DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1617

"The coral of your lips, the stars of your eyes" – the function of the genitive case in a particular kind of genitive metaphor compared to other semantic functions of this case (based on examples in the Polish language)

Monika Szymańska

Abstract


The coral of your lips, the stars of your eyes – the function of the genitive case in a particular kind of genitive metaphor compared to other semantic functions of this case (based on examples in the Polish language)

This paper attempts to explicate the meanings of expressions representing a specific type of genitive metaphor – binding two notions by the rule of conventional, surface sameness. This article aims to prove that the genitive function that appears in this kind of expression is part of a general pattern modelling the semantic roles of this case. This pattern presents the genitive as a lingual indicator of the relation between a "smaller range" object and a "larger range" object and explains the essence of the semantic function appearing not only in this particular type of genitive metaphor, but also in structures such as genetivus definitivus.

 

Ust korale, gwiazdy oczu– rola dopełniacza w szczególnym typie metafory dopełniaczowej na tle innych ról semantycznych tego przypadka (na przykładach w języku polskim)

Artykył prezentuje próbę eksplikacji znaczeń wyrażeń reprezentujących pewien szczególny typ metafory dopełniaczowej – wiążącej dwa pojęcia na zasadzie umownej, pozornej, tożsamości. Próba ta ma na celu udowodnienie, że rola dopełniacza, która ujawnia się w opisywanym typie wyrażeń, wpisuje się w ogólny schemat modelujący role semantyczne tego przypadka. Schemat ten ujmuje dopełniacz jako językowy wykładnik stosunku obiektu o „mniejszym zakresie” do obiektu mającego „większy zakres” i pozwala wyjaśnić istotę roli semantycznej uwidoczniającej się nie tylko w szczególnym typie metafory dopełniaczowej, ale także w konstrukcjach takich, jak genetivus definitivus.


Keywords


genitive; semantic function of case; metaphor

Full Text:

PDF (in English)

References


Dobrzyńska, T. (1994). Mówiąc przenośnie…: Studia o metaforze. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Heinz, A. (1955). Genetivus w indoeuropejskim systemie przypadkowym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Janda, L. A. (1997). Implementation of the FIGURE-GROUND distinction in Polish. In K. Lee, E. Sweetser, & M. Verspoor (Eds.), Lexical and syntactic constructions and the construction of meaning (pp. 149-163). Amsterdam: John Benjamins. (Current issues in linguistic theory, 150). https://doi.org/10.1075/cilt.150.13jan

Janda, L. A. (1999). Peircean semiotics and cognitive linguistics: A case study of the Russian genitive. In M. Shapiro (Ed.), The Peirce seminar papers (pp. 441-466). New York, NY: Berghahn Books.

Janda, L. A. (2002). Concepts of case and time in Slavic. Glossos, 2002(3). Retrieved March 5, 2018, from https://slaviccenters.duke.edu/sites/slaviccenters.duke.edu/files/media_items_files/3janda.original.pdf

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Langacker, R. (2008). Cognitive grammar: A basic introduction. New York, NY: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195331967.001.0001

Richards, I. A. (1936). The philosophy of rhetoric. New York, NY: Oxford Univ. Press.

Rudzka-Ostyn, B. (2000). Z rozważań nad kategorią przypadka (E. Tabakowska, Trans.). Kraków: Universitas.

Wróblewski, P. (1998). Struktura, typologia i frekwencja polskich metaphor. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Żmigrodzki, P. (1994). Metafory nominalne, metafory werbalne, zdania metaforyczne. Polonica, 16, 35-41.

Żmigrodzki, P. (1995). Zdania metaforyczne w języku polskim: Opis semantyczno-składniowy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Copyright (c) 2018 Monika Szymańska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/