Colloquia Humanistica

The journal “Colloquia Humanistica” was founded as an interdisciplinary annual forum for discussion between researchers, who represent different fields of the humanities. Each issue is centered around different main theme, presented from diverse perspectives. This is because we are aware of the value of cooperation between various disciplines of the humanities. Thus, we can paint a comprehensive picture of the subject matter. We attempt to ensure the consistency of the texts by entrusting the editorial duties to scholars of high standing. Every main theme is inspired by the cultural studies and devoted particularly to the issues previously marginalized or dominated by one ideological influence. We focus on topics most often overlooked by the official cultural and national narratives, uncomfortable for these narratives, or treated instrumentally. We invite cooperation and contributions from scholars representing cultural studies, linguists, historians, ethnologists, philosophers, and others.

“Colloquia Humanistica” is not strictly confined to the area of Slavic cultures or the Balkans; while Slavic and Balkan themes will appear in the journal, they only serve as an illustration for broader issues in the humanities. It is the intention of our annual to promote regular discussion on various biases and stereotypes: cultural, national, as well as academic. For that reason, an important place in the journal is reserved for the section called “Materials”, where we present literary and historical inedita, as well as texts for the first time translated into Polish. The journal is published in English, with “Materials” in Polish translation, provided with English introductions.

We hope that the new “Colloquia Humanistica” will attain high scholarly standards. At the same time, we would like the journal to host animated discussions on various topics, not in the sense of swift reactions to temporary sensations but as offering constant support to the scholarly exchange of ideas in the form of: debates, arguments, creative discussions; as opposed to biased discussions approaching issues from a single point of view of a specific ideology. In other words: we would like it to be a “Colloquium”.

Points awarded for publication according to the Polish Ministry of Science and Higher Education: 8.

 

Rocznik „Colloquia Humanistica” został pomyślany jako przestrzeń dyskusji i wymiany poglądów między badaczami, nie tylko z Polski, ale i z ośrodków zagranicznych, którzy reprezentują różne pola humanistyki. Każdy numer rocznika zawiera blok tematyczny poświęcony prezentacji jednej kwestii (zgodnej z profilem czasopisma), ukazywanej z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu staramy się przekazać jak najbardziej kompletny obraz rozważanego tematu, gdyż jesteśmy świadomi, że wartością jest współpraca między różnymi dyscyplinami humanistyki. Z tego powodu przykładamy wielką wagę do wysokiego naukowego poziomu tekstów zamieszczonych w tym dziale, a jego naukową redakcję powierzamy zawsze specjalistom. Każdy temat przewodni rocznika jest inspirowany studiami kulturowymi, a zarazem poświęca specjalną uwagę problemom, które były naszym zdaniem marginalizowane lub ideologizowane. W centrum uwagi rocznika znajdują się tematy niedostrzegane przez tzw. kulturę oficjalną, niewygodne dla narodowych narracji lub traktowane przez nie instrumentalnie Do każdego tematu zapraszamy szerokie spectrum badaczy, kulturologów, lingwistów, historyków, etnologów, literaturoznawców, filozofów, choć ta lista nie wyczerpuje przedstawicieli dyscyplin, których artykuły prezentujemy na łamach rocznika.

„Colloquia Humanistica” nie są rocznikiem ani slawistycznym, ani bałkanistycznym, choć tematy slawistyczne i bałkanistyczne pojawią się w czasopiśmie, ale jedynie jako jedna z ilustracji szerszych humanistycznych problemów. Intencją rocznika jest konsekwentne podejmowanie dyskusji z uprzedzeniami i stereotypami, kulturowymi, narodowymi, czasem naukowymi. Dlatego bardzo ważne miejsce w roczniku zajmuje dział zatytułowany „Materiały”, w którym prezentujemy nowe, niepublikowane teksty: literackie, historyczne, także utwory po raz pierwszy tłumaczone na język polski. Rocznik w całości jest przygotowywany w języku angielskim, materiały publikowane w tłumaczeniu na język polski poprzedzamy angielskojęzycznymi wprowadzeniami.

Mamy nadzieję, że rocznik „Colloquia Humanistica” będzie czasopismem zachowującym naukowe standardy, ale żywym, nie w sensie reakcji na doraźną sensację, lecz w sensie podtrzymywania idei naukowej rozmowy, która ma charakter debaty, sporu, twórczej dyskusji, nie zaś ideologicznej wykładni racji jakiejś strony, „Colloquium” właśnie.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 r.: 8.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 6 (2017): The Images of the Borders of Civilizations


Cover Page

Editor-in-charge of the issue [Redaktor Prowadzący]: Wojciech Sajkowski, with collaboration of [we współpracy z]: Jolanta Sujecka & Maciej Falski

Complete list of reviewers for the issue 6 [Lista recenzentów numeru 6]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Colloquia Humanistica – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 590/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Colloquia Humanistica – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 590/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]
 

 

The notion of civilization is strictly related to the issue of borders since it would became meaningless without the opposition to another civilization, or the lack of it (the latter described with many terms, e.g. nature or barbarity). The juxtaposition between the notion of civilization and its different antinomies seems to easier to display when seen from its center, however the shape of its border is not always clear, even if it has foundation in clear geographical or political divisions. Thus, this border can be represented as a linear frontier between a civilized state and barbaric lands, or as a borderland which encompasses some kind of fluent transition. The civilization border can be also represented in macro scale, shaping geographic divisions of the continents (as it was in the case of the Balkans), but its depiction can also concern the micro scale, for example the difference between an urban and a natural landscape. The notion is even broader, because it is not only treated in the context of space but also social behaviors and their evolution (which since the Enlightenment is bound with notion of the progress). The question establishing the difference between civilized and uncivilized is still shaping the identity of modern societies, and thus it is worth attention.