DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1378

Contrastive terminography

Marek Wojciech Łukasik

Abstract


Contrastive terminography

Contrastive methods have long been employed in lexicography, in particular in bi- and multilingual dictionary projects. The main rationale for this is the necessity to comprehensively study, i.e. compare and contrast, two or more linguistic systems that are to be presented in one way or another in respective dictionaries. Similarly, the contrastive approach is of paramount importance in terminographic undertakings, on account of the need to draw a distinction between terminological (conceptual) systems existing in various languages and across cultures. It must be emphasised, however, that the contrastive element is not only a part of terminographic practice, but also of the theory of terminography. This article aims to present the role of contrastive research across various spheres of specialised (=LSP) lexicography.

 

Terminografia kontrastywna

Metody kontrastywne stosowane są w słownikarstwie od dawna, w szczególności w odniesieniu do dwu- i wielojęzycznych projektów leksykograficznych, z uwagi na konieczność przeprowadzenia analiz porównawczych dwóch lub więcej systemów językowych, których elementy mają być w konkretny sposób przedstawione/zestawione w słowniku. Badania kontrastywne odgrywają równie ważną rolę w pracy terminograficznej, przede wszystkim ze względu na potrzebę dokonania porównania systemów terminologicznych (pojęciowych) funkcjonujących w różnych językach i kulturach. Należy podkreślić, że elementy analiz kontrastywnych nie są jedynie domeną praktyki – korzysta z nich również teoria terminografii. W artykule przedstawiono rolę badań kontrastywnych na różnych płaszczyznach działalności terminograficznej.


Keywords


comparative lexicography; contrastive specialised dictionary; conceptual analysis; terminological studies; terminographic analysis; parallel corpus; comparable corpus

Full Text:

PDF (in English)

References


Acosta, O., Aguilar, C., & Sierra, G. (2010). A method for extracting hyponymy-hypernymy relations from specialized corpora using genus terms. In L. A. Alemany et al. (Eds.), Proceedings of the Workshop in Natural Language Processing and Web-based Technologies (pp. 1–10). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

Bergenholtz, H., & Tarp, S. (1995). Manual of specialised lexicography. Amsterdam: John Benjamins.

Bowker, L. (2003). Specialised lexicography and specialised dictionaries. In P. van Starkenburg (Ed.), A practical guide to lexicography (pp. 154–164). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/tlrp.6.18bow

CLARIN-PL. (n.d.). Retrieved 1 May 2016, from http://clarin-pl.eu

de Groot, G.-R., & van Laer, C. J. P. (2006). The dubious quality of legal dictionaries. International Journal of Legal Information, 34(1), 64–86.

de Groot, G.-R., & van Laer, C. J. P. (2008). The quality of legal dictionaries: An assessment. Maastricht: Faculty of Law.

Gibilisco, S. (2001). The illustrated dictionary of electronics (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

Hartmann, R. R. K. (1991). Contrastive linguistics and bilingual lexicography. In F. J. Hausmann, O. Reichmann, H. E. Wiegand, & L. Zgusta (Eds.), Dictionaries: An International Encyclopedia of Lexicography (Vol. 3, pp. 2854–2859). Berlin: Walter de Gruyter.

Hartmann, R. R. K. (2001). Teaching and researching lexicography. Harlow: Pearson Education Limited.

Hartmann, R. R. K., & James, G. (Eds.). (2002). Dictionary of lexicography [DoL]. London: Routledge.

James, C. (1980). Contrastive analysis. London: Longman.

Jeuge-Maynart, I. et al. (Eds.). (2016). Larousse.fr — cheval vapeur. Retrieved 10 May 2016, from http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/cheval-vapeur/33221

Kędzia, P., Piasecki, M., Rudnicka, E., & Przybycień, K. (2013). Automatic prompt system in the process of mapping plWordNet on Princeton WordNet. Cognitive Studies | Études cognitives, 2013(13), 123–141. https://doi.org/10.11649/cs.2013.008

Koseska-Toszewa, V. (2013). About certain semantic annotation in parallel corpora. Cognitive Studies | Études cognitives, 2013(13), 67–78. https://doi.org/10.11649/cs.2013.004

Koseska-Toszewa, V, & Roszko, R. (2016). Języki słowiańskie i litewski w korpusach równoległych Clarin-PL. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 51, 191–217. https://doi.org/10.11649/sfps.2016.011

Łukasik, M. (2007). Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne 1990–2006: Analiza terminograficzna. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW.

Łukasik, M. (2012). Terminological dictionary as a comprehensive cognitive and linguistic tool. Language in Different Contexts: Research Papers, 5(1), 98–108.

Łukasik, M. (2014a). Compiling a corpus for terminographic purposes. Komunikacja Specjalistyczna, 7, 71–83.

Łukasik, M. (2014b). Najnowsze słowniki specjalistyczne z terminologią angielską i polską: Przegląd bibliograficzny w ramach analizy terminograficznej za lata 2007–2013. In M. Łukasik & B. Mikołajewska (Eds.), Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro (pp. 261–277). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKLA. (Studi@ Naukowe, 17).

Łukasik, M. (2016a). Perspectives of Polish-Ukrainian terminography. The Topical Issues of Romance and Germanic Philology and Applied Linguistics, (1–2 (11–12)), 336–343.

Łukasik, M. (2016b). A short history of Polish-Ukrainian terminography. Cognitive Studies | Études cognitives, 2016(16), 65–89. http://dx.doi.org/10.11649/cs.2016.007

Lukszyn, J., & Zmarzer, W. (2006). Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW.

Pearson, J. (1998). Terms in context. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Pieńkos, J. (2003). Podstawy przekładoznawstwa: Od teorii do praktyki. Kraków: Zakamycze.

Piotrowski, T. (1994). Problems in bilingual lexicography. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Roszko, D., & Roszko, R. (2013). Experimental Polish-Lithuanian corpus with semantic annotation elements. Cognitive Studies | Études cognitives, 2013(13), 97–112. https://doi.org/10.11649/cs.2013.006

Saloni, Z. (Ed.). (1988). Studia z polskiej leksykografii współczesnej (Vol. 1). Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW.

Sierra, G., Medina, A., Alarcón, R., & Aguilar, C. (2003). Towards the extraction of conceptual information from corpora. In D. Archer, P. Rayson, A. Wilson, & T. McEnery (Eds.), Proceedings of the Corpus Linguistics 2003 Conference (pp. 691–697). Lancaster: Centre for Computer Corpus Research on Language Technical Papers/ University of Lancaster.

Temmerman, R. (2000). Towards new ways of terminology description: The sociocognitive approach. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Waliński, J. (2005). Korpusy wielojęzyczne — równoległe i porównywalne. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Podstawy językoznawstwa korpusowego (pp. 42–60). Łódź: Łódź University Press.
Copyright (c) 2017 Marek Wojciech Łukasik

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/