Colloquia Humanistica

The journal “Colloquia Humanistica” was founded as an interdisciplinary annual forum for discussion between researchers, who represent different fields of the humanities. Each issue is centered around different main theme, presented from diverse perspectives. This is because we are aware of the value of cooperation between various disciplines of the humanities. Thus, we can paint a comprehensive picture of the subject matter. We attempt to ensure the consistency of the texts by entrusting the editorial duties to scholars of high standing. Every main theme is inspired by the cultural studies and devoted particularly to the issues previously marginalized or dominated by one ideological influence. We focus on topics most often overlooked by the official cultural and national narratives, uncomfortable for these narratives, or treated instrumentally. We invite cooperation and contributions from scholars representing cultural studies, linguists, historians, ethnologists, philosophers, and others.

“Colloquia Humanistica” is not strictly confined to the area of Slavic cultures or the Balkans; while Slavic and Balkan themes will appear in the journal, they only serve as an illustration for broader issues in the humanities. It is the intention of our annual to promote regular discussion on various biases and stereotypes: cultural, national, as well as academic. For that reason, an important place in the journal is reserved for the section called “Materials”, where we present literary and historical inedita, as well as texts for the first time translated into Polish. The journal is published in English, with “Materials” in Polish translation, provided with English introductions.

We hope that the new “Colloquia Humanistica” will attain high scholarly standards. At the same time, we would like the journal to host animated discussions on various topics, not in the sense of swift reactions to temporary sensations but as offering constant support to the scholarly exchange of ideas in the form of: debates, arguments, creative discussions; as opposed to biased discussions approaching issues from a single point of view of a specific ideology. In other words: we would like it to be a “Colloquium”.

Points awarded for publication according to the Polish Ministry of Science and Higher Education: 8.

 

Rocznik „Colloquia Humanistica” został pomyślany jako przestrzeń dyskusji i wymiany poglądów między badaczami, nie tylko z Polski, ale i z ośrodków zagranicznych, którzy reprezentują różne pola humanistyki. Każdy numer rocznika zawiera blok tematyczny poświęcony prezentacji jednej kwestii (zgodnej z profilem czasopisma), ukazywanej z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu staramy się przekazać jak najbardziej kompletny obraz rozważanego tematu, gdyż jesteśmy świadomi, że wartością jest współpraca między różnymi dyscyplinami humanistyki. Z tego powodu przykładamy wielką wagę do wysokiego naukowego poziomu tekstów zamieszczonych w tym dziale, a jego naukową redakcję powierzamy zawsze specjalistom. Każdy temat przewodni rocznika jest inspirowany studiami kulturowymi, a zarazem poświęca specjalną uwagę problemom, które były naszym zdaniem marginalizowane lub ideologizowane. W centrum uwagi rocznika znajdują się tematy niedostrzegane przez tzw. kulturę oficjalną, niewygodne dla narodowych narracji lub traktowane przez nie instrumentalnie Do każdego tematu zapraszamy szerokie spectrum badaczy, kulturologów, lingwistów, historyków, etnologów, literaturoznawców, filozofów, choć ta lista nie wyczerpuje przedstawicieli dyscyplin, których artykuły prezentujemy na łamach rocznika.

„Colloquia Humanistica” nie są rocznikiem ani slawistycznym, ani bałkanistycznym, choć tematy slawistyczne i bałkanistyczne pojawią się w czasopiśmie, ale jedynie jako jedna z ilustracji szerszych humanistycznych problemów. Intencją rocznika jest konsekwentne podejmowanie dyskusji z uprzedzeniami i stereotypami, kulturowymi, narodowymi, czasem naukowymi. Dlatego bardzo ważne miejsce w roczniku zajmuje dział zatytułowany „Materiały”, w którym prezentujemy nowe, niepublikowane teksty: literackie, historyczne, także utwory po raz pierwszy tłumaczone na język polski. Rocznik w całości jest przygotowywany w języku angielskim, materiały publikowane w tłumaczeniu na język polski poprzedzamy angielskojęzycznymi wprowadzeniami.

Mamy nadzieję, że rocznik „Colloquia Humanistica” będzie czasopismem zachowującym naukowe standardy, ale żywym, nie w sensie reakcji na doraźną sensację, lecz w sensie podtrzymywania idei naukowej rozmowy, która ma charakter debaty, sporu, twórczej dyskusji, nie zaś ideologicznej wykładni racji jakiejś strony, „Colloquium” właśnie.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 r.: 8.

