DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2013.004

Contemporary Slavery and the Struggle for Self-Determination: The Case of the Guaraní People from the Bolivian Chaco

Aleksandra Bergier

Abstract


Contemporary Slavery and the Struggle for Self-Determination: The Case of the Guaraní People from the Bolivian Chaco

For over a century, the Bolivian Guaraní people have been subjected to infrahuman treatment which involved practices such as slavery, forced labor and servitude. The new agrarian legislation, aimed at reversing the concentration of the economic and social power in the hands of a small regional elite, represented a shift in a state policy, facilitating the access of indigenous peoples to collective land property and thereby enabling them to break away from the conditions of debt bondage and forced labor. The article examines the current situation of the Guaraní and focuses on the changes and challenges that have been introduced to their way of life due to the implementation of the clearing title process which brought about a partial reconstitution of their territory. It presents the recent data on their struggle to redefine and reconstruct their cultural identity and places emphasis on specific cultural elements considered valuable by the Guaraní society: territorial management, native language, customary law and wider inclusion of women in decision-making structures within the indigenous political organization.

 

Współczesne niewolnictwo i walka o autodeterminację: casus kultury Guaraní z boliwijskiego Chaco

Przez ponad stulecie boliwijscy Indianie Guaraní byli przedmiotem nieludzkiego traktowania z powodu praktyk takich jak niewolnictwo, praca przymusowa oraz poddaństwo. Reformy agrarne, których celem była redystrybucja władzy ekonomicznej i społecznej, skoncentrowanej w rękach niewielkiej regionalnej elity, spowodowały zmianę w polityce rządowej, gwarantując dostęp ludów tubylczych do kolektywnej własności ziemi. Proces ten umożliwił przedstawicielom kultury Guaraní zerwanie zależności wynikających z systemu pracy przymusowej i więzienia za długi. Niniejszy artykuł jest poświęcony obecnej sytuacji Indian Guaraní, a w szczególności zmianom i wyzwaniom, którym muszą stawić czoło w związku z uzyskaniem tytułów własności ziemi oraz częściową odbudową utraconego terytorium. Omówione zostały aktualne dane związane z walką o ponowne zdefiniowanie i odbudowanie kulturowej tożsamości tej grupy, jak również specyficzne elementy kulturowe, uważane za wartościowe przez społeczność Guaraní, w tym zarządzanie terytorialne, język ojczysty, prawo zwyczajowe oraz szerszy udział kobiet w strukturach decyzyjnych ruchu indiańskiego.


Keywords


Guaraní people; indigenous peoples; contemporary forms of slavery; cultural revitalization

Full Text:

PDF (IN ENGLISH)


Copyright (c) 2015 Aleksandra Bergier

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/