Colloquia Humanistica

The journal Colloquia Humanistica was founded as an interdisciplinary annual forum for discussion between researchers, who represent different fields of the humanities. Each issue is centred around different main theme, presented from diverse perspectives. This reflects our awareness of the value of cooperation between various disciplines of the humanities. Thus, we can paint a comprehensive picture of the subject matter. We seek to ensure the consistent Academic standards of the texts by entrusting the editorial duties to scholars of high standing. Every main theme is inspired by cultural studies and devoted particularly to issues that were previously marginalised or dominated by one ideological stance. We focus on topics most often overlooked by so-called official culture inconvenient for national narratives, or treated instrumentally therein. We invite cooperation and contributions from scholars representing cultural studies, linguists, historians, ethnologists, philosophers, and others.

Colloquia Humanistica is not strictly confined to the area of Slavic cultures or the Balkans; while Slavic and Balkan themes will appear in the journal, they only serve as an illustration for broader issues in the humanities. It is the intention of our annual to promote regular discussion on various biases and stereotypes: cultural, national, as well as academic. For that reason, an important place in the journal is reserved for the section called “Materials”, where we present literary and historical inedita, as well as texts translated into Polish for the first time. The journal is published in English, with “Materials” in Polish translation, preceded by English introductions.

We hope that the new Colloquia Humanistica will attain high scholarly standards. At the same time, we would like the journal to host animated discussions on various topics, not in the sense of swift reactions to short-lived sensationalism but by offering constant support to the scholarly exchange of ideas in the form of: debates, arguments, creative discussions; as opposed to biased expositions approaching issues from the singular point of view of a specific ideology. In other words: we would like it to be a “Colloquium”.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 20.

 

Rocznik „Colloquia Humanistica” został pomyślany jako przestrzeń dyskusji i wymiany poglądów między badaczami, nie tylko z Polski, ale i z ośrodków zagranicznych, którzy reprezentują różne pola humanistyki. Każdy numer rocznika zawiera blok tematyczny poświęcony prezentacji jednej kwestii (zgodnej z profilem czasopisma), ukazywanej z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu staramy się przekazać jak najbardziej kompletny obraz rozważanego tematu, gdyż jesteśmy świadomi, że wartością jest współpraca między różnymi dyscyplinami humanistyki. Z tego powodu przykładamy wielką wagę do wysokiego naukowego poziomu tekstów zamieszczonych w tym dziale, a jego naukową redakcję powierzamy zawsze specjalistom. Każdy temat przewodni rocznika jest inspirowany studiami kulturowymi, a zarazem poświęca specjalną uwagę problemom, które były naszym zdaniem marginalizowane lub ideologizowane. W centrum uwagi rocznika znajdują się tematy niedostrzegane przez tzw. kulturę oficjalną, niewygodne dla narodowych narracji lub traktowane przez nie instrumentalnie Do każdego tematu zapraszamy szerokie spectrum badaczy, kulturologów, lingwistów, historyków, etnologów, literaturoznawców, filozofów, choć ta lista nie wyczerpuje przedstawicieli dyscyplin, których artykuły prezentujemy na łamach rocznika.

„Colloquia Humanistica” nie są rocznikiem ani slawistycznym, ani bałkanistycznym, choć tematy slawistyczne i bałkanistyczne pojawią się w czasopiśmie, ale jedynie jako jedna z ilustracji szerszych humanistycznych problemów. Intencją rocznika jest konsekwentne podejmowanie dyskusji z uprzedzeniami i stereotypami, kulturowymi, narodowymi, czasem naukowymi. Dlatego bardzo ważne miejsce w roczniku zajmuje dział zatytułowany „Materiały”, w którym prezentujemy nowe, niepublikowane teksty: literackie, historyczne, także utwory po raz pierwszy tłumaczone na język polski. Rocznik w całości jest przygotowywany w języku angielskim, materiały publikowane w tłumaczeniu na język polski poprzedzamy angielskojęzycznymi wprowadzeniami.