Announcements

 

CALL FOR PAPERS: Beyond culture, beyond language – transcultural and translingual strategies in literature

 

CALL FOR PAPERS

The aim of COLLOQUIA HUMANISTICA, the interdisciplinary journal of humanities of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, is to introduce a variety of perspectives in discussing contemporary issues. We would like to propose an unique space that would allow an intensive intellectual debate and a dynamic exchange of thoughts between researchers.

 

COLLOQUIA HUMANISTICA kindly invites submissions of manuscripts that addresses the topic:

Beyond culture, beyond language – transcultural and translingual strategies in literature

Contemporary discourse of transcultural studies is often based on the notions of migration, repatriation and diaspora – the experiences that by bringing humans from one cultural order to the other foster the new perspective of looking at culture. Cultural boundaries reveal their delusive character, as a human becomes the arena of coexistence and mixing of various cultural elements. One finds itself beyond culture defined as delimited and exclusive notion, in the territory that lacks a definition. It is in fact this individual experience of being beyond that is the key element of a transcultural mindset. Thus, it may also goes in the direction different than migration and crossing the national or ethnic boundaries, emerging on the cultural crossroads of social divisions, gender, subculture, etc.

However this new position of subject and different perspective on looking at culture connected with it can be difficult to express in the language that operates culturally bounded categories, the struggle with the language is often creatively overcome by the various strategies of literary creation. Decentering the narrative voice, pluralization of voices, bi- or multilingualism, use of unreliable narrator, irony or even comedy are one of the many narrative ways to break the pre-set boundaries of language and direct a reader to what is beyond. Apart from narrative means, transcultural strategies in literature may also include engaging and reworking historical topics and narrations, non-fiction genres or poetry. We invite all kinds of reflections about the literary strategies that mark an attempt to express not obvious and ambivalent cultural phenomena. The analysis of literary creation may show the new ways of grasping the transcultural dimension, as well as indicate the emerging phenomena of cultural/transcultural existence.

If you wish to contribute to this volume of the Colloquia Humanistica, please send a title and an abstract to the editors of the volume, Ewa Łukaszyk ewa.a.lukaszyk@gmail.com or Ewa Niedziałek eniedzialek@gmail.com. Full papers should be submitted by the 31 October 2017.

All the author guidelines and submission requirements can be found at the website of the journal: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/about.

Please, submit the manuscript through the editorial and publishing system of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences via your personal account: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/index. All the papers are published on the open access journal platform.
 
Posted: 2017-03-15
 
More Announcements...

No 5 (2016): Nation. “Natsiya.” Ethnie


Cover Page

Editor-in-charge of the issue [Redaktor Prowadząca]: Jolanta Sujecka

Complete list of reviewers for the issue 5 [Lista recenzentów numeru 5]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Colloquia Humanistica – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Colloquia Humanistica – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]
 

 

The fifth yearly volume of the Colloquia Humanistica comprises a thematic section on Nation, Natsiya, Ethnie. The subject it discusses has thus far received little attention as a research problem in the Slavia Orthodoxa, the Slavia Romana, the Balkans but also in Central and Eastern Europe. We re-examine the equivocality of the term natsiya, point to its rootedness in the ancient world and reveal its hitherto unexplored semantical aspects, drawing on the historical meanings of the term in the Hungarian Monarchy and the Commonwealth of Both Nations. At the same time, we discuss its much less known twentieth-century career, focusing on its peculiar etymology, its changing contexts in the globalising world and considering its entanglement with widely understood issues of identity both in the Slavia Orthodoxa  and outside of it: within Yiddish and Judeo-Spanish Jewishness  as well as beyond Europe. On the one hand, our intention was to demonstrate the analyzed terms as deeply embedded in earliest of history. On the other – to show how linguistic but also ethnic and societal factors cause their meanings to shimmer. As with our previous thematic sections, we made no attempt to exhaust the topic at hand. What we were trying to offer was an indication of its richness and equivocality, a feature often underestimated within so-called young identities, such as Ukrainian and Buryat ones. This was what prompted us both to centre the current thematic section around history and to include in our discussion the meanings of these terms in some of the cultures whose international presence dates back to as late as the twentieth century. It is also for these reasons that we find a particularly interesting context for our discussion to be offered by the early-twentieth-century debates about modern Jewish identity among both Ashkenazi and Sephardi Jews, a debate which was tragically interrupted by the Shoah.