Cognitive Studies | Études cognitives

Cognitive Studies | Études cognitives is an international and interdisciplinary yearly scientific journal. It was formed as a result of a Polish-French cooperation co-ordinated by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (other partners in the project were: University of Silesia, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV and VII).

The topics presented in Cognitive Studies | Études Сognitives fall within the scope of contemporary (mainly synchronous) linguistics, including: cognitive theoretical semantics; issues of semantics and grammar in natural languages as manifested in corpus linguistics; lexical semantics; contrastive linguistics; linguistic engineering (e.g. corpus linguistics, mono-, bi- and multilingual corpora) and sociolinguistics.

The composition of the Scientific Board reflects the nature of the journal: it is international – the members of the Scientific Board come from Belarus, Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Ukraine; and interdisciplinary – it comprises professors of linguistics, mathematics and computer science.

Cognitive Studies | Études cognitives have so far featured contributions by scientists from 21 countries of Europe and North America. The primary language of the journal was initially French. In 2004, it was superseded by English. French has remained one of the journal's languages for the sake of tradition.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 20.

 

„Cognitive Studies | Études cognitives” (rocznik) to naukowe czasopismo o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Powstało w wyniku koordynowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk współpracy polsko-francuskiej (poza IS PAN w projekcie uczestniczyły: Uniwersytet Śląski, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV i VII).

Tematyka prezentowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” prac obejmuje najnowsze dziedziny językoznawstwa współczesnego, synchronicznego, w tym: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, zagadnienia semantyczne i gramatyczne w języku naturalnym na styku z lingwistyką korpusową, semantykę leksykalną, konfrontację językową, inżynierię lingwistyczną (w tym lingwistykę korpusową, korpusy dwu- i wielojęzyczne) oraz zagadnienia socjolingwistyczne.

Skład Rady Naukowej „Cognitive Studies | Études cognitives” odzwierciedla charakter pisma: międzynarodowy – w Radzie zasiadają członkowie z Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Ukrainy i Włoch; interdyscyplinarny – są w niej profesorowie lingwistyki, matematyki i informatyki.

Początkowo podstawowym językiem pisma był francuski, od 2004 roku jest nim angielski. Dla zachowania tradycji Redakcja dopuszcza do publikacji artykuły po francusku.

Dotychczas w „Cognitive Studies | Études cognitives” publikowali prace naukowcy z 21 państw Europy i Ameryki Północnej.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi: 20.

Announcements

 

Volume 22 [Tom 22]

 

Invitation to submit articles to volume 22 (2022) Cognitive Studies | Études cognitives

The main topic of Volume 22: Multilingualism and linguistic contacts in the sociolinguistic approach

The volume will be devoted to the contacts between Slavic languages and between Slavic languages and other languages. We would like to pay special attention to the currently conducted quantitative research on bilingual and multilingual people and the issues of the motivation to learn Slavic languages, with the distinction of learning Polish. Other proposed issues are:

  • research on Polish-foreign and Slavic-foreign multilingualism,
  • research on the bilingualism of authors of literature from Slavic countries,
  • the language policy of the Slavic countries, especially the description of new practical solutions,
  • research on the power of Slavic languages.

Deadline for submitting articles: September 30, 2021.

Maximum text size (including bibliography): 40,000 characters (including spaces).

The number of articles in one volume is limited.

Language of publication: English.

Publication date: fourth quarter of 2022.

Detailed guidelines and information for authors are available on the journal's website in the Submission tab: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/about/submissions#onlineSubmissions

We invite you to read the journal https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/archive

 

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do tomu 22 (2022) Cognitive Studies | Études cognitives

Temat przewodni Tomu 22: Wielojęzyczność i kontakty językowe w ujęciu socjolingwistycznym

Tom 22 Cognitive Studies | Études cognitives zostanie poświęcony kontaktom między językami słowiańskimi oraz językami słowiańskimi a innymi językami. Szczególną uwagę chcielibyśmy skierować na obecnie prowadzone badania ilościowe osób dwujęzycznych i wielojęzycznych oraz zagadnienia motywacji do nauki języków słowiańskich, z wyróżnieniem nauki języka polskiego. Inne proponowane zagadnienia to:

  • badania wielojęzyczności polsko-obcej i słowiańsko-obcej,
  • badania dwujęzyczności twórców literatur państw słowiańskich,
  • polityka językowa państw słowiańskich, szczególnie opis nowych rozwiązań praktycznych,
  • badania mocy języków słowiańskich.

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2021 r.

Maksymalna objętość tekstu (łącznie z bibliografią): 40 tysięcy znaków (wraz ze spacjami).

Objętość tomu ograniczona.

Język publikacji: angielski.

Data publikacji: IV kwartał 2022 r.

Szczegółowe wytyczne i informacje dla autorów są zamieszczone na stronie czasopisma w zakładce Submission: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/about/submissions#onlineSubmissions

Zapraszamy do lektury czasopisma https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/archive

 
Posted: 2021-03-20
 
More Announcements...

No 21 (2021)


Cover Page