DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1695

Reconstruire les enchaînements au niveau supraphrastique de la structure informationnelle du discours

Ewa Miczka

Abstract


Reconstruction of connections at supraphrastic level of information structure in discourse

The aim of this paper is to analyse the connections between global theme and thematic segments which constitue the intermediate level of information structure in discourse. The information structures are defined as hierarchically organized thematic-rhematic structures and, in their thematic part, the author distinguishes three levels represented by: global theme, themes of thematic segments and themes of phrases. The author focuses her attention on explicite and implicite connections appearing in the place where global theme and different thematic segments contact.

 

Rekonstrukcja nawiązań na poziomie ponadzdaniowym struktury informacyjnej dyskursu

Cel artykułu to analiza nawiązań między tematem globalnym a segmentami tematycznymi, które tworzą pośredni poziom struktury informacyjnej dyskursu. Struktura ta jest zdefiniowana jako hierarchicznie zorganizowana struktura tematyczno-rematyczna. W części tematycznej wyróżniono trzy poziomy reprezentowane przez temat globalny, tematy segmentów dyskursu i tematy zdań. Przeprowadzone analizy koncentrują się na eksplicytnych i implicytnych nawiązaniach wyższego rzędu pojawiających się w tych miejscach struktury informacyjnej dyskursu, w których spotykają się jednostki pierwszych dwóch poziomów: temat globalny i różne segmenty tematyczne.


Keywords


thematic chains; thematic segment; global theme; theme; rheme; thematic connection; information structure

Full Text:

PDF (in French)

References


Bogusławski, A. (1983). Słowo o zdaniu i o tekście. In T. Dobrzyńska & E. Janus (Eds.), Tekst i zdanie: Zbiór studiów (pp. 7-31). Wrocław: Ossolineum.

Dik, S. C. (1997). The theory of functional grammar: Part 1. The structure of the clause. Berlin: Mouton de Gruyter.

Goffman, E. (1991). Les cadres de l'expérience. Paris: Minuit.

Karolak, S. (1984). Składnia wyrażeń predykatywnych. In M. Grochowski, S. Karolak, & Z. Topolińska (Eds.), Gramatyka współczesnego języka polskiego: Składnia (pp. 11-211). Warszawa: PWN.

Miczka, E. (2009). Les structures informationnelles et situationnelles de discours. Cognitive Studies | Études cognitives, 9, 233-242.

Miczka, E. (2011). Modèles de structures informationnelles globales de discours. Neophilologica, 23, 202-2012.

Miczka, E. (2013a). L'enchaînement entre les segments thématiques - unités supraphrastiques de la structure informationnelle de discours. Neophilologica, 25, 67-79.

Miczka, E. (2013b). Les structures informationnelles globales du discours. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Copyright (c) 2018 Ewa Miczka

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/