Announcements

Volume 22 [Tom 22]

 

Invitation to submit articles to volume 22 (2022) Cognitive Studies | Études cognitives

The main topic of Volume 22: Multilingualism and linguistic contacts in the sociolinguistic approach

The volume will be devoted to the contacts between Slavic languages and between Slavic languages and other languages. We would like to pay special attention to the currently conducted quantitative research on bilingual and multilingual people and the issues of the motivation to learn Slavic languages, with the distinction of learning Polish. Other proposed issues are:

  • research on Polish-foreign and Slavic-foreign multilingualism,
  • research on the bilingualism of authors of literature from Slavic countries,
  • the language policy of the Slavic countries, especially the description of new practical solutions,
  • research on the power of Slavic languages.

Deadline for submitting articles: September 30, 2021.

Maximum text size (including bibliography): 40,000 characters (including spaces).

The number of articles in one volume is limited.

Language of publication: English.

Publication date: fourth quarter of 2022.

Detailed guidelines and information for authors are available on the journal's website in the Submission tab: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/about/submissions#onlineSubmissions

We invite you to read the journal https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/archive

 

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do tomu 22 (2022) Cognitive Studies | Études cognitives

Temat przewodni Tomu 22: Wielojęzyczność i kontakty językowe w ujęciu socjolingwistycznym

Tom 22 Cognitive Studies | Études cognitives zostanie poświęcony kontaktom między językami słowiańskimi oraz językami słowiańskimi a innymi językami. Szczególną uwagę chcielibyśmy skierować na obecnie prowadzone badania ilościowe osób dwujęzycznych i wielojęzycznych oraz zagadnienia motywacji do nauki języków słowiańskich, z wyróżnieniem nauki języka polskiego. Inne proponowane zagadnienia to:

  • badania wielojęzyczności polsko-obcej i słowiańsko-obcej,
  • badania dwujęzyczności twórców literatur państw słowiańskich,
  • polityka językowa państw słowiańskich, szczególnie opis nowych rozwiązań praktycznych,
  • badania mocy języków słowiańskich.

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2021 r.

Maksymalna objętość tekstu (łącznie z bibliografią): 40 tysięcy znaków (wraz ze spacjami).

Objętość tomu ograniczona.

Język publikacji: angielski.

Data publikacji: IV kwartał 2022 r.

Szczegółowe wytyczne i informacje dla autorów są zamieszczone na stronie czasopisma w zakładce Submission: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/about/submissions#onlineSubmissions

Zapraszamy do lektury czasopisma https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/archive

 
Posted: 2021-03-20
 
1 - 1 of 1 Items