Mamy nadzieję, że rocznik „Colloquia Humanistica” będzie czasopismem zachowującym naukowe standardy, ale żywym, nie w sensie reakcji na doraźną sensację, lecz w sensie podtrzymywania idei naukowej rozmowy, która ma charakter debaty, sporu, twórczej dyskusji, nie zaś ideologicznej wykładni racji jakiejś strony, „Colloquium” właśnie.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi: 20.

Announcements

 

Colloquia Humanistica 10 (2021) – call for papers

 

The aim of Colloquia Humanistica, the interdisciplinary journal of humanities of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences is to introduce a variety of perspectives in discussing contemporary issues. We would like to propose a unique space that would allow an intensive intellectual debate and a dynamic exchange of thoughts between researchers of different perspectives in humanities and social sciences. Colloquia Humanistica kindly invites submissions of manuscripts that address the topic:

Heritage and the post-socialist cities, small towns, and peripheries: cultural, social, and economic perspective

The notion of heritage has become one of the key concepts in imaging the culture as a set of symbolic practices. Moreover, heritage constitutes one of the main concerns of space policies throughout Europe. The European Union, and national heritage institutes of individual countries, through different programs and special purpose funds support the conservation of objects, practices, or buildings, which value is connected to the past. One of the mechanisms of building the symbolic value, with also an impact for the economy, is the UNESCO World Heritage List. The heritage is crucial as well in any discussion on national identity.

We propose to open a discussion on heritage in a specific context of the post-socialist urban and rural areas. The process of a cultural, social, and economic transformation and development had an impact on guarding, protecting and creating heritage. The end of the socialist era brought also a new problem of objects, monuments, and other artifacts related to the previous period. Another question concerns for example industrial complexes, which lost their productivity, remaining an unwanted burden, on the other hand, they gradually receive the attention of photographers or explorers as witnesses of the past.

Several thematic fields can be proposed as examples of possible contributions:

  • the architecture of 1945–1990 and its destiny after 1990;
  • urban planning and urbanistic ideas of socialist modernism from the contemporary perspective;
  • industrial heritage and the problem of its conservation or reuse;
  • unwanted or abandoned heritage: objects, buildings, neighborhoods or practices;
  • symbolic practices associated with the socialist era.

Other themes, related to the leading topic, are encouraged as well.

We invite researchers with experience in humanities and social sciences, history of architecture, urban planning, to contribute to the 10th volume of Colloquia Humanistica. Manuscripts should be submitted by January 30th, 2021. Contributors are encouraged to refer to the author guidelines at the website of the journal: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/about. Papers should be submitted on the open journal platform. Please, send us a short abstract at the one of following e-mail addresses, by November, 15th, 2020.

Feel free to contact scientific editors of the volume:

Maciej Falski, Ph.D., Post-Yugoslav Area Research Center, University of Warsaw (mf.falski(at)gmail.com)

Linda Kovářová, Ph.D., Seminar of General and Comparative History, Charles University in Prague (Linda.Kovarova(at)ff.cuni.cz)

 
Posted: 2020-02-05
 
More Announcements...

No 9 (2020): Sephardim, Ashkenazim and Non-Jewish Peoples: Encounters Across Europe


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 9 [Lista recenzentów numeru 9]

Conception and academic editing of this issue [Koncepcja i redakcja naukowa tomu]: Aleksandra Twardowska, Katarzyna Taczyńska

 

Language and stylistic editor [Redaktor językowa]: Joanna Dutkiewicz

 

We present the 9th issue of Colloquia Humanistica, whose content is entirely coherent and focused on a single theme: cross-cultural encounters which, whether they occurred as clashes or exchanges, affected everyone involved. Our goal was for all the texts – from the main articles to materials, sources, archival research, and even reviews and discussions – to be in line with the issue’s title. Initially, the title’s “encounters” were supposed to apply to Jewish/non-Jewish relations in a specific area, but the present volume, which is a compilation of the perspectives and interests of many different authors, reveals a more multidimensional meaning of the word.