DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2015.012

Gardening the City: Neighbourliness and Appropriation of the Common Spaces in Bulgaria

Meglena Ivanova Zlatkova

Abstract


Gardening the City: Neighbourliness and Appropriation of the Common Spaces in Bulgaria

The paper discusses the forms of public-private space division in a postcosialist Bulgarian city as everyday practices of inhabiting and appropriation of the common spaces in one neighborhood of Plovdiv. The anthropological research of the urban spaces includes a long term observation of the everyday practices in the city of socialism, the city in transition and the changed cities nowadays, following the line of the changing boundaries, distinction and expression of the public and private, common and individual.

The cases of particular interest in my research are the forms of transgression of the physical borders and social boundaries as well as establishing new ones, according to the changing identities, social hierarchies, power relations, forms of social solidarity and networking and investment in social capital. The paper presents cases of blurring borders and boundaries as urban discourses – of the socialist city, the city in transition and the other – the city after 2007 when Bulgaria joined the EU. These cases are studied on the base of the everyday practices of urban gardening in common spaces – around block of flats, on the windowed balconies and small gardens (vegetable plots) in the town outskirts.

 

Uprawianie miasta: sąsiedzkość i zawłaszczanie przestrzeni wspólnej w Bułgarii

Artykuł omawia formy publiczno-prywatnego podziału przestrzeni w postsocjalistycznym mieście bułgarskim jako codzienne praktyki zamieszkiwania i zawłaszczania przestrzeni wspólnej na jednym z osiedli w Płowdiw. Antropologiczne badanie przestrzeni miejskiej koncentruje się na długookresowej obserwacji codziennych praktyk w mieście socjalistycznym, następnie przechodzącym okres transformacji, a wreszcie w mieście współczesnym, idąc za zmieniającą się linią granic, rozróżnieniem i wyrażaniem się publicznego i prywatnego, wspólnego i indywidualnego.

Uwaga autorki skupia się szczególnie na formach transgresji fizycznych i społecznych granic oraz na tworzeniu nowych zgodnie ze zmieniającymi się tożsamościami, hierarchią społeczną, relacjami władzy, formami solidarności społecznej, usieciowieniem oraz inwestycjami w kapitał społeczny. W artykule omówiono przypadki naruszenia granic oraz podziały jako dyskursy miejskie – o mieście socjalistycznym, mieście transformacji i inne, tworzone po 2007 roku po wstąpieniu Bułgarii do UE. Przypadki te badano w perspektywie codziennych praktyk miejskiego ogrodnictwa prowadzonego w przestrzeni wspólnej, wokół bloków, na balkonach i w ogródkach na obrzeżach miasta.


Keywords


city; neighbourhood; urban gardening; inhabiting spaces; Bulgaria

Full Text:

PDF (in English)

References


Baudry, S. (2010). Cultiver son jardin, s’inscrire dans la ville: Approche anthropologique des community gardens de New York City (PhD thesis). Université Paris-Diderot - Paris VII. Retrieved from https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00962486/document

Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. (R. Nice, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.

http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9780511812507

Bourdieu, P. (1980). Le mort saisit le vif: Les relations entre l’histoire réifiée et l’histoire incorporée. Actes de la recherche en sciences sociales, 32(1), 3–14. http://doi.org/10.3406/arss.1980.2077

Crampton, R. (1997). Eastern Europe in the twentieth century and after. London, New York: Routledge.

Dichev, I. (2005). Prostranstva na zhelanieto, zhelanie za prostranstvo. Sofiia: IK „LIK“.

Dichev, I. (2003). Usiadaneto na nomadskiia komunizŭm: Sotsialisticheskata urbanizatsiia i formite na grazhdanstvo. Sotsiologicheski problemi, 3-4, 33–63.

Eyal, G., Szelényi, I., & Townsley, E. (1998). Making capitalism without capitalists: Class formation and elite struggles in post-communist Central Europe. London, New York: Verso.

Foucault, M. (1984). Of other spaces, heterotopias. Architecture, Mouvement, Continuité, 5, 46–49. Retrieved from: http://foucault.info/doc/documents/heterotopia/foucault-heterotopia-en-html [Original publication: Conférence au Cercle d'études architecturales, 14 March 1967]

Gell, A. (1985). How to read a map: Remarks on the practical logic of navigation. Man, 20(2), 271–286. http://doi.org/10.2307/2802385

Hannertz, U. (1980). Exploring the city: Inquiries toward an urban anthropology. New York: Columbia University Press.

Hirsh, E., & O’Hanlon, M. (1997). The anthropology of the landscape: Perspectives on place and space. Oxford: Clarendon Press.

Kornai, J. (2012). What Economics of Shortage and The Socialist System have to say to the (Hungarian) readers today: An introductory study to the first two volumes of the life’s work series. Acta Oeconomica, 62(3), 365–384. http://doi.org/10.1556/AOecon.62.2012.3.5

Lueneburg, М. (2015, October 26). Inhabitants and balconies. Lobby. Retrieved November 12, 2015, from http://bartlettlobby.com/articles/the-architect-the-inhabitant-and-the-balcony/

Parusheva, D., Marcheva, I., & Zlatkova, M. (2010). Tinkering in daily life: People, state and social(ist) housing in Bulgaria. Etudes balkaniques, 3, 69–91.

Pinson, D. (2000). L’”usager” de la ville. In T. Paquot, S. Body-Gendrot, & M. Lussault (Eds.), La ville et l’urbain: L’état des savoirs (pp. 234–244). Paris: La Découverte.

Shama, S. (1995). Landscape and memory. London: Harper Collins Publishers.

Shotter, J. (1986). A sense of place: Vico and the social production of social identities. British Journal of Social Psychology, 25(3), 199–211. http://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1986.tb00724.x

Zlatkova, M. (2001). Changes in urban neighborhoods in present day Bulgaria. Ethnologia Balkanica, 5, 185–193.

Zlatkova, M. (2011). The urban palimpsest, or how to study cities in transition: On a possible ethnosociological approach in urban studies. In M. Karamihova (Ed.), Readings in the history and culture of the Balkans in support of university teaching (pp. 271–284). Sofia: Paradigma Publishing House.

Zlatkova, M. (2012). Etnosotsiologiia na grada: Po primera na grad Plovdiv. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo.

Zrnić, V. (2009). Kvartovska spika: Značenia grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku Naklada Jesenki i Turk.
Copyright (c) 2015 Meglena Ivanova Zlatkova

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/