DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2017.001

Introductory Comments

Jolanta Sujecka

Abstract


Introductory Comments

The sixth issue (not just in the Thematic Section) is devoted to the borders of civilization in our memory, in culture, in art, in literature, in the arrangement of political objectives. Both their demarcation and their crossing is a matter of the objectives we can and want to set ourselves in the context of the order that exists and into which we try to fit, transforming it or levelling.

The value of this survey of  “images of borders” is its setting in such varied material, owing to which the theoretical speculations gain a representative illustration and, at the same time, a guarantee of being rooted, even if it is only a “contact zone”.

 

Wprowadzenie

Szósty numer (nie tylko sekcja tematyczna) jest poświęcony kwestii granic cywilizacji w naszej pamięci, kulturze, sztuce, literaturze, w definiowaniu celów politycznych. Zarówno ich wyznaczanie, jak i przekraczanie, jest kwestią celów, jakie możemy i chcemy postawić sobie w kontekście istniejącego ładu, w który staramy się wpisać, przekształcając go lub dostosowując się do niego. Wartością niniejszego przeglądu "obrazów granic" jest przedstawienie ich poprzez tak zróżnicowany materiał, dzięki czemu rozważania teoretyczne zyskują reprezentatywną ilustrację, a zarazem gwarancję zakorzenienia, nawet jeśli będzie to tylko "sfera kontaktu".


Keywords


Civilisation; images; transitions; borders

Full Text:

PDF (in English)

References


Konstantinović, R. (1969). Filozofija palanke. Beograd: Nolit.
Copyright (c) 2017 Jolanta Sujecka

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/