Colloquia Humanistica

The journal “Colloquia Humanistica” was founded as an interdisciplinary annual forum for discussion between researchers, who represent different fields of the humanities. Each issue is centred around a main theme, presented from diverse perspectives. This is because we are aware of the value of cooperation between various disciplines of the humanities. Thus, we can paint a comprehensive picture of the subject matter. We attempt to ensure the consistency of the texts by entrusting the editorial duties to scholars of high standing. Every main theme is inspired by the cultural studies, especially issues previously marginalized or dominated by one ideological influence. In focus are topics most often overlooked by the official cultural and national narratives, uncomfortable for these narratives, or treated instrumentally. So far, our topics included: the question of continuity and discontinuity in the culture (Issue 1); the so-called minor languages, minor literatures and minor cultures (Issue 2); and multiple biographies (Issue 3). We invite cooperation and contributions from scholars representing cultural studies, linguists, historians, ethnologists, philosophers, and others.

“Colloquia Humanistica” is not strictly confined to the area of Slavic cultures or the Balkans; while Slavic and Balkan themes will appear in the journal, they only serve as an illustration for broader issues in the humanities. It is the intention of our yearly to promote regular discussion on various biases and stereotypes: cultural, national, as well as academic. For that reason, an important place in the journal is reserved for the section called “Materials”, where we present literary and historical inedita, as well as texts for the first time translated into Polish. The journal is published in English, with “Materials” in Polish translation, provided with English introductions.

We hope that the new “Colloquia Humanistica” will attain high scholarly standards. At the same time, we would like the journal to host animated discussions on various topics, not in the sense of swift reactions to temporary sensations but as offering constant support to the scholarly exchange of ideas in the form of: debates, arguments, creative discussions; as opposed to biased discussions approaching issues from a single point of view of a specific ideology. In other words: we would like it to be a “Colloquium”.

Points awarded for publication according to the Polish Ministry of Science and Higher Education: 8.

 

Rocznik „Colloquia Humanistica” został pomyślany jako przestrzeń dyskusji i wymiany poglądów między badaczami, nie tylko z Polski, ale i z ośrodków zagranicznych, którzy reprezentują różne pola humanistyki. Każdy numer rocznika zawiera blok tematyczny poświęcony prezentacji jednej kwestii (zgodnej z profilem czasopisma), ukazywanej z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu staramy się przekazać jak najbardziej kompletny obraz rozważanego tematu, gdyż jesteśmy świadomi, że wartością jest współpraca między różnymi dyscyplinami humanistyki. Z tego powodu przykładamy wielką wagę do wysokiego naukowego poziomu tekstów zamieszczonych w tym dziale, a jego naukową redakcję powierzamy zawsze specjalistom. Każdy temat przewodni rocznika jest inspirowany studiami kulturowymi, a zarazem poświęca specjalną uwagę problemom, które były naszym zdaniem marginalizowane lub ideologizowane. W centrum uwagi rocznika znajdują się tematy niedostrzegane przez tzw. kulturę oficjalną, niewygodne dla narodowych narracji lub traktowane przez nie instrumentalnie. W pierwszym numerze czasopisma zaproponowaliśmy problem kontynuacji i dyskontynuacji w kulturze, w drugim rozważaliśmy kwestię tzw. małych kultur, małych literatur i małych języków, w następnym (trzecim) będziemy prezentować biografie wielorakie. Do każdego tematu zapraszamy szerokie spectrum badaczy, kulturologów, lingwistów, historyków, etnologów, literaturoznawców, filozofów, choć ta lista nie wyczerpuje przedstawicieli dyscyplin, których artykuły prezentujemy na łamach rocznika.

„Colloquia Humanistica” nie są rocznikiem ani slawistycznym, ani bałkanistycznym, choć tematy slawistyczne i bałkanistyczne pojawią się w czasopiśmie, ale jedynie jako jedna z ilustracji szerszych humanistycznych problemów. Intencją rocznika jest konsekwentne podejmowanie dyskusji z uprzedzeniami i stereotypami, kulturowymi, narodowymi, czasem naukowymi. Dlatego bardzo ważne miejsce w roczniku zajmuje dział zatytułowany „Materiały”, w którym prezentujemy nowe, niepublikowane teksty: literackie, historyczne, także utwory po raz pierwszy tłumaczone na język polski. Rocznik w całości jest przygotowywany w języku angielskim, materiały publikowane w tłumaczeniu na język polski poprzedzamy angielskojęzycznymi wprowadzeniami.

