Cognitive Studies | Études cognitives

Cognitive Studies | Études cognitives is an international and interdisciplinary yearly scientific journal. It was formed as a result of a Polish-French cooperation co-ordinated by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (other partners in the project were: University of Silesia, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV and VII).

The topics presented in Cognitive Studies | Études Сognitives fall within the scope of contemporary (mainly synchronous) linguistics, including: cognitive theoretical semantics; issues of semantics and grammar in natural languages as manifested in corpus linguistics; lexical semantics; contrastive linguistics; linguistic engineering (e.g. corpus linguistics, mono-, bi- and multilingual corpora) and sociolinguistics.

The composition of the Scientific Board reflects the nature of the journal: it is international – the members of the Scientific Board come from Belarus, Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Ukraine; and interdisciplinary – it comprises professors of linguistics, mathematics and computer science.

Cognitive Studies | Études cognitives have so far featured contributions by scientists from 21 countries of Europe and North America. The primary language of the journal was initially French. In 2004, it was superseded by English. French has remained one of the journal's languages for the sake of tradition.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 40.

 

„Cognitive Studies | Études cognitives” (rocznik) to naukowe czasopismo o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Powstało w wyniku koordynowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk współpracy polsko-francuskiej (poza IS PAN w projekcie uczestniczyły: Uniwersytet Śląski, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV i VII).

Tematyka prezentowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” prac obejmuje najnowsze dziedziny językoznawstwa współczesnego, synchronicznego, w tym: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, zagadnienia semantyczne i gramatyczne w języku naturalnym na styku z lingwistyką korpusową, semantykę leksykalną, konfrontację językową, inżynierię lingwistyczną (w tym lingwistykę korpusową, korpusy dwu- i wielojęzyczne) oraz zagadnienia socjolingwistyczne.

Skład Rady Naukowej „Cognitive Studies | Études cognitives” odzwierciedla charakter pisma: międzynarodowy – w Radzie zasiadają członkowie z Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Ukrainy i Włoch; interdyscyplinarny – są w niej profesorowie lingwistyki, matematyki i informatyki.

Początkowo podstawowym językiem pisma był francuski, od 2004 roku jest nim angielski. Dla zachowania tradycji Redakcja dopuszcza do publikacji artykuły po francusku.

Dotychczas w „Cognitive Studies | Études cognitives” publikowali prace naukowcy z 21 państw Europy i Ameryki Północnej.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 40.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 22 (2022)


Cover Page

The Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący]: Roman Roszko & Paweł Levchuk

Complete list of reviewers for the issue 22 [Lista recenzentów numeru 22]

 

 

The project Cognitive Studies | Études cognitives 22 financed from the funds of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland under the "Development of Scientific Journals" programme, contract no. RCN/SP/0417/2021/1. [Zadanie „Cognitive Studies | Études cognitives" 22 finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”, umowa RCN/SP/0417/2021/1].