Adeptus

Adeptus is an interdisciplinary peer-reviewed journal devoted to the critical study of Slavic cultures and languages, both past and present. It publishes material that contributes to a better understanding of contemporary Slavic cultures and is based on the anthropological and linguistic research, as well as translations of relevant texts in the field and interviews with distinguished scholars. Adeptus also publishes thematic special issues. The principal purpose of the journal is to encourage dialogue among young researchers interested in the subject matter addressed by Adeptus. Seeking contributions primarily from young academics makes Adeptus unique among other journals.

The journal is published in open access and is indexed in multiple databases, including: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus), CEEOL, DOAJ, EBSCO and ProQuest. Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 70.

 

„Adeptus” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, publikujące recenzowane artykuły poświęcone kluczowym zagadnieniom w badaniach nad kulturami i językami Słowian w przeszłości i obecnie. Publikujemy materiały sprzyjające zrozumieniu współczesnego stanu kultur słowiańskich, oparte na badaniach antropologicznych i językoznawczych, jak również przekłady i wywiady. „Adeptus” ukazuje się także w formie specjalnych numerów tematycznych. Podstawowym celem czasopisma jest zachęta do dialogu pomiędzy młodymi badaczami, zainteresowanymi tematami poruszanymi przez czasopismo. Publikowanie przede wszystkim prac młodych naukowców stanowi o wyjątkowości „Adeptusa”.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie. Jest indeksowane m.in. w Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus), CEEOL, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO i ProQuest. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 70.


Dear users,

The journal platform of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences is currently being modernised. Logging into the system is blocked until the new version of the platform is launched, which should be at the end of May this year.

The Editorial Team of the journal can be contacted by e-mail.

Yours faithfully,
Dr Dorota Leśniewska

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że trwają prace nad modernizacją Platformy czasopism IS PAN. W związku z tym logowanie do systemu zostało zablokowane do momentu uruchomienia nowej wersji Platformy, co powinno nastąpić w końcu maja b.r.

W celu skontaktowania się z Redakcją czasopisma proszę skorzystać z drogi e- mailowej.

Z wyrazami szacunku
dr Dorota Leśniewska

Announcements

 

Incoming issues of “Adeptus” [Nadchodzące zeszyty „Adeptusa”]

 

We would like to announce themes of the incoming issues of Adeptus:

no. 20 (1/2023): Urban Landscape: Practices of Urban Visual Culture – Please send your papers by February 15th 2023.

Details

 

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery „Adeptusa” będą obejmowały tematy:

numer 20 (1/2023): (Kraj)obraz miast – praktyki miejskiej kultury wizualnej – Nabór tekstów do 15 lutego 2023

Szczegóły

 
Posted: 2018-10-11
 
More Announcements...

No 19 (2022): Mniejszościowe tożsamości: podtrzymywanie, przekaz i rewitalizacja [Minority Identities: Maintenance, Transmission and Revitalization]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 19 [Lista recenzentów numeru 19]

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor prowadzący] 19/2022: Maciej Mętrak

 

The project Adeptus 19 financed from the funds of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland under the "Development of Scientific Journals" programme, contract no. RCN/SP/0415/2021/1. [Zadanie „Adeptus" 19 finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”, umowa RCN/SP/0415/2021/1].