Mamy nadzieję, że oddawany do rąk Czytelników nowy rocznik „Colloquia Humanistica” będzie czasopismem zachowującym naukowe standardy, ale żywym, nie w sensie reakcji na doraźną sensację, lecz w sensie podtrzymywania idei naukowej rozmowy, która ma charakter debaty, sporu, twórczej dyskusji, nie zaś ideologicznej wykładni racji jakiejś strony, „Colloquium” właśnie.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 r.: 8.

Announcements

 

CALL FOR PAPERS: The images of the borders of civilizations

 

The aim of Colloquia Humanistica, the interdisciplinary journal of humanities of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, is to introduce a variety of perspectives in discussing contemporary issues. We would like to propose an unique space that would allow an intensive intellectual debate and a dynamic exchange of thoughts between researchers.

Colloquia Humanistica kindly invites submissions of manuscripts that addresses the topic:

The images of the borders of civilizations

The notion of civilization is strictly related to the issue of borders since it would became meaningless without the opposition to another civilization, or the lack of it (the latter described with many terms, e.g. nature or barbarity). The juxtaposition between the notion of civilization and its different antinomies seems to easier to display when seen from its center, however the shape of its border is not always clear, even if it has foundation in clear geographical or political divisions. Thus, this border can be represented as a linear frontier between a civilized state and barbaric lands, or as a borderland which encompasses some kind of fluent transition. The civilization border can be also represented in macro scale, shaping geographic divisions of the continents (as it was in the case of the Balkans), but its depiction can also concern the micro scale, for example the difference between an urban and a natural landscape. The notion is even broader, because it is not only treated in the context of space but also social behaviors and their evolution (which since the Enlightenment is bound with notion of the progress). The question establishing the difference between civilized and uncivilized is still shaping the identity of modern societies, and thus it is worth attention.

The topic which will bind the papers of the sixth volume of Colloquia Humanistica should be treated vastly. The volume which will be result of different studies will encompass the different definitions of civilizations (also in the context of the notion of culture), and its borders in the perspective of humanities.

If you wish to contribute to the sixth volume of the Colloquia Humanistica, please send a title and an abstract by the 30th April 2016 to the editors of the volume, Wojciech Sajkowski (wojciech.sajkowski(at)amu.edu.pl) or Jolanta Sujecka (jolanta.sujecka(at)ibi.uw.edu.pl). Full papers should be submitted by the 30th August 2016.

All the author guidelines and submission requirements can be found at the website of the journal: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/about.

Please, submit the manuscript through the editorial and publishing system of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences via your personal account: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/index. All the papers are published on the open access journal platform.

 
Posted: 2016-03-22
 
More Announcements...

No 5 (2016): Nation. “Natsiya.” Ethnie


Cover Page

Editor-in-charge of the issue [Redaktor Prowadząca]: Jolanta Sujecka

Complete list of reviewers for the issue 5 [Lista recenzentów numeru 5]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

This volume was financed by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, from science dissemination and promotion funds (contract no. 681/P-DUN/2016) [Numer finansowany w ramach umowy 681/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę]
 

 

The fifth yearly volume of the Colloquia Humanistica comprises a thematic section on Nation, Natsiya, Ethnie. The subject it discusses has thus far received little attention as a research problem in the Slavia Orthodoxa, the Slavia Romana, the Balkans but also in Central and Eastern Europe. We re-examine the equivocality of the term natsiya, point to its rootedness in the ancient world and reveal its hitherto unexplored semantical aspects, drawing on the historical meanings of the term in the Hungarian Monarchy and the Commonwealth of Both Nations. At the same time, we discuss its much less known twentieth-century career, focusing on its peculiar etymology, its changing contexts in the globalising world and considering its entanglement with widely understood issues of identity both in the Slavia Orthodoxa  and outside of it: within Yiddish and Judeo-Spanish Jewishness  as well as beyond Europe. On the one hand, our intention was to demonstrate the analyzed terms as deeply embedded in earliest of history. On the other – to show how linguistic but also ethnic and societal factors cause their meanings to shimmer. As with our previous thematic sections, we made no attempt to exhaust the topic at hand. What we were trying to offer was an indication of its richness and equivocality, a feature often underestimated within so-called young identities, such as Ukrainian and Buryat ones. This was what prompted us both to centre the current thematic section around history and to include in our discussion the meanings of these terms in some of the cultures whose international presence dates back to as late as the twentieth century. It is also for these reasons that we find a particularly interesting context for our discussion to be offered by the early-twentieth-century debates about modern Jewish identity among both Ashkenazi and Sephardi Jews, a debate which was tragically interrupted by the Shoah.