Colloquia Humanistica

The journal “Colloquia Humanistica” was founded as an interdisciplinary annual forum for discussion between researchers, who represent different fields of the humanities. Each issue is centered around different main theme, presented from diverse perspectives. This is because we are aware of the value of cooperation between various disciplines of the humanities. Thus, we can paint a comprehensive picture of the subject matter. We attempt to ensure the consistency of the texts by entrusting the editorial duties to scholars of high standing. Every main theme is inspired by the cultural studies and devoted particularly to the issues previously marginalized or dominated by one ideological influence. We focus on topics most often overlooked by the official cultural and national narratives, uncomfortable for these narratives, or treated instrumentally. We invite cooperation and contributions from scholars representing cultural studies, linguists, historians, ethnologists, philosophers, and others.

“Colloquia Humanistica” is not strictly confined to the area of Slavic cultures or the Balkans; while Slavic and Balkan themes will appear in the journal, they only serve as an illustration for broader issues in the humanities. It is the intention of our annual to promote regular discussion on various biases and stereotypes: cultural, national, as well as academic. For that reason, an important place in the journal is reserved for the section called “Materials”, where we present literary and historical inedita, as well as texts for the first time translated into Polish. The journal is published in English, with “Materials” in Polish translation, provided with English introductions.

We hope that the new “Colloquia Humanistica” will attain high scholarly standards. At the same time, we would like the journal to host animated discussions on various topics, not in the sense of swift reactions to temporary sensations but as offering constant support to the scholarly exchange of ideas in the form of: debates, arguments, creative discussions; as opposed to biased discussions approaching issues from a single point of view of a specific ideology. In other words: we would like it to be a “Colloquium”.

Points awarded for publication according to the Polish Ministry of Science and Higher Education: 8.

 

Rocznik „Colloquia Humanistica” został pomyślany jako przestrzeń dyskusji i wymiany poglądów między badaczami, nie tylko z Polski, ale i z ośrodków zagranicznych, którzy reprezentują różne pola humanistyki. Każdy numer rocznika zawiera blok tematyczny poświęcony prezentacji jednej kwestii (zgodnej z profilem czasopisma), ukazywanej z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu staramy się przekazać jak najbardziej kompletny obraz rozważanego tematu, gdyż jesteśmy świadomi, że wartością jest współpraca między różnymi dyscyplinami humanistyki. Z tego powodu przykładamy wielką wagę do wysokiego naukowego poziomu tekstów zamieszczonych w tym dziale, a jego naukową redakcję powierzamy zawsze specjalistom. Każdy temat przewodni rocznika jest inspirowany studiami kulturowymi, a zarazem poświęca specjalną uwagę problemom, które były naszym zdaniem marginalizowane lub ideologizowane. W centrum uwagi rocznika znajdują się tematy niedostrzegane przez tzw. kulturę oficjalną, niewygodne dla narodowych narracji lub traktowane przez nie instrumentalnie Do każdego tematu zapraszamy szerokie spectrum badaczy, kulturologów, lingwistów, historyków, etnologów, literaturoznawców, filozofów, choć ta lista nie wyczerpuje przedstawicieli dyscyplin, których artykuły prezentujemy na łamach rocznika.

„Colloquia Humanistica” nie są rocznikiem ani slawistycznym, ani bałkanistycznym, choć tematy slawistyczne i bałkanistyczne pojawią się w czasopiśmie, ale jedynie jako jedna z ilustracji szerszych humanistycznych problemów. Intencją rocznika jest konsekwentne podejmowanie dyskusji z uprzedzeniami i stereotypami, kulturowymi, narodowymi, czasem naukowymi. Dlatego bardzo ważne miejsce w roczniku zajmuje dział zatytułowany „Materiały”, w którym prezentujemy nowe, niepublikowane teksty: literackie, historyczne, także utwory po raz pierwszy tłumaczone na język polski. Rocznik w całości jest przygotowywany w języku angielskim, materiały publikowane w tłumaczeniu na język polski poprzedzamy angielskojęzycznymi wprowadzeniami.

Mamy nadzieję, że rocznik „Colloquia Humanistica” będzie czasopismem zachowującym naukowe standardy, ale żywym, nie w sensie reakcji na doraźną sensację, lecz w sensie podtrzymywania idei naukowej rozmowy, która ma charakter debaty, sporu, twórczej dyskusji, nie zaś ideologicznej wykładni racji jakiejś strony, „Colloquium” właśnie.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 r.: 8.

Announcements

 

COLLOQUIA HUMANISTICA 9 – CALL FOR PAPERS: Jewish and non-Jewish encounters in Europe

 
We gladly invite to contribute to the 9th issue of “Colloquia Humanistica”. The issue will be devoted to Jewish and non-Jewish encounters in Europe. We hope to receive high-quality research papers, as well as commented materials and reviews. More details HERE.  
Posted: 2019-01-24
 
More Announcements...

No 7 (2018): Against Homogeneity. Transcultural and Trans-Lingual Strategies in Cultural Production


Cover Page

Conception and academic editing of this issue [Koncepcja i redakcja naukowa tomu]: Maciej Falski, Tomasz Rawski, Jolanta Sujecka, with the collaboration of Ewa Niedziałek

Language and stylistic editor [Redaktor językowa]: Joanna Dutkiewicz

Complete list of reviewers for the issue 7 [Lista recenzentów numeru 7]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Colloquia Humanistica – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Colloquia Humanistica – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]
 

 

The key idea of the present volume of Colloquia Humanistica is the struggle against homogeneity. All the papers deal with the problem of homogenous narratives and homogenous practices, which most often falsify the complex reality of the human world. No matter if we look for examples in literature, cinema, or if we take a closer look at cultural institutions; our authors question the apparent uniformity which seems to lie behind the familiar categories we use to describe our everyday experience. The languages we speak, books we read, exhibitions we visit – they are supposed to use clearly defined categories with sharp boundaries and unified content. This unwritten agreement makes our life easier and helps us move through the labyrinth of social relations and cultural patterns. But what if we suddenly find out that one of those well-known categories does not suit the reality? Or, what if we feel uneasy with groups in which we are supposed to participate but our intuition tells us we do not fit in?

We do not enter into a psychological debate on personality as a dimension of the self. The aim is to open a discussion about the ways we participate in social life, forcing us to accept every categorization as it is. Indeed, the authors represented in this volume try to break through the rigidity of homogenic cultural forms. They all exploit possible modes of escaping such cultural constraints. That is why we decided to stress this pursuit of liberation in the volume’s title. The old dream of the avant-garde, to find a completely new language for completely new forms of social life, lost its attractiveness years ago. The intellectual freshness of the poststructuralist negation of any subjectivity has vanished. Our approach is thus not a negation but an investigation into how we can transcend existing limitations. That is why we propose to talk about phenomena which are “beyond” language and culture, which are “trans”, i.e. transcultural or trans-lingual. The present volume offers a few cases chosen within the vast space of cultural production which show us how the notion of strategy may be useful for our purpose. Again, writing about strategies indicates clearly that the issue of that quest for “the beyond” can be found between already worn-out behaviours.