DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1319

When “soul” is lost in translation: Metaphorical conceptions of “soul” in Dostoyevsky's original “Братья Карамазовы” (“The Brothers Karamazov”) and its translations into Polish, Croatian and English

Julia Ostanina-Olszewska, Kristina S. Despot

Abstract


When soul is lost in translation: Metaphorical conceptions of soul in Dostoyevsky’s original Братья Карамазовы (The Brothers Karamazov) and its translations into Polish, Croatian and English

Given that our understanding of such an abstract concept as soul is almost purely metaphorical, this paper provides a comparative cross-linguistic analysis of the system of metaphorical conceptions of soul in Dostoyevsky’s original Братья Карамазовы (The Brothers Karamazov) and its Polish, Croatian and English translations. Special attention is paid to those metaphors that are translated differently between the various translations, either in conceptual or linguistic terms.

This paper adheres to the cognitive-linguistic approach to Mind (Reddy, 1979; Sweetser, 1990; G. Lakoff & Johnson, 1999). Consistent with conceptual metaphor theory in general (G. Lakoff & Johnson, 1980; G. Lakoff, 1987; Grady, 1997; Kövecses, 2000; G. Lakoff, 2009; etc.), this paper’s theoretical and methodological approach is based on Sweetser’s (1990) analysis of the system of metaphors for knowledge, on G. Lakoff and Johnson’s (1999) systematic analysis of the metaphorical conceptions of Mind and Soul, and on Štrkalj Despot, Skrynnikova and Ostanina Olszewska’s (2014) comparative analysis of the metaphorical conceptions of ДУША/DUSZA/DUŠA (‘soul’) in Russian, Polish, and Croatian.

The metaphors for soul were examined in a parallel corpus that consists of Dostoyevsky’s original Братья Карамазовы (The Brothers Karamazov) and its Polish, Croatian and English translations. Linguistic metaphors were detected using the MIPVU procedure (Steen et al., 2010).

The main questions that this paper ains to answer are: Which metaphors for conceptualizing soul are shared by all the languages in question? Which metaphors are translated differently and why? If metaphors are translated differently, is the difference conceptual, cultural or linguistic? Does the type of metaphor (primary, complex) have any influence on the decision to translate the source language (SL) metaphor into a different one in the target language (TL)? What cultural differences are revealed through the analysis of the way metaphors have been translated to other Slavic and one non-Slavic language?

 

Pojęcie duszy zagubione w tłumaczeniu: Metaforyczne ujęcie duszy w oryginale powieści Братья Карамазовы (Bracia Karamazow) Fiodora Dostojewskiego oraz w jej tłumaczeniach na język polski, chorwacki oraz angielski

Rozumienie tak abstrakcyjnych pojęć, jak dusza jest w pełni metaforyczne. Niniejszy artykuł zawiera porównawczą, przekrojową analizę lingwistyczną systemu konceptualizacji pojęcia dusza w powieści Fiodora Dostojewskiego pt. Братья Карамазовы (Bracia Karamazow) oraz w jej polskim, chorwackim i angielskim tłumaczeniu. Zwrócono szczególną uwagę na te metafory, które zostały przetłumaczone inaczej w każdym wariancie tłumaczenia, pod względem pojęciowym albo językowym.

W artykule zastosowano kognitywno-lingwistyczne podejście do umysłu (Reddy, 1979; Sweetser, 1990; Lakoff & Johnson, 1999), podejście teoretyczne i metodologiczne – zasadniczo spójne z teorią metafory pojęciowej (Lakoff i Johnson, 1980; Lakoff, 1987; Grady, 1997; Lakoff, 1999; Kövecses, 2000; Lakoff, 2009 i in.) – opiera się na analizie E. Sweetser (1990) dotyczącej systemu metafor wiedzy, systematycznej analizie G. Lakoffa i M. Johnsona (1999) dotyczącej metaforycznego pojmowania umysłu i duszy oraz na analizie porównawczej K. Štrkalj Despot, I. Skrynnikovej i J. Ostatniny-Olszewskiej (2014) pojęć metaforycznych ДУША/DUSZA/DUŠA (dusza) w językach rosyjskim, polskim i chorwackim.

Przeanalizowano metaforyczne określenia duszy w korpusie paralelnym, w którym znalazła się powieść Fiodora Dostojewskiego pt. Братья Карамазовы (Bracia Karamazow) w oryginale oraz jej przekłady na język polski, angielski i chorwacki. Metafory językowe wskazano, korzystając z procedury MIPVU (Steen i in., 2010).

Niniejsza analiza jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: które metafory pojęcia dusza są tożsame we wszystkich analizowanych językach? Które metafory zostały przełożone w odmienny sposób i dlaczego tak się stało? Jeżeli metafory zostały przetłumaczone inaczej, czy jest to różnica pojęciowa, kulturowa czy językowa? Czy rodzaj metafory (podstawowa, złożona) wpływa na próbę przetłumaczenia metafory w języku źródłowym inną metaforą w języku docelowym? W jaki sposób metafory i rozumowanie metaforyczne w różnych językach wskazują na różnice i podobieństwa kulturowe w pojmowaniu świata?


Keywords


conceptual metaphor theory; parallel corpus; concept of soul; metaphorical mappings; metaphor and translation; cultural variation; linguistic variation

Full Text:

PDF (in English)

References


Aijmer, K., & Altenberg, B. (1996). Introduction. In K. Aijmer, B. Altenberg, & M. Johansson (Eds.), Languages in contrast: Papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies in Lund, 4-5 March 1994 (pp. 73-85). Lund: Lund University Press.

Anthony, L. (2014). AntConc: A freeware corpus analysis toolkit for concordancing and text analysis (Version 3.4.1) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. Retrieved 1 June 2014, from http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/

Arutiunova, N. D. (1976). Predlozhenie i ego smysl. Moskva: Nauka.

Arutiunova, N. D. (1988). Tipy iazykovykh znacheniĭ: Otsenka. Sobytie. Fakt. Moskva: Nauka.

Arutiunova, N. D. (1998). Istina i pravda. In IAzyk i mir cheloveka [The language and the world of the human]. Moskva: IAzyki russkoĭ kul’tury.

Apresian, I. (1995). Leksicheskaia semantika: Sinonimicheskie sredstva iazyka [Lexical semantics: Synonymous means of language]. In Apresyan Yuri The major works (Vol. 1). (A. Koshelev, Ed.) Moskva: IAzyki russkoĭ kul’tury.

Barcelona, A. (2000). Introduction: The cognitive theory of metaphor and metonymy. In A. Barcelona (Ed.), Metaphor and metonymy at the crossroads: A cognitive perspective (pp. 1-28). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Barcelona, A. (2002). Clarifying and applying the notions of metaphor and metonymy within cognitive linguistics: An update. In R. Dirven & R. Pörings (Eds.), Metaphor and metonymy in comparison and contrast (pp. 207-277). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Bulygina, T. V., & Shmelev, A. D. (1997). IAzykovaia kontseptualizatsiia mira [Linguistic conceptualization of the world]. Moskva: IAzyki russkoĭ kul’tury.

Catford, J. C. (1965). A linguistic theory of translation: An essay in applied linguistics. London: Oxford University Press.

Cysouw, M., & Wälchli, B. (2009). Parallel texts: Using translational equivalents in linguistic typology. STUF — Sprachtypologie und Universalienforschung, 60(2), 95–99. https://doi.org/10.1524/stuf.2007.60.2.95

Dobrzyńska, T. (1995). Translating metaphor: Problems of meaning. Journal of Pragmatics, 24(6), 595–604. https://doi.org/10.1016/0378-2166(95)00022-K

Dostoevskiĭ, F. M. (1970). Brat’ia Karamazovy. Leningrad: “Khudozhestvennaia Literatura”. Retrieved 20 May 2015, from http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0100.shtml

Dostoevsky, F. M. (1912). The brothers Karamazov. (C. Garnett, Trans.). Retrieved 2 May 2017, from http://www.gutenberg.org/ebooks/28054 (Open Access, Project Gutenberg)

Dostojevski, F. M. (1997). Braća Karamazovi. (Z. Crnković, Trans.). Rijeka: Otokar Keršovani.

Dostojewski, F. M. (1978). Bracia Karamazow. (A. Wat, Trans.) (3rd ed., Vols. 1–2). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Feldman, J. (2006). From molecules to metaphors. Cambridge, MA: Bradford MIT Press.

Gak, V. G. (1988). Problema sozdaniia universal’nogo slovaria (ėntsiklopedicheskiĭ, kul’turno-istoricheskiĭ i etnolingvisticheskiĭ aspekty). In Natsional’naia spetsifika iazyka i ee otrazhenie v normativnom slovare. [Problem of development of a universal dictionary (encyclopaedic, cultural and historical and ethnolinguistic). In National specificity of the language and its reflection in a standard dictionary]. Moskva.

Gibbs, R. (1994). The poetics of mind: Figurative thought, language, and understanding. Cambridge: Cambridge University Press.

Gibbs, R. (1999). Taking metaphor out of our heads and putting it into the cultural world. In R. Gibbs & G. Steen (Eds.), Metaphor in cognitive linguistics (pp. 145-166). Amsterdam: John Benjamins.

Gibbs, R. (2003). Embodied experience and linguistic meaning. Brain and Language, 84(1), 1-15. https://doi.org/10.1016/S0093-934X(02)00517-5

Gibbs, R., Lima, P., & Francozo, E. (2004). Metaphor is grounded in embodied experience. Journal of Pragmatics, 36, 1189-1210. (G. Steen (Ed.), special issue on “Metaphor.”).

Grady, J. (1997). Foundations of meaning (Unpublished Ph.D. thesis). University of California, Berkeley.

Granger, S. (2010). Comparable and translation corpora in cross-linguistic research: Design, analysis and applications. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2, 14–21.

IAkovleva, E. S. (1994). Fragmenty russkoĭ iazykovoĭ kartiny mira: Modeli prostranstva, vremeni i vospriiatiia [Fragments of the Russian linguistic world-image]. Moskva: Gnozis.

Israeli, A. (1997). Semantics and pragmatics of the “reflexive” verbs in Russian. München: Verlag Otto Sagner. (Slavistische Beiträge, Band 349).

Johnson, M. (1987). The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago: University of Chicago Press.

Johnson, M. (1999). Embodied reason. In G. Weiss & H. Haber (Eds.), Perspectives on embodiment: The intersections of nature and culture (pp. 81-102). New York: Routledge.

Kolesnikova, V. V. (2011). Khudozhestvennyĭ kontsept “dusha” i ego iazykovaia reprezentatsiia [The concept of dusha and its linguistic representation in literature]. (In Russian). Retrieved from http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennyi-kontsept-dusha-i-ego-yazykovaya-reprezen tatsiya-na-materiale-proizvedenii-b#ixzz4vyVuFv4x DOA 30.07.2016

Koseska-Toszewa, V., Satoła-Staśkowiak, J., & Sosnowski, W. (2013). From the problems of dictionaries and multi-lingual corpora. Cognitive Studies | Études cognitives, 2013(13), 113–122. https://doi.org/10.11649/cs.2013.007

Kövecses, Z. (2000). Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2005). Metaphor in culture: Universality and variations. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2008). Metaphor and emotion. In R. Gibbs (Ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A practical introduction. Oxford: Oxford University Press.

Krzeszowski, T. P. (1990). The axiological aspect of idealized cognitive models. In J. Tomaszczyk & B. Lewandowska-Tomaszczyk (Eds.), Meaning and lexicography (pp. 135–165). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/llsee.28.16krz

Krzeszowski, T. P. (1997). Angels and devils in hell. Warsaw: Wydawnictwo Energia.

Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. (2009). The neural theory of metaphor. In R. Gibbs (Ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought. New York: Cambridge University Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. New York: Basic Books.

Lakoff, G., & Turner, M. (1989). More than cool reason. Chicago: University of Chicago Press.

Langacker, R. (1991). Foundations of cognitive grammar (Vol. 2, Descriptive applications). Stanford, CA: Stanford University Press.

Leech, G. (1974). Semantics. Harmondsworth: Penguin Books.

Lian, T. (2010). Dominantnye kontsepty dusha i sud’ba v russkikh frazeologizmakh v zerkale kitaĭskikh (PhD thesis). Minsk: BGU.

Mandelblit, N. (1995). The cognitive view of metaphor and its implications for translation theory. In Translation and meaning (Part 3, pp. 483–495). Maastricht: Universitaire Press.

McEnery, A. (2003). Corpus linguistics. In R. Mitkov (Ed.), Oxford handbook of computational linguistics. Oxford: Oxford University Press.

McEnery, A., & Xiao, R. (2007). Parallel and comparable corpora: What is happening? In M. Rogers & G. Anderman (Eds.), Incorporating corpora: The linguist and the translator. Clevedon: Multilingual Matters.

Mikheev, M. (1999). Otrazhenie slova “dusha” v naivnoĭ mifologii russkogo iazyka (opyt razmytogo opisaniia obraznoĭ konnotativnoĭ semantiki). In Frazeologiia v kontekste kul’tury. Moskva: Institut iazykoznaniia.

Newmark, P. (1988). A text book of translation. London: Prentice Hall.

Nikolaeva, T. M. (1983). Kachestvennye prilagatel’nye i otrazhenie ‘kartiny mira’. In Slavianskoe i balkanskoe iazykoznanie: Problemy leksikologii. Moskva: Nauka.

Panther, K.-U., & Radden, G. (Eds.). (1999). Metonymy in language and thought. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.

Radden, G. (2002). How metonymic are metaphors? In R. Dirven & R. Pörings (Eds.), Metaphor and metonymy in comparison and contrast (pp. 207-277). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Radden, G. (2003). The ubiquity of metonymy. CLEAR 8. Hamburg: Department of British and American Studies, University of Hamburg.

Reddy, M. J. (1979). The conduit metaphor - A case of frame conflict in our language about language. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Schäffner, C. (Ed.). (2004). Translation research and interpreting research: Traditions, gaps and synergies. Clevedon: Multilingual Matters LTD. (Current Issues in Language and Society Monographs).

Šeškauskienė, I., & Ostanina-Olszewska, J. (2015). Conceptualizing events in Ukraine: A cross-cultural analysis of online news reports. Lodz Papers in Pragmatics, 11(2), 247–270. https://doi.org/10.1515/lpp-2015-0013

Shmelev, A. D. (2002). Russkaia iazykovaia model’ mira: Materialy k slovariu. Moskva: IAzyki slavianskoĭ kul’tury.

Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A., Krennmaur, T., & Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

Štrkalj Despot, K., Skrynnikova, I., & Ostanina Olszewska, J. (2014). Cross-linguistic analysis of metaphorical conceptions of dusha/dusza/duša (‘soul’) in Slavic languages (Russian, Polish, and Croatian). Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 38, 465–481. https://doi.org/10.3765/bls.v38i0.3347

Sullivan, K., & Sweetser, E. (2009). Is generic is specific a metaphor? In F. Parrill, V. Tobin, & M. Turner (Eds.), Meaning, form and body: Selected papers from the 2008 CSDL meeting. Stanford, CA: CSLI Publications.

Sweetser, E. (1990). From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Sweetser, E. (2004). The suburbs of your good pleasure: Cognition, culture and the bases of metaphoric structure. In G. Bradshaw, T. Bishop, & M. Turner (Eds.), The Shakespearean international yearbook (Vol. 4, Shakespeare studies today, pp. 24–55). Aldershot, England: Ashgate Publishing.

TSivian, T. V. (1990). Lingvisticheskie osnovy balkanskoĭ modeli mira [Linguistic basis of the Balkan model of the world]. Moskva: Nauka.

Uryson, E. V. (1999). Dukh i dusha: K rekonstruktsii arkhaichnykh predstavleniĭ o cheloveke [Spirit and soul: On reconstructing the archaic human conceptualizations]. In E. V. Uryson (Ed.), Obraz cheloveka v kul’ture i iazyke [The image of a person in culture and language] (pp. 11–25). Moskva: RAN.

van den Broeck, R. (1981). The limits of translatability exemplified by metaphor translation. Poetics Today, 2(4), 73–87. https://doi.org/10.2307/1772487

Vardanian, L. V. (2007). Ėtnolingvokul’turnyĭ kontsept ‘dusha’ v angliĭskoĭ, russkoĭ i erzianskoĭ iazykovykh kartinakh mira [The ethnolinguocultural concept of ‘soul’ in English, Russian and Erzya linguistic pictures of the world] (Unpublished PhD thesis). Moscow State University, Moscow. (In Russian).

Wierzbicka, A. (1979). Ethno-syntax and the philosophy of grammar. Studies in Language, 3, 313-383.

Wierzbicka, A. (1989). Soul and mind: Linguistic evidence for ethnopsychology and cultural history. American Anthropologist, 91, 41–58. doi:10.1525/aa.1989.91.1.02a00030

Wierzbicka, A. (1992). Semantics, culture and cognition. Oxford: Oxford University Press.

Wierzbicka, A. (1996). Semantics, primes and universals. Oxford: Oxford University Press.
Copyright (c) 2017 Julia Ostanina-Olszewska, Kristina S. Despot

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/