat transformacji systemowej czy upadku żelaznej kurtyny nie narzucają się jako główna rama interpretacyjna. Pytając o wiek XXI, pytamy o teraźniejszość regionu: o główne linie podziałów społecznych, polityczne przebudzenia i kryzysy zaangażowania obywatelskiego, nowe idee i powroty starych uprzedzeń.

Jaką rolę w życiu publicznym krajów regionu odgrywają mowa nienawiści i inne formy przemocy symbolicznej? Jak dzielą jego mieszkańców? Jak odpowiadają na nie politycy, instytucje publiczne, prawodawcy i wymiar sprawiedliwości? Jak komentowała je – lub odtwarzała – sztuka i nauka?

Zapraszamy do nadsyłania prac inspirowanych tymi pytaniami, opartych na badaniach empirycznych lub ilustrujących zagadnienia teoretyczne i metodologiczne gruntownie omówionymi przykładami. Do nadsyłania artykułów zachęcamy zwłaszcza badaczy języka, kultury, społeczeństwa i prawa w Europie Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych problemami takimi jak:

 • Tropy mowy nienawiści w języku publicznym – tropy uniwersalne i specyficzne kulturowo, ich osadzenie w imaginariach społecznych, nienawiść w reprezentacji ikonicznej;
 • Mowa nienawiści, prawo i praktyka prawna – prawodawcy, środowisko prawnicze i sądy wobec mowy nienawiści;
 • Przemoc symboliczna poza mową nienawiści – jej formy i funkcje w życiu zbiorowym;
 • Mowa nienawiści i przemoc symboliczna jako narzędzie polityczne i czynnik sprawczy w życiu politycznym;
 • Procesy apropriacji – sukcesy i porażki w odwracaniu wartościowania inwektyw i innych piętnujących określeń,
 • Przemoc symboliczna w praktykach instytucji publicznych – empiryczne typologie i refleksja nad sposobami konceptualizacji przemocy symbolicznej;
 • Spory o poprawność polityczną – wartości, funkcje społeczne, osadzenie w tradycjach politycznych;
 • Adresaci mowy nienawiści – czy są nim grupy atakowane, zwolennicy nienawistnych poglądów czy wszyscy uczestnicy życia publicznego?
 • Podatność i niepodatność na mowę nienawiści – grupy atakowane i osoby spoza tych grup: wrażliwość, sprzeciw, przyzwolenie, akceptacja, zobojętnienie;
 • Sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści w prawie, działalności edukacyjnej i obywatelskiej;
 • Język nauki i sztuki a mowa nienawiści – komentarze, parafrazy, reprodukcja;
 • Wyzwania teoretyczne i metodologiczne związane ze specyfiką regionalną, przemianami społeczno-kulturowymi czy realiami badań. 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów w języku polskim lub angielskim, nieprzekraczających arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami). Wszystkie artykuły powinny być sporządzone zgodnie z wytycznymi czasopisma i przesłane za pośrednictwem platformy ISS PAS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#authorGuidelines.

Termin nadsyłania artykułów: 31 lipca 2019.

 

Kontakt:

www: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/96

 
Posted: 2018-12-13
 

Incoming issues of “Adeptus” [Nadchodzące zeszyty „Adeptusa”]

 

We would like to announce themes of the incoming issues of “Adeptus”:

 • no. 13 (1/2019): The soul in the axiosphere, the axiosphere of the soul – the application process is completed;
 • no. 14 (2/2019): Small language – large issue – please send your papers by the end of February 2019;
 • no. 15 (1/2020): Hate speech and symbolic violence in East Central Europe of the 21st Century – please send your papers by the end of July 2019.

 

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery „Adeptusa” będą obejmowały tematy:

 • numer 13 (1/2019): Aksjosfera duszy, dusza w aksjosferze – przyjmowanie tekstów zostało zakończone;
 • numer 14 (2/2019): Mały język – wielki temat – prosimy o przesyłanie tekstów do końca lutego 2019;
 • numer 15 (1/2020): Mowa nienawiści i przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku – prosimy o przysyłanie tekstów do końca lipca 2019.

 

 
Posted: 2018-10-11
 
More Announcements...

No 12 (2018): „Fatalne ósemki” (nie tylko czeskiej) historii [„Fateful eights” in (not only Czech) history]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 12 [Lista recenzentów numeru 12]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Adeptus – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Adeptus stